Akademik BilgilerMEVLÜT ÇELEBİ
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Türkiye Cumhuriyeti Tarihi AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: mevlut.celebi@ege.edu.tr
- Telefon: 0232-3113939
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, 1986
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1988
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Celal Bayar Üniversitesi, 1996
- Doçentlik: Celal Bayar Üniversitesi, 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, 2013

Research Interests- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
Indexed Journal Publications (2 entries)- "Atatürk'ün Vefatının İskandinav Ülkelerindeki Yankıları", Atatürk Haftası Armağanı, Sayı: 44 (10 Kasım 2017), ss.1-18.
- “Antalya Bölgesinde İtalyan Arkeoloji Heyetleri”, Adalya, No:X/2007, ss.387-402.

Publications in Non-Indexed Journals (70 entries)- "Milli Mücadele'de Ankara Hükümeti'nin İtalya Politikasındaki Ana Unsur: Misak-ı Milli", Yeni Türkiye, Yıl: 23, Sayı: 93 (Ocak-Şubat 2017), ss.1311-1320.
-  Fabio L. Grassi, Yeni Bir Vatan. Çerkeslerin Osmanlı İmparatorluğu'na Zorunlu Göçü, Çev: Birgül Göker Perdisa, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2017, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXII/1 (2017), ss. 283-291.
- "Italy’s Policy of Albania in 1930s and Turkey", EuroStudium, Nr: 42-43 (gennaio-giugno 2017), ss.193-199.
- "Atatürk'ün Vefatı'nın İskandinav Ülkelerindeki Yankıları", Atatürk Haftası Armağanı, Sayı: 44 (10 Kasım 2017),ss.1-18.
-  "Peyami Safa'nın Tercümesiyle Atatürk'ün Corinne Lütfi'ye Mektupları", Timurlu Tarihine Adanmış Bir Ömür: 75. Doğum Yılında Prof. Dr. İsmail Aka’ya Armağan, Editör: Musa Şamil Yüksel, TKAE Yayını, Ankara 2017, ss.275-290.
-  Melda Özverim, Mustafa Kemal ve Corinne Lütfü. Bir Dostluğun Öyküsü, Milliyet Yayınları, İstanbul 1998, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXXII/2, (2017),ss. 605-612.
- A.Antonello F. Biagini, İtalyan Raporlarında Balkan Savaşları 1912-1913, Çev: Sadriye Güneş, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2016, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXX/ (2016), ss.639-643.
- "Atatürk Dönemi ve Sonrasında Türkiye-İtalya İlişkilerini Etkileyen Faktörler," Atatürk Araşırma Merkezi Dergisi, Cilt: XXXI, Sayı: 91 (Bahar 2015), ss.93-131.
- "Rumeli'ye Veda Ederken Sultan Reşad'ın Kosova'yı Ziyareti", Yeni Türkiye, Sayı. 68 (Mart-Haziran 2015), Balkanlar Özel sayısı III, s.3291-3298.
- “Hatıralarda İstanbul’da İngiliz İşgali”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı: 42 (10 Kasım 2015), ss.13-28.
- Fabio L. Grassi, Türk İtalyan İlişkilerinde Az Bilinenler, Çev. Sadriye Güneş, Tarihçi Kitabevi, İstanbul 2014, Tarih İncelemeleri Dergisi; Sayı: XXX/II (Aralık 2015),s. 591-594.
-  İzmir Kent Ansiklopedisi, Tarih, 2 Cilt, Ahmet Piriştina Kent Arşivi ve Müzesi Yayını, İzmir 2013, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXIX/I (Aralık 2014), ss. 669-673.
- “Menteşe Sancağı’nda İtalyanlar”, Milli Mücadele’de Menteşe Sancağı ve Yörük Ali Efe, Editör: Günver Güneş, İstanbul 2013, ss.147-175.
- “90. Yılında Lozan Barış Antlaşması”, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXVIII/I (Temmuz 2013), ss.1-4.
- “Atatürk ve Zaro Ağa”, Atatürk Araştırmaları -I-, Editör: Mevlüt Çelebi, Ege Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, İzmir 2011, ss. 1-12.
- Mevlüt Çelebi-Süleyman Âşık, Otuzbeşinci Yılında Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXVI/II (Aralık 2011),s. 305-334.
- Cevdet Kerim İncedayı, Türk İstiklal Harbi (Garp Cephesi), (Haz: Muhammet Safi), Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXVI/I (Temmuz 2011), s. 279-283.
- “Atatürk’ün Ölümünün İngiliz Kamuoyundaki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı: 37 (10 Kasım 2010), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 2010, ss.1-26.
- “Turco-Italian Relations Between 1919-1922” ,Italia e Turchia tra passato e futuro un impegno comune, una sfida culturale, ( a cura di: Esra Danacıoğlu Tamur-Fabio L. Grassi), Edizione Nuova Cultura, Roma, 2009, ss.133-144.
- “Atatürk’ün Ölümünün Fransa’daki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:36 (10 Kasım 2009), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 2009, ss.73-107.
- "Kuvâ-yı Milliye’nin 90. Yılı", Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXIV/I (Temmuz 2009), s. 1-4.
- Fabio L. Grassi, Atatürk, Salerno Editrice, Roma 2008, 443s, Tarih İncelemeleri Dergisi, Sayı: XXIV/I (Temmuz 2009) ss. 291-296.
- Osman Gazi’nin Heykeli Hakkında Bazı Notlar”, Prof. Dr. Necmi Ülker’e Armağan, Hazırlayanlar: Nilgün Nurhan Kara, Latif Daşdemir, Özer Küpeli, İzmir, 2008, ss.149-171.
-  “19. Yüzyılda İzmir’de İtalyan Cemaati”, Tarih İncelemeleri Dergisi Cilt/Volume XXII, Sayı/Number 1 (Temmuz/July 2007), ss.19-51.
- “Geçmişten Bugüne İstanbul İtalyan Cemaati”, Toplumsal Tarih, Sayı: 161 (Mayıs 2007), ss.85-87
-  “Atatürk’ün Ölümünün İslam Dünyasındaki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:34 (10 Kasım 2007), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 2007, ss.3-27.
- “Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati', Tarih İncelemeleri Dergisi, Cilt/Volume XXII, Sayı/Number 2 (Aralık/December 2007), ss.21-52.
-  “Zaptiye Nâzırı Hüseyin Nâzım Paşa’nın Hâtıralarında Ermeni Olayları”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Ahmet Özgiray’a Armağan, Tarihin İçinden, (Editör: Akif Erdoğru), İstanbul, IQ Yayını, 2006, ss.157-177.
-  “Yunus Nâdi’nin Mussolini ile Yaptığı Mülâkat”, Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan, Tarih Yazıları, (Derleyen: Akif Erdoğru), İstanbul, IQ Yayını, 2006, ss.105-126.
-  “Atatürk’ün Ölümünün Balkan Ülkelerindeki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:33 (10 Kasım 2006), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 2006, ss.23-52-
-  “Menteşe Sancağında İzmir’in İşgaline Gösterilen Tepkiler”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XX, Sayı: 1, (Temmuz 2005), ss.39-59.
- “Atatürk’ün Ölümünün Türk Dünyasındaki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:32 (10 Kasım 2005), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik ve Denetleme Başkanlığı Yayını, 2005, ss.19-30.
-  “Saruhan Sancağında İzmir’in İşgaline Gösterilen Tepkiler”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XX, Sayı: 2, (Aralık 2005), ss.17-42.
- “Tanıkların Anlatımıyla Yunanlıların İzmir'i İşgali”, Polis Dergisi, yıl:10, Sayı:38 (Özel Sayı 2004), ss.224-231.
- “Tanıkların Anlatımıyla Saruhan Sancağında Yunan İşgali”, Manisa, Sayı:27 (Haziran 2004), ss.19-25.
-  “Atatürk’ün Himayesinde Kurulan Türk Maarif Cemiyeti (1928-1933)”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi, C. XIX, Sayı:2, (Aralık 2004), ss.35-53.
- “Atatürk’ün Ölümünün Bulgaristan’daki Yankıları”, Atatürk Haftası Armağanı, Sayı:31 (10 Kasım 2004), Ankara, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayını, 2004, ss.95-119.
-  “Selim Sırrı Tarcan’ın Jön Türklüğü”, Tarih ve Toplum, C. 40, Sayı:236, (Ağustos 2003), ss.13-21.
-  “Manisa’da Yunan Mezaliminden Örnekler”, Manisa, Sayı:25-26, ((Haziran-Aralık 2003), ss.11-23.
- “Manisa Sergisi (4-14 Nisan 1927)”, Manisa Araştırmaları II, Yayına Haz:Nejdet Bilgi-Emrehan Küey, Celal Bayar Ün. Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yay., Manisa, 2002, ss.167-178.
- “Atatürk Dönemi Dış Politikasında İtalya Faktörü (1923-1938)”, Türkler, C.16, editörler: Hasan Celâl Güzel, C.Cem Oğuz, Osman Karatay, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara, 2002, ss.661-671.
- “The Italian Factor in Turkish Foreign Policy During The Atatürk Period”, The Turks 5, Turkey, editors:Hasan Celâl Güzel, C.Cem Oğuz, Osman Karatay, Yeni Türkiye Publications, Ankara, 2002, pp.108-118
-  “Kurtuluştan Sonra Manisa’nın Îmarı Meselesi”, Manisa, Sayı:23-24, (Haziran-Aralık 2002), ss.9-14.
- “Bir İtalyan Generalinin Türkiye Anılarındaki Yanlışlar”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi XVI, İzmir, (2001), ss.105-112
- “Manisa’nın İktisadî Durumu Hakkında Atatürk’e Sunulmak Üzere Hazırlanan Rapor”, Manisa, Sayı:21-22, (Haziran-Aralık 2001), ss.31-36.
- “Emel Dergisi”, Manisa, Sayı:20, (Aralık 2000), ss.13-17.
- "Atatürk İlkeleri", Atatürk Konferansları (1999-Yurt İçi), Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2000, ss.189-200.
- “Demirci Mehmet Efe’nin İki Mektubu”, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih İncelemeleri Dergisi XIV, İzmir, 1999, ss.143-162.
-  “Birazcık Seviye Lütfen!”, Tarih ve Toplum, C. 31, Sayı:185, (Mayıs 1999), ss.61-64.
-  “Manisa’da Cumhuriyetin Onuncu Yılı Kutlamaları”, Toplumsal Tarih, Sayı:70, (Ekim 1999), ss.44-47.
-  “Mütareke Döneminde Mustafa Kemal Paşa-Kont Sforza Görüşmesi”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XV, Sayı:45, (Kasım 1999), ss.791-800.
- “Osmanlıcılığı İhya Girişimi, Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati”, Osmanlı 2, Ankara, Yeni Türkiye Yay., 1999, ss.527-531.
-  “Manisa’da Medenî Hukuk Hakkında Verilen Bir Konferans“, Manisa, Sayı:18, (Aralık 1999), ss.38-41.
-  “Mondros Mütarekesi’nden Sonra Batı Anadolu’da İtalyan Faaliyetleri“, Ege Ün. Edebiyat Fak. Tarih İncelemeleri Dergisi XIII, İzmir, 1998, ss.143-162 .
- “Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri”, Belleten, C.LXII, Sayı:233, (Nisan 1998), ss.157-206.
- “Jöntürkler ve İtalyan Masonluğu”, Tarih ve Toplum, C.30,Sayı:177, (Eylül 1998), ss.60-62.
-  “İşgal Döneminde Manisa ve Turgutlu’dan İzmir İtalyan Temsilciliği’ne Gönderilen Mektuplar”, Manisa, Sayı:16, (Kasım 1998), ss.10-20.
- 'Atatürk'ün Manisa'yı Ziyaretleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XIV, Sayı: 40, (Mart 1998),ss.133-145.
- “İzmir Müdafaa-i Hukuk-ı Osmaniye Cemiyeti'nin Nizamnâmeleri”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Sayı:569, (Temmuz 1997), ss.66-70.
- 'Nasihat Heyeti’nin Manisa’yı Ziyareti”, Manisa, Sayı:13,(Mayıs 1997), ss.61-64
-  “Millî Mücadele Tarihimizden Bir Portre Kont Sforza”, C.B.Ü Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl:1997, Sayı:1, ss. 44-53.
-  “Sultan Reşad'ın Rumeli Gezisi”, Bay, Sayı:25, (Ekim-Kasım-Aralık 1997), ss.6-7.
-  “Oriente Moderno Dergisinde Türkiye, (1921-1922)”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.XI, Sayı:31, (Mart 1995), ss.259-279.
- “Celâl Nuri’nin Bir Raporu“,Toplumsal Tarih, C.II, Sayı:9, (Eylül 1994), ss.58-60.
-  “Sultan Reşad'ın Donanmayla Rumeli Seyahati”, Deniz Kuvvetleri Dergisi, Sayı:561 (Kasım 1994), ss.88-94.
- ' Milli Mücadele'de İtalyan İşgalleri”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.IX, Sayı:26 (Mart1993), ss.395-416.
-  “Bir Kaç Hâtırât Hakkında”,Tarih ve Toplum, C.XIX, Sayı:111 (Mart 1993), ss.187-188.
-  “Menteşe Gazetesi”,Tarih ve Toplum, C.XIX, Sayı:112 (Nisan 1993),ss.223-225.
- “Mütareke İstanbul'unda Bir İtalyan Dostu: Celâl Nuri”, Tarih ve Toplum, c.XVIII, Sayı:108, (Aralık 1992), ss.45-46.
- “İzmir’in İşgalinden Önce Şehzade Abdürrahim Başkanlığında Anadolu’ya Gönderilen Nasihat Heyeti, (Anadolu Heyet-i Nasîhası):16 Nisan-18 Mayıs 1919”, Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi, C.VI ,(Temmuz 1990), Sayı:18, ss.561-589.

International Conference Proceedings (16 entries)- "İtalyan Kaynaklarında İzmir'in Kurtuluşu", Kurtuluş ve Kuruluşun Sembol Kenti İzmir Sempozyumu Bildirileri, Yayına Hazırlayan: Murat Alper Parlak, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını,Ankara 2015, ss.173-190.
- "İtalyan La Tribuna Gazetesinde Türk Ordusunun Zafer Yolu", Büyük Taarruzun 90. Yılında Uluslararası Milli Mücadele ve Zafer Yolu Sempozyumu, (2-4 Ekim 2012), C.I, Yayına Hazırlayanlar: Arzu Güvenç-Murat Saygın, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2014, ss.501-514.
- "Uşi Antlaşması'dan Sonra İtalya'nın Türkiye Siyaseti", Osmanlı Devleti'nin Dağılma Sürecinde Trablusgarp ve Balkan Savaşları, 16-18 Mayıs 2011, İzmir, Bildiriler, Yayına Hazırlayanlar: Mehmet Ersan-Nuri Karakaş, TTK Yayını, Ankara 2013, ss.103-125.
- “Heykeltıraş Pietro Canonica’nın Ankara’daki Eserleri”, Tarihte Ankara Uluslararası Sempozyumu (25-26 Ekim 2011), Bildiriler, 2. Cilt, Ankara 2012, ss.624-645.
- “Trablusgarb Savaşı’ndan Sonra İtalya’nın Güneybatı Anadolu’daki Faaliyetleri”, CIEPO Osmanlı Öncesi ve Osmanlı Araştırmaları Uluslararası Komitesi XVII. Sempozyumu Bildirileri (Trabzon, 18-23 Eylül 2006), Yayına Hazırlayan: Kenan İnan-Yücel Dursun, Tabzon 2011, ss.807 820.
- “İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu'da Yunan Mezalimi”, XV. Türk Tarih Kongresi, Ankara, 11-15 Eylül 2006, Kongreye Sunulan Bildiriler, 5. Cilt, Ankara, TTK Yayını, 2010, ss.2335-2350.
- “İtalyan Arşiv Belgelerinde İşgal Döneminde İzmir Basını” Kuva- yı Milliye’nin 90. Yılında İzmir ve Batı Anadolu Uluslar arası Sempozyumu, (6-8 Eylül 2009), Bildiriler, 1. Kitap, Yayına Hazırlayan: Oktay Gökdemir, İzmir, İzmir Büyükşehir Belediyesi, 2010, ss.57-71.
-  “Osmanlı Devleti’nde Kadınlara Seçim Hakkı Verilmesi Konusunda Yapılan Bir Anket”, Perspectives on Otoman Studies, Papers from the 18th symposium of pre-Ottoman and Otoman studies (CIEPO) at the University of Zagreb 2008, edited by: Ekrem Causevıc-Nenad Moacanin-Vjeran Kursar, Berlin 2010, ss.907-920.
- “Atatürk’ün Ölümünün İtalya’daki Yankıları”, Altıncı Uluslararası Atatürk Kongresi, (12-16 Kasım 2007), Bildiriler C.II, Ankara 2010, ss.1830-1848.
-  “Milli Mücadele’de Bodrum’da İtalyanlar”, 1522-2007 Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Uluslararası Bodrum Sempozyumu, (24–26 Ekim 2007) Bildiriler, Hazırlayanlar: Ahmet Özgiray-M. Akif Erdoğru, Bodrum, 2009, ss.141-152.
- "İtalyan Türkolog Ettore Rossi’nin Kültür Tarihimize Katkıları", 1. Uluslar arası Türk Dünyası Kurultayı, (Çeşme, 9-15 Nisan 2006) Bildiri Kitabı, C.II, Editörler: Fikret Türkmen-Gürer Gülsevin, Ankara, 2007, ss.595-609.
- "İtalyan Arşiv Belgelerinde İzmir’in İşgali", XIV. Türk Tarih Kongresi, (9-13 Eylül 2002), Kongreye Sunulan Bildiriler, III. Cilt, Ankara, TTK Yayını, 2006,ss.45-56.
- "Türk Kaynaklarına Göre Atatürk Döneminde Türk-İtalyan Siyasî İlişkileri", Atatürk 4. Uluslararası Kongresi, (25-29 Ekim 1999-Türkistan-Kazakistan), Bildiriler, c.I, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yay., 2000, ss.265-287.
- "Hamidiye Okul Gemisinin Kıbrıs’ı Ziyareti", III. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, (13-17 Kasım 2000), C.I, Yayına Hazırlayan: İsmail Bozkurt, Gazimağusa, 2000, ss.405-419.
- "İtalyanca Bir Dökümana Göre Kıbrıs Cumhuriyeti’ni Hazırlayan Gelişmeler", II. Uluslararası Kıbrıs Araştırmaları Kongresi, (24-27 Kasım 1998), C.II, Yayına Hazırlayanlar: İsmail Bozkurt, Hüseyin Ateşin, M. Kansu, Gazimağusa, 1999, ss.231-237.
- "İzmir'de Cumhuriyetin Onuncu Yılı Kutlamaları", Son Yüzyıllarda İzmir ve Batı Anadolu Uluslararası Sempozyumu Tebliğleri, İzmir,1994, ss.247-262.

National Conference Proceedings (12 entries)-  “Türkiye’de Merkez Bankası Kurma Sürecinde Kont Volpi’nin Katkıları” Birinci İktisat Tarihi Kongresi, İstanbul, (7-8 Eylül 2007), Birinci İktisat Tarihi Kongresi Tebliğleri-I-, Hazırlayanlar: Rahmi Deniz Özbay-Fahri Solak-Yaşar Bülbül-Gülfettin Çelik, İstanbul 2010, ss.357-363.
- “İzmir San Antonio Katolik Hastanesi”, İzmir’in Sağlık Tarihi Kongresi (1-3 Aralık 2005), Bildiriler, Editörler: Eren Akçiçek-Onur Kınlı, İzmir, 2009, ss.176-190. 2. “
- “Manisa Moris Şinasi Hastanesi”, Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), Bildiriler, Hazırlayanlar: Mustafa Mutluer-Eren Akçiçek, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, 2009, ss.605-620.
- “Milli Mücadele’de Çine’de İtalyanlar”, Çine Kuva-yı Milliye Müzesi Açılışı ve Kurtuluş Savaşı ve Çine Paneli, (16 Haziran 2008), Editörler: Günver Güneş-Arif A. Uyguç, Çine Belediyesi Yayını, Aydın, 2009, ss.53-63.
-  “Cumhuriyetin İlk Yıllarında İstanbul’da Dilencilik (Bir Dilencinin Anıları)”, Bir Kent Sorunu: Dilencilik, Sempozyum. İstanbul, (18-19 Ekim 2008), Tebliğler Kitabı, Yayına Hazırlayan: Suvat Parin, İstanbul, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Başkanlığı Yayını, 2008, ss.159-170.
-  “İşgal Döneminde Tire’de Yunan Mezâliminden Örnekler”, Türk Kültüründe Tire Sempozyum Bildirileri (17-19 Kasım 2006), Yyına Hazırlayanlar: Mehmet Şeker-Arzu Taşcan, Tire Belediyesi Yayını, 2008, ss.149-155.
-  “İtalyan Kaynaklarında Yörük Ali Efe”, Milli Mücadele’de Aydın Sancağı ve Yörük Ali Efe, (13 Nisan 2007, Aydın) Editörler: Günver Güneş-Mehmet Başaran, Aydın Belediye Başkanlığı Yayını, (ty), ss.107-116.
- "İtalyan İşgal Bölgesi Olarak Söke", Milli Mücadele’de Söke Cephesi ve Sökeli Cafer Efe Paneli, (Söke, 31 Mart 2006), Milli Mücadele’de Söke Cephesi ve Önderleri, Editör: Günver Güneş, Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Eğitim Derneği Yayını, 2007, ss.65-70.
- "Kuşadası’nda İtalyan İşgali (1919-1922)", Milli Mücadele’de Kuşadası Cephesi ve Mahmut Esat Bozkurt Paneli (Kuşadası, 8 Eylül 2006), Milli Mücadele’de Kuşadası Cephesi ve Önderleri, Editör: Günver Güneş, Aydın İli ve İlçeleri Kültür ve Eğitim Derneği Yayını, 2007, ss.33-44.
- "İtalyan Sömürgeciliğinin Hedef Kenti Antalya", Son Bin Yılda Antalya Sempozyumu, (18-19 Aralık 2003), Yayına Hazırlayanlar: Necdet Ekinci-Hatice Akın, Akdeniz Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Antalya, 2006, ss.169-186.
- "Söke’de İtalyan İşgali (1919-1922)", Birinci Uluslar Arası Aşağı Menderes Havzası Tarih, Arkeoloji ve Sanat Tarihi Sempozyumu, (15-16 Kasım 2001) Söke-Türkiye, Tebliğler, Editör: Adil Adnan Öztürk, İzmir, 2002, ss.121-129
- "Kuşadası’nda İtalyan İşgali (1919-1922)", Geçmişten Geleceğe Kuşadası, Sempozyum, Kuşadası, (23-26 Şubat 2000), Ed.Ayşe G. Şerifoğlu, İzmir, 2001, ss. 277-284.

Books (13 entries)- Ahenk ve Halk Gazetelerinde İşgal Hatıraları (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2015.
- Türk İnkılap Tarihi, İzmir 2013
- İzmir Gazi Heykeli, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2013.
- Dünyanın En Uzun Yaşayan Adamı Zaro Ağa 1777-1934, İstanbul, Libra Yayınevi, 2010.
- İtalyan Arşiv Belgelerinde Anadolu’da Yunan Mezalimi (1919-1922) Grek Massacre in Anatolia on Italien Archivies Documents (1919-1922), Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2010.
- Başvekil İsmet Paşa’nın İtalya Seyahati ve Yankıları, İzmir, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, 2009.
- Atatürk ve Manisa, Manisa Belediyesi Kültür Yayını, Manisa 2007.
- Dünden Bugüne Taksim Cumhuriyet Anıtı, Ankara, Atatürk Araştırma Merkezi Yayını, 2006.
- İzmir Gazi Heykeli, İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayını, 2002.
- Milli Mücadele Döneminde Türk-İtalyan İlişkileri, Ankara, Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi Yayını, Haziran 1999
- Sultan Reşad’ın Rumeli Seyahati, İzmir, Akademi Kitabevi, 1999
- Türk İnkılap Tarihi ve Atatürk İlkeleri, İzmir, Akademi Kitabevi, 1998
- Heyet-i Nasîha, Anadolu ve Rumeli Nasihat Heyetleri, İzmir, Akademi Kitabevi, 1992

Granted Scholarships (6 entries)- 2013, Yüksek Öğretim Kurulu Bursu
- 2009, Dışişleri Bakanlığı Bursu
- 2000, Dışişleri Bakanlığı İtalya Bursu
- 1999, Dışişleri Bakanlığı İtalya Bursu
- 1997, Türkiye Bilimler Akademisi
- 1991, Milano Üniversitesi İtalyanca Kursu Bursu
Student's Completed Thesis (6 entries)- Yüksek Lisans, 2013, Süleyman Aşık, Türk Otomobil Tarihinde Bir İlk: Devrim Arabası, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, 2013.
- Doktora, 2008, Nuri Karakaş, Türk-Amerikan Siyasi İlişkileri 1939-1952, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, (Doktora Tezi), 2008.
- Yüksek Lisans, 2007, Amca, Münevver, 1935 Yılı Türkiye Yıllık Raporu, İzmir, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisan Tezi, 2007.
- Yüksek Lisans, 2006, Ayaz, Belkız , Cumhuriyetin İlk Yıllarında Akhisar Kazası (1923-1933), Manisa, CBÜ SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2006.
- Yüksek Lisans, 2003, Urgandokur, Melisa, Türkiye-Bulgaristan İlişkileri, Manisa, CBÜ SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2003.
- Yüksek Lisans, 2002, Güler, Ayten, Albay Talat Aydemir’in Darbe Girişimleri, Manisa, CBÜ SBE, Yüksek Lisans Tezi, 2002.