Akademik BilgilerYILMAZ TONBUL
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Contact Information- : yilmaztonbul@gmail.com
- E-posta: yilmaz.tonbul@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Hacettepe Üniversitesi: Alman Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: DEU Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Türkiye, 1996
- Doktora: DEU: Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Ün. Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Türkiye, 2003

Research Interests- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim Yönetimi ve Teftiş (2220300)
Indexed Journal Publications (24 entries)- 1. Tonbul,&Ağaçdiken, Y. (2018). Öğretmen adaylarının görüşlerine göre sözleşmeli öğretmenlik mülakatındaki soruların incelenmesi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (E-İJER). 9(2), 46-63. http://www.e-ijer.com/issue/39153/395554
- 1. Tonbul,Y.&Angay, H. (2018) School Artifacts in the Context of Hofstede's Cultural Dimensions (Germany and Turkey Sample). International Journal of Scientific and technological Research, 4(7), 38-56. https://www.iiste.org/Journals/index.php/JSTR/article/view/44370/45774
- Tonbul, Y.&Akçay, A. (2017) An Analysis of the permanent visuals in primary schools accordıng their topıc, utılıty and effectiveness. Kastamonu Eğitim Dergisi 25 (2),1-18. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/999/512
- Tonbul, Y.&Baysülen, E. (2017) Ders denetimi ile ilgili yönetmelik değişikliğinin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi, İlköğretim Online, 16(1), 299-311, 2017. [Online]:http://ilkogretim-online.org.tr doi: http://dx.doi.org/10.17051/io.2017.24494.
- Tonbul, Y (2017) Sosyal bilimler enstitülerinin lisansüstü eğitimin niteliğini artırmadaki rolü. Yükseköğretim ve Bilim Dergisi. 7 (1), 150-162. DOI:10.5961/jhes.2017.193 [Online]:http://higheredu-sci.beun.edu.tr/text.php3?id=1746.
- Angay, H.&Tonbul, Y.(2016) Investıgatıon of school problems experıenced by ınternal ımmıgrant students (Izmır/Turkey Sample) Journal of Teaching and Education. 5(2):451–472 . CD-ROM. ISSN: 2165-6266. http://www.universitypublications.net/jte/0502/html/M6K204.xml
- Altunay, E.; Tonbul, Y (2014) İlköğretım okullarında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne uyumuna ilişkin nitel bir araştırma. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi (UHBAP), 2014, 9. 38-57. http://www.uhbabdergisi.com/dergi/61858UHBAB%209.pdf
- Tonbul, Y. (2014). A comparative study of selection, training and advisory practices for doctoral education. Eurasian Journal of Educational Research (EJER), 55, 263-282. http://dx.doi.org/ 10.14689/ejer.2014.55.15.
- Altunay, E, Tonbul, Y. (2014) Comparison of scientific research projects of education faculties. Studies in Higher Education, 39, ID: 865162 40 (6) DOI:10.1080/03075079.2013.865162, http://dx.doi.org/10.1080/03075079.2013.865162
- Altunay, E.; Tonbul, Y (2013) Avrupa birliği kimliği ölçeğinin eşdeğerlik uyarlaması Akademik Bakış (AKBA)-Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi Sayı: 36 Mayıs – Haziran 2013 . Makale no:6, s.1-20, http://www.akademikbakis.org/36/06.htm
- Tonbul, Y., Kılıçoğlu, G. (2013) Mesleki Eğitim Merkezlerinin, Çırakların Mesleki Gelişimine Katkısına ve Karşılaşılan Sorunlara İlişkin Bir Araştırma [A research about the contribution of vocational education centers (vec) on apprentices’ professional development and current problems] International Online Journal of Educational Sciences, IOJES, 2013, 5 (1), 111-128. http://www.iojes.net//userfiles/Article/İOJES_672.pdf ISSN: 1309-2707
- Altunay, E.; Tonbul, Y (2013) Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi1 e-International Journal of Educational Research (e-ijer) 4 (4), 78-99.
- Tonbul, Y; Sağıroğlu, S.. (2012) Okul müdürlerinin zorunlu yer değiştirme uygulamasına ilişkin bir araştırma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi , 18 (2), s. 313-339. https://pegem.net/dosyalar/dokuman/135136-2012072493936-6.pdf Ankara: Pegem yayıncılık.
- Tonbul, Y; Altunay, E. (2011) Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı, e-Journal of New World Sciences Academy (NEWSA), 6 (3), 2188-2209. Article Number: 1C0435 http://www.newwsa.com/makale_detay.asp?d=2&makale_detay_id=2356&dergi_id=2&sayi_id=48
- Ölmez Ceylan, Ö.; Tonbul, Y (2011) Eğitim yönetiminin yerelleşmesi sürecinde bir uygulama: Eğitim bölgeleri danışma kurulları. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl 11, Sayı 21, Haziran 2011, 153 -179 https://edergi.mehmetakif.edu.tr/index.php/efd/article/viewFile/190/246
- Tonbul, Y. (2010) Eğitim müfettişlerinin mesleki gelişimlerinde eğitim fakültelerinin katkısının incelenmesi. Examining the contrubuting of faculties of education in supervisor’s professional development.Çağdaş Eğitim Dergisi 35 (381):6-15.Ankara:Evren yayıncılık
- Tonbul, Y (2009) İlköğretim okulu öğretmenlerine yönelik performans değerlendirme modelinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. [A multıvarıate study of a performance assessment model for prımary school teachers according some variables] Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 9(2):173-191 http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.php/efdergi/article/view/1064
- Tonbul, Y. (2008) Öğretim üyelerinin performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri, - Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 14(56): 633-662. http://dergipark.ulakbim.gov.tr/kuey/article/viewFile/5000050609/5000047857
- Tonbul, Y. (2006) İlköğretim okullarındaki “mesleki çalışma” uygulamalarının etkililiği ile ilgili görüşler, Türk Eğitim Bilimleri Dergisi. kış 2006, cilt 4, sayı 1, ss. 13-28. http://www.tebd.gazi.edu.tr/index.php/tebd/article/viewFile/27/22
- Yalçınkaya, M.: Tonbul, Y. (2003) İlköğretim Okulu Müdür ve Müdür Adaylarının Toplam Kalite Yönetimine İlişkin Görüşleri (The ideas upon total quality management of primary school principals and principal candidates) , Anadili Dil ve Eğitim Dergisi, 28. Sayı:61-80
- Tonbul, Y. (2003) Yükseköğretim kurumlarında aktif öğrenmeyi uygulamada gerekli örgütsel yapı (The required organizational structure to apply active learning in faculties), Ege Eğitim Dergisi, (3)-1:83-95.
- Tonbul, Y.: Yalçınkaya, M (2003) Bilgi Toplumunda Neden Aktif Öğrenme ve Toplam Kalite Yönetimi. Niğde Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim ve Bilim Dergisi,2003 (2):35-52,Niğde: Niğde Üniversitesi
- Yalçınkaya, M.: Tonbul, Y. (2002) İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler Ege Eğitim Dergisi, 2002 (1)-2:96-108
- Yalçınkaya, M.: Tonbul, Y. (2002) İlköğretim okulu sınıf öğretmenlerinin sınıf yönetimi becerilerine ilişkin algı ve gözlemler Ege Eğitim Dergisi, 2002 (1)-2:96-108

Publications in Other Journals and Medias (2 entries)- Was, wer ist ein Guter Lehrer/ Internatıonale, Woche 2005, Universıtaet Bremen
- Padagogiche Leitbilder von Schule in der Turkei Internatıonale, Woche 2005, Universıtaet Bremen

International Conference Proceedings (17 entries)- Tonbul, Y.& Özerten, K.N. (2019). Okul Yöneticileri Karşılaştıkları Sorunları Çözmede Kuramlardan Nasıl Yararlanabilir? Örnek Olay Analizleri. 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çeşme
- 2- Tonbul, Y (2019). Üniversite Öğrenci Toplulukları: Kazanımları ve Etkin Olmalarında Rol Oynayan Unsurlar (Ege Üniversitesi Örneği). 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Çeşme.
- Tonbul, Y.& Altınhan, N. (2018) Hastane sınıflarında yaşanan yönetimsel ve eğitimsel sorunların okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşlerine göre incelenmesi Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2018), 23-25 Mart 2018, 125-6, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Tonbul, Y.& Solak,E. (2018) Okulların çevresindeki eğitsel ve kültürel amaçlı birimlerin öğrencilere yönelik etkinliklerinin, çeşitlilik, etkililik ve karşılaşılan sorunlar açısından incelenmesi 23-25 Mart 2018, Uluslararası Bilim ve Eğitim Kongresi (UBEK2018), 131-2, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar.
- Tonbul, Y.&Bayram, A.S. (2018) Öğretmenlerin algılarına göre eğitim fakültelerinin imajı ve bu imajı etkileyen etmenler. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs, 2018, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. http://eyk13.eyedder.org.tr/tr/genel-bilgiler/bildiri-ozetleri-kitabi/
- Tonbul, Y.&Tekbalcı, C. (2018) Öğretmen adaylarının üniversitedeki kulüp ve topluluklara katılımlarını etkileyen etmenler, kazanımlar ve sorunlar 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs, 2018, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. http://eyk13.eyedder.org.tr/tr/genel-bilgiler/bildiri-ozetleri-kitabi/
- Tonbul, Y. (2018) Makalelerdeki önerilerin bulgularla tutarlılık, açıklık, uygulanabilirlik ilkeleri ve dört çerçeve kuramı bağlamında değerlendirilmesi 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 10-12 Mayıs, 2018, Cumhuriyet Üniversitesi, Sivas. https://drive.google.com/file/d/1_MxKmqyYGtqBHt6m5lRv_Gvp7H4ZxqG5/view
- Tonbul, Y.& Angay, H. (2017). Examination of Permanent Visuals in School In the context of Hofstede's Cultural Dimensions (Germany and Turkey Sample). Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning (IAC-TELI 2017), 14-15 Nisan 2017, Czech Institute of Academic Education z.s., Budapeste.
- Tonbul, Y.& Ölmez Ceylan, Ö.(2017). Okul kültürünün Hofstede’in kültür sınıflamasına göre özdeyişler üzerinden incelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Başkent Üniversitesi, Kızılcahamam.
- Tonbul, Y.& Ağaçdiken, Y. (2017). Sözleşmeli öğretmenlik mülakatı uygulamasının mülakat soruları ve öğrencilerin görüşleri üzerinden incelenmesi 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Başkent Üniversitesi, Kızılcahamam.
- Kadı, A.&Tonbul, Y. (2017) Fakülte yönetiminin araştırma kültürüne desteğine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 11-13 Mayıs 2017, Başkent Üniversitesi, Kızılcahamam.
- Angay, H., Tonbul, Y (2016) ‘Investigation of school problems experienced by internal immigrant students (Izmir/Turkey Sample). İnternational Conference for Academic Dicsiplines Congress, 2016-21-24 June, Munich.
- Tonbul, Y. (2016) Okul Adları üzerinden farklı ülkelerin eğitim sistemlerinin sembolik boyutuna yönelik bir çözümleme. III’rd Internatıonal Eurasıan Educatıonal Research Congress Bildiri Özetleri Kitabı, s.552-3. 31 Mayıs-3 Haziran 2016 Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla.
- - Tonbul, Y., Baysülen, E.(2015) 2014 yılı MEB teftiş yönetmeliğinde iş başında denetleme ile ilgili değişikliğin maarif müfettişlerinin, okul yöneticilerinin ve öğretmenlerin görüşleri açısından değerlendirilmesi (izmir örneği), s.123-4. 20-22 Mayıs 2015. 7. Uluslararası Eğitim Denetimi Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
- Bümen, N.T., Ünver, G., Tonbul, Y., Atılgan, H., Başbay, M. (2011). Uluslararası öğretmen gözlem ve geribildirim sistemi (ISTOF) gözlem formunun geliştirilmesi. 1. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eskişehir
- TONBUL,Y: ALTINSOY, B. (2010) The perception about educational concepts of Arabic native language students and their teachers through metaphor analysis method (Urfa sample). presented at the XIV.World Cogress of Comperative Education Societies Istanbul 2010,14-18June, 339-340.İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
- TONBUL,Y (2010) Öğretim üyelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısının bazı değişkenler açısından incelenmesi. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Politikaları ve Sorunları II,16-18 Mayıs 2010. Ankara:Hacettepe Üniversitesi

National Conference Proceedings (18 entries)- Tonbul, Y. (2016) Öğretmenlerin katıldıkları ritüellerin okul yaşantısına katkısının öğretmen ve yönetici görüşleri üzerinden incelenmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 12-14 Mayıs 2016 Kuşadası, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim fakültesi, İzmir.
- Tonbul, Y.(2015) Lisansüstü eğitimde sosyal bilimler enstitüsünden beklentiler ve öneriler (E.Ü. örneği), 10, Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, 199-201. 7-9 Mayıs 2015, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep
- Tonbul, Y.(2014) Doktora programlarına öğrenci seçme, yetiştirme ve danışmanın rolüne ilişkin karşılaştırmalı bir araştırma (Bremen ve Ege Üniversiteleri Örneği). 23. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayıs.158,,4-6 Eylül 2014, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi.
- Tonbul, Y.(2014) “Lisansustu eğitimde oğrenci secme ve yetistirme uygulamaları. V. Eğitim Yönetimi Forumu, S.37-8, 11-13 Eylül 2014, Konya: Necmettin Erbakan Üniversitesi.
- Tonbul, Y. & Güngör Akçay, A. (2013)İlköğretim okullarının koridorlarına ve dış duvarlarına asılan ve yazılan görsel unsurlar üzerinden bir çözümleme. 22. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 5-7 Eylül, 2013, Eskişehir:Osmangazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi.
- Tonbul, Y.; Akduman Yetim, S.; Ölmez Ceylan, Ö. (2012) Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Anabilim dalı yüksek lisans programlarının bazı değişkenler açısından incelenmesi (Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri örneği). 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 22-24 Mayıs 2012,s.336-338, Malatya: İnönü Üniversitesi,
- Tonbul, Y., Selçuk, G., Doğru, E. , Seçkin, F., Nazman, M. (2012) İl Eğitim Denetmenlerinin Soruşturmalarda Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi. IV. Uluslar arası Katılımlı Eğitim denetimi Kongresi, 31 Mayıs- 2 Haziran 2012, s.76-77, Muğla: Muğla Üniversitesi.
- Tonbul, Y.; Selçuk, G.; Nazman, M.; Özgözgü S. (2012)Üniversite Öğretim Elemanlarının Eğitim Fakültesine Yönelik Kurum Algısı. 21. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Altunay, E: Tonbul,Y (2011) Eğitim fakültelerinde gerçekleştirilen bilimsel araştırma projelerinin incelenmesi. VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,EYEDDER, 16-17 Nisan, KKTC.
- Tonbul, Y: Şirin, A.. (2011) Eğitim müfettişi yardımcılığı görev başında yetiştirme aşaması sürecinin incelenmesi. III. Uluslar arası Katılımlı Eğitim denetimi Kongresi,, 22–24 Haziran 2011, Mersin: Mersin Üniversitesi
- TONBUL,Y.(2010) Eğitim fakültelerinin eğitim deneticilerinin mesleki gelişimine katkısı. 2. Uluslararası Katılımlı Eğitim Denetimi Kongresi,23-25 Haziran 2010:593-603. Kütahya: Dumlupınar Üniversitesi
- Tonbul,Y.:Aksu,Ö. (2010) Milli Eğitim Müdürlüğü Çalışanlarının Kurum Algısı ve Bağlılık Düzeylerini Etkileyen Etmenlerin İncelenmesi’ 19. Eğitim Bilimleri Kurultayı, 16-18 Eylül 2010. Kıbrıs: Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
- Tonbul, Y.(2009) İlköğretim öğretmenlerinin ‘Yönelik Performans Değerlendirme Modeline’ ilişkin öğretmen, yönetici ve denetici görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.9 Ekim 2009, İstanbul.
- Tonbul, Y.(2009) Yükseköğretimde öğretim üyelerinin performansının değerlendirilmesine ilişkin öğretim üyesi ve öğrenci görüşleri’. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi IV. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi.9 Ekim 2009, İstanbul.
- Tonbul, Y.: Altunay, E. (2009) Eğitim fakültelerinin öğretmenlerin mesleki gelişimine katkısı. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, Ekim 2009, İzmir.
- Tonbul, Y.(2003) İlköğretim okullarında mesleki çalışma döneminin verimliliği: İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler Sempozyumu, 17 Nisan 2003, İzmir: Tevfik Fikret Lisesi.
- Tonbul, Y: Kılıçoğlu, G. (2011) Mesleki Eğitim Merkezlerinin (MEM) çırakların mesleki gelişimine katkısının ve kuruma yönelik algının çırak, usta ve öğretmen görüşlerine göre incelenmesi.VI Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi,EYEDDER, 16-17 Nisan,KKTC
- Tonbul,Y:Sağıroğlu,S.(2011) Okul yöneticilerinin, zorunlu yer değiştirmelerine (rotasyon) yönelik uygulamanın yönetici görüşleri ve mahkeme tutanakları açısından incelenmesi. VI . Eğitim Yönetimi Kongresi, EYEDDER, 16-17 Nisan, KKTC.

Books (8 entries)- Tonbul, Y. (2019) Öğrenciler ve akademik tez danışmanları için lisansüstü eğitim kılavuzu. Ankara: Akademisyen Kitapevi.
- Tonbul, Y., Tekbalcı, C. (2019). A research about the activities, effects, achievements, expectations and problems of the university student communities (Ege University Sample). İn Educational Sciences 1, Ed. Ahmet Doğanay and Ömer Tuğrul Kara. 179-196, Akademisyen Kitapevi, Ankara.
- Tonbul, Y.&Bayram, A.S.(2018). Öğretmenlerin algılarına göre eğitim fakültelerinin imajı ve bu imajı etkileyen etmenler. İçinde Eğitim yönetimi araştırmaları (e kitap),Ed.Celal Teyyar Uğurlu vd.,ss.12-25. Cumhuriyet Üniversitesi Yayıncılık, Sivas.
- Palta, A.&Tonbul, Y. (2018). Eğitim fakültesindeki öğretim elemanlarının görüşlerine göre fakülte yönetimlerinin araştırma kültürüne destekleri. Oğuz Kutlu (ED.), Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 içinde (s. 218-226). Ankara: Akademisyen Yayınevi.
- Palta, A.&Tonbul, Y. (2018). Fakülte yönetiminin araştırma kültürüne desteğine ilişkin bir ölçek geliştirme çalışması. Oğuz Kutlu (ED.), Akademisyen Yayınevi Bilimsel Araştırmalar Kitabı 2018 içinde (s.227-234). Ankara: Akademisyen Yayınevi
- Tonbul, Y. (2016) Eğitimin Ekonomisi. Eğitbilim Pedandragoji, 423-447. Editör: Erdal Toprakçı. ÜtopyaYayıncılık, Ankara.
- Tonbul, Y. (2016) Lisansüstü Programlar Aracılığıyla Okul Yöneticisi Yetiştirme. Türkiye’de Eğitim Yöneticiliği ve Maarif Müfettişliği, 217-246. Editör:Ahmet Aypay. Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara.
- Karakasoğlu, Y., Tonbul, Y.(2015) Turkey. Wolfgang Hörner,Hans Döbert, Lutz R. Reuter, Botho von Kopp (Ed )The Education Systems of Europe, pp 825-850 Switzerland: Springer International Publishing, http://link.springer.com/referenceworkentry/10.1007/978-3-319-07473-3_48

Finished Research Projects (3 entries)- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BAP Projesi Proje No:09 EGF 009, Tonbul, Y. (2012)Lisansüstü Eğitimde Akademik Danışmanlık: Sorunlar, Beklentiler, Öneriler (E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü Örneği) Proje No:09 EGF 009.
- 2009, Araştırma Projesi, Bümen, N.:Ünver, G.: Tonbul, Y.: Atılgan, H.: Başbay, M. Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi ,Proje No: 06 EGF 002
- 2000, Araştırma Projesi, Tonbul, Y (2006) Sosyal bilimlerde çalışan öğretim elemanlarının performans değerlendirmesi, Proje No:2002 EGF-002
Student's Completed Thesis (10 entries)- Doktora, 2018, Kadı, A. (2018)Türkiye'deki Devlet Üniversitelerinin Eğitim Fakültelerinde Araştırma Kültürü ve Akademik Performansın İncelenmesi. Yayımlanmamış Doktora Tezi. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi Bilim Dalı,...
- Yüksek Lisans, 2013, Çetin, E. (2013) Erasmus öğrenci değişim programının yönetimi üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, Angay, H. (2012) Doğu ve Güneydoğu İllerinden İzmir’e Göç Eden Ailelerin Çocuklarının Okul Sorunlarının İncelenmesi. yayımlanmamış yüksek lisans tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Doktora, 2012, Altunay, E. (2012) Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi, yayımlanmamış doktora tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2010, Uslu Coşkun, A.. (2010) Öğretim Elemanı Algılarına Göre Örgüt Kültürü (Ege Üniversitesi örneği), E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2008, Aydoğan,S. (2008) Hv.K.K Bağlı Askeri Okul Yöneticilerin Sergilediği Liderlik Tarzlarına İlişkin Yönetici İle Öğretim Elemanlarının Algı ve Beklentilerinin Bazı Değişkenlere Göre Karılaştırılması(İzmir İli Örneği, , E.Ü. ...
- Yüksek Lisans, 2007, 4. Ölmez, Ö. (2007) Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Bölgeleri Danışma Kurulları Uygulamalarının Etkiliğine İlişkin Yönetici Görüşleri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2006, 1. Işık, N (2006).Aktif öğrenme Uygulamalarının Öğretim Üyesi ve Yöneticilerinin Öğretime İlişkin Geliştirdikleri Paradigmalara, Kurum İçi İletişime ve İnsan İlişkilerine Etkisi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2006, 2. Sevim, S. Y. (2006) Türk Hava Kuvvetlerinde İngilizce Öğretim Yapan Kurumlarda Çalışan Eğitim Yöneticisi ve İngilizce Öğretmenlerinin İnsan Kaynakları Yönetimi İlkelerinin Uygulamadaki Etkiliğine İlişkin Görüşleri, E.Ü. Sosy...
- Yüksek Lisans, 2006, 3. Çamur, E. (2006) Liselerde Öğrenme İklimine İlişkin Yönetici, Öğretmen, Veli ve Öğrenci Görüşleri, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.