Akademik BilgilerOSMAN KARATAY
PROFESÖR
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
--
Türk Tarihi AnaBilim Dalı
Contact Information- : Tel: (90) 232 - 343 49 22 /156
- E-posta: karatay.osman@gmail.com
Academic Degree Information- Lisans: Boğaziçi Üniversitesi, 1995
- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi, 2001
- Doktora: Gazi Üniversitesi, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, 2010
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2016

Administrative / Academic Duties (5 entries)- E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü müdür yardımcılığı, 2012-2013
- Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi editörlüğü, 2010-2013
- Karadeniz Araştırmaları dergisi editörlüğü, 2004-2017
- Türkler Projesi Koordinatörlüğü, 2001-2002
- ASAM Balkan Masası Başkanlığı, 1999-2000
Research Interests- Tarih (2020000)
- Ortaçağ Tarihi (2020200)
- Slav Dilleri ve Edebiyatı (2050600)
- Hungaroloji (2050700)
Indexed Journal Publications (19 entries)- “Bozok Adlandırması: Geleneğin Geçmişi Diriltmesine Bir Örnek”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 17/1 (Yaz 2017), s.107-115.
- “Hem Büyücü, Hem Rahip, Hem De Tabip: Uzmanlaşma Neden Yok?”, TDİD, XV/1 (Yaz 2015), s.7-12.
- "Etelköz: Ortanca Macar Yurdu Hakkında Yeni Bazı Tespitler", Belleten, Cilt LXXVIII, Sayı 281 (Nisan 2014), s.41-91.
- “Karadeniz Kuzeyindeki Bucak Yeradının Kökenine Dair”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 43 (Güz 2014), s.51-57.
- Muvaffak Duranlı ile, “Hazar Kağanı Yusuf’un Endülüs’e Mektubu”, Bilig, 64 (Kış 2013), s.199-230.
- “Alpler ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 33 (Bahar 2012), s.1-12.
- "Türklerde Ve Macarlarda Ortak ‘Ede’ İsmi Hakkında", E.Ü. Türk dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2 (Kış 2012), s.491-497.
- “On the Origins of the name for the “Black Sea”, The Journal of Historical Geography, XXXVII/1 (2011), s.1-11.
- “Toros Bulgarları Anadolu’ya Nereden Geldi?”, Tarih İncelemeleri, XXVI/1 (Temmuz 2011), s.67-79.
- “Белые Хорваты По Данным Восточных Источников”, Rossica Antiqua, 2011/2, s.3-22.
- “Karadeniz’de İlk Ruslar ve Şarkel’in İnşası”, Belleten, LXXIV/269 (Nisan 2010), s.69-108.
- “Dnyeper Nehrinin Türkçe Adı ve İzahı Gereken 2500 Yıl”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 26 (Yaz 2010), s.17-26.
- “Ötüken Yış Bahsine İlave: Varenglerin Yolundaki Rusya Dağları”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 20 (Kış 2009), s.19-27.
- “The Bulgars in Transoxiana: Some Inferences From Early Islamic Sources”, Migracijske i Etničke Teme, XXV/1-2 (Yaz 2009), s.69-88.
- “Kosova: Bağımlı Bir Bağımsızlık ile Nereye?”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 16 (Kış 2008), s.1-12.
- “Hazarların Musevileşmesine Dair Bir Belge: Genize Mektubu”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 18 (Yaz 2008), s.1-17.
- “Ziezi ex quo Vulgares: Orta Asya’da Bulgar Aramak”, Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, III/5 (2008), s.48-67.
- “Bosna Krallık Soyu Kotromaniçlerin Aslı Hakkındaki Tartışmalar”, Bilig, Sayı 23 (Güz 2002), s.103-127.
- “Kuber Han’ın Göçü ve Türk İsimli Sırp Kralları”, Bilig, Sayı 18 (Yaz 2001), s.27-47.

Publications in Non-Indexed Journals (26 entries)- “Türklerin İslam’ı Kabulü: En Baştan Bir Düşünmek”, Yeni Türkiye, 95-1 (2017), s.332-357.
- "Oğuz Tarihi Çalışmalarına Bir Yöntem İtiraznamesi", Turan, Sayı 29 (Güz 2016), s.17-23.
- "Milliyetçi Tutumun Siyasi Tezahürleri Üzerine”, Tüş ve Düşünce, Sayı 1 (Mart 2015), s.210-216.
- “Kafkaslarda Göktürk ve Hazarlar”, Yeni Türkiye, 72 (Temmuz-Aralık 2015), s.214-223.
- “İtaat ve Uyum, Doğu ve Batı”, Tüş ve Düşünce, Sayı 2 (Yaz 2015), s.72-75.
- “Anadolu'da İlk Türkleşme Hamlesi: Toroslar Bölgesinde Bulgar Türkleri”, Çukurova Araştırmaları Dergisi, I/I (Kış 2015), s.37-43.
- “Osmanlı’nın Katolik Hududu: Hırvatistan”, Yeni Türkiye, Sayı 70 Cilt 5 (Mart-Haziran 2015), s.5364-5371.
- “Oğuzluğun Oluşumu: Neden Kurucu Ataları Batılı Kimselerdi?”, Turan, Sayı 22 (2014), s.21-24.
- “Eastern References to the White Croats”, Journal of Eurasian Studies, IV/1 (January-March 2012), s.17-29.
- “Türkler ve Öcüler: Korku ve Ürküyle İlgili Bazı Kavramlara Yeni Bazı Köken Açıklamaları”, Dil ve Edebiyat Araştırmaları Dergisi, 4 (Yaz 2011), s.227-236.
- “Kurum Han (803-814)”, Turan, Sayı 12, 2011, s.101-107.
- “Göçebe Toplumu ve Türklük”, Turan, Sayı 15 (Güz 2011), s.1-9.
- “Etnik Tutumun Sınırları ve Siyasi Yansımaları”, Tarih Okulu, Sayı 7 (Mayıs-Ağustos 2010), s.1-6.
- “Suvarlar: Doğu Avrupa’nın Esrarengiz Kavmi”, E.Ü. TDİD, X/1 (2010), s.99-116.
- “Tuna Bulgar Devletinin İlk Asrı: Balkanlarda Tutunma ve Pekişme (681-803)”, EÜ TDİD, X/2 (Kış 2010), s.1-18.
- “Türklerin ve Macarların Ortadoğu Kökenleri Üzerine”, Turan, Sayı 9 (2010), s.27-46.
- “Macarlar veya Onoğurlar: Köken Araştırmalarında Etnik Süreçleri Gözetmek”, Turan, Sayı 11 (Ekim 2010), s.27-34.
- “Kara Deniz İsmi: Hazar ve Bulgar Boyutundan Bir Bakış”, Karadeniz - Black Sea - Çernoe More, I/2, Bahar 2009, s.54-75.
- “Ratisbonlu Petahya’da Türkler ve Yurtları Hakkındaki Bilgiler”, E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/1, Yaz 2009, s.75-86.
- “Some Views on Looking for a New Home for Ancestors of Turks and Magyars in the Middle East”, Journal of Eurasian Studies, 3 (Temmuz-Eylül 2009), s.50-73.
- 2007, “3. yy’da Trabzon’a Saldıran Boranlar Kimlerdir?”, Karadeniz İncelemeleri, Sayı 1 (Güz 2006), s.9-18.
- “Ön Türkçe Araştırmalarında Yöntemler Üzerine”, Turan, S.6 (2007), s.64-72.
- “Ön Türkçe Araştırmalarında Yöntemler Üzerine”, Turan, S.6 (2007), s.64-72.
- “Independence of Montenegro: Why Did Not Fall of Milosevic Help Solve the Problem?”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 4 (Kış 2005), s.113-136.
- “Doğu Avrupa Türk Tarihinin Anahatları. Altın Orda Öncesi Dönem”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 3 (Güz 2004), s.1-70.
- “Bir Siyaset Dili ve Dil Siyaseti Olayı: Boşnakça”, Avrasya Dosyası, 5/2, Yaz 1999, s.283-295.

Publications in Other Journals and Medias (68 entries)- “Svyatoslav’ın 965’te Saldırdığı Doğudaki Bulgarlar Kimlerdir?”, İtil Suwı Aka Turur, yay. U. Üren – D. Çatalkılıç, İzmir 2017, s.274-290.
- “Eski Türklük ve Medeniyet”, 3 Mayıs Dergisi, VII/7 (2017), s.66-67.
- “Salur-Peçenek Savaşları: Oğuz Kimliğinin oluşum Aşamalarını Tespit İçin Bir Deneme”, Türk Kültür Coğrafyasında Salur Halk İnançları, der. Y. Kalafat – M. Avşar – A. Turan, Ankara 2017, s.349-364.
- “Moğolların Türklüğü Üzerine”, Zeki Velidî Togan, yay. Serkan Acar, Ankara 2017, s.59-68.
- “Türk ve Tanrı: Dilin Söyledikleri”, Prof. Dr. Salim Cöhce Armağanı, yay. A. Ceylan, Ankara 2017, s.621-630.
- “Erken Dönem Macarlar Arasında İslam”, Balkanlarda İslam, -II-, yay. M. S. Kafkasyalı, Ankara 2016, s.369-378.
- “Hunlardan Sonra Hunlar: Atilla’nın Ardından Karadeniz Bozkırlarındaki Hun Kalıntıları”, Kaşgarlı’nın Tarihçi Torunu. Reşat Genç Armağanı, yay. Mehmet Şahingöz, Ankara, 2015, s.307-316.
- "Türklüğün Kökeni ve Anayurdu", Türk Kültürü El Kitabı, yay. İhsan Çapçıoğlu - Hayati Beşirli, Ankara, 2015, s.7-21.
- "Hunlardan Haberler: Venedik ve Aquileia”, Tarihin ve Tarihçinin İzinden. Kâzım Yaşar Kopraman Armağanı, yay. Altan Çetin, Ankara, 2014, s.37-42.
- "Ejderhanın Nesebi Üzerine", Yılan Kitabı, yay. Emine Gürsoy Naskali, İstanbul, 2014, s.123-132.
- “Bulgarların Orta Asya Bağlantısı: Yeni Bir İpucu”, Mustafa Keskin Armağanı, yay. Remzi Kılıç, İstanbul, 2014, s.644-650.
- (Kitap Değerlendirme) Engin Engin Berber – Taner Bulut – Tülay Gül, “Ali Orhan İlkkurşun’un Anıları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı XIII/1 (Yaz 2013), s.231-233.
- “Kut: Evrensel Dilde Tanrı ve İyilik”, Türk Tarihçiliğine Katkılar , yay. Üçler Bulduk – Abdullah Üstün, Ankara, 2013, s.63-68.
- "Dil Kıyaslarında Organ İsimleri: Bağır Kelimesi Üzerine”, Ahmet Atillâ Şentürk Armağanı, yay. Ahmet Kartal / Mehmet M. Tulum, İstanbul 2013, s.383-390.
- “Balkanların Etnik Teşekkülünde Oğur Katkısı”, Türk Tarihinde Balkanlar, C.I, yay. Zeynep İskefiyeli – M. Bilal Çelik – Serkan Yazıcı, Sakarya 2013, s.123-134.
- “Man ‘Büyük’ Kelimesi Üzerine”, Bengü Beläk. Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, yay. Bülent Gül, Ankara 2013, s.283-288.
- "Macarlar", Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. Osman Karatay - Serkan Acar, İstanbul 2013, s.409-448.
- "Hazarlar", Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. Osman Karatay - Serkan Acar, İstanbul 2013, s.335-408.
- "Tuna Bulgarları", Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. Osman Karatay - Serkan Acar, İstanbul 2013, s.273-294.
- "Oğurlar", Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. Osman Karatay - Serkan Acar, İstanbul 2013, s.241-250.
- “Avarlar ve Bosna: İki Devlet, İki Millet, Bir Tarih”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, yay. Z. Kaymaz – A. İnayet, İzmir, 2012, s.275-287.
- “Kut ile Kutsuzluk Arasında Sanat”, 2023 dergisi, Sayı 119, Mart 2011, s.76-77.
- “Hazar’ın Yıkılışında Oğuz Dahli”, Mehmet Eröz Armağanı, yay. Mustafa Aksoy – Osman Yorulmaz, İstanbul, 2011, s.462-479.
- (Kitap Tanıtımı) Companjen, F. – Marácz, L. – Versteegh, L. (ed.), “Exploring the Caucasus in the 21th Century”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 30 (Yaz 2011), s.147-152.
- (Kitap Tanıtımı) Güngörmüş, Naciye, “Macaristan’da Değişim ve Demokrasiye Geçiş”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 31 (Güz 2011), s.151-152.
- ”Magyarok vagy "hungarok": a nép eredetének kutatása”, A Szkíta Népek Hitvilága, yay. Obrusánszky Borbála és Marácz László, Budapest, 2010, s.175-183.
- (Kitap Tanıtımı) Molnár Zsolt – Czeglédy, Cecilia Molnárne, “A Tiszta Magyar Nyelv Kincseinek Megőrzése és Tanítása”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 26 (Yaz 2010), s.173-178.
- (Kitap Tanıtımı) Husain Amirxanov, “Tavarix-e Bulgariya”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 27 (Güz 2010), s.247-250.
- “Türkiye’nin Bosna ve Sırbistan Siyasetinden Okunanlar”, Stratejik Düşünce, Aralık 2009, Sayı 1, s.49-53.
- (Kitap Tanıtımı) Valeri Stoyanov, “Kumanologiya: Opiti za Rekonstruktsiya”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 20 (Kış 2009), s.157-160.
- “Hanakas Oğuzlarından Karakalpak ve Özbeklerin Keneges Boyuna”, Fuzuli Bayat Armağanı, der. Eyüp Ay, Ankara, 2008, s.177-186.
- (Kitap Tanıtımı) Muallâ Uydu Yücel, “İlk Rus Yıllıklarına Göre Türkler”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 17 (Bahar 2008), s.161-166.
- “Francia Jeokültüründen Fransız Kültürüne Tarihin Belleği ya da Avrupa’nın Frenk Rengi”, Türkiye-AB İlişkileri, yay. E. Efegil – M. S. Erol, Ankara, 2007, s.153-162.
- “Ötügen Yış: Dağ, Orman ve Ülke”, Omeljan Pritsak Armağanı, ed. M. Alpargu - Y. Öztürk, Sakarya, 2007, s.131-139.
- 2007, (Kitap Tanıtımı) Neal Ascherson, “Black Sea”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 13.
- “Anglo-Turkica: Türk-İngiliz Dil İlişkilerinin En Eski Yadigarları”, Baykara, Sayı 1 (Yaz 2006), Sayı 2 (Güz 2006), Sayı 3 (Kış 2007), Sayı 5 (Yaz 2007), Sayı 6 (Güz 2007).
- “Etnik Gerilimin Kısa Tarihi”, Çorum Kültür Sanat, Sayı 6 (Güz 2006), s.18-21.
- “Contribution to the Debates on the Origin of the Bosnian Royal Dynasty Kotromanids”, Eran ud Aneran. Studies Presented to Boris Il’ic Marsak on the Occasion of his 70th Birthday, yay. M. Compareti et all, Venezia, 2006, s.343-365.
- “Avar Hakimiyeti ve Balkanların Slavlaşması” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 86-94.
- “Hırvatların Kökeni ve Ortaçağ Hırvat Devleti” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s.95-104.
- “Ortaçağ’da Karadağ Tarihi” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 140-151.
- “Ortaçağ Bosna Devleti” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 152-164.
- “Osmanlı Hakimiyetinde Karadağ” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 361-370.
- “Karadağ’ın Bağımsızlık Mücadelesi”, Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 459-471.
- “Habsburg İdaresinde Bosna ve Boşnaklar”, Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt I, Çorum-Ankara, 2006, s. 542-552.
- “Bosna Sırp Cumhuriyeti” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt II, Çorum-Ankara, 2006, s.207-215.
- “Bosna-Hersek Federasyonu” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt II, Çorum-Ankara, 2006, s.217-226.
- “Karadağ’daki Siyasi Gelişmeler” Balkanlar El Kitabı, ed. O. Karatay – B. A. Gökdağ, Cilt II, Çorum-Ankara, 2006, s.73-88.
- “Tarihi Kaynakların Objektif Tenkidiyle Bir Gerçeğe Yaklaşma Denemesi… Kürtler”, Tarih ve Düşünce, Eylül 2005.
- “Alper Tona ve Oğuz Han: Turan’da Bir Dönem, İki Gelenek”, Turan, Sayı 2, 113-117 (Güz 2005).
- “Mecburi Kültür Değişmelerinde Stratejik Boyut”, Çorum Kültür, Sayı 3 (Güz 2005).
- “Bir Günah Keçisi Olarak Doğubilim”, Türk Yurdu, Sayı 227, Haziran 2005.
- “Kuzey Kafkaslardaki Vłendur Bulgarlar Kimlerdir?”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, 2005, s.419-428.
- “Ortaçağ Bosna Toplumu ve Bogomillik Meselesi Üzerine”, Prof. Dr. Ramazan Şeşen Armağanı, İstanbul, 2005, s.369-385.
- (Kitap Tanıtımı) Kadircan Kaflı, “Kuzey Kafkasya”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 7 (Güz 2005).
- (Kitap Tanıtımı) Srđan Katić, “Jegen Osman Paşa”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 1 (Bahar 2004), s.136-7.
- (Kitap Tanıtımı) Dan Shapira, “Avrahan Firkowicz in İstanbul (1830-1832): Paving the Way for Turkic Nationalism”, Karadeniz Araştırmaları, Sayı 1 (Bahar 2004), s.141-4.
- “Kafkasya Bulgarları”, Karaçay-Balkarlar: Tarih, Toplum ve Kültür, Ankara, 2003.
- “Omurtak Han’ın Rüyası: Bulgarların Türklükten Çıkışının Hikayesi”, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 183-189, Mart-Eylül 2002.
- “Türk-Slav İlişkilerinin Başlangıç Dönemleri Üzerine”, Türkler, C.II, ed. K. Çiçek – S. Koca - H. C. Güzel, Ankara, 2002, s.536-546.
- “Hırvat ve Sırp Göçlerinde Oğur İlgisi”, Türkler, C.II, ed. K. Çiçek – S. Koca - H. C. Güzel, Ankara, 2002, s.591-598.
- “Ogur Connection in the Migration of Croats and Serbs”, the Turks, C.I, ed. O. Karatay - H. C. Güzel – C. C. Oğuz, Ankara, 2002, s.553-561.
- “Ortaçağ’da Makedonya: Siyasi Bir Coğrafyanın Sürerlik Öyküsü”, Geçmişten Günümüze Makedonya Sorunu, yay. M. Hatipoğlu, Ankara, 2002.
- “Soykırım, Toplumsal Hafıza ve Tarihsel Görecelileştirme”, Yeni Türkiye, Sayı 58, Mart-Nisan 2001.
- “Başarısız Bir Mirasyedilik Örneği: Miloşeviç Dönemi Yugoslav Dış Politikası”, Balkan Diplomasisi, yay. Ö. E. Lütem - B. Demirtaş-Ceyhun, Ankara, 2001.
- “Tek ve Birleşik Bir Bosna’ya Doğru mu?”, Stratejik Analiz, Sayı 5 (Eylül 2000).
- “Yugoslavya’nın Ekim Devrimi ve Karadağ’ın Tutumu”, Stratejik Analiz, Sayı 7 (Kasım 2000).
- “Bosna’nın Yeniden Yapılanma Dosyası ve Ekonomik Gelişmeler”, Jeoekonomi, Yaz-Güz 1999.

International Conference Proceedings (31 entries)- “Yel- Fiili Hakkında”, III. Uluslararası Sözlükbilimi Sempozyumu Bildiri Kitabı, yay. E. Boz – F. Bozkurt – F. Doğru – D. Kamacı – Eb Aslan – N. Girişen, Eskişehir 2017, s.686-692.
- “Türkçe ve Macarca: Kardeşlik mi, Arkadaşlık mı?”, Türk Dili Konuşan Ülkeler Kurultayı, 13-16 Kasım 2017, Ankara.
- “İran Jeokültürü Üzerine”, Tarih, Edebiyat ve Siyasetiyle Dünden Bugüne İran Uluslararası Sempozyumu (15-16 Aralık 2017), yay. Şennur Şenel, Ankara 2017, s.173-182.
- “Turco-Slavica -I-: Ortak Slav Zakon ‘Kanun’ Kelimesinin Kökleri Hakkında”, II. Türk Hukuk Tarihi Kongresi Bildirileri, C.I, ed. Fethi Gedikli, İstanbul 2016, s.1-10.
- "On the Earliest Mention of the Ethnonym ‘Oğuz’ in Western Turkestan", Sixth International Conference on the Medieval History of the Eurasian Steppe, Szeged, November 23–25, 2016.
- “Anadolu'da İlk Türkleşme Hamlesi: Toroslar Bölgesinde Bulgar Türkleri”, Tarihte Çukurova Ve Adana Sempozyumu”, Adana, 17-20 Nisan 2015.
- “Macarlar, Başkurtlar, Bulgarlar: İdil-Ural Havzasında Etnik Adlandırmaların Doğasını Kavramak”, Milletlerin Kesişme Noktası: İdil-Ural Çalıştayı -II-, 16-18 Ekim 2015, Kırklareli.
- “Bir Nasihatname Olarak Kültigin Yazıtı”, Fikir Dünyamızı Aydınlatanlar – Panel, Manas Üniversitesi, 21 Mayıs 2014, Bişkek.
- “Salur-Peçenek Savaşları: Oğuz Kimliğinin Oluşum Aşamalarını Tespit İçin Bir Deneme”, 17. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara.
- “Türkler ve Doğu Avrupa Nehirleri: Don”, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), 3-5 Kasım 2014, Sakarya Üniversitesi.
- “Salur-Peçenek Savaşları: Oğuz Kimliğinin Oluşum Aşamalarını Tespit İçin Bir Deneme”, 17. Türk Tarih Kongresi, 15-17 Eylül 2014, Ankara.
- “Türkler ve Doğu Avrupa Nehirleri: Don”, Uluslararası Türkiye-Ukrayna İlişkileri Sempozyumu: Kazak Dönemi (1500-1800), 3-5 Kasım 2014, Sakarya Üniversitesi.
- "Türkiye’de Balkan Ortaçağ’ı Çalışmaları Üzerine”, I. Uluslararası Balkan Tarihi Araştırmaları Sempozyumu: Metodolojik Yaklaşımlar, Balıkesir Üniversitesi, 26-28 Nisan 2013.
- Karatay, Osman – Kakhniashvili, Giorgi, “Who were the Eastern Bulgars Attacked by Sviatoslav in 965?”, III International Congress of Caucasiologists, Tbilisi, 23-26 October 2013.
- "Oğuzluğun Oluşumu: Neden Kurucu Ataları Batılı Kimselerdi?” (The Making of the Oğuz: Why Their Eponymous Ancestors are Western Peoples?), Международная Научно-Теоретическая Конференция Наследие Западного Тюркского Каганата в Контексте Развития Мировой Цивилизации, 11 October 2013, Astana.
- “Hem Büyücü, Hem Rahip, Hem De Tabip: Uzmanlaşma Neden Yok?”, 2. Uluslararası Tıp Tarihi Kongresi, 10-13 Aralık 2012, İstanbul.
- "Töre Yapmak, Âdet Çıkartmak: Eskı Türklerde Oydaşılmış Hukukun Toplumsal Temelleri”, 1. Türk Hukuk Tarihi Kongresi (21-22 Aralık 2012), İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi.
- “Hazar’ın Musevileşme Tarihi”, Uluslararası Karay Çalışmaları Sempozyumu (5-8 Nisan 2010), yay. Mehmet Alpargu - Yücel Öztürk – Bilal Çelik, Bilecik, 2011, s.59-92.
- “Kulin Ban Zamanında (~1180-1203) Bosna”, I. Uluslararası Balkan Dil, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu, 8-10 Nisan 2010, Tiran.
- “Alpler ve Elfler: Türk ve İskandinav Dünyalarında Kahramanlık Olgusu”, II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme.
- “Ortaçağda Bosna ve Macaristan: Cebir ve İnadın Tarihi”, Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu -II- Bildiriler (13-15 Mayıs 2010), C.2, yay. Ünal Şenel, Manisa, 2010, s.82-95.
- “Kral Odin’in Turkland’dan İskandinavya’ya Göçü”, Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu, (28-30 Mayıs 2010, Balıkesir), yay. Ali Duymaz, İstanbul 2012, s.532-539.
- “Selçuk Bey ve Hazarlar: Kim Kime Ne Yaptı?”, 1. Uluslararası Selçuklu Sempozyumu, 27-30 Eylül 2010, Kayseri.
- “Avar Kültür Çevresindeki ‘Jupan’ Sanı Hakkında”, Uluslararası Zeki Velidi Togan Sempozyumu, 12 – 15 Ekim 2010, Afyonkarahisar.
- “Arpadlılar Çağında (895-1301) Macarlar Arasında İslam”, Balkanlar ve İslam: Karşılaşma, Dönüşüm, Kırılma, Devamlılık, 3-5 Kasım 2010, Çanakkale.
- “Türkler, Dağlar ve Demir: Güney Kafkaslarda Küçük Bir Ergenekon”, Güney Kafkaslar Sempozyumu Bildirileri (25-28 Kasım 2010), Ordu, 2011, s.489-495.
- “Magyars or Hungarians: Regarding Ethnic Processes in Search for Origins”, International Symposium on Early Magyars and Christianity, Cziksereda, Romania, 30-31 October 2009.
- “Ergenekon Öncesindeki Felaket Hakkında Bir Tarihleme Denemesi”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, 18-20 Kasım 2009, Ergenekon Öncesindeki Felaket Hakkında Bir Tarihleme Denemesi”, 1. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni Bildirileri (Afyon Kocatepe Üniversitesi, 18-20 Kasım 2009), Afyon, 2010, s.127-133.
- “Balık ‘Kent’ Kelimesinin Kökeni ve Eski Türklerde Şehirciliğe Dilbilimsel Bir Yaklaşım”, 1. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (23-26 Ekim 2007) Bildirileri, Yay. A. Özkan - S. Turan, Isparta, 2008, s.349-353.
- 2007, “Tuna Boylarında Alacalı Bir Savaşçı: Yeğen Osman Paşa”, Uluslararası Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Çorum Sempozyumu, yay. M. M. Söylemez - M. Okumuş - İ. Yiğit, Çorum 2008, s.263-275.
- “3. yy’da Trabzon’a Saldıran Boranlar Kimlerdir?”, Uluslararası Karadeniz Tarihi Sempozyumu, 25 Mayıs 2005, Trabzon.

National Conference Proceedings (9 entries)- “Genel Türk Tarihi Araştırmalarında Kaynaklar Sorunu”, Genel Türk Tarihi Çalıştayı -I-, 13 Mayıs 2017, Tuzla.
- "Milliyetçi Tutumun Siyasi Tezahürleri Üzerine”, Çalıştay: XXI. Yüzyılda Türk Milliyetçiliğinin Milli, siyasi ve Kültürel Ufku, Trabzon, 3-4 Mayıs 2014.
- “Milli Duygunun Tepkisel Olmayan Kökleri”, Tefekkür Dünyamız Bilgi Şöleni, 6-7 Aralık 2012, Denizli.
- “Balkanlara En Eski Türk Göçleri”, Balkan Türklerinin Değişmeyen Kaderi: Göç, İskan ve Mübadele Paneli, 22 Ocak 2011, Çeşme.
- “Balkanlar ve Karadeniz Havzasına Stratejik Yaklaşım”, Türkiye ve Türk Dünyasında Güncel Gelişmeler Çalıştayı, 25-26 Mart 2011 Kayseri.
- “Tarihi Bilginin Stratejik Düşünce Üretiminde Kullanımı”, E.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölümü (18 Şubat 2010), E.Ü. Uluslararası İlişkiler Bölüm Seminerleri 2009-2010, İzmir, 2010, s.144-156.
- “Karadeniz İsmi ve Karadeniz Bölgesindeki En Eski Türkler”, Karadeniz Havzasında Türk Tarihi Paneli, Giresun Üniversitesi, 16.12.2009.
- “Bir Tarih Kaynağı Olarak Divan-ı Lügât-it-Türk”, Doğumunun 1000. Yıldönümünde Kaşgarlı Mahmut Paneli, 25 Nisan 2008 Çorum.
- “Büyük Kelimesinin Kökeni ve Medlerin Dili Üzerine”, Gazi Üniversitesi I. Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 11-13 Mayıs 2005, Ankara 2010, s.463-468.

Books (22 entries)- Türklerin İslam Kabulü, Ankara 2018.
- Mürdüm: Ergenekon Öncesinde Konuşulanlar, İstanbul, iki baskı 2017.
- İLK OĞUZLAR: Köken, Türeyiş ve Erken Tarihleri Üzerine Çalışmalar, iki baskı, İstanbul 2017.
- Central Eurasia in the Middle Ages. Studies in Honor of Peter B. Golden, Editör, Istvan Zimonyi ile, Wiesbaden, 2016.
- Hazarlar: Yahudi Türkler, Türk Yahudiler ve Ötekiler, Ankara, üç baskı: 2014, 2015, 2016.
- Doğu Avrupa Türk Tarihi, ed. Osman Karatay - Serkan Acar, Kitabevi Yayınları, İstanbul, dört baskı: 2013, 2015, 2016, 2017.
- Türklerin Kökeni, Ankara, Temmuz 2011, Kasım 2011, Ocak 2012, Nisan 2012, Eylül 2012, Ocak 2013, Mart 2013, Eylül 2013, Ocak 2014, Ağustos 2014, aralık 2015, Haziran 2015, Aralık 2015, Haziran 2016, Mayıs 2017, Ekim 2017 (16 baskı).
- Bey ile Büyücü: Tanrı, Hükümdar, Devlet ve İktisat Hakkında Dilin Söyledikleri, İstanbul, iki baskı: 2006, 2017.
- Mirza Haydar Duğlat (çeviri), Tarih-i Reşidî, İstanbul, 2006.
- B. A. Gökdağ ile, Balkanlar El Kitabı, 3 Cilt, Çorum-Ankara 2006, Ankara 2012, 2017 (üç baskı).
- Etnik Tutumun Tarihsel Kökleri, AB ve Türk Kimliği (Strateji Raporu), İstanbul, 2005
- H. B. Paksoy (çeviri), Etnik ve Toplumsal Kimlikler Nasıl Oluşur?, Çorum, 2005.
- P. B. Golden, C. Zuckerman, A. Zajaczkowski (çeviri), Hazarlar ve Musevilik, Çorum, 2005.
- İran ile Turan. Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu, Ankara, 2003, İstanbul 2012, 2015 (üç baskı).
- In Search of the Lost Tribe. The Origins and Making of the Croatian Nation, Çorum, 2003.
- P. B. Golden (çeviri), Türk Halkları Tarihine Giriş, Ankara 2002, Çorum 2006, İstanbul 2012, 2013, 2015, 2016, 2017 (yedi baskı).
- Bosna-Hersek Barış Süreci. Dayton Antlaşması Eki İle, Ankara, 2002.
- H. C. Güzel ve C. C. Oğuz ile, The Turks, Ankara, 2002.
- Hırvat Ulusunun Oluşumu. Erken Ortaçağ’da Türk-Hırvat İlişkileri, Ankara, 2000.
- Balkanların Gülen Çehresi, Ankara, 1999.
- Kosova Kanlı Ova, İstanbul, 1998.
- Ba’de Harab’il-Bosna, İstanbul, 1997.

Memberships of Professional Associations (2 entries)- Karadeniz Araştırmaları Merkezi, başkan yardımcısı
- Türk-Macar Akademik ve Bilimsel İşbirliği Uygulama ve Araştırma Merkezi üyesi (Muğla Üniversitesi)
Granted Prizes (1 entries)- 2014, TÜRKSAV Türk Dünyasına Hizmet Ödülü
Student's Completed Thesis (12 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Haşim Özel, Kıpçak Uruk ve Boyları Üzerine Bir İnceleme, EÜ TDAE, İzmir, 2017.
- Yüksek Lisans, 2017, Darel Kapetanovic, Hırvat Milliyetçiliğinin Doğuşu: 19. yy’ın İlk Yarısında Milliyetçi Kişi ve Kuruluşlar, EÜ TDAE, İzmir, 2017.
- Yüksek Lisans, 2017, Hasan Göktürk Erdoğan, Eski Türklerde Töre: Ortaya Çıkışı, Yayılımı ve Uygulamaları, EÜ TDAE, İzmir, 2017.
- Doktora, 2017, Umut Üren, Avrasya Etnolojisinde Alan-As Meselesi, EÜ TDAE, İzmir 2017.
- Doktora, 2017, Emre Erzincan, Oğuznamelerde Ve Kuzey Avrupa Mitik Anlatılarında İt-Barak Halkı, EÜ TDAE, İzmir 2017.
- Yüksek Lisans, 2016, İbrahim Doğukan Dokur, Göçebe Bozkır Ordularının Kuşatma Usulleri, EÜ TDAE, 2016.
- Yüksek Lisans, 2014, Ali Balcı, Rus ve Hazar Örneklerinde Ortaçağda Din Münazaraları EÜ TDAE, İzmir 2014.
- Yüksek Lisans, 2014, Turgut Demirtaş, Hazar Devlet Teşkilatı, EÜ TDAE, İzmir 2014.
- Yüksek Lisans, 2012, Emre Aygün, Türk Tarihinin Kaynağı Olarak İskandinav Sagaları, EÜ TDAE, İzmir, 2012.
- Yüksek Lisans, 2010, Turatbek Mantayev, Bir Tarih Kaynağı Olarak Muravyev ve Velihanov’un Eserleri, E.Ü. T.D.A.E., Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2010.
- Yüksek Lisans, 2010, Umut Üren, Kuzey Kafkaslardaki Eski Türk Kavimlerinden Burcanlar, EÜ TDAE, İzmir 2010.
- Yüksek Lisans, 2010, Güzel Kemaç, Özbeklere Karşı Babür-Safevi İşbirliği, EÜ TDAE, İzmir 2010.