Akademik BilgilerZEKİ KAYMAZ
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Dili ve Lehçeleri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: zeki.kaymaz@ege.edu.tr
- E-posta: zekikaymaz_19@hotmail.com
- Telefon: 0232 3111010-1883-137
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1978
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi, Türk Dili, 1980
- Doktora: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Ed. Eğ. Böl, Türkiye, 1989
- Doçentlik: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Ed. Eğ. Böl, Türkiye, 1997
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye , 2003

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 2018-
- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdürü, 2012-2013
- Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı, 1998-2012
- Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı Bşk., 1998-
Research Interests- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
Indexed Journal Publications (17 entries)- Divan-ı Hikmet'te Atasözleri ve Kullanılış Özellikleri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi,Sayı 46, Güz 2018, s.157-169
- "Prof. Dr. Necati Demir-Yrd. Doç. Dr. Özkan Aydoğdu (2015), Oğuzname (Kazan Nüshası) (İnceleme-Metin-Dizin-Tıpkıbasım), Kesit Yayınları, İstanbul, 590 s., Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18: 275-277 (Tanıtma-Tenkit).
- "Kutadgu Bilig Araştırmaları Üzerine Bazı Düşünceler",Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi, 2016/7, ss.106-109.
- "Kitab-ı Beylik Nasıl Bir Eserdi?", A. Ü. Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi (TAED), 55, Erzurum 2016, s. 149-157.
- 2016, “Eski Anadolu Türkçesi Bağlamında Yȗnus Emre’nin Eserlerindeki Atasözlerine Bir Bakış”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, S.40, Güz 2015, s.101-119.
- "Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe", Türk Kültürü, Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2016/2, s.13-22.
- "Et-Tuhfetü'z-Zekiyye Fi'l-Lugati't-türkiyye Hakkında Bazı Açıklamalar", Türkbilig 2016/32, ss.1-20
- "Tevârih-i Âl-i Selçuk [Selçuklu Tarihi], Çamlıca Basım Yayın, İstanbul, LXXXVIII+988 s., Dil Araştırmaları, Güz 2015/17, s. 253-265. (Tanıtma-Tenkit)
- "Bir Süryani Kilisesinde Uygur Harfleri İle Yazılmış Türkçe Bir Dua", Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi,2014/3,ss. 157-162.
-  "İbni Mühenna Lügati'nde Kaç Kelime Var?", Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2014/2, s. 31-46.
- "Ermeni Harfli Bir Türkçe Atasözleri Kitabı", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C. XIII/1, Yaz 2013, s. 173-212.
- "İbni Mühennâ Lügati'ndeki Bazı Kelimeler Hakkında", Turkic Academy, Altaistics and Turkology, International Scientific-Cultural Journal for Philological, Historical and Art Studies, Astana-Kazakstan, 3, 2013, p. 6-29.
- "Türkçenin Arapçaya Etkileri Üzerine Bazı Tespitler", Turkish Studies, Vol. 6/1, Winter 2011, p. 69-73.
- “Kutadgu Bilig Hakkında Türkiye’de Yapılan Yayınlar Üzerine Bir Deneme”, Turkish Studies, Prof. Dr. Hamza Zülfikar Armağanı, Vol. 4/3, Spring 2009 , p.1408-1422.
- “Babur’dan Günümüze Aşık Oyunundan Bir Ad: Çik”, Turkish Studies, Vol. 4/8, Fall 2009, p. 79-82.
- “Arapçaya Giren Türkçe Kelimelerin Arapça Kurallarla Çokluk Şekilleri Üzerine”, Turkish Studies, Türkoloji Araştırmaları, Vol. 2/2 Spring 2007, p. 404-409.
- “Tarihi Şahsiyetler Hakkında Yaratılan Halk bilgisi Ürünleri Üzerine Bir Durum İncelemesi: Aşık Paşa Örneği”, Milli Folklor, Yıl: 14, S.54, Yaz 2002, s.111-118.

Publications in Non-Indexed Journals (25 entries)- 2018, Gerhard DOERFER - Çeviren: Zeki KAYMAZ "İbni Mühennâ Hangi Kökendendi?" (Woher Stammte Ibn Muhanna?),Türk Dili Araştırmaları Yıllığı- Belleten,Yıl/Vol 65, Sayı /Issue 2, s.313-322.
- "Türk Dünyası ve Ortak İletişim Dili", Yeni Türkiye, Kasım-Aralık 2013, yıl 9, S. 55, s. 580-584.
- "Dukakinzade Ahmet Bey'in Çağatay Türkçesi ile Üç Gazeli", TDAY-Belleten 2007/1, TDK, Ankara 2010, s. 83-86.
- “Divanü Lugati’t-Türk’teki Diyaloglar Üzerine”, Kazak Til Bilimi men Türkitanuv Meseleleri, Kazakistan Respublikası Bilim Jene Gılım Ministrliği A. Baytursınulı Atındağı Til bilimi İnstitutı, Almatı –Jiibek Jolı- 2007, s.152-154 / Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VIII/1, Yaz 2008, s.153-156.
- "Prof. Dr. Tuncer Gülensoy ve Altayistik", Erciyes yıl 28, S. 331, Temmuz2005 s. 27.
-  “Cumhuriyet Dönemindeki Sözlük Çalışmalarına Genel bir Bakış”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, 45. Türk Dil Bayramı ve Yunus Emre’yi Anma Etkinlikleri, 1-3 Mayıs 2005, Ankara 2005, s.73-76.
- “Prof. Dr. Osman Nedim Tuna (1923-2001)”, Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, S. 139, Temmuz-Ağustos 2002, s.3-6.
- “Hoca Ahmet Yesevi’ nin Hikmetlerindeki Oğuz Türkçesi Unsurları", Türk Dünyası Araştırmaları, Prof. Dr. Osman Nedim Tuna Hatıra Sayısı, S. 139, Temmuz-Ağustos 2002, s. 155-162.
- “Türklerde Sayı Sistemleri”, Türkler, C.3, Ankara 2002, s.419-426.
- "Kumuk Türkçesinde İsim Hal Ekleri", TDİD III, 1999, s. 113-120.
- “Almanca’daki Türkçe Kelimeler Üzerine”, Türk Kültürü, S. 304, Yıl: XXVI, Ağustos 1998, s. 491-498.
- "Anadolu Ağızlarında Ölçü Bildiren Kelimeler", BİR, S. 5-10, 1998, s. 393-407.
- "Kumuk Atasözleri", Kardeş Ağızlar, S. 2, Nisan-Mayıs-Haziran 1997, s. 5-11.
- “Kumuklar ve Kumuk Türkçesi”, Yeni Türkiye 97/16, 1997, s. 2067-2071.
- "Darende'de Konuşulan Gizli Dil: Hazeynce", Türk Dünyası Araştırmaları, S. 109, Ağustos, 1997 s. 131-165.
- “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği”, TDAY-Belleten 1997, Ankara 2000, s.251-341.
- "Gelibolulu Mustafa Âlî, Câmi'ul-Buhûr", Bilge 1997/Yaz 13, s.58-64 (Tanıtma).
- "Âşık Paşa'nın Elif-nâme'si", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, C. 2, S. 2,1996, s. 302-332.
- "Fransızcadaki Türkçe Kelimeler Hakkındaki Notlar", İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, C. 2, S. 2, 1995, s. 198-215.
- "Garib-nâme'de Aile ve Aile İçi İlişkiler", Türk Yurdu, C. 14, S. 87, Kasım 1994, s. 22-28.
- "Atsız ve Edebiyat Tarihi", Türk Yurdu, C. 12, S. 59, Temmuz 1992, s. 26-29.
- "İrsal-i Mesel ve Atasözleri, Kırkambar", S. 2, Yıl: 1, Ocak-Şubat 1991, s. 21-23.
- "Eski Anadolu Türkçesinde Sayı Adları ve Kullanılışları", TDAY-Belleten, 1991, s. 9-17.
- "Mirza Elekber Sabir ve Hophopname'si", Türk Kültürü, S. 313, Yıl: XXVII, Mayıs 1989, s. 307-312.
- "Yakut Dili", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl: 1988, S. 2, s. 243-251 (Nikolaus Poppe'den Çeviri).

International Conference Proceedings (42 entries)- "Türkçenin Başka Dillerle İlişkisi: Türkçenin Arapçaya Verdikleri", Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım 2017, Ankara, Yeni Türkiye,Mart-Nisan 2018,S.100, Türk Dili Özel Sayısı II, s.183-191.
- "El-İdrak Haşiyesi'nden Yeteri Kadar Yararlanabiliyor Muyuz?", Köktürk Yazısının Okunuşunun 125. Yılında Orhun'dan Anadolu'ya Uluslararası Türkoloji Sempozyumu, 01-07 Haziran 2018, Ulanbator-Moğolistan,Bildiriler Kitabı,2.Cilt (Ed. Doç.Dr. Şaban Doğan, Araş. Gör. Melis Sezen Güneş), Kesit Yay., İstanbul 2018, s.1059-1067
- "Memluk Kıpçak Türkçesi Eserlerindeki Atasözleri Varlığı", VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı, 25-28 Eylül 2018, Varşova-Polonya, Ankara 2018, s. 495-500.
- Ahı Edatı Üzerine Bir Tespit ve Bir Değerlendirme, Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu, 4-6 Ekim 2018, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, Kırşehir.
- Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Atasözleri Varlığı: ‘Işk-nâme Örneği, Atebetü’l-Hakâyık’ın Basılışının 100. Yıl Dönümü Adına X. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 17-19 Ekim 2018, Eskişehir.
- “-Gan + İyelik Yok/Bar Yapısı Üzerine Bazı Tespitler”, IX. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, 02-04 Kasım 2017, İnönü Üniversitesi-Malatya.Editörler: Doç.Dr. İlhan Erdem - Öğr. Gör. Ersin Aycan, e-kitap: dunyadiliturkce2017.inonu.edu.tr. Basım tarihi: Aralık 2018, s.1083-1088.
- "Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe", Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri, Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. Faruk Kadri TİMURTAŞ Hatırasına, İstanbul, 30 Mayıs-1 Haziran 2012,Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017,s.343-351.
- “İbni Mühennâ Lügati ve Codex Cumanicus’taki Ortaklaşan Kelimeler”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, Niğde 26-28 Nisan 2017, Bildiriler Kitabı, Cilt 2, Niğde 2017, s. 419-429.
- “Китаб Әл-Идрак Ли-Лисан Әл-Атрак кітабының Каир нұсқасы туралы Ескертпелер”,Türki-Slavyan Filologiyasının Kazirgi Zamangı Maseleleri Attı Gılımi Praktikalık Simpozium, 12-15 Mamır 2017, Astana/Kazakhstan, Kazguu Universiteti, Xabarşı, No:2 (34)/2017, Astana, s.21-25.
- “Yemen Arapçasındaki Türkçe Kelimeler”, XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildiriler Kitabı İhsan Doğramacı'ya Armağan,Bükreş-Romanya,25-28 Eylül 2017,s.219-225.
- "Cezayir Arapçasındaki Türkçe Kelimeler Hakkında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bir Değerlendirme ve Bu Kelimelere Bazı Eklemeler", Uluslararası Fethinin 500. Yılında Cezayir, Barbaros Hayrettin Paşa ve Osmanlı Denizciliği Sempozyumu, 1-3 Aralık 2016, Manisa.
- “Sudan Arapçasındaki Türkçe Söz Varlığı Üzerine”, Turkish-Sudanese Relations From Past to Present and Opportunities For The Future, 08-11 Şubat 2016 Hartum-Sudan.
- “Kuveyt Arapçasındaki Türkçe Unsurlar Üzerine”, XI. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri Kitabı,Budapeşte-Macaristan, 26-27 Eylül 2016, İ.D.Bilkent Üniversitesi, ANKARA-2016, ss.161-170.
- "Divan-ı Hikmet'te Atasözleri ve Kullanılış Özellikleri", Hoca Ahmet Yesevi ve Günümüzdeki İzleri Uluslararası Sempozyumu, 03-04 Kasım 2016,Türkistan-KAZAKİSTAN
- "Kitabu'l-İdrak Li-Lisani'l-Etrak'e Eklemeler", X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, 28 Eylül-1 Ekim 2015, Saraybosna, Ankara 2015, s. 241-246.
- "Câmi'atü'l-Hediyye Fi-Halli'l-Elfâzi't-Türkiyye'deki Ortak Türkçe", VIII. Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 15-17 Ekim 2015, Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale.
-  "Arapçadan Türkçeye Geçen Bazı Edatların Anlam ve Kullanış Özellikleri", VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, 30 Eylül-04 Ekim 2013, İstanbul, Bildiri Kitabı II, Yayına Hazırlayanlar: Prof. Dr. Mustafa ÖZKAN, Doç. Dr. Enfel DOĞAN, İstanbul 2014, s. 107-115.
- "İbni Mühennâ'nın Sözlükçülük Anlayışı Hakkında Bir İnceleme: Arapça Dışındaki Kelimelerle Düzenlenen Madde Başları Örneği", I. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu, (18-21 Mart 2014) Bildirileri Kitabı, C. II, Yayıma Hazırlayanlar: Prof. Dr. Abdureşit Jelil Karluk-Doç. Dr. Hikmet Koraş, Niğde 2014, s. 1543-1549.
- "Türkçenin Öğretimi Açısından İbni Mühenna Lügati'nin Yeri", VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildirileri, Fırat Üniversitesi, Elazığ, 16-18 Ekim 2014, I. Cilt, Elazığ 2015, s. 241-248.
- "İbni Mühenna Lügati'ndeki Kıpçakça Belirtiler", Türki Dünyesi: Ruxani Mura Jäne Bugingi Madeniyet, Xalıkaralık Simpozyum Materialdarı, 30 Ekim 2014, Astana/KAZAKİSTAN, s. 31-36.
- "Yûnus Emre'nin Dilinde Atasözlerinin Yeri", Kazakstan Respublikasının Bilim Berüv Salasındagı Memlekettik Til: Kazirgi Ahvalı Jäne Medeniyetaralık Ikpaldastık Mäseleleri, Halkaralık Gılimi-Tajiribelik Konferentsiya Materialdarı, 29 Navrız 2013, Almatı, s. 49-51.
- "Kutadgu Bilig'de Geçen çergüçi, çergüle- ve çiçe Sözleri Hakkında", VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa 04-07 Aralık 2013, II. Cilt, Editörler: Prof. Dr. Hatice ŞAHİN-Arş. Gör. İbrahim KARAHANCI, Bursa, s. 1599-1603.
- "-GIR Eki Hakkında", VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri TDK, Ankara 2012, s. 2753-2760.
- "Suriye Arapçasında Yaşayan Türkçe", Vefatının 30. Yılında Prof. Dr. F. Kadri Timurtaş Hatırasına Uluslararası Yaşayan Türkçe Bilgi Şöleni, 30 Mayıs-1 Haziran 2012 İstanbul.
- "Çağatay Türkçesi Metinlerindeki Atasözleri Varlığı", VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 24-28 Eylül 2012 Ankara.
- "Bir Kına Risalesi: Terceme-i Bih Çini veya Çini", 2. Uluslararası Türk Tıp Tarihi Kongresi, 10-13 Aralık 2012 İstanbul.
- "Araplara Türkçe Öğretimi Tarihine Genel Bir Bakış: Eş-Şüzurü'z-Zehebiyye Örneği", 5. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012 Denizli.
- “Bir Ermeni Harfli Türkçe Atasözleri Kitabı”, Kazirgi Zamangı Türkitanuv: Damuv Bagıttarı Men Kökeykesti Müsekleri, 17-18 Mamır Almatı 2011, s. 13-16.
- “Yunus Emre’nin Şiirlerinde Moğolca Kaynaklı Kelimeler”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, 6-8 Mayıs 2010 Eskişehir.
- “Zeki Velidi Togan’ın Türk Diline Bakışı: Buruşask –Türk Dili İlişkisi Örneği”, Uluslararası Zeki Velidi Togan ve Türk Kültürü Bilgi Şöleni, 13-15 Ekim 2010 Afyonkarahisar.
- “Türkçenin Arapçaya Etkileri Üzerine Bazı Tespitler”, II.Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 9-11 Aralık 2009 Kıbrıs.
- "Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki "Ger" Sözü Üzerine", II. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 21-23 Mayıs 2009 Kars.
-  “Türkçede Soru Yapma Şekilleri ve Anlam Özellikleri”, IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İzmir, Ankara 2007, s.1025-1048.
- “Çağatay Türkçesindeki İsim Hal Eklerinin Birbiri Yerine Kullanımı”, II. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı (İhsan Doğramacı’ya Armağan), 25-30 Eylül 2007 Bişkek, Ankara 2007, s. 350-354.
- "İsa Yusuf Alptekin ve Yeni Uygur Türkçesi", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006), Çeşme-İzmir.
- “Derleme Sözlüğündeki Bazı Kelimelerin Kaynağı Hakkında”, V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, 20-26 Eylül 2004 Ankara, Ankara 2004, s. 1747-1752.
- “Kazak Türkçesi ve Türkiye Türkçesindeki Fiil Yapım Ekleri Üzerine Bazı Tepitler”, C. Amanjolov Okuvları- 2004 Attı Halkaralık Gılimi –Praktikalık Konferentsiyanın Materialları, Öskemen 2004, s. 210-212.
- “Çağatay Türkçesindeki Oğuzca Unsurlar Üzerine”, C. Amanjolov Okuvları- 2004 Attı Halkaralık Gılimi –Praktikalık Konferentsiyanın Materialları, Öskemen 2004, s. 204-210.
- “Türik Tilinde Sandı Bildiretin Sözderdin Koldanuluvı Jene Olardın Jüyelenüvi”, Türkitanuv Meseleler: Bügüni men Bolaşagı, 15 Mayıs 2001 Almatı, s. 64-69.
- “Kazırkı Türki Tilderinde Sandardın Koldanıluvı Jene Jüyenelüvi”, Bilim salasında Halıkaralık Katınastar Men Sırtkı Baylanıstı Nigaytuv Attı Gılimi Praktikalık Konferentsiyanın Enbekteri, 23-24 Mayıs Şimkent-Kazakistan, 2001, s. 143-148.
- "Bazı Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde K Sesinin Temsili", III. Uluslararası Türk Dili Kurultayı-1996, (23 - 27 Eylül 1996 Ankara), Ankara 1999, s.659-664.
- "Ahmed-i Dâî'nin Bilinmeyen Bir Eseri: Cevâhirü'l Ma'ânî", VII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, 8-12 Kasım 1999, İstanbul.

National Conference Proceedings (13 entries)- "İbni Mühenna Lügati Nerede Yazılmıştır?" , XI. Milli Türkoloji Kongresi Bildirileri, 11-13 Kasım 2014, Cilt 1, İstanbul 2015, s. 855-860.
- "Osman Nedim TUNA", Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü'nün 50. Yılına Armağan, 50. Yıl Sempozyumu Bildirileri, Hazırlayan: Bülent GÜL, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2012, s.37-49.
- “Aşık Paşa’nın Şiirleri Üzerine”, Türkçenin Yükseliş Çağında Bursa’da Dil – Kültür ve Edebiyat Şöleni, 4-5 Haziran 2010, Bursa.
- “Gizli Dillerin Anadolu Ağızlarıyla İlgisi Üzerine”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 25-29 Mart 2008, Şanlıurfa, Ankara 2009, s.453-457.
- “Afyonkarahisar Atasözleri Üzerine Bir İnceleme”, VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 10-11 Ekim 2002, Afyonkarahisar 2003, s.185-206.
- "Aşık Paşa’nın Yayımlanmamış Bir Şiiri Üzerine", II. Aşık Paşa Bilgi Şöleni, 07-09 Haziran 2001, Kırşehir, Ed.: Yrd. Doç. Dr. Erol Ülgen- Yrd. Doç. Dr. Aygün Ülgen Beşir Kitabevi, İstanbul 2008, s.145-154.
- “Uşak’ta Ölçü Adları”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, C. 1, İstanbul 2001, s. 79-82.
- "Balıkesir ve Yöresi Ağızları Sözlüğü’ne Katkılar", II. Balıkesir Kültür Araştırmaları Sempozyumu,31 Mayıs-02 Haziran 2000,Balıkesir.
- “Afyonkarahisar Ağzındaki Ölçü Kelimeleri", V. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 13-14 Nisan 2000, Afyonkarahisar, s. 297-301.
- "Türkiye Türkçesi ve Ağızlarında Renk Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği", Celal Bayar Üniv. Fen-Edebiyat Fak., I. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-13 Eylül 1997, Manisa.
- "Türkçe'de Sayı Bildiren Kelimelerin Kullanılışı ve Sistematiği", IX. Millî Türkoloji Kongresi, 15-19 Eylül 1997, İstanbul.
- “Kumuk Türkleri ve Kumuk Türkçesi",I. Milli Kafkasya Sempozyumu ve Aşıklar Şöleni, 25-31 Ekim 1995, Kars.
- "Varka ve Gülşah Mesnevîsi'nin Malatya'daki Bir Nüshası Üzerine", II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Tebliğler, Malatya 19-21 Ekim 1987 (Eylül 1998 İstanbul), s. 163-166.

Books (12 entries)- Türklük Biliminde Bir Ömür Prof. Dr. Tofiq Hacıyev Kitabı Bölüm Adı: "Kitâbu'l İdrak li lisâni'l-Etrâk Hakkında Bazı Notlar",(Ed. Prof. Dr. Bilgehan Atsız Gökdağ, Yrd. Doç. Dr. Nazım Muradov), Akçağ Yay., 2016, ss. 323-328.
- Prof. Dr. Kemal ERASLAN Armağanı Bölüm Adı: Ebû Hayyân ve Etimolojileri, Alkış Bitiği, Ed. Bülent Gül, Türk Kültürünü Araştırmaları Enstitüsü, Ankara 2015, s. 115-124.
- Prof. Dr. Osman Fikri SERTKAYA Armağanı Bölüm Adı: İbni Mühennâ'da -yUk Eki, Yalım Kaya Bitigi, Editörler: Hatice Şirin User-Bülent Gül, TKAE Yay., Ankara 2013, s. 405-408.
- Prof. Dr. Leyla KARAHAN Armağanı Bölüm Adı: Ali Şir Nevayi'nin Eserlerindeki Atasözleri ve Bunların Kullanılışı Üzerine Bir Değerlendirme, Akçağ Yay., Ankara 2013, s. 709-718.
- Prof. Dr. Tuncer GÜLENSOY Armağanı Bölüm Adı: "Zeki Velidi Togan'ın Türk Diline Bakışı: Buruşask Dili- Türk Dili İlişkisi Örneği", Türk Moğol Araştırmaları, Ed. Bülent Gül, TKAE Yay., Ankara 2012, s. 245-249.
- Prof. Dr. Fikret Türkmen’e Armağan Bölüm Adı: “Sarı Uygurca Araştırmalarına Genel Bir Bakış”,İzmir 2005, s.451-456.
- Zeynep Korkmaz Armağanı Bölüm Adı: “Yenisey Yazıtlarındaki Bir Kelime Üzerine”, Ankara 2004, s.249-252 / Habarşı, Al-Farabi Atındağı Kazak Ulttık Üniversiteti, Filologiya Seriyası, No 6 (78), Almatı 2004, s.65-66.
- Türkiye’deki Gizli Diller Üzerine Bir Araştırma, İzmir 2003, VII+157 s.
- Malatya Mutfak Kültürü, Zeki Kaymaz, Mehmet Yardımcı, İsmail Doğan, Hüseyin Şahin, Kültür Bak. Yay. Ankara 2001, X+201 s.
- Mehmet Önder Armağanı Bölüm Adı: "Eski Anadolu Türkçesinde Renk Bildiren Kelimeler ve Teşkilleri", Ankara 1997, s. 169-178.
- Ahmed-i Dâî, Cevâhirül Maânî (İnceleme-Metin-Sözlük), Malatya, 1997, 295 + 217 s
- Altay Dillerinin Karşılaştırmalı Grameri, Nikolaus POPPE'den Çeviri, I. Kısım: Karşılaştırmalı Ses Bilgisi, Çeviren: Zeki Kaymaz, İstanbul, 1994, V + 295 s.

Memberships of Professional Associations (1 entries)- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Üyeliği (Ankara)
Student's Completed Thesis (29 entries)- Yüksek Lisans, 2018, Yüksek Lisans,2018, Şengül Aygümüş,"Kazak Türkçesinde Emir Kipinin Yapı-İşlev Bakımından İncelenmesi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 2016, Sawash Muslihedin Abdulmajeed Al-JASİMİ,"İbnü Mühenna Lügati (Kitab Hilyetü'l-İnsan ve Helbetü'l-Lisan)(Metin-Dil Özellikleri-Dizin)", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü-İzmir
- Doktora, 2016, Doktora 2016, Fatma Ertürk, Türkiye Türkçesi Ve Başkurt Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 2015, Kutluay ERK, "Codex Cumanicus Temelinde Kıpçak Türkçesinin Tarihi-Karşılaştırmalı Söz Varlığı", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2015, Guzel Sabitova, "Tatar Bilmecelerinin Dil Özellikleri", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2013, Serpil ERSÖZ, "Türkiye Ahıskalıları Ağzı", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2013, Neşe ERENOĞLU, Türkiye Türkçesinin ve Yeni Uygur Türkçesinin Söz Dizimi Açısından Karşılaştırılması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2013, Şima DOĞAN, "Altay Türkçesinin Tarihi Karşılaştırmalı Ses Bilgisi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2012, Kuanyshbek Kenzhalin, "Kazak ve Türkiye Türkçesinde Deyimlerin Karşılaştırmalı İncelenmesi", Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2011, Türkan Hüseynova, Azerbaycan Yer Adlarında Etnotoponimler, İzmir
- Doktora, 2011, Ahmet Karaman, Lutpullah Mutellip’in Eserleri (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin), İzmir
- Doktora, 2010, Selma Gülsevin, Günümüz Karay Türkçesi (Giriş-Dil Özellikleri-Metinler- Söz Dizimi) ve Türk Lehçeleri Arasındaki Yeri, İzmir.
- Doktora, 2009, Gulnar Kokybassova, Ahmet Baytursınov (Hayatı, Dilciliği ve Edebiyat Araştırmacılığı, İzmir.
- Doktora, 2009, Erdem Uçar, Altun Yaruk Sudur V. Kitap, Berlik Koleksiyonundaki Fragmanların Transkripsiyonu, Açıklamalar ve Dizin, İzmir.
- Doktora, 2008, Ekrem Ayan, Ibıray Altinsarin- Hikaye ve Şiirlerinin Dili (Hayatı-Dilciliği-Eserleri), İzmir.
- Doktora, 2007, Gülsine Uzun, Doğu Türkistan Kırgızlarından Derlenmiş Metinler (Gramer-Metin-İndeks), İzmir.
- Doktora, 2007, Sevi Özışık, Muğla İli Ağızlarının Türkmen Türkçesi Ağızlarıyla Karşılaştırılması, İzmir.
- Doktora, 2006, Caner Kerimoğlu, Türkiye Türkçesi ve Tatar Türkçesinin Karşılaştırmalı Söz Dizimi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2005, Davut Şahin, Terceme-i Menakıb-ı Şeyh Safiyüddin Erdebilî (Metin-İnceleme-Sözlük), Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst, Manisa.
- Doktora, 2005, Minara Aliyeva Esen, Lobnor Ağzı Üzerine Bir Araştırma, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, Gulnar Kokybassova, Saken Seyhullin, Ötken Künder (İnceleme-Metin-Dizin) Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, Erdem Uçar, Annagılıç Meteci’nin Bütün Şiirleri (Giriş-İnceleme-Metin-Sözlük), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., İzmir.
- Yüksek Lisans, 2002, Kuanışbek Kenzhalın, Kazak ve Türkiye Türkçesinde Fiil Yapım Ekleri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Caner Kerimoğlu, Tatar Türkçesinde Cümle, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enst., İzmir.
- Yüksek Lisans, 1998, Said Begeç, Kumuk Türkçesi, Metin-Dil Özellikleri – Sözlük, İnönü Üni. Sosyal Bilimler Enst., Malatya.
- Doktora, 1997, Cemil Gülseren, Malatya İli Ağızları (İnceleme-Metinler-Sözlük ve Dizinler), İnönü Üni. Sosyal Bilimler Enst., Malatya.
- Yüksek Lisans, 1996, İlhan Erdem, Mikyasul-Lisan Kıstâsu’l-Beyan (Özet-Metin-Terimler İndeksi), İnönü Üni. Sosyal Bilimler Enst., Malatya.
- Doktora, 1996, Cahit Başdaş, Göroglı, Türkmen Halk Ebosı (Metin-Çeviri-Dil Özellikleri-Sözlük), İnönü Üni. Sosyal Bilimler Enst., Malatya.
- Yüksek Lisans, 1992, Cahit Başdaş, Akçadağ Yöresi Ağızları, İnönü Üni. Sosyal Bilimler Enst., Malatya.