Akademik BilgilerTURGAY CİN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Devletler Hukuku AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: turgay.cin@ege.edu.tr, E-Mail
- Telefon: 343 40 00 Dahili 52 92
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniver. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye, 1996
- Doktora: Dokuz Eylül Üniver. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Hukuku, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi İ.İ.B. Fakültesi Uluslararası İlişkiler, Türkiye, 2003

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Devleler Hukuku Anabilim Dalı Başkanlığı, 2003-
Other Professional Activities (1 entries)- Kişisel ve Mesleki Gelişim Eğitimi Semineri: "İNSAN HAKLARI", Ege Üniversitesi Rektörlüğü, İnsan Kaynakları Birimi, 2002-In Progress
Research Interests- Devletler Hukuku (2160101)
Publications in Non-Indexed Journals (26 entries)- 'Yunanistan Anayasasında Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunması', Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Cilt: 11, Sayı: 2, İzmir 01 Nisan - 30 Haziran 2009, s. 43 v.d.
- 'Batı Trakya Türklerinin Hukuki Statüsü, Sorunları ve Avrupa Birliği', Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 11, Sayı: 1, İzmir 01 Ocak - 31 Mart 2009, s. 147 v.d.
- “The Current Problems of The Turks of Western Thrace in Greece as a Member of The European Union” Ege Akademik Bakış, Ekonomi, İşletme, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset Bilimleri Dergisi, Cilt:9, No:4, İzmir Ekim 2009, s. 1527 – 1544
- 'Batı Trakya'da Mevcut Müftülükler Sorununa İlişkin Yunanistan Danıştay Kararlarının Tahlili', DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 9, Sayı: 1, İzmir 2007, s. 65 - 130.
- “Türkiye İle Yunanistan’daki Azınlık Vakıflarının Hukuki Düzenlemelerinin Karşılaştırılması” Dokuz Eylül Üniversitesi Dergisi, Prof. Dr. Ünal NARMANLIOĞLU’na Armağan, Özel Sayı, Cilt: 9, İzmir 2007, s. 1111 – 1143.
- 'Ekümenik Patrikhane mi? Yoksa İstanbul Rum Başpiskoposluğu Mu?' HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi) Mayıs 2006, Sayı: 06, s. 194 vd.
- 'Yunanistan'da Milli Kimlik Anlayışının Hukuki Boyutları Ve En Temel Bir İnsan Hakları İhlâli Örneği', İzmir Barosu Dergisi, Temmuz 2006, Yıl: 71, Sayı: 3, s. 131 vd.
- '83. Yılında Lozan Ve Batı Trakya Gerçeği', İzmir Barosu Dergisi, Ekim 2006, Yıl: 71, Sayı: 4, s. 141 vd.
- 'Türkiye İle Yunanistan Arasındaki Azınlık Sorunlarında Mütekabiliyet İlkesi', HPD (Hukuki Perspektifler Dergisi), Aralık 2006, Sayı: 09, s. 99 vd.
- 'Yunan Basınına Yansıdığı Şekliyle, Atina İle İstanbul Rum Başpiskoposları Arasındaki Yönetim Krizi, 'Evrensellik' ve Türkiye, D.E.Ü. Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, İzmir 2006, s. 47 - 86
- 'Devletlerarası Hukukta Balıkçılık', DEÜ Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 8, Sayı: 1, İzmir 2006, s. 21 - 45.
- 'Yunanistan'ın 'Pontus Soykırım' İddiaları ve Türkiye', Cilt: 8, Sayı: 2, İzmir 2006, s. 27 - 89.
- 'İstanbul Rum Başpiskoposu İle Atina Başpiskoposunun Mücadeleleri ve Türkiye, Prof.Dr. İrfan Baştuğa Armağan, DEÜ. Hukuk Fakültesi Dergisi, İzmir 2005, s. 447-472.
- 'Türkiye Coğrafyasının Yeni Dili İngilizce Mi Olacak?', Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Türk Dili Özel Sayısı), İzmir 01 Nisan-30 Haziran 2005, Cilt: 7., Sayı: 2., s. 3 vd.
- Yunan Ortodoks Kilisesinin Mal Varlığı ve Bu Mal Varlığının Yönetimi, Avrasya Dosyası Uluslararsı İlişkiler Stratejik Araştırmalar Dergisi Enerji Özel Sayısı, Fasikül: 3, Cilt: 9, Sayı: 1, Bahar 2003, s. 289 vd.
- Yunanistan'ın Batı Trakya Bölgesindeki Azınlık Türk Mü? Müslüman Mı?, Avrasya Dosyası, Cilt: 9, Sayı: 3, Kış 2003.
- Yunan Vatandaşlık Yasasına GöreYunan Asıllılığın (Vatandaşlığının) Kazanılması, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 2, İzmir 2003, s. 1 vd.ı
- Türk- Yunan İlişkilerinde Ege Sorunları ve Avrupa Birliği, Prof. Dr. Hayri DOMANİÇ'e Armağan, Cilt II., Beta Yayınları, İstanbul 2001, s.1181 vd.
- Yunan Gözlüğünden Türkiye, Yunanistan, Ege Denizi ve NATO, (Yunanca'dan Tercüme) Batı Trakya'nın Sesi Dergisi, Ağustos - Aralık 2000, Sayı: 96, s. 16 vd., 2. Bölümü aynı Derginin Ocak - Şubat - Mart 2001, Sayı: 97, s. 10 vd. yayınlandı.
- Ege'de Türkiye ve Yunanistan Bakımından FIR Hattı Sorunu, Kayseri Barosu Dergisi, Kasım 2000, Yıl: 7, Sayı: 19, s. 57 vd.
- Batı Trakya'da Başmüftü ve Müftülükler Sorunu, IV. Uluslararası Batı Trakya Türkleri Kurultayı 16 - 18 Haziran 2000 Londra, Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu Yayınları, Kasım 2000, s. 125 vd.
- Yunan Vatandaşlık Kanununun 19. Maddesi İptal Edildi Ancak..., Türk Hukuk Enstitüsü Dergisi, Ankara Haziran 1999, Yıl: 4, Sayı: 43, s. 19 vd.
- Yunan Vatandaşlığından Çıkma ve Çıkarılma, Manisa Barosu Dergisi, Ocak - Mart 1999, Yıl: 18, Sayı: 68, s. 43 vd.
- Batı Trakya Türklerinin Türkiye'de Acil Çözüm Bekleyen En Önemli Sorunları, Manisa Barosu Dergisi, Temmuz - Ekim 1999, Yıl: 18, Sayı: 70, s. 41 vd.
- Ruhban Okulu Neden Açılmamalı?, Bilge Dergisi, Atatürk Kültür Dil ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Kültür Merkezi, Ankara 1998/Yaz, Sayı: 17, s. 23 vd.: Ayrıca Batı Trakya'nın Sesi Dergisi, İstanbul Ocak 1998, Yıl: 13, Sayı: 86, s.1 vd. yayınlandı.
- İzmir'de Bir Barış Toplantısı ve Düşündürdükleri, Gümülcine'de (Yunanistan) yayınlanan Öğretmenin Sesi Dergisi, Aralık 1998, Yıl: 1, Sayı: 7, 8, 9.

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)-  Batı Trakya Türklerinin Sorunları, 18/12/2005 Tarihli Radikal Gazetesi.
- İstanbul Rum Başpiskoposluğu, 04.12.2005 Tarihli Radikal Gazetesi.

Books (5 entries)- Türk-Yunan İlişkilerinde İki Eski Başkent: Gümülcine-İstanbul, Orion Kitabevi, Ankara 2009.
- Yunanistan'daki Türk Azınlığın Hukuki Özerkliği (Müftülük Meseleleriyle İlgili Yunan Yargıtay Kararları ve Diğer Belgeler), Orion Kitabevi, Ankara 2009.
- Yunanistan'daki Müslüman Türk Azınlığın Din ve Vicdan Özgürlüğü (Başmüftülük ve Müftülükler Sorunu) Seçkin Yayınları, Ankara 2003.
- Bir Zamanlar Urla, Yunanca'dan Çeviri, Yayınlayan: A. Besim UYAL, İzmir 2003.
- Türkiye ve Yunanistan Bakımından Ege'deki Karasuları Genişliği Sorunu, Seçkin Yayınları, Ankara 2000

Student's Completed Thesis (5 entries)- Yüksek Lisans, 2009, Eylem Miray APAK, uluslararası Hukukta Müdahale KavramI ve Türkiye'nin Somali ve Afganistan'a Düzenlenen Uluslararası Müdahalelerdeki Yeri, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2008, kabil MEHERREMOV, Soğuk Savaş Sonrası Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu İlişkileri, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2006, Namig MAHMUDOV, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliğinin Yıkılışından Sonra Azarbaycan-Rusya İlişkileri, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2005, Altuğ Günal,Balkanlar ve Ortadoğu'daki Örnekler Işığında Kıbrıs'ın Siyasal Geleceği: Bir Devlet Modeli, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı
- Yüksek Lisans, 2005, Erdoğan Güler, Uluslararası Hava Hukuku Bakımından Türk-Yunan Hava Sahası Sorunu, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uluslararası İlişkiler Anabilim Dalı.