Akademik BilgilerMUSTAFA MUTLUER
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Coğrafya Bölümü
Beşeri ve İktisadi Coğrafya AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: mustafa.mutluer@ege.edu.tr
- Telefon: 388 40 00-3918
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1984
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2005

Administrative / Academic Duties (2 entries)- İzmir Araştırma Uygulama Merkezi müdür yardımcılığı, 2005-
- E.Ü. Edebiyat Fakültesi Senato üyeliği, 2005-2008
Research Interests- Beşeri ve İktisadi Coğrafya (2030201)
Publications in Non-Indexed Journals (15 entries)- MUTLUER, Mustafa, 2003, “Türkiye’de yeni gelişen sanayi odakları: Denizli, Gaziantep, Çorum”, Ege Coğrafya Dergisi, Cilt: 12, Sayı 1, E.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları, İzmir, s. 13-27.
- Mutluer, M, 2002, “Ermenistan diasporası ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri”, Jeopolitik Bilimsel Araştırmalar Dergisi, Yıl:1, Sayı, 2, İstanbul, s.77-89
- MUTLUER,Mustafa / IŞIK,Şevket,"Kasım 1995 Karşıyaka-Çiğli Sel Felaketi Sonrasında Yapılan Çalışmalar Üzerine Bazı Gözlemler" Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 11, İzmir,2000, s.57-73.
- Mutluer, Mustafa, Türkiye'de bölgesel dengesizlikler ve bölge planlama çalışmaları üzerine gözlemler, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, İzmir, 1999, s. 177-199.
- Mutluer, Mustafa, Bornova-Atatürk Mahallesinde yeni yerleşim alanları, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, İzmir, 1999, s.225-244.
- Mutluer, Mustafa (1999), “Bornova-Atatürk Mahallesinde yeni yerleşim alanları”, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı: 10, İzmir, s.225-244.
- Mutluer, Mustafa, Orta Gediz Havzasında yer şekilleri ve toprak anamateryalinin tarım faaliyetleri üzerindeki etkisi, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:9, İzmir, 1997, s.267-281.
- Mutluer, Mustafa, Investissements des emigres turcs a Denizli, Revue Europeenne des Migrations Internationales, Volume, 13, Nr:2, Poitiers-France-1997, pp.179-195.-
- Koçman,Asaf/ Işık, Şevket/ Mutluer, Mustafa, Ege Ovalarında yağış değişkenliği ve kuraklık sorunu, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:8, İzmir, 1996, s.187-206.
- Soykan, Füsun/Mutluer, Mustafa, Türkiye'de madencilik ve maden yataklarının coğrafi dağılışı, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:8 İzmir, 1996. s.37-56,
- Mutluer, Mustafa, Büyük Menderes Bölgesinde yurtdışından dönen işçilerin sosyo-ekonomik özellikleri ve yatırım seçimleri, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:8, İzmir, 1996, s.187-206.
- Öner Ertuğ / Mutluer Mustafa 'Akselendi ovasında kumul oloşumu ve buna bağlı çevre sorunları', Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:7, Sayfa:133-160, İzmir.1993
- Mutluer, Mustafa 'Edremit yöresi kırsal alanında nüfus hareketlerine neden olan faktörler, Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:6, Sayfa:119151, İzmir.1992
- Atalay, İbrahim / Sezer, L. İhsan / Temucin, Ecmel, Işık, Şevket / Mutluer Mustafa, Ege Bölgesinde Toprak Oluşumunu etkileyen Faktörler, Ege Coğrafya Dergisi, Sayi: 5, Sayfa: 32 - 43, 1990
- Mutluer, Mustafa 'Gelişimi, yapısı ve sorunlarıyla Türkiye'de enerji sektörü', Ege Coğrafya Dergisi, Sayı:5 Sayfa: 184-214, İzmir. 1990

Publications in Other Journals and Medias (7 entries)- Mutluer, Mustafa, 2004, “Migrations vers la Turquie: survol des processus historiques et des données récentes”, Altay MANÇO (ed.) Turquie: vers de nouveaux horizons migratoires?, L’Harmattan, Collection « Compétences Interculturelles », Paris, s. 85-10
- Mutluer, Mustafa, 2004, “Retours de travailleurs et choix d’investissement en Turquie”, Altay MANÇO (ed.) Turquie: vers de nouveaux horizons migratoires?, L’Harmattan, Colllection « Compétences Interculturelles », Paris, s. 285-299.
- Mutluer, M. 2004, “Le bas de laine ou l’usine”, Agenda interculturel, Marche turque, No: 225, Bruxelles-Belgique, s. 26-27.
- İbrahimov, Aydın/Mutluer, Mustafa, 2003, “The Caucasus: From disintegrations to new consolidation and role of Turkey this process (Russian)”, Problems of The Post Soviet Countries (New Trends in Development and Cooperation), Issue No: 5, Russian Academy
- Mutluer, Mustafa, 2003, “Les migrations irrégulières en Turquie”, Revue Européenne des Migrations Internationales, No:19-3, p.151-172.
- 0, Mutluer, Mustafa, Ekonomik kalkınma ve çevre ilişkileri, Ege Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Çevre Bilimi Bahar Okulu II, Ders Notları, Karaburun-İzmir, 1998, s.337-351.
- 0, Mutluer, Mustafa ve diğerleri, Toplu konut politikaları, İzmir Yerel Gündem 21, İzmir'in kentleşme, çevre, göç sorunları ve çözüm önerileri, Kentleşme Raporu, Cilt: 1, İzmir büyük Şehir Belediyesi Yayını, İzmir, 1998, s.127-138.

International Conference Proceedings (2 entries)- Mutluer, M, Südaş, İ, 2005, Türkiye'ye Yönelik Yabancı Göçü ve Yabancılara Mülk Satışı, Ege University 10th International Cultural Studies Symposium, When Away Becomes Home: Cultural Consquences of Migration, İzmir, Türkiye, Sözlü
- 1998, Mutluer, Mustafa, Selçuk'ta turizm organizasyonu ve sorunlar, 1. Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu, 4-6 Eylül 197, Bildiriler, İzmir, 1997, s.197-205.

National Conference Proceedings (13 entries)- Mutluer, Mustafa, 2004, "Denizli sanayi performansının küreselleşme ve yeni sanayi odakları açısından değerlendirilmesi", Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu I-KEAS (10-12 Eylül 2003 Denizli), Bildiri Kitabı Cilt II, DPT-Pamukkale Üniv. Yay. Ankara,
- Mutluer, M. ,2004, "Seferihisar çevresinde arazi kullanım sorunları", Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Seferihisar, İzmir.
- Mutluer, M. 2004, "Seferihisar çevresinde arazi kullanım sorunları", Dünden Yarına Seferihisar Sempozyumu, 7-8 Ekim 2004, Seferihisar, İzmir.
- Mutluer, M., 2003, "Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde yeni sorunlar ve çözümler,", Ermeni Araştırmaları 1. Türkiye Kongresi, ASAM-EREN, Bildiriler kitabı Cilt:2, Ankara, 373-380
- İbrahimov A. / Mutluer, M., 2003, "Kafkasya’da desintegrasyondan bütünleşmeye doğru gelişmeler ve Türkiye’nin rolü", Uluslararası ODTÜ Birinci Uluslar arası İlişkiler Konferansı, 3-5 Temmuz 2002, Bildiriler Kitabı, Ankara, s. 117-139
- Mutluer, M. / Ölgen, K. "Türkiye’de coğrafyanın güncel sorunları ve yeni eğilimler", Türk Coğrafya Kurumu Coğrafya Kurultayı, 9-12 Temmuz 2002, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- Mutluer, Mustafa, "Ermeni diasporası ve Türkiye-Ermenistan ilişkileri", Tarih Boyunca Türk-Ermeni İlişkileri Sempozyumu, E.Ü. Edebiyat Fakültesi 19 Mart 2001, İzmir.
- Mutluer, Mustafa, Balçova'da nüfusun ekonomik yapısı ve sorunları, Geçmişten günümüze Balçova sempozyumu (27 Eylül 1996), Bildiriler, Balçova Belediyesi Yayını, İzmir, 1997, s.119-133
- Mutluer, Mustafa, "Denizli’de Sanayi faaliyetlerinin gelişmesinde etkili olan faktörler" (Sözlü Bildiri), Türkiye Coğrafyası Araştırma ve Uygulama merkezi, III. Coğrafya Sempozyumu "21. Yüzyıla Doğru Türkiye", 15-19 Nisan 1996, Ankara.
- Öner, E./Mutluer, M. , "Akselendi ovasında rüzgar erozyonu sorunu" (Sözlü Bildiri), Gediz Havzası 2. Tarım, Erozyon ve Çevre Sorunları Sempozyumu, 2-4 Aralık 1996, Manisa.
- Mutluer Mustafa "Edremit yöresinde kırsal yerleşmelerin dağılışı ve nüfus büyüklüğünü etkileyen faktörler", Coğrfaya Meslek Haftası, 20-24 Kasım, İzmir, 1991,(Bildiri Özetleri)Sözlü Bildiri
- Koçman,Asaf/Işık,Şevket/Mutluer,Mustafa,"Ege ovalarında yağış değişkenliği ve kuraklık sorunu", Coğrafya Meslek Haftası 20-24 Kasım 1991,İzmir,(Bildiri Özetleri), Sözlü Bildiri
- Mutluer Mustafa, "Bölge Planlaması Açısından Coğrafi sınırlar konusunda yeni yaklaşımlar ve sorunlar", Bildiriler (2.Ulusal Bölge Planlanması Kongresi, 27 - 28 Ekim 1989, İ.T.Ü, İstanbul, 1989, Sayfa: 135 - 140

Books (4 entries)- Mutluer, Mustafa, 2003, Uluslararası Göçler ve Türkiye, Çantay Kitabevi, İstanbul
- Mutluer, M, 2000, Kentleşme sürecinde İzmir'de toplu konut uygulamaları ve sorunlar E.Üniv. Edebiyat Fakültesi Yayınları No: 99
- 1995, Gelişimi,yapısı ve sorunlarıyla Denizli sanayii Denizli Sanayi Odası Yayınları
- Koçman,Asaf ve Diğerleri 'Azerbaycan Coğrafyası', Mutluer Mustafa (Kitabın sanayi,enerji üretimi,ulaşım ve ticaret bölümleri) Sayfa: 212, İzmir, 1994

Finished Research Projects (1 entries)- Araştırma Projesi, SIMON, Gildas ve diğerleri 'STRATEGIESD'INVESTISSEMENT ET REDEPLOIEMENT SPATIAL DES EMIGRES DANS QUATRE PAYS D'ORIGINE: Maroc,Tunisie, Turguie, Senegal, Poitiers Üniv.Fransa, 1990_1993 Mustafa,Mutluer (Projenin Büyük Menderes Bölgesi Bölümü, Cilt:2, Say fa: 134-147)"|
Memberships of Professional Associations (2 entries)- 
- Türk Coğrafya Kurumu
Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 2005, Südaş, İlkay, 2005, Türkiye'ye Yönelik Göçler ve Türkiye'de Yaşayan Yabancılar: Alanya Örneği, E.Ü. Sosyalbilimler Enstitüsü