Akademik BilgilerTURAN GÖKÇE
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Tarihi AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: turan.gokce@ege.edu.tr
- Telefon: 0(232)3884000 - 1882 / 2096-122
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Tarih, Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 1987
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 1994
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye , 2002
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye , 2009

Administrative / Academic Duties (2 entries)- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Tarihi Anabilim Dalı Başkanı , 1997-
- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi , 1997-
Research Interests- Tarih (2020000)
- Yeniçağ Tarihi (2020301)
Indexed Journal Publications (15 entries)- “Babadağı Kasabasının XIX. Yüzyıl Ortalarındaki Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Tarih İncelemeleri Dergisi XXV/1 (İzmir Temmuz 2010), s. 155-190.
- “1695 Tarihli Mufassal Avârız Defterine Göre Filibe Kazâsında Nüfus ve Yerleşme Düzeni”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXII/2 (İzmir, Aralık 2007), s. 53-107.
- “Bir Tahrir Üç Defter: 1697-1698 Tarihli Avârız Defterlerine Göre Siroz (Serez) Şehri”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, VI/1 (İzmir, Yaz 2006), s. 51-73.
- “Gümülcine Kasabası Nüfusu Üzerine Bazı Tespitler (XV-XIX. Yüzyıllar)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX/2 (İzmir, Aralık 2005), s. 79-112.
- “Osmanlı Nüfus ve İskân Tarihi Kaynaklarından ‘Mufassal-İcmâl’ Avârız Defterleri ve 1701-1709 Tarihli Gümülcine Kazâsı Örnekleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XX/1 (İzmir, Temmuz 2005), s. 71-134.
- “1699-1700 Tarihli Bosna Hududnâmesi”, Tarih İncelemeleri Dergisi XVI (İzmir 2001), s. 75-104.
- “XV-XVI. Yüzyıllarda Uşak Kazâsı Piyâde ve Müsellem Teşkilâtı”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi IV, Osmanlı Devleti’nin Kuruluşunun 700. Yıldönümüne Armağan (İzmir 2000), s. 91-157.
- “XV-XVI. Yüzyıllarda Nif Kazâsı Piyâde Teşkilâtı ve Yaya Çiftlikleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi XV (İzmir 2000), s. 137-153.
- “1572-73 Yıllarında Kıbrıs’ta İskân Edilmek Üzere Karaman ve Rûm Vilâyetlerinden Sürülen Aileler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi III (İzmir 1999), s. 9-74.
- “1572 Yılında İç-İl Sancağından Sürülüp Kıbrıs’ta İskân Edilen Aileler”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi II (İzmir 1998), s. 1-78.
- “934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilâyeti Medreseleri ve Müderrisleri”, Tarih İncelemeleri Dergisi XI (İzmir 1996), s. 163-177.
- “Anadolu Vilâyetine Dâir 919 (1513) Tarihli Bir Kadı Defteri”, Tarih İncelemeleri Dergisi IX (İzmir 1994), s. 215-259.
- “Vüzerâ Kânunnâmesi”, Tarih İncelemeleri Dergisi VIII (İzmir 1993), s. 99-125.
- “1830 Genel Nüfus sayım Sonuçlarına Göre Denizli Şehri Nüfusu Hakkında Bir Değerlendirme”, Tarih İncelemeleri Dergisi VI (İzmir 1991), s. 169-182.
- “Osmanlı Kânunnâmeleri ve Bir Kânunnâme Sûreti Hakkında”, Tarih İncelemeleri Dergisi V (İzmir 1990), s. 201-207.

Publications in Other Journals and Medias (7 entries)- “Ahilik ve Denizli”, Ahilik ve Denizli Ahiliği, Denizli Belediyesi Kültür Yayınları, Denizli 2012, s. 31-41..
- “XVI. Yüzyılda Şeyhlü Zâviyeleri Üzerine Bazı Tespitler”, Eumenia, Şeyhlü – Işıklı, Ed. Bilal Söğüt, İstanbul 2011, s. 213-251.
- “Şeki Hanlığının Suskun Tanıkları: Şeki Han Mescidi Hazîresi Mezar Kitâbeleri”, Prof. Dr. Nemci Ülker Armağanı, (haz. N. Kara, L. Daşdemir, Ö. Küpeli), İzmir 2008, s. 173-199.
- “Anadolu’da ‘Kadı’ ile İlgili Yer Adlarına Dair Bazı Tespitler”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, (Ed. Gürer Gülsevin-Metin Arıkan), İzmir 2005, s. 277-291.
- “XVI. Yüzyılda Kula”, Manisa Araştırmaları, Cilt I, Celal Bayar Üniversitesi Manisa ve Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayını, Manisa 2001, s. 1-38.
- “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Honaz Kazâsında Nüfus ve Yerleşme”, Prof. Dr. İsmail Aka Armağanı, İzmir 1999, s. 317-348.
- “934 (1528) Tarihli Bir Deftere Göre Anadolu Vilâyeti Kadılıkları ve Kadıları”, 3 Mayıs 1944 50. Yıl Türkçülük Armağanı,(Yay. Haz. Prof. Dr. İsmail Aka vd.), Akademi Kitabevi, İzmir 1994

International Conference Proceedings (18 entries)- “Evliya Çelebi’nin Şehir Tasvirleri ve Azerbaycan Şehirleri Üzerine Bir Değerlendirme: Tebriz Örneği”, Ancient Township-Urban Culture of Azerbaıjan International Conference, 06-10 November 2012, Gabala/Azerbaıjan (Baskıda).
- “Ankara Savaşından Sonra Osmanlı Devleti’nin Balkan Politikası”, (Özer küpeli ile birlikte) 1402 Ankara Savaşı Uluslar arası Kongresi, 09-12 Ekim 2012 Ankara (Baskıda).
- “Sohbetgâh-ı İbadetgâh-ı Namazgâh: Namazgâh (Open Air Prayer Place) in the Eyes of Evliya Celebi during the 17th Century in the Balkans”, 2nd International Balkan Conference the Balkans at a Crossroads: Evaluating Past, Reading Present, Imagining Future (10-13 October 2012 Tirana/Albania), (Baskıda).
-  “XV. ve XVI. Yüzyıllarda Gümülcine Kazası Kır İskân Yer Adları Üzerine Bir Değerlendirme”, Balkan Harbi’nin 100. Yılı Hatırasına III. Uluslar arası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu (10-12 Mayıs 2012 Manisa), (Baskıda).
- “Evliya Çelebi’nin Gözüyle Balkan Şehir ve Kasabalarında Mesire Yerleri”, Balkan Studies II, History&Literature, Ed. İsmail Mangaltepe vd., Cyril and Methodius University Skobje-Macedonia 2011, s. 372-402.
- “Evrenos Gazi’nin Önderliğinde Batı Trakya’da Şekillenen Yerleşim Düzeni ve Nüfus Yapısı Üzerine Bir Değerlendirme: Gümülcine Kazâsı Örneği”, XVI. Türk Tarih Kongresi 20-24 Eylül 2010 Ankara (Baskıda).
-  “Rodoplarda Türk İskânı: Değirmendere Örneği”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu-II (13-15 Mayıs 2010) Bildiriler, I, Manisa 2010, s. 471-490.
- “Bartınlı İbrahim Hamdi’nin Atlasında Kırım”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi 19-25 Nisan 2010 Çeşme-İzmir (Baskıda).
-  “Salgın Hastalıklar ve Mufassal Avârız Defterleri: 1718 Tarihli Tire Kazâsı Örneği”, CIEPO-18 (International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies) 25-30 Ağustos 2008, Zagreb 2008, s. 645vd.
-  “XVI. Yüzyılda Şeyhlü Zâviyeleri Üzerine Bazı Tespitler”, Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu (6-8 Eylül 2006, Denizli) Bildiriler 1, Denizli 2007, s. 151-176.
- “XVI. Yüzyıldan XIX. Yüzyıla Şumnu Kasabasının Demografik Gelişimi Üzerine Bir Değerlendirme”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir) Bildiri Kitabı III, Ankara 2007, s. 939-960.
-  “XVII. Yüzyılda Filibe Şehrinin Demografik Yapısı”, Uluslararası Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemi Türk-Bulgar İlişkileri Sempozyumu (11-13 Mayıs 2005) Bildiriler, Eskişehir 2005, s. 49-64.
- “XVI. Yüzyıl Sonları ve XVII. Yüzyıl Başlarında Osmanlı İdârî Taksimâtında Görülen Kazâ Sayısındaki Artışa Dâir Bazı Tespitler”, CIEPO-16 (Comite International d’Etudes Pre-Ottomanes et Ottomanes) Symposium, Warsaw, 14-19 Haziran 2004, yay.yer. Doğumunun 65. Yılında Prof. Dr. Tuncer Baykara’ya Armağan Tarih Yazıları, (Der. M. Akif Erdoğru), İstanbul 2006, s. 237-266.
- “Filibe Şehri Nüfusunun Dînî ve Meslekî Özellikleri (1485-1610)”, XIV. Türk Tarih Kongresi (9-13 Eylül 2002) Kongreye Sunulan Bildiriler, II. Cilt I. Kısım, Ankara 2005, s. 523-555.
- “XVI. Yüzyılda Uşak Zâviyeleri”, CIEPO 14 Uluslar arası Türk İncelemeleri Sempozyumu (18-22 Eylül 2000 İzmir- Çeşme) Bildirileri, Ankara 2004, s. 211-235.
-  “XV-XVI. Yüzyıllarda Filibe Şehri Nüfusuna Dair Bazı Tespitler”, Society DİOS Organizes an International Conferance “Ethnoses and Cultures on the Balkans” (23-26. VIII. 2000 Trojan), Actes of the Conference Vol. 2, Sofia 2000, p. 165-188.
- “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Uşak Kazâsı: Kır İskân Yerleri ve Nüfus”, XIII. Türk Tarih Kongresi (4-8 Ekim 1999-Ankara) Kongreye Sunulan Bildiriler, III.Cilt III.Kısım, Ankara 2002, s. 1365-1387.
- “II. Mustafa’nın Avusturya Seferi (1695) ile İlgili bir Fetih-nâme: Feth-i Lipova ve Muhârebe-i Lugoş”, des 13. CIEPO (Comité International des Études Pré-Ottomanes et Ottomanes)- Symposiums (vom 21 bis 25 September 1998 in Wien), Acta Vıennensia Ottomanica, Wien 1999, 121-127.

National Conference Proceedings (12 entries)-  “Hızır İlyas Kültünün Yerleşim Birimlerine Yansıması: Osmanlı Döneminde Anadolu Şehir ve Kasabalarında Hıdırlık”, Türkiye’de İskân ve Şehirleşme Tarihi Semineri (25-26 Mayıs 2010 İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Araştırma Merkezimizi), Ed. Prof. Dr. Mehmet Ali Beyhan, İstanbul 2012, s. 43-76.
-  “Müstakil Bir İdari Birim Olarak Bodrum İlçesinin Öncüsü: XVI. Yüzyılda Sıravolos Kazâsı”, Osmanlılardan Günümüze Her Yönüyle Bodrum Sempozyumu (24-26 Ekim 2007, Bodrum) Bildirileri, Bodrum 2008, s. 239-276.
-  “XVIII. Yüzyıl Başlarında (1700-1718) Tire’nin Demografik Yapısı”, Türk Kültüründe Tire II Sempozyum (17-19 Kasım 2006) Bildirileri, (yay. haz. M. Şeker-A. Taşcan), İzmir 2008, s. 41-58.
- “1831 Nüfus Sayım Sonuçlarına Göre Sivas Sancağının Demografik Yapısı”, Osmanlılar Döneminde Sivas Sempozyumu (21-25 Mayıs 2007, Sivas) Bildirileri, (Ed. Şeref Boyraz), Sivas 2007, s. 221-257.
-  “Müstakil Bir İdari Birim Olarak ‘Çal Kazâsı’nın Öncüsü: XV ve XVI. Yüzyıllarda Kütahya Sancağı Piyâde Teşkilâtında ‘Çal-ili’ Nâhiyesi”, 21. Yüzyıla Girerken Geçmişten Günümüze Çal Yöresi Baklan Çal Bekilli, Çal Sempozyumu (01-03 Eylül 2006, Denizli) Bildirileri, Denizli 2007, s. 240-257.
-  “Balkanlarda Türk İskânının Sembol İsmi Sarı Saltuk”, Dünden Bugüne Rodop-Tuna Türklüğü Paneli (27 Nisan 2003) Bildirileri, (yay. haz. Ünal Şenel), İzmir, s. 46-55.
- 2002, “Bursa Şehir Mezarlıklarında Bulunan Mevlevî Mezar Taşları”, (Cahit Telci ve Vehbi Günay ile birlikte), Birinci Uluslar arası Mevlânâ, Mesnevî ve Mevlevîhâneler Sempozyumu Bildirileri (19-21 Aralık 2001), Celal Bayar Üniversitesi Manisa Yöresi Türk Tarihi ve Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi, Manisa, s. 113-135.
-  “Bursa Halk Kültürü Unsurlarından Kitabeler II: Alaca Hırka ve Musa Baba Mezarlıkları”, (Cahit Telci ile birlikte), Bursa Halk Kültürü, I. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (4-6 Nisan 2002) Bildiri Kitabı, Bursa, s. 343-358
-  “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Uşak”, 21. Yüzyılın Eşiğinde Uşak Sempozyumu (25-27 Ekim 2001 Uşak) Bildirileri, I, İstanbul, s. 201-216.
- “Tahrir Defterlerine Göre XVI. Yüzyılda Nif (Kemalpaşa) Kazâsı Nüfusu”, Kemalpaşa Kültür ve Çevre Sempozyumu (3-5 Haziran 1999), İzmir, s. 261-276.
- “XVI. Yüzyılda Babadağ: Kadı Köyü”, I. Babadağ Sempozyumu Tarihte ve Günümüzde Babadağ (1-3 Aralık 1999 Denizli), Denizli, s. 363-369.
- 1998, “Ayasuluk Kitabeleri”, (Remzi Duran ile birlikte), Birinci Uluslararası Geçmişten Günümüze Selçuk Sempozyumu (4-6 Eylül 1997), İzmir, s. 367-373.

Books (5 entries)- 2013, 1830-31 Sayım Sonuçlarına Göre Siroz (Serez) Kazâsı Müslüman Nüfusu, (Baskıda).
- 2008, İzmir’de Türk Mührü Emir Sultan Dergâhı Haziresi Mezar Kitâbeleri, (N. Ülker, V. Günay, C. Telci ile birlikte) İzmir.
- 2003, Seydiköy’den Gaziemir’e Bir Kentleşme Süreci, (C. Telci, H. Mert ile birlikte), İzmir.
- Osmanlı Devleti’nin 700. Kuruluş Yıldönümünde Uluslararası Osmanlı Tarihi Sempozyumu (8-10 Nisan 1999 İzmir) Bildirileri, İzmir 2000 (Editör).
- 2000, XVI ve XVII. Yüzyıllarda Lâzıkıyye (Denizli) Kazâsı, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara.

Student's Completed Thesis (8 entries)- Yüksek Lisans, 2011, Gülbehram Gökkut, “Musa Sayrami'nin Tarih-i Eminiye Adlı Eseri ve Tarihi Kaynak Olarak Degerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2011, Serkan Acar, “Kazan Hanlığı (1437-1552)”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Doktora, 2010, Bülent Akyay, “Başlangıçtan Girit İsyanına Kadar Osmanlı-Yunan İlişkileri (1830-1866)”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, Selcen Özyurt, “Tahrir Defterlerine Göre Kanuni Devrinde (1520-1566) Yanbolu Kazasının Sosyal ve Ekonomik Yapısı”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2003, Abdullah Çakır, “Kırımlı Cafer Seydahmed’in Türkiye’deki Yayın Faaliyetleri ve Düşünceleri”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2001, Bülent Akyay, “Tesalya Meselesi (1881)”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2000, Necati Çayırlı, “Manastır’ın 2 Numaralı Şer‘iye Sicili (1621-1623)”, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2000, Özer Küpeli, “XV-XVI. Yüzyıllarda Homa Kazâsı”, Afyon Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyon.