Akademik BilgilerGÜRER GÜLSEVİN
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Dili ve Lehçeleri AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: gurergulsevin@gmail.com
- Telefon: 0.232.3434922
- Web sayfası: http://www.gurergulsevin.com/
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniv, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1987
- Doktora: İnönü Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1989
- Yardımcı Doçentlik: İnönü Üniversitesi/Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1989
- Doçentlik: Afyon Kocatepe Üniversitesi, Türk Dili, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Afyon Kocatepe Üniversitesi/Ege Üniversitesi, Türk Dili, 2001

Administrative / Academic Duties (4 entries)- Dekan, AKÜ., Uşak Fen-Edebiyat Fakültesi, 2001-2004
- Bölüm Başkanı, AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, 1993-2001
- Dekan Yardımcısı, AKÜ. Uşak Eğitim Fakültesi, 1993-1999
- Bölüm Başkanı, İnönü Ünv. Eğitim Fak.Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümü, 1992-1993
Other Professional Activities (14 entries)- Editör: TÜRK DÜNYASI, Türk Dil Kurumu, Ankara, 2013-In Progress
- Hakemlik- TEKE, Uluslararası Türkçe, Edebiyat, Kültür, Eğitim Dergisi, 2012-In Progress
- Hakemlik- Diyalektolog, 2012-In Progress
- Hakemlik- Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, 2011-In Progress
- Hakemlik- Uşak Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2011-In Progress
- Hakemlik- Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 2010-In Progress
- Hakemlik- Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2010-In Progress
- Hakemlik- Celal Bayar Üniversitesi, Sosyal Bilimler Dergisi, 2009-In Progress
- Hakemlik, Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, 2009-In Progress
- Hakemlik- Selçuk Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Dergisi, 2007-In Progress
- Hakemlik- Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten, Türk Dil Kurumu, 2007-In Progress
- Hakemlik- Turkish Studies / Türkoloji Araştırmaları, 2006-In Progress
- Hakemlik- EÜ. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2005-In Progress
- Dergi Editörlüğü : Ege Üniversitesi “Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 2005-2011
Research Interests- Eski Türk Dili (2010300)
- Yeni Türk Dili (2010400)
Indexed Journal Publications (14 entries)- Değerlendirme: Azәrbaycan Dilinin Naxçıvan Dialektoloji Atlası Hakkında, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, 2015-II, Sayı:40, s.209-213, Ankara 2016
- 11. Yüzyılda Hangi Oğuz Diyalektleri Vardı?, bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi. Kış 2016 / Sayı 76, 269-300
- Arkaik-Periferik Kavramı ve Bu Kavramın Tarihi Batı Rumeli Türkçesi Ağızlarının Tespitindeki Önemi, The Journal of Academic Social Science Studies JASSS, Doi Number :http://dx.doi.org/10.9761/JASSS2771, Number: 32, p. 1-12, Winter III, 2015
- Ses Bilgisindeki ‘Çevre Şartı’ Kavramı ve Ağız İncelemelerindeki Önemi, Turkish Studies, Volume 8/9, Summer 2013, s.49-62 (http://www.turkishstudies.net/Makaleler/1710826882_005G%C3%BClsevinG%C3%BCrer49-62.pdf)
- 2013, Kitap Tanıtımı ve Değerlendirme: Bilgehan Atsız Gökdağ, Halaç Türkçesi Metinleri, Qarşu Baluqqa Selam, Vizyon Yayınevi, Ankara 2012, XVIII+224 s.", KaraM Karadeniz Araştırmaları Merkezi Dergisi, Sayı: 36, s.287-290
- Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde İki Dillilerin Türkçeleri Üzerine, Turkish Studies, Mehmet Aydın Armağanı, Volume 7/4, Fall 2012, p. 99-110 Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4109
- Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar Ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım, Turkish Studies, Volume 5/1, Winter 2010, s. 57-76, (DOİ: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1268)
- Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk ve Balkan Dillerinin Etkileşimi, Turkish Studies, Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, 2009, s.48-64
- Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine, Turkish Studies, “Hamza Zülfikar Armağanı”, Volume 4/3, Spring 2009, s.1067-1080
- Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine, Dil Araştırmaları, Sayı:5, Güz 2009, s.39-56
- Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar Üzerine 2: Ç > Ş Değişimi, Turkish Studies, Volume 3/3, Spring 2008, s.378-387
- Kutadgu Bilig’in Dilinde Lehçelerin Özellikleri: denk çiftler”, Turkish Studies, Volume 2/2, Spring 2007, s.276-299 (doi:10.7827/TurkishStudies.71)
- Kutadgu Bilig Türkçesinden Anadolu Ağızlarına, Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Prof.Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı) Yıl: 2006/1, Sayı 20, s.109-121
- Türkiye Türkçesindeki Birleşik Zarf-Fiiller Üzerine”:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi C. II, Sayı 2, Afyon 2001 122-143

Publications in Non-Indexed Journals (39 entries)- Tarihî ve Yaşayan Türk Diyalektlerinde Emir-İstek Kipinin Birinci ‘Çokluk’ ve Birinci ‘İkilik (Tesniye)’ Çekimleri Üzerine, Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2013, s.533-559
- Çağdaş Türk Lehçeleri Üzerine Bazı Notlar, Yeni Türkiye Degisi, Sayı: 53, Temmuz-Ağustos 2013, s.412-425
- Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri ve Önemi, Yeni Türkiye Dergisi Sayı:55, Kasım-Aralık 2013, s.753-758
- Tarihî Türk Lehçelerinin Metinlerinde İmla ve Ses İlişkisi, Türk Moğol Araştırmaları, Prof. Dr. Tuncer Gülensoy Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2012, s.193-202
- Türk Dil Kurumunun Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü, Türk Dili Sayı 712, Türk Dil Kurumu, Ankara Nisan 2011, s.299-308
- Divanu Lügati’t-Türk’teki Oğuzca Özelliklere Karşılaştırmalı Bir Bakış,Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 63, İstanbul 2011, s.331-345
- Bilimsel Tartışma Tipleri ve ‘Türk Dili’ Dergisinde Dil Tartışmaları”, Türk Dili, Sayı 700, Türk Dil Kurumu Ankara, Nisan 2010, s.841-52
- İç Ege Bölgesin Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması, Türk Dilleri Araştırmaları, Cilt 19, İstanbul 2009, s.57-87
- Türkiye’deki Diyalektoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu (Şekil Bilgisi Bölümleri),Türk Dilleri Araştırmaları, Sayı:16, İstanbul 2009, s.11-24
- “Dil Devrimimizle Birlikte Yazı Dilimize Giren Türkçe Kökenli Sözler Hakkında”, Karaman Belediyesi Yayımları, Karaman 2005, s.52-59
- “Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (1): ‘bu+ra mı, ‘bu ara’ mı?”, Prof.Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir 2005, s.333-335
- Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (2): değişmenin yönü bakımından yapılan yanlışlıklar”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V-1, İzmir 2005, s.59-63
- Ağız Araştırması İncelemelerimizde Yaygınlaşmış Yanlışlıklar (3): üzüm/yüzüm; öllük/höllük türeme mi, düşme mi?”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi V-2, İzmir 2005, s.207-213
- HABER: “:Mevzuatta ve Uygulamada Türk Dili”:, Türk Dili Dergisi, Sayı 628, Nisan 2004, s.380-382
- “Uşak İli Ağızlarının Ortak Özellikleri ve Ağız Bölgeleri“, Zeynep Korkmaz Armağanı, TDK Yayımları, Ankara 2004, s.206-215
- “:Bir Ünsüz Düşmesi Tipi Daha: Ünsüz Yitimi“:, Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, Osman Nedim Tuna Özel Sayısı, İstanbul 2002, s.131-136
- “:Eski Türkçedeki Oğuzca Belirtilere Eklemeler“:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi C. IV, S. I, Afyon Haziran 2002, s.37-49
- “:Türk Dilinin Yayılma Alanları ve En Eski Yurdu”:, Hava Kuvvetleri Dergisi, Haziran 2002, Sayı 341, Ankara 2002, s.52-59
- “:Sümerce İle Türk Dilinin Tarihi İlişkisi”:, TÜRKLER, C.I, Yeni Türkiye Yayınları, 2002, s.457-459
- “:Türkiye Türkçesi Ağızlarında : h Sesi Üzerine”:, Türk Dili ve Araştırmaları Yıllığı Belleten 2001 I/II, Ankara 2003, s.129-146, Ankara 2002,
- “:Türkçe Dilbilgisi Öğretiminde, Şartlandırılmış Yanlışların ‘:Düşündürme -Sorgulama Soruları İle Düzeltilmesi”: Yöntemi Üzerine Bir Örnek”:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 3, Afyon 1999, s.37-44
- “:Çatı Ekleri Üzerinde Kullanılabilen Ekler”:, İlmî Araştırmalar (Dil, Edebiyat ve Tarih İncelemeleri), İstanbul 1998, s.125-146
- “:Türk Dilinde koy- (< kod-) ve kuy- (kud-) Üzerine”:, AKÜ. Sosyal Bilimler Dergisi Sayı 1, Afyon 1998, s.51-57
- “:Kazak Türkçesiyle Nasrettin Hoca (Kojanasır) Fıkraları”:, Kardeş Ağızlar Türk Lehçe ve Şiveleri Dergisi, S.6, Nisan-Mayıs-Haziran 1998, s.10-15
- “:Eski Anadolu Türkçesinin İmlâsı Üzerine Notlar", Prof.Dr.Tuncer Gülensoy Armağanı, Ankara 1995, s.370-373
- "Türkmenler ve Türkmen Türkçesi", Erciyes Sayı 182, Kayseri Şubat 1993, s.1-3
- "Akıllı Gız (Türkmence Masal), Ayı bilen Adamı: Dostlıgı (Türkmence Masal)", Erciyes Sayı 182, Kayseri Şubat 1993, s.11-14
- "Kardaşlık Kutluk Bolsun (Özbekçe Şiir)", Logos Sayı 2, Malatya 1993, s.7-8
- "Eski Anadolu Türkçesinde Birleştirilmiş Özel Şekiller", Türk Dili Sayı 489, Türk Dil Kurumu, Ankara Eylül 1992, 256-261
- Osman Nedim Tuna: Sümer Dilleri ve Türk Dillerinin Tarihî İlgisi İle Türk Dilinin Yaşı Meselesi, Türk Dil Kurumu Ankara 1990", Değerlendirme, Türk Dili Sayı 475, Türk Dil Kurumu Ankara Temmuz 1992, s.55-57 (Aynı yazı Türkiye Günlüğü, Sayı 15, Ankara 1990
- "Bergamalı Kadri ve Eseri Üzerine", Türk Dili Sayı 461, Türk Dil Kurumu, Ankara Mayıs 1990, s.211-214
- "Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesinde 3. Kişi İyelik Ekinin Özel Kullanılışı", Türk Dili Sayı 466, Türk Dil Kurumu, Ankara Ekim 1990, s.187-190
- "Türkçede -sA Şart Gerundiumu (zarf-fiil) Üzerine", Türk Dili Sayı 467, Türk Dil Kurumu, Ankara Kasım 1990, s.276-279
- "*tıgırak >> samrek üzerine", Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı Dergisi, Haziran 66, İstanbul 1990, s.161-16
- "Türk Dili Zengin Bir Dildir", Kırk Ambar, Sayı 1, Malatya 1990, s.26-27
- Halaçça ve Diğer Türk Dilleri İle Akrabalık Derecesi, (İngilizceden tercüme), Osman Nedim Tuna Armağanı, İnönü Üniversitesi, Malatya 1989, s.51-66
- "Bir Eski Anadolu Türkçesi Metni", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 2, Malatya 1988, s.218-242
- "Türk Dilinde Bir Kelime Başı Ünsüzü Üzerine",Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1987, Ankara 1992, s.173-200
- “:1709 Tarihli Türkçe Manzum Bir Sıbyan Mektebi Ders Kitabı", İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı 1, Malatya 1987, s.240-263

Publications in Other Journals and Medias (3 entries)- Türkoloji” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004
- “Sinonimi” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004
- “Onomatope” maddesi, Türk Dünyası Edebiyat Terimleri ve Kavramları Ansiklopedik Sözlüğü, Atatürk Kültür Merkezi yayınları, Ankara 2004

International Conference Proceedings (55 entries)- Determining the Historical Dialects of Turkish through the Help of Balkan Languages, International Scientific Conference “Strategic Relations between Balkan Countries, Common Values and Globalization” HEI “Marin Barleti University”, 17.03.2018, Tirana/Albanian
- Tarihî ve Yaşayan Türk Yazı Dilleri ve Diyalektlerinde Çok Anlamlılık: 'Kadın' Örneği, Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatında 'Kadın' Sempozyumu, Amasya Üniversitesi, 4-6 Mayıs 2017 Amasya
- XVII. Yüzyıl Rumeli Çıtak Ağzının Günümüz Türkiye Ağızlarındaki Görünümü, VIII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, Ankara
- -sA Zarf-Fiil Eki ve Türk Dilinde Zarf-Fiil Eklerinin Kişi Ekleri Alabilmesi Üzerine, XII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,BİLDİRİ KİTABI, s.431-440, 25-28 Eylül 2017, Bükreş / ROMANYA,
- Türk Dilinden Slav Dillerine Kuru Gıda İhracatı, 9. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 2-5 Kasım 2017, Malatya-TÜRKİYE
- Türk Dünyasında Ortak Söz Varlığı Üzerine, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım 2017, Ankara
- Eski Türk Yazıtlarında Kelime Başında /h-/ Sesi Gösterilmiş Miydi?, Milletlerarası (Kök)Türk Harfli Yazıtlar ve Güncel Sorunları Kongresi, 25-29 Mayıs 2016, Bişkek-KIRGIZİSTAN
- Қазақ тілі мен Батыс Оғыз тілі арасындағы кейбір қызықты ортақтықтар (Kazakça ile Batı Oğuzcası Arasında Bazı İlginç Ortaklıklar), «Қазақстан Республикасы және Еуразия кеңістігі: қазіргі заман мен даму келешегі» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы, 20 қазан 2016 жыл (Астана қ., Қазақстан), 39-43
- Türkçede Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü ve Sözlük Eleştirileri Üzerine, III. Uluslararası Sözlük Bilimi Sempozyumu, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, 3-4 Kasım 2016, Eskişehir, s.67-70
- Divanu Lügatit’t-Türk’teki Kıpçakça ile Oğuzcanın İlişkisi Üzerine, Ulı Türki Oyşılı Jusip Balasagunnıŋ 1000 Jıldıgna Arnalgan “Jusıp Balasagun: Gumanistik Pedagokika Neizderi Jene Zamanavi Bilim Berüw” Takırıbındagı Halıkaralık Döŋgelek Üstel, Almatı 2016, s.84-87
- Dede Korkut'ta 'kurtar-sana ne' Emir-İstek Çekimi, III. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı: Dede Korkut ve Türk Dünyası, 19-23 Ekim 2015, İzmir
- Türkçenin Tarihî Ağızlarında şekilli ‘gibi’ Edatı Üzerine, VII. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Elazığ 2014
- Denk-Çiftlerden Hareketle Eski Türkçe Dönemini Yorumlamak, Milletlerarası Eski Türk Yazıtları: Dil, Tarih ve Kültür Sempozyumu, Türk Dil Kurumu, 25-28 Eylül 2013 Adıyaman
- “Evliya Çelebi'nin Verilerine Göre XVII. Yüzyılda Türkçenin Ağızları Üzerine Notlar”, VI. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Bursa, 4-6 Aralık 2013
- Eski Anadolu (Türkiye) Türkçesi ile Günümüz Türkmence Ağızlarının Bazı Koşutlukları, VIII. Milletlerarası Türkoloji Kongresi, İstanbul 2013, Bildiri Kitabı I, s649-658, İstanbul 2014
- "Türklerde Dil Birliği", Türk Dünyasının Birliği: Dil, Tarih ve Medeniyet Uluslararası Sempozyumu", 23-24 Ağustos 2012, Bişkek-Kırgızistan
- “Eski Türkçedekilerden Daha Eskicil Olan Çağdaş Şekiller Üzerine”, VII. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, , Türk Dil Kurumu, Ankara 24-28 Eylül 2012 (Yalım Kaya Bitigi, Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara 2013)
- "Yaşayan Türk Yazı Dilleri Arasında Anlaşılabilirlik Oranları Üzerine", V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 19-22 Aralık 2012, Denizli
- “Evliya Çelebi Seyahatnamesi’nde Diller ve Osmanlıda İki Dillilik”, Doğumunun 400. Yılında Uluslararası Evliya Çelebi Sempozyumu, Kütahya 23-26 Mart 2011
- "Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nden Hareketle 17. Yüzyılda Dünya Dili Olarak Türkçe" IV. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Muğla 22-24 Aralık 2011
- 2011, "Evliya Çelebi seyahatnamesi'nde İki Dillilerin Türkçeleri Üzerine", Evliya Çelebi 400, Uluslararası Toplantı, Türk Dil Kurumu, 26-30 Eylül,İstanbul, [Turkish Studies, Mehmet Aydın Armağanı, Volume 7/4, Fall 2012, p. 99-110 (http://www.turkishstudies.net/Makaleler/48855664_G%c3%bclsevinG%c3%bcrer_S-prof-99-110.pdf), (Doi Number :http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.4109)
- "Eski Oğuzcanın İhyasında Batı Rumeli Ağızlarının Yeri", 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağızları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Trakya Üniversitesi, Edirne 27-28 Ekim 2011
- “Türkiye Türkçesi Ağız Atlaslarında Kullanılacak Ölçütler Hakkında”, 3. Ulusalararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Sakarya 2010 (Bengü Bitig, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara 2013, s.101-107)
- “Yaşayan Türk Yazı Dillerinde İmla-Fonoloji İlişkisi”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19 Nisan 2010 İZMİR
-  “Dil Çalışmaları İçin Yunus Emre’nin Yeni Yayınları Nasıl Olmalıdır?”, X. Uluslararası Yunus Emre Sevgi Bilgi Şöleni, 6-8 Mayıs 2010, ESKİŞEHİR, Bildiri Kitabı, Eskişehir 2011, s.369-381
- “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Dış Lehçe Unsurları Üzerine”, IV. Uluslalarası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 25-28 Eylül 2009, Kırım-UKRAYNA, s.363-371
- “Rumeli Türkçesi Çerçevesinde Türk Ve Balkan Dillerinin Etkileşim”, Uluslararası Türkçenin Balkan Dillerine Etkisi, 29 Mayıs 2009, Üsküp-MAKEDONYA, Turkish Studies, Ahmet Buran Armağanı, Volume 4/8, 2009, s.48-64, http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi21/6-gulsevingurer1818%28Duzeltme%29.pdf
- “Eski Türk Ortak Yazı Dilinin Yapısı Üzerine”, Uluslararası III. Türkoloji Kongresi, Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi 18-20 Mayıs 2009, 78-84
- “Eski Anadolu Türkçesi Ağızları Üzerine”, VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 20-25 Ekim 2008 Ankara
- “Kaşgarlı Mahmut’un Verdiği Bilgilere Göre Arguca Eski Halaçça Olabilir mi?”, Uluslararası Kaşgarlı Mahmut Sempozyumu, Rize Üniversitesi, 17-19 Ekim 2008 Rize, Bildiri Kitabı, s.386-394
- “Anadolu Ağızlarında Etnik (Boysal) Özellikler Ve Çepni Ağızları Üzerine”, I. Uluslararası Diyalektoloji Çalıştayı, Doğu Akdeniz Üniversitesi, 15-19 Mayıs 2008, Gazimagosa / KKTC, Turkish Studies, “Hamza Zülfikar Armağanı”, Volume 4/3, Spring 2009, s.1067-1080 http://www.turkishstudies.net/sayilar/sayi9/0gülsevingürer.pdf
- “Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine”, III. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Bilkent Üniversitesi, 25-28 Eylül 2008 Girne / KKTC, Bildiri Kitabı, KKTC 2008, s.231-241
- “Divanu Lugati’t-Türk’ten Hareketle XI. Yüzyılda Oğuzca”, Doğumunun 1000. Yılında Kâşgarlı Mahmud ve Divanu Lugati’t-Türk Uluslararası Bilgi Şöleni, Türk Dil Kurumu - Çin Merkezi Milletler Üniversitesi, 24-26 Kasım 2008 Pekin / ÇİN
- “Türkiye Türkçesi Ağızlarında Kıpçakça Denilen Unsurlar 1: g > v”, Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, Türk Dil Kurumu-Harran Üniversitesi, Urfa 24-30 Mart 2008, Bildiri Kitabı, Ankara 2009
- "Divanu Lügati’t-Türkteki Oğuzca Özelliklere Karşılaştırmalı Bir Bakış", Doğumunun 1000. Yılında Kaşgarlı Mahmut ve Eseri Sempozyumu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbul 5-7 Eylül 2008, Türk Dilleri Araştırmaları Dizisi: 63, İstanbul 2011, s.331-345
- "Eski Anadolu Türkçesi Metinlerinde Uzun Ünlülerin İmladan Tespiti ve Miftahu’l-Cenne Örneği", Orta Asya’dan Anadolu’ya Alfabeler, 29-30 Mayıs 2007 Eskişehir, Anadolu Üniversitesi / Alman Şarkiyat Enstitüsü, Bildiriler Kitabı, İstanbul 2011, s.109-128 [“Eski Anadolu Türkçesi Ağızlarında Uzun Ünlüler Üzerine”, Dil Araştırmaları, Sayı:5, Güz 2009, s.39-56]
- "Kırım Bölgesi Türk Diyalektlerinde Oğuzca Unsurlar", Kırım Halklarının Kültürü Konferansı, 14-19 Eylül 2007 Kırım-UKRAYNA, (Svyatıni i Problemı Sohraneniya Etnokul’turı Krımskih Karaimov Karayev, Materialı Nauçno-Praktiçeskoy Konferentsii (Simferopol-Yevpatoriya-Cuft Kale 14-16 Sentyabrya 2007 g.), Simferopol 2008, 61-67
- "Oğuzca ile Çuvaşça Arasındaki Koşutluklar", Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı II, 30 Eylül 2007 Bişkek-KIRGIZİSTAN, Bilkent Üniversitesi, (Prof.Dr. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, Akçağ Yayınları, Ankara 2008, s.162-179)
- "Zamirlerin Edatlarla Birleşmesinde Bazı Özel Durumlar ve İsim Tamlaması Sorunu Üzerine (‘sen+in ile / sen+in gibi / sen+in için’ Yapılarındaki +in Eki Üzerine)", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 27-29 Eylül 2007, Bildiri Kitabı, İstanbul 2009, s.231-238
- "Kutadgu Bilig’de "Denk Çiftler"İn Kullanılmasında Vezin Kaynaklı Tercihler", I. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyomyumu, Süleyman Demirel Üniversitesi, 23-26 Ekim 2007, Isparta, Bildiri Kitabı, Isparta 2008, s.287-296
- "Ortak Türk Kodlama Sistemi (Alfabesi)", XI. Türk Devlet ve Toplulukları Dostluk, Kardeşlik ve İşbirliği Kurultayı, 17-19 Kasım 2007, Bakı-AZERBAYCAN
- "Kaşgarlı Mahmut’un Diyalektler Hakkında Verdiği Bilgilere Karşılaştırmalı Bir Bakış", ‘‘Kaşgarlı Mahmut ve Türk Dünyasının Dil, Edebiyat, Kültür ve Tarihi’’ Uluslararası Konferans Bişkek, Kırgızistan-26 Nisan 2007, Bildiriler, Bişkek 2007, s.31-41
- "Yusuf Has Hacib’in Dilinde Oğuzca Unsurlar", Günümüz Dünyasında Yusuf Has Hacip ve Fikirleri-II, Bişkek-Kırgızistan 8-9 Haziran 2006, Bildiriler Kitabı Bişkek 2006, s.39-55
- "Tarihi Türk Lehçelerin Anlaşılabilmesi İçin Yaşayan Lehçelerin Önemi", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Çeşme-İZMİR, 9-15 Nisan 2006 (I. Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiriler, C.III, Ankara 2007, s.977-984
- Oğuzca Olmayan Türk Lehçelerindeki Oğuzca Unsurlar Ve Bunlara Teorik Bir Yaklaşım", Büyük Türk Dili Kurultayı I, Başkent Üniversitesi, 26-27 Eylül 2006 Ankara (Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri, Ankara 2006, s.75-93 [Turkish Studies Volume 5/1, Winter 2010, s. 57-76, DOİ: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.1268 http://www.turkishstudies.net/DergiDosyalar/232462947_eski%20o%c4%9fuz%20t%c3%bcrk%c3%a7esi%20jenerik%20dosyas%c4%b1.pdf]
- "İç Ege Bölgesin Ağızlarında Diyalekt Tabakalaşması", Workshop on Turkish Dialects, Orient Instute, 18-19 November 2005, İstanbul, Türk Dilleri Araştırmaları, Cilt 19, İstanbul 2009, s.57-87
- "Türkçede ‘Sıra Dışı’ Ekler ve Eklerin Tasnif-Tanımlanma Sorunu Üzerine", V. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı, TDK., Ankara 20-26 Eylül 2004 (V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2004, s.1267-1283)
- “Türkiye’deki Diyalektoloji Yayımlarında Yöntem Sorunu (Şekil Bilgisi Bölümleri)”, Workshop on Turkish Dialects, Orient Instute, 19-20 November 2004, İstanbul [Türk Dilleri Araştırmaları, Sayı:16, İstanbul 2009, s.11-24]
- "Eski Türk Yazı Dilinde Oğuz Lehçesinin Ses, Şekil ve Sözvarlığı Unsurları", Amancolovskie Çiteniya, Kazakistan (Öskembe) 7-8 Ekim 2004 (Materyalı, Oskemen 2004, 119-125)
- "Oğuzca Olmayan Tarihi Metinlerde Oğuzca Unsurlar ve Nehcü’l-Feradis Örneği", 46th Meeting of Permanent International Altaistic Conference, 22-27 Haziran 2003, Ankara (Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri, Altay Dünyasında Gündelik Hayat, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2007, s.163-175)
- "Ağız Araştırmalarında Ses Özelliklerinin Sınıflandırılması Üzerine Düşünceler ve Uşak İli Ağzı Örneği", 4. Uluslar Arası Türk Dili Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 25-29 Eylül 2000, Çeşme-İZMİR (IV. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri I, Türk Dil Kurumu yayınları, Ankara 2007, s.727-740)
- "Türkiye Türkçesinde Zaman ve Kip Çekiminde Birleşik Yapılar Üzerine", VIII. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, İstanbul 1999 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1997 s.215-224)
- "Eski Türkiye Türkçesinde İstek Kipi Üzerine", Kongresi, Fransız Anadolu Araştırmaları Enstitüsü/TDK, İstanbul Aralık 1999 (İlmi Araştırmalar, Cilt XIII. İstanbul 2002, s.35-50)
- "Göktürk Anıtları İle Yaşayan Üç Lehçemizin (Çuvaş Türkçesi, Halaç Türkçesi, Yakut / Saha Türkçesi) Tarihî ilgi Düzeni", III. Sovyet Türk Kollokyumu, SSR Kazakistan Cumhuriyeti, Alma Ata, Haziran 1990 (Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1990, Ankara
- "Kırk Vezir Hikayeleri", V. Milletler Arası Türkoloji Kongresi, Tebliğler I. Türk Dili, Cilt 1, İstanbul 1985, s.117-126

National Conference Proceedings (11 entries)- Eski Anadolu Türkçesi İle Osmanlı Türkçesi Arasındaki Temel Farklar, Osmanlı Bursası’nda Dil-Kültür ve Edebiyat Bilgi Şöleni, 29-30 Mayıs 2013 Bursa
- Eski Anadolu Türkçesinin Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarındaki İzleri, Aşık Paşa ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu / Kırşehir 01-02 Kasım 2013, BİLDİRİLER, Ankara 2014, s.171-184
- "Ağız Araştırmalarında Metot Problemi", I. Ulusal Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul Kültür Üniversitesi, 11-13 Eylül 2006 İstanbul
- "Tarihi Metinlerin Anlaşılmasında Yaşayan Diyalektlerin Önemi: Kırşehir ve Yöresi Ağızları Örneği", II. Kırşehir Kültür Araştırmaları Bilgi Şöleni, 13-14 Ekim 2005 Kırşehir
- “:Sözün Özü: Türk Milleti Demek Türk Dili Demektir (M.K.Atatürk)”:, Cumhuriyetimizn 80. Yılında Türkçemiz, ANAÇEV, Bilimsel Sunuda ‘:Poster Sunumu’:, 3-4 Mart 2003 Ankara
- “:Türkçede Görünüş (Aspekt) ve Fiil Çekiminde Bazı Özel Kalıplar”:, Türk Dil Kurumu, Türk Gramerinin Sorunları Toplantısı, 2001
- “:Uşak İli Ağızlarının Ortak Özellikleri ve Ağız Bölgeleri“:, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu, 25-27 Ekim Uşak 2001, Cilt 1, s.63-70
- “:Osmanlı Türklerinde Dil”:, Osmanlı Türklerinde Dil ve Edebiyat Paneli, 10 Mayıs 1999, Uşak
- "Türk Dünyası ve Alfabe Meselesi", Çağdaş Türk Eğitiminin Meseleleri I, USİAD Yayınları, Uşak 1995, s.8-24
- "Eski Anadolu Türkçesinde Dative (yönelme durumu) Ekinin Kullanılışları ve Fonksiyonları”:, VIII. Milli Türkoloji Kongresi, İstanbul 1987
- "Malatya ve Çevresindeki Elyazması Türkçe Eserler", II. Battal Gazi ve Malatya Çevresi Halk Kültürü Sempozyumu, Malatya1987, Tebliğler, İstanbul 1988, s.140-149

Books (11 entries)- Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2017
- Türk Yazı Dillerinde 2. Teklik Kişi ‘Serzeniş-Kınama’ Kipliği ve İşaretleyicileri, Türklük Biliminin Ulu Çınarı Zeynep Korkmaz Armağanı, TKAE, Ankara 2017, s. 189-208
- Yaşayan ve Tarihi Türkiye Türkçesi Ağızları, Özel Kitaplar: 2. Türk Dilleri Serisi 2, İstanbul 2010,XIII+327 s.
- Türk Dili ve Kompozisyon Bilgileri I-II, Tablet Yayınları, Konya 2006, XV+287 s (Prof.Dr. Gürer Gülsevin-Doç.Dr. Erdoğan Boz birlikte)
- Türkçenin Çağdaş Sorunları, Divan Yayınevi, İstanbul 2006, 331 s. (Editörler: Gürer Gülsevin - Erdoğan Boz) (2. Baskı, Gazi Kitabevi, Ankara 2006)
- Eski Anadolu Türkçesi, Gazi Kitabevi, Ankara 2004, 278 s (Prof.Dr. Gürer Gülsevin-Doç.Dr. Erdoğan Boz birlikte)
- Türk Dili ve Kompozisyon, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, Afyon 2003, XV+346 s. (4 yazarlı bu kitabın 23-85. sayfaları tarafımdan yazılmıştır.)
- "Uşak İli Ağızları (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük)", Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 2002, XV+396 s
- Eski Anadolu Türkçesinde Ekler, Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1997, 156 s. (2. Baskı, TDK, Ankara 2007)
- "Usuli'nin 120 Manzum Hadis Tercümesi (XVI. Yüzyıl)" Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayınları, 1995, 65 s.
- (Kâmûs-ı Türkî'ye Göre) Türkiye Türkçesinde Yapım Ekleri ve Kullanılışları: I. Fiilden İsim Yapan Ekler, Malatya 1993, V+125 s. (Selma Gülsevin ile birlikte)

Finished Research Projects (3 entries)- 2013, TÜBİTAK: 112K404, Yaşayan Türkiye Türkçesi Ağızlarının Tarihî Dönemlerini Belirleyebilmek İçin Bir Yöntem Denemesi: XVII. Yüzyıl Batı Rumeli Türkçesi Ağızları
- 2004, Türk Dil Kurumu, Türkçede Batı Kökenli Yabancı Kelimeler Sözlüğü Çalışma Grubu
- 1999, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Uşak İli Ağızları
Memberships of Professional Associations (3 entries)- Türk Dil Kurumu, Bilim Kurulu Üyesi (30.01.2013 - ...)
- Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Asil Üye
- Yunus Emre Vakfı, Danışma Kurulu Üyesi (15.09.2015 - ...)
Student's Completed Thesis (48 entries)- Yüksek Lisans, 2014, Yüksek Lisans, Mehmet Arpacı, Tatar Destanlarındaki Zarf-Fiil Ekleri,Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2014
- Doktora, 2014, Doktora, 2014, Alpay İğci, 17. Yüzyılda Batı Rumeli Türkçesinin Özellikleri, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2014
- Doktora, 2012, Vildan Koçoğlu Gündoğdu, “Günümüz Tuva Türkçesi (Giriş-Dil Özellikleri-Metinler Söz Dizini)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012, XXXI+779 s.
- Doktora, 2012, Mehtap Solak Sağlam, “Yakut (Saha) Masalları Üzerine Bir Dil İncelemesi (Giriş-İnceleme, Metinler, Dizin)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012
- Doktora, 2012, Önder Sezer, “Çağdaş Oğuz Diyalektlerinde Ünsüz Benzeşmeleri”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2012
- Doktora, 2011, Jyldyz Alimova, “Türkiye Türkçesi Ağızları İle Kırgız Türkçesinin Söz Varlığı Açısından Karşılaştırılması”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 20...
- Yüksek Lisans, 2011, Gülcihan Pehlivan, Hamedan-Bahar Ağzı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2011
- Doktora, 2011, Zeynep Şimşek Umaç, Çepni Ağzı (Dil Özellikleri-Metinler-Sözlük), Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve edebiyatı Anabilim Dalı, Balıkesir 2011
- Yüksek Lisans, 2010, Alpay İğci, “Kosova Vıçıtırın Türk Ağzı”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2010
- Doktora, 2010, Mustafa Levent Yener, “Çağdaş Çuvaş Türkçesinin Dil Özellikleri (Suvar Gazetesinden Hareketle)”, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2010
- Doktora, 2010, Cüneyt Akın, “Hüseyin Karasayev’in “Kaamus Nama” Adlı Eseri ve Çağdaş Kırgız Türkçesindeki Alıntı Kelimelerde Görülen Ses Değişmeleri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDAE-Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim D...
- Yüksek Lisans, 2008, Aydın Öztürk, Nurmuhammet Andalıp’ın “Nesimi” Adlı Eseri (Giriş–Dil Özellikleri–Metin–Sözlük), Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, İzmir 2008
- Yüksek Lisans, 2007, Yasemin Çöldür, Minhā::cü’ş-Şehā::de (Dil Özellikleri-Metin), Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Eskişehir 2007
- Doktora, 2007, Özgür Ay, Abdurrahim Ötkür’ün “İz” Romanı (İnceleme-Metin-Aktarma-Dizin), Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, TDAE-Türk Dili ve Lehçeleri Anabilim Dalı, I-II-II Cilt, İzmir 2007
- Yüksek Lisans, 2006, Uğur Esan, “İlköğretim 8. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizimi İle Edebi Sözdiziminin (Tarık Buğra) Karşılaştırılması (Bolvadin Örneği/Yazılı Anlatım)”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, ...
- Yüksek Lisans, 2006, Hale Karabulut, “İlköğretim 4. Sınıf Öğrencilerinin Yazılarındaki Sözdizimi İle Edebi Sözdiziminin (Reşat Nuri Güntekin) Karşılaştırılması (Uşak Örneği/Yazılı Anlatım)” Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sos. Blm. Ens., Türk...
- Yüksek Lisans, 2005, Mehmet Yasin Kaya, “Mostay Kerim'in Şiirleri Giriş-Metinler-Dizin”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, İzmir 2005
- Yüksek Lisans, 2004, Emin Emre Güneri, “:Ortaöğretimde (1-3. sınıflar) Noktalama İşaretlerinin Kullanımında Bilgi ve Beceri Oranlarının Tespiti”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afy...
- Yüksek Lisans, 2004, 25. Gülnihal (Üşür) Hızlı, “Anlatım Bozukluklarının Düzeltilmesinde ‘Geri Bildirim’in Etkisi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkçe Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2004
- Yüksek Lisans, 2003, Şükran Avşar, “:Derleme Sözlüğüne Göre Araç-Gereç İsimlerinin Yapıları“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2003, 460 s.
- Yüksek Lisans, 2002, Kasım Gür, “:Kamus-ı Türki’:de Fiil Yapan Ekler“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2002, 195 s.
- Yüksek Lisans, 2002, Ramazan Saka, “:Derleme Sözlüğü’:nde Fiilden isim Yapan Ekler“:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Afyon 2002, 154 s.
- Yüksek Lisans, 2001, Özgür Ay, “:Türkiye Türkçesi Ağızlarında Fiil Çekimi”: , Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Orta Öğretim Sosyal Alanlar Eğitimi Anabilim Dalı, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Afyon 2001, 5...
- Yüksek Lisans, 2001, Muharrem Mete, “:İlköğretim 4-8. Sınıflarda Noktalama İşaretlerinin Öğretiminde Bilgi ve Beceri Düzeylerinin Tespiti”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bilim Dalı, Afyo...
- Yüksek Lisans, 2000, Fatma Çivi, “:Türkiye Türkçesinde Fiillerin Tasnifi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2000, 153 s.
- Yüksek Lisans, 2000, S. Selva Önder, “:Eski Anadolu Türkçesinde Bağımlı Morfem Olarak Kullanılan Fiiller”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 2000,86 s.
- Yüksek Lisans, 1999, Süleyman Bozdağ, “:Eski Anadolu Türkçesinde Fiillerin Tasnifi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1999, 96 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Selcen Çiftçi, “:Bahru’:l-Hakayık: Hatiboğlu”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 248 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Hasan Bağcı, “:Sarıcakaya (Eskişehir) Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 184 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Nimet Gülerer, “:Özbek Halk Masalları”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 282 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Metin Erdoğan, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 241 s.
- Yüksek Lisans, 1997, M. Vecdi Gedikli, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 159 s.
- Yüksek Lisans, 1997, G. Fatma Gedikli, “:Türkmen Türkçesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 129 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Yüksel Eleren, “:Şuhut Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997, 166 s.
- Yüksek Lisans, 1997, Yüksek Lisans, 1997, Halit Akçay, Sivaslı Ağzı, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü,Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1997
- Doktora, 1997, Ramazan Salman, “:Özbek Türkçesi (Şükrulla: Kafansiz Kömülganlar)”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1997, 913 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Ahmet Akçataş, “:Çay Yörük Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 202 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Osman Göker, “:Bolvadin’:deki Türkmen-Karabağ Köylerinin Ağzı”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 176 s.
- Yüksek Lisans, 1996, Ali Pulat, “:Cahit Zarifoğlu’:nun Çocuk Edebiyatı Üzerine Yazılmış Eserlerinin İncelenmesi”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1996, 120 s.
- Yüksek Lisans, 1995, Süleyman Aydeniz, “:Türkiye Türkçesinde Tasviri Fiiller ve Fonksiyonları”:, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Afyon 1995, 169 s.
- Doktora, 1994, M. Ünal Şahin, “:Mümin bin Mukbil: Miftahu’:n-Nur Hazainü’:s-Sürur”:, (2 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1994, 1473 s.
- Doktora, 1994, Hülya Savran, “:Kazak Türkçesi Korkut Ata Kitabı”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1994, 975 s.
- Doktora, 1993, Hatice Şahin, Hatiboğlu: Ferahnâme”: (3 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1993, 1213 s.
- Yüksek Lisans, 1992, Nesrin Kahtalı, “:Türkmen Türkçesi”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 175 s.
- Yüksek Lisans, 1992, Selma Gülsevin, “:(Kâmus-ı Türki’:ye Göre) Türkçede Yapım Ekleri I: Fiilden İsim Yapan Ekler”: İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 125 s.
- Doktora, 1992, Osman Yıldız, “:Cemali-i Karamani: Miftahu’:l-Ferec”: (4 Cilt), İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1992, 2365 s.
- Doktora, 1992, Önder Çağıran, “:Ahmed-i Dâi: Tıbb-ı Nebevi”: (3 Cilt) İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı,Malatya 1992, 1224s.
- Yüksek Lisans, 1991, Hülya Savran, “:Güney Kırım Türkçesi”:, İnönü Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Anabilim Dalı, Malatya 1991, 165 s.