Akademik BilgilerTAMER KEÇECİOĞLU
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Yönetim ve Organizasyon AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: tamer.kececioglu@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1990
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1993

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Yönetim Organizasyon ABD Başkanı., 1995-2000
- Bölüm Başkanı E.Ü. Meslek Yüksek Okulu İktisadi ve İdari B, 1994-
Research Interests- Yönetim ve Organizasyon (2150300)
- İşletme Yönetimi (2150301)
- Organizasyon (2150302)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
Indexed Journal Publications (23 entries)- 2012, Çalışanların iş Doyumları ile Mesleki Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişkiler: Öğrenciler üzerine Bir Uygulama, Ege Akademik Bakış, Cilt 12,Sayı 1, ss.39-52.
- 2012, A Study of Human resources to determine the Izmir Look Angle, Tamer Keçecioğlu and Mustafa Kemal Yılmaz, Balıkesir University, The Journal of Social Sciences Institute, Vol. 15, No: 27.
- İnsan Sermayesinin Sayısallaştırılmasının Dayanılmaz Hafifliği, Tamer Keçecioğlu ve Seda Oktay, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C:12, S.3, 2010, ss. 67-86.
- Stratejik Yönetim Kavramı İçerisinde İnsan Kaynaklarına Sürdürülebilir Rekabetçi Avantajın Bir Kaynağı Olarak Bakmak, Tamer Keçecioğlu, ESAM Dergisi, C:1, S:1, 2010.
- “Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimine kaynak bazlı bakış açısı üzerine değerlendirmeler”,Ege Akademik Bakış,Cilt 9,Sayı 1,Ocak 2009.
- “Performans Bazlı Ücretlendirme Sistemi Yoluyla Çalışanların Gelişimi:Mavi Yakalılara Yönelik Bir vaka Çalışması :Constar-Türkiye”, Ege Akademik Bakış,Cilt:9,Sayı.2,Nisan 2009.
- “İnsan kaynakları yönetiminden “stratejik” insan kaynakları yönetimine dönüşüm”,Ege Akademik bakış, Cilt 9,Sayı 4,Ekim 2009.
- “Toyota’nın DNA’sı:Karşıtlıklar ve Çelişkiler Kültürü”,Ege Kalite,Sayı 1,Ağustos 2009.
- Örgütsel Strateji ile İnsan Kaynakları Uygulamalarının Uyumlaştırılması Üzerine Bir Deneme,Review of Social Economics and Business Studies,Eastern Mediterrean University;Faculty of Business and Economics,Volume 10/11,Fall 2008-2009.
- “İnsan Kaynakları Yönetiminin Değer ve Yapabilirlik Yaratması Üzerine.Vizyonden Eyleme”,Marmara Üniversitesi,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:XXIV,Sayı 1,2008.
- “Örgüt Büyüklüğünün Örgüt Yapısına Olan Etkileri Üzerine Çok Boyutlu Yaklaşımlar”,Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi,Cilt:10,Sayı:2,2008.
- “Stratejik Düşünmedeki Keskin Viraj Ya Da Soyut Varlıkların Zaferi.Strateji Haritaları”,Ege Akademik Bakış,Cilt 8,Sayı 2,Temmuz 2008.
- “İnsan Kaynakları Profesyonellerinin Gelecekteki Rollerine Farklı Bakış Açıları”,Ege Akademik Bakış,Cilt 7,Sayı 2,Temmuz,2007.
- Yetkinlik Modellerinin İnsan kaynakları Yönetiminde Yapılandırılması ve bir Yetkinlik Modeli Önerisi,Review of Social Economics and Business Studies,Eastern Mediterranean University,Faculty of Business amd Economics,Volume ¾,Fall 2004-2005.s.222-239.
- Sanal Takımları Yönetmek,Review of Social Economics and Business Studies,Eastern Mediterranean University:Faculty of Business and Economics Volume 5/6,Fall 2004-2005,s.395-413.
- “360 Derece Performans Yönetimiyle İş Ahlakının Bütünleştirilmesi”, Modern Hastane Yönetimi, Temmuz-Ağustos-Eylül 2004.
- “360 Derece Performans Yönetimi Uygulama Modeli”, Maltepe Üniversitesi Dergisi, 2003/2
- “Çelişkilerle Yönetim”, Human Resources, Ocak-Şubat 2002.
- “Yönetici Hemşirelerde Liderlik Özellikleri ve Duygusal Zeka Üzerine Bir Çalışma”, Modern Hastane Yönetimi, Cilt:6, sayı:1, Ocak-Şubat-Mart 2002.
- “Takım Öğrenimi”, Human Resources, Temmuz-Ağustos 2000.
- “İş Mükemmelliği Kavramına Genel Bir Bakış”, Yeni Türkiye Dergisi, Mart-Nisan 1999.
- “Örgütlerde Çatışma ve Yönetimi”, MESS Mercek Dergisi, Nisan 1999.
- “Sürdürülebilir Örgütsel Değişim İçin İklim Ve Kültürün Oluşturulması Üzerine Bir Çalışma”, Sosyal Bilimler Dergisi, Temmuz 1997, Cilt 3, Sayı 2

Publications in Non-Indexed Journals (10 entries)- 1993, Keçecioğlu Tamer"'1970-1990 Arası Türkiye'de Birincil Enerji Talebini Etkileyen Faktörlerin İstatistiksel Olarak İncelenmesi",Güneş Enerj.Enst.Dergisi,Cilt:2 Sayı:1 S:115-120 Nis.93.
- 1993, Keçecioğlu Tamer,"Enerji Planlamasına Temel Oluşturacak Enerji/ekonomi İlişkileri,Üzerine Bir Deneme",Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi,Cilt:2 Sayi:1 S:89-103 Nisan 93
- Keçecioğlu Tamer,"Türkiye'de Su Isıtıcılı Güneş Kolletörü İhracatı",Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi,Cilt:2 Sayı:1 Sayfa:121-129,Nisan 1993.
- Keçecioğlu Tamer,"A Study for Solar Process Economics"Güneş Enerjisi Enstitüsü Dergisi,Cilt:1 Sayı:4 Sayfa:107-114 Nisan 1992.
- Keçecioğlu Tamer,"Güneş Enerjisinin Kullanımı:Pasif Sistemler",Tasarım Dergisi,N:27,Sayfa:132-134,Eylül 1992.
- Keçecioğlu Tamer,"Bütünleşme Aşamalarında AET ve Türkye'de çevre İncelemeleri"Tmmob Makina Mühendisleri Odası Yayını,Mühendive Makina,Sayı:365,Sayfa:30-32,Haziran 1990.
- Keçecioğlu Tamer,"Enerji Çevre İlişkilerinde Genel Bir Yaklaşım",Tmmob Kimya Mühendisliği,Sayı:137,Sayfa:10-12 Haziran 1990.
- Keçecioğlu Tamer"'Güneş Enerjisi Sistemlerinin Maliyet İrdelemeleri",Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi,Cilt:12 Sayı:3,Sayfa:27-29,Eylül 1989.
- Keçecioğlu Tamer,"Güneşli Isıtma Sistemlerinin Optimizasyonu",Elektrik İşleri Etüd İdaresi (E.İ.E)Bülteni,Sayı:141,Sayfa:30-31 Nisan 1989.
- Keçecioğlu Tamer,"Toplu Konutlarda Yeni Bir Uygulama:Pasif Sistemler",Tmmob İnşaat Mühendisleri Odası,İzmir Şubesi Haber Bülteni,Sayı:23,Sayfa:25-29 Haziran 1989.

International Conference Proceedings (6 entries)- İnsan Kaynakları Açısından Kabiliyet Yönetiminin İncelenmesi ve Özel Hastanelerde Uygulanması, Uluslar arası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, 27-29 Mayıs, 2011, Cilt:2, Bölüm: 9, ss. 881-887, İstanbul.
- 2nd ROWER Conference, April 2011, Occupational Health and Safety with the point of view of Employees, Romania.
- 3.Influencing Critical Care Nursing in Europe,”Determination of the Individual performance standarts of nurses Working in intensive care:Self efficiency-sufficiency level”,9-11 October 2008,Florence,Italy.
- International Conference on Business,Management and Economics,Yaşar university,”Perception of New Human resource Roles:A Research over the Industrial Firms in İzmir”,16-19 Haziran 2005,Çeşme-Altınyunus,İzmir.
- The Evaluation Organizational Culture of Nursing Unit in One of the University Hospital, I st International Conference, October 22-24, 2001, Denizli.
- Economic Comparison of Solar Greenhouse with Classical Ones, Utilization of Solar and Geothermal Energy for Heating Greenhouses, CNRE Workshop, 11-14 April 1998, Adana

National Conference Proceedings (36 entries)- First Congress on Sports Economics and Management, 2011, October12-15, Lale Yıldız ve Tamer Keçecioğlu, Spor Yöneticiliği Bölümü Öğrencilerinin İletişimi ve Johari Modeli
- “Cerrahi Yoğun Bakımda Çalışan Hemşirelerin Bireysel Performans Standartlarının Belirlenmesi:Öz-Etkililik-Yeterlilik Düzeyi”,6.Türk Cerrahi ve Ameliyathane Hemşireliği Kongresi,3-6 Mayıs 2009,Kuşadası.
- “İnsan Kaynaklarının Saygınlığına İçeriden Bir Bakış Açısı:İzmir Örneği”,7.Ege İnsan Yönetimi Zirvesi,Türkiye Personel Yönetimi Derneği,İzmir Bölgesi Şubesi,7-9 Mayıs 2009,Pamukkale,Denizli.
- “Koroner Arter Bypass Greft Ameliyat Sonrası Hastalara Verilen Direkt Bakım Türü ve Harcanan Zamanın İncelenmesi”,IV.Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi,28 Kasım-2 Aralık 2008,Antalya,Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı.
- “İş değiştirmek Satranç Tahtasında Yürümek Gibidir”,2008 Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı,3-6 Eylül 2008,ODTÜ Kuzey Kıbrıs kampusü.
- “Biz Bir Aileyiz,İyi Günde,Kötü Günde”,2008 Muhan Soysal İşletmecilik Konferansı,3-6 Eylül 2008,ODTÜ,Kuzey Kıbrıs kampusü.
- “Değer Yaratma süreçlerinde Starteji haritaları:Müşteri Yönetimi Süreçleri “Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi,II.Ulusal Kalite Fonksiyon Göçerimi Sempozyumu,19-21 Mart 2008
- “A Strategic Overview on Human Resources:Training in Optimizing The Human Capital”,II.International Startegic Management Conference,June 8-10,2006,İstanbul
- “Madalyonun Diğer Yüzü:İnsan Kaynakları Yöneticileri ve Uzmanlarının Yeterlilikleri Üzerine”,14.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,25-27 Mayıs 2006,Erzurum.
- “Temel yetkinlikliklerin Belirlenmesi Üzerine bir araştırma:Hayes Lemmerz Jantaş ve İnci Exide Akü Örnekleri”,13.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi,12-14 Mayıs 2005,Marmara Üniversitesi
- “360 Derece Performans Yönetimi Uygulama Modeli”, İnsan Kaynakaları Zirvesi ve Fuarı, 9-10 Mayıs 2003, İzmir.
- “Örgüt Kültürü”, 2. Ulusal Ameliyathane Hemşireliği Sempozyumu, 16-17 Eylül 1999, İzmir.
- “Şirket İdeolojileri Üzerine Yeni Görüşler veya Bir Ufuk Turu”, Örgütlerde İnsan Davranışlarının Yönetimi Sempozyumu, 29-30 Nisan 1998, İzmir.
- Keçecioğlu Tamer,"Enerji Yönteminin İşletmelerde Uygulanmasıyla Sağlanan Enerji Verimliliği " III. Verimlilik Kongresi, Ankara, 19-21 Ekim 1994, Çağrılı.
- Keçecioğlu Tamer,"Güneş Kollektörlerinde İşletme Yöntemi Koşulları ",Enerji ve Çevre Sempozyumu, Mersin,13-15 Nisan 1994,Çağrılı.
- “Türkiye’de Enerji Esnekliklerinin Allen-Uzawa Yöntemi İle Belirlenmesi”, Türkiye 6. Enerji Kongresi, 17-22 Ekim 1994, Ankara.
- Keçecioğlu Tamer"Türkiye'deki Sanayi İşletmelerinin Rkabet Güçlerinin Arttırılmasında Enerji Yönetimi Stratejilerinin Uygulanması ve Çözümlerü,1993 Sanayi Kongresi Tmmob,Ankara 22-26 Kasım 1993,Çağrılı.
- “Binalara Entegre Edilen Seraların Enerji Tasarrufu Açısından Önemi”, Uluslararası Enerji Tasarrufu Semineri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 14-15 Ocak 1992, İstanbul.
- “Binalara Entegre Edilen Seraların Enerji Tasarrufu Açısından Önemi”, Uluslararası Enerji Tasarrufu Semineri, T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 14-15 Ocak 1992, İstanbul.
- Keçecioğlu Tamer,"Çevre Yönetimi"Türkiye'de Çevre Kirlenmesi Öncelikleri Sempozyumu I.Boğaziçi Üniversitesi,İstanbul,21-22 Mayıs 1991,Çağrılı.
- Keçecioğlu Tamer,"Enerji Yönetimi"IV.Türk-Alman Enerji Sempozyumu,Güneş Enerjisi ve Çevre,İzmir,2-4 Mayıs 1991 Çağrılı.
- Keçecioğlu Tamer,"Stratejik İşletme Yönetiminde Pıms Analizinin Yeri"Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIV.UlusalKongresi,I.T.Ü.İstanbul,17-19 Haziran 1991,Çağrılı.
- Keçecioğlu Tamer,"Türkiye Uzun Vadeli Sanayi ve Enerji Strateji İlişkileri Üzerine Bir Çalışmaü,1991 Sanayi Kongresi.Tmmob , Ortak Çalışma,Ankara,9-13 Aralık 1991,Çağrılı.
- “Enerji Politikasının Oluşturulmasında Enerji-Çevre İlişkisi”, IV. Türk-Alman Enerji Sempozyumu, Ortak Çalışma, 2-4 Mayıs 1991, İstanbul.
- “Enerji-Ekonomi İlişkisi Üzerine Bir Çalışma”, 8. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Eskişehir.
- “Ülkemizde Güneş Enerjisi Toplayıcısı Firmalar Üzerine Bir Araştırma”, 8. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, 10-12 Eylül 1991, Ankara.
- 1990, Keçecioğlu Tamer,"Enerji Çevre Maliyetlerinin mikroekonomik Açıdan İncelenimi "Yöneylem Araştırması ve Endüstri Mühendisliği XIII Ulusal Kongresi,Ankara 21-22 Haziran O.D.T.Ü.
- Keçecioğlu Tamer,"Uzun Vadeli Enerji Stratejileri, Avrupa Topluluğu ve Türkiye Ekonomisi Arasındaki İlişkilerü,Türkiye 5.Enerji Kongresi,Ankara,22-26 Ekim 1990 Çağrılı.
- “Güneş Enerjisi Sistemlerinin Performans Tahminlemesinde F-Chart Yönteminin Kullanımı”, 8. Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri, 8-10 Ocak 1990, İstanbul.
- “Güneş Enerjisi Sistemlerinin Performans Tahminlemesinde F-Chart Yönteminin Kullanımı”, 8. Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri, 8-10 Ocak 1990, İstanbul.
- Keçecioğlu Tamer"Pasif Sistemler Ekonomisi Üzerine Kuramsal Bir Çalışma"7.Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Kongresi,İzmir 26-28 Eylül 1989,Çağrılı
- Keçecioğlu Tamer,"Güneş Enerjisi Sistemlerinin Ekonomiksel Değerlendirme Çalışmaları "7Ulusal Isı Bilim ve Tekniği Değerlendime çalışmaları"7.Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi:İzmir 26-28 Eylül 1989 Çağrılı.
- “Güneş Enerjisi Sistemleri Ekonomisi Üzerine Bir Çalışma”, 7. Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri, 9-11 Ocak 1989, İstanbul.
- “Güneş Kollektörlerinde Toplanan Enerjinin Maliyet Analizi”, Ortak Çalışma, 7. Enerji ve Enerji Tasarrufu Semineri, 9-11 Ocak 1989, İstanbul.
- 1988, Keçecioğlu Tamer ,"Ekonomic Comparision of Solar Greehouse With Classical Ones"Utilization of Solar and Geotermal Energy forHeating Greenhouses,Ortak Çalışma,Adana 11-14 April Çağrılı.
- “Doğrusal Programlama Tekniklerinin Güneş Enerjisi Sistemlerinin Uyarlanması”, Enerji Ekonomisi ve Uygulamaları Sempozyumu, 13-14 Ekim 1988, Konya

Books (13 entries)- İnsan Kaynakları Yönetimi Yoluyla Rekabetçi Avantaj Kazanmak, Tamer Keçecioğlu, 2012, Hümanist Kitap Yayıncılık, İstanbul.
- İşletme Toplum ve Etiğe Paydaş Yaklaşımı, Tamer Keçecioğlu, Tuba Uçar, Özgenur Arkan, (191-212) Editörler Cengiz Demir ve Nesrin Demir, İşletme ve Toplum, Ekin Yayınevi, 2011.
- Performans Koçluğu, Tamer Keçecioğlu ve Demet Sun, 2010, Ekin Yayınları
- İnsan Kaynakları Yönetiminin Temeli: Yapabilirlikler, Tamer Keçecioğlu, 2010, Ege Üniversitesi Yayınları, İİBF, Yayın No: 7.
- Yönetim Stilleri, Ekim 2004,Nobel Yayınları,Ankara
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Ekim 2003, Sistem Yayıncılık.
- Takım Kimyası ve Mimarisi, Ekim 2002, Literatür Yayınları
- Bir Değişimin Anatomisi, Şubat 2001, Alfa Yayınları
- Takım Oluşturmak, Ocak 2000, Alfa Yayınları.
- Strateji Nedir? Mayıs 1998, Doğruluk Matbaacılık.
- Örgüt Teorisindeki Yenilikler, Kasım 1998, Beta Yayınları.
- Liderlik ve Liderler, Kasım 1998, Kalder Yayınları.
- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi, Eylül 1998, Doğruluk Matbaacılık

Finished Research Projects (9 entries)- 2012, Tübitak Projesi, Tübitak Projesi, Avcıların Kültürel Özelliklerinin ve Profilinin Belirlenmesi (Balıkesir-Bursa-İstanbul Örneği), Proje Ekibi: Dr. İsmail Şafak, Yard. Doç. Dr. Taner Okan, Yard. Doç. Dr. Tamer Keçecioğlu, Ar. Gör. Dr. Erdem hazal, Sedat Acar, Proje Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Caner Işık.
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No:2005 İKT 013,”Dengelenmiş Puan Kartı Yönteminin İzmir’deki Firmalarda Uygulanma Olanağı Üzerine Bir Araştırma”,Ocak 2009.
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No:2009 İKT, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, No:2009 İKT ,”İzmir’deki firmalarda iş stratejileri ile insan kaynakları ve insan sermayesi stratejilerinin uyum seviyesi ve insan kaynakları yöneticisinin rollerine yansımaları üzerine bir araştırma”,2009.
- İnci Exide Akü, “Performans Yönetimi Danışmanlık Sisteminin Oluşturulması”, İnci Exide Akü, 2004.
- Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, “Yetkinliklere Dayalı Sistemler Önerisi: İnsan kaynakları Yönetiminde Yeni Bir Devrim”, Ege Üniversitesi Bilim-Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi, 1-12 Kasım 2004.
-  Ar-Ge Proje Pazarı , “360 Derece Performans Yönetimi Uygulama Modeli”, Ar-Ge Proje Pazarı 2003.
- Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesindeki Yönetsel Sorunların Araştırılması, “Ege Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesindeki Yönetsel Sorunların Araştırılması”, 2001-2002
- Ege Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları, “Ege Üniversitesi Norm Kadro Çalışmaları”, 2002
- Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Biriminin Oluşturulması, “Ege Üniversitesi İnsan Kaynakları Biriminin Oluşturulması”, 2002
Memberships of Professional Associations (7 entries)- Doğal Hayatı Koruma Derneği (İstanbul)
- Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi (Ank
- Kalite Derneği
- Personel Yöneticileri Derneği
- Tarım Ekonomisi Derneği (İzmir)
- Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (Ankara)
- Yöneylem Araştırması Derneği (Ankara)
Student's Completed Thesis (1 entries)- Yüksek Lisans, 2009, “Uluslar arası İşletmelerde Farklı kültürlerden gelen çalışanların yönetimi performans yönetimi uygulamaları ve ulusal şirketlerin yönetim anlayışlarıyla karşılaştırılması”,Hazırlayan:Sergül Özatalar,Yüksek Lisans tezi...