Akademik BilgilerMEHMET TEMİZKAN
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Dünyası ve Edebiyatı AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: mtemizkan@hotmail.com
Academic Degree Information- Lisans: Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 1984
- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, Türkiye , 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2002
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2009

Research Interests- Eski Türk Edebiyatı (2010101)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010501)
Indexed Journal Publications (6 entries)- 2011, Bektaşî Edebiyatının İkinci Dönemindeki Hâkim Temalar, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S. 59, s. 325-340.
- 2010, On Sekizinci Yüzyılın Şartları İçinde Mahtumkulu, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, S.X/1, s. 173-184.
- 2010, Alevî-Bektaşî Edebiyatında Nusayrîlik, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S. 54, s. 243-251.
- 2008, Bektaşî Şiirinde Şâh Mecazı Üzerine Bir İnceleme, Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S. 47, s. 153-162.
- 2008, Fazilet-Nâme ve Baba Rövşen’de Hz. Alî Tasavvuru, (Adilhan Adiloğlu ile birlikte) Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Dergisi, Ankara, S. 48, s. 165-174.
- 2007, Bir Kur’ân Falı, Millî Folklor, Ankara, S. 74, s. 70-74.

Publications in Non-Indexed Journals (5 entries)- 2007, Iraklı Türkmen Şair Hasan Görem (Doç. Dr. Muhsin Kevser’le birlikte), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, S.VII/2, s. 151-161.
- 2007, Türk Dünyası Edebiyatlarında Nevruz Konulu Şiirler Üzerine Tematik Bir İnceleme, Turkish Studies – Türkoloji Araştırmaları, Ankara, S.3, s.475-488.
- 2005, Divan Edebiyatı ve Türk Dünyası, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, S.V/1, s. 93-97.
- 2001, Gaspıralı İsmail Bey’in İslamcılık İdeolojisi, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, S. 12/1, s. 475-488.
- 1999, Şah İsmail’in Anadolu Oymaklarının Desteğini Kazanmasının Sebepleri Üzerine, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Ankara, S. 8, s. 472-483.

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- 2012, Mahtumkulu’nun Tasavvufî Bir Şiiri Üzerine, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir, s. 371-378.
- 2006, Bektaşî Edebiyatının Birinci Dönemi ve Bu Dönemdeki Hâkim Temaları Üzerine Bir İnceleme, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, s. 685-695.
- 2000, Alevî-Bektaşî Edebiyatında Osmanlı Devleti, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, İzmir, S. IV, s. 349-360.

International Conference Proceedings (21 entries)- 2012, Bektaşîlikteki Kadın Anlayışı ve Kaynakları Üzerine, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi İkinci Uluslararası Ahilik Sempozyumu Bildiri Kitabı “Ahilikte Kadının Yeri”, Kayseri, s. 227-233.
- 2012, Şah İsmail (Hatayî)’de Hz. Muhammed Tasavvuru, Diyanet İşleri Başkanlığı- Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi “Kültür Coğrafyamızda Hz. Muhammed” Uluslararası Sempozyum-I, Ankara, s. 371-380.
- 2010, Hz. Mevlânâ’nın Hz. Süleyman’ın Duasıyla İlgili Yorumu Üzerine, Celal Bayar Üniversitesi - MEDAR Uluslararası Mevlânâ ve Tasavvuf Geleneği Sempozyumu, Manisa 9-11 Ekim 2010.
- 2010, Türk Dünyasında Edebî Münasebetler ve Tahmis Yazma Geleneği, Ege Üniv. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi Çeşme-İzmir 19-25 Nisan 2010.
- 2010, Fuzulî ve Alevî-Bektaşî Edebiyatı, Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı “Fuzulî” Uluslararası Fuzulî Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s. 303-311.
- 2010, Türk Dünyasında Mevlana ve Mevlana’nın Türk Dünyasında Tanıtılması Meselesi, Selçuk Üniversitesi Mevlâna Araştırma ve Uygulama Merkezi (SÜMAM) Uluslararası Dünyada Mevlana İzleri Sempozyumu – Bildiriler, SÜMAM Yayınları, Konya, s. 91-102.
- 2009, Yunus Emre’nin Türkmen Şairlerine Etkisi Üzerine Bir Çalışma, Aksaray Üniversitesi I. Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu Bildiri Kitabı, Aksaray, s. 226-232.
- 2009, Nasreddin Hoca’nın ve Bazı Şairlerimizin Kadı Tipi Eleştirisi Üzerine, Atatürk Kültür Merkezi Uluslararası 21. Yüzyılı Nasreddin Hoca ile Anlamak Sempozyumu-Bildiriler, Atatürk Kültür Merkezi Yayınları, Ankara, s. 857-867.
- 2009, Âşık Reyhanî’nin Âşık Şiirine Üslup ve Şekil Yönünden Yaptığı Katkılar, (Prof. Dr. Fikret Türkmen ile birlikte) İstanbul Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi – Bildiriler, İstanbul, C. 2, s. 309-320.
- 2008, Ahilik ve Alevilik, Ahi Evran Üniversitesi 1. Uluslararası Ahilik ve Kırşehir Sempozyumu, Kırşehir 15-17 Ekim 2008.
- 2008, Sadî’nin Edebiyatımıza Etkisi ve Mehmet Âkif’in Sadî’den Yaptığı Alıntılar Üzerine Bir Değerlendirme, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi I. Uluslararası Mehmet Akif Ersoy Sempozyumu, Burdur 19-22 Kasım 2008.
- 2007, Türkmen Edebiyatındaki Alevî Ögeler Üzerine Bir İnceleme, (Prof. Dr. Fikret Türkmen ile birlikte) 2. Uluslararası Türk Kültür Evreninde Alevîlik ve Bektaşîlik Bilgi Şöleni- Bildiri Kitabı, Ankara, C.2, s. 1139-1153.
- 2007, Azerbaycan, Türkmenistan ve Osmanlı Sahası Elif-nâmeleri Üzerine Bir İnceleme, Ege Üniv. Türk Dünyası Araş. Ens. I. Türk Dünyası Kültür Kurultayı –Bildiriler, İzmir, C.V, s. 2069-2081.
- 2007, Heterodoks Temayüller Karşısında Mevlânâ, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Uluslararası Kültür ve Sanatta Mevlânâ Sempozyumu Bildirileri, Çanakkale, s. 203-209.
- 2007, Mondros Mütârekesi ve Edebiyatımızdaki Yansımaları Üzerine, Türk Halk Kültüründe Millî Mücadele Birinci Uluslararası Halk Kültürü Sempozyumu Bildirileri, Erzurum, s. 203-207.
- 2006, Azerbaycan, Türkmenistan, İran, Anadolu, Kıbrıs Alkış ve Kargışları Üzerine Bir İnceleme, Kültür Bakanlığı VII. Uluslar arası Türk Halk Kültürü Kongresi, (Gaziantep, 26 Haziran-1 Temmuz – 2006.)
- 2005, Aziz Mahmud Hüdâyî’nin Aşk Redifli Şiirinin Tahlili, Üsküdar Belediyesi Uluslararası Aziz Mahmud Hüdâyî Sempozyumu, İstanbul, C.I, s. 383-392.
- 2004, Hatayî’nin Tevhidleri üzerine Bir Değerlendirme, Hüseyin Gazi Vakfı Birinci Uluslararası Şah İsmail Hatai Sempozyum Bildirileri, Ankara, s. 307-315.
- 2002, Son İki Semavî Dinin Ortak İnanç Önderi: Habibünneccar, Türkiye Kültür Sanat ve Eğitim Vakfı – Kültür Bakanlığı Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi Bildirileri, Ankara, s. 853-861.
- 2002, Ukrayna’daki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Üzerine, Kültür Bakanlığı VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Ankara, s. 259-269.
- 2001, Alevî-Bektaşî Edebiyatındaki Hristiyanlıkla İlgili Unsurlar Üzerine, Anadolu Erenleri Kültür ve Sanat Vakfı – Kültür Bakanlığı Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, Ankara, s. 753-765.

National Conference Proceedings (12 entries)- 2012, Şiirimizde Zeybek ve Efe Tipi, Türk Tarihinde Efe ve Zeybek Kültürü Sempozyumu, Ödemiş 6-7 Eylül.
- 2011, Sarıgöl Mezar Kitabeleri Üzerine, I. Ulusal Sarıgöl İlçesi ve Değerleri Sempozyumu Bildirileri, İzmir, s. 227-234.
- 2007, Mevlevî ve Bektaşî Edebiyatındaki Ehl-i Beyt Teması Üzerine Karşılaştırmalı Bir İnceleme, Ulusal Türk Kültürü, Edebiyatı ve Sanatında Mevlâna ve Mevlevîlik Sempozyumu – Bildiriler -, Konya, s. 585-595.
- 2006, Türkiye Dışındaki Türk Edebiyatlarında İstanbul ve Üsküdar, Üsküdar Belediyesi IV. Üsküdar Sempozyumu, İstanbul 3-5 Kasım 2006.
- 2005, Şamanizmden Günümüze Temel Değerlerimiz ve Ahîlik, Gazi Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma Enstitüsü I. Ahi Evran-ı Velî ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kırşehir, C. II, s. 921-930. (Prof. Dr. Fikret Türkmen’le Birlikte)
- 2005, Üsküdarlı Hâşim Baba’nın Fikrî Kimliği Üzerine Bir İnceleme, Üsküdar Belediyesi II. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, C. II, s.100-108.
- 2004, Üsküdarlı Hasan Basrî Baba, Üsküdar Belediyesi I. Üsküdar Sempozyumu Bildirileri, İstanbul, C. II, s. 360-369.
- 2003, Afyon’da Mevlevîlik ve Siyasî Sonuçları, Afyon Belediyesi VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Afyon, s. 283-293.
- 2003, Şiirlerinden Hareketle Seyranî’nin Bektaşîliği Üzerine Bir İnceleme, Develi Bld. Bütün Yönleriyle 1. Develi Bilgi Şöleni Bildirileri, Develi, s. 373-383.
- 2002, Bursa’da Kullanılan Alkış ve Kargışlar Üzerine, Uludağ Üniversitesi I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı, Bursa, C. II, s. 605-617.
- 2001, Tarihî Hadiselerin ve Sosyal Sıkıntıların Kayserili Şairler Üzerindeki Yansımaları, Erciyes Üniv. Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri, s. 693-703.
- 1999, Bektaşîliğin, Bektaşî Edebiyatının Temel Kaynakları ve Hacı Bektaş Velî’nin Bektaşî Edebiyatıa Tesiri, Gazi Üniversitesi Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Araştırma Merkezi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara, s. 311-317.

Books (1 entries)- 2007, Türk Edebiyatında Harf Şiirleri ve Elif-nâmeler, Külcüoğlu Yayınları, İzmir.

Student's Completed Thesis (8 entries)- Doktora, 2012, Mehmet Serdal Eglen, “Anadolu Sahası Âşık Hikâyelerinde Zaman ve Mekan”, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2012, Nüket Kuş, “Beyimbet Maylin- Hayatı, Sanatı ve Hikâyeleri, Ege Üniversitesi.
- Doktora, 2011, Boray İdem, “Berdinazar Hudaynazarov ve Romanları Üzerine Bir İnceleme” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2009, Aylin Çakır, “Türkmen Şairi Ketibi (Hayatı-Edebî Kişiliği ve Şiirleri)” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2007, Mirlan İbrayev, “Aşık Ömer’in Taşkent’te Basılmış Divanı Üzerine Bir İnceleme” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2006, Rozaliya Devletbakova, “Başkurt Milli Şairi Nazar Nemci – Hayatı ve Eserleri”, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2005, Maksat Seytiyev, “Türkmen Şairi Gurbandurdu Zelili’nin Hayatı ve Şiirleri” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2003, Boray İdem, “Türkmen Şairi Kemine ve Şiirleri Üzerine Bir İnceleme”, Ege Üniversitesi.