Akademik BilgilerNİLAY T. BÜMEN
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim AnaBilim Dalı
Contact Information- E-posta: nilay.bumen@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 343 40 00 - 5262 / 0232 373 3575
Academic Degree Information- Lisans: Hacettepe Ü Eğitim Bilimleri Böl. Eğitim Prog. ve Ogretim AD, 1995
- Yüksek Lisans: Hacettepe Ü. Sos. Bil. Ens. Eğitim Prog. ve Ögretim, Türkiye, 1997
- Doktora: Hacettepe Ü. Sos. Bil. Ens. Eğitim Prog. ve Öğretim, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Prog. ve Öğretim, Türkiye, 2002
- Doçentlik: Ege Ü. Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye, 2009
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye , 2014

Administrative / Academic Duties (14 entries)- Ege Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi, 2016-2019
- Ege Üniversitesi Akademik Teşvik Üst Komisyonu Üyesi, 2016
- Eğitim Fakültesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (ADEK) üyesi, 2015-2016
- Eğitim Fakültesi Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) Koordinatörü , 2014-2017
- Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2014-
- Eğitim Fakültesi Stratejik Planlama Birim Koordinatörü, 2013-2017
- Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı, 2012-2017
- Eğitim Fakültesi Bologna Süreci Koordinatörü, 2012-2017
- Misafir Öğretim Üyesi - Indiana University School of Education, Bloomington Indiana, USA., 2011
- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı, 2010-
- Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2014
- Egitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2006-2012
- Eğitim Bilimleri Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2005-2011
- Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-2008
Research Interests- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Program Geliştirme (2221000)
Indexed Journal Publications (29 entries)- Bümen, N.T. & Yazıcılar, Ü. (2020). Öğretmenlerin öğretim programı uyarlamaları üzerine bir durum çalışması: Devlet ve özel lise farklılıkları. (A case study on the teachers' curriculum adaptations: Differences in state and private high school) Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi / Gazi University Journal of Gazi Education Faculty. 40(1), 183-224.
- Özkurkudis, M. J. & Bümen, N.T. (2019). Flipping the writing classroom: Using grammar videos to enhance writing. Journal of Education and Future. 15, 1-16.
- Bümen, N.T. (2019). Türkiye’de merkeziyetçiliğe karşı özerklik kıskacında eğitim programları: Sorunlar ve öneriler (Curriculum in the claws of autonomy against centralism in Turkey: Issues and suggestions) Kastamonu Eğitim Dergisi, 27(1), 175-185.
- Yazıcılar, Ü. & Bümen, N.T. (2019). Crossing over the brick wall: Adapting the curriculum as a way out. Issues in Educational Research. 29(2), 583-609.
- Alkan, H., Bümen, N.T. & Uslu, Ö. (2019). İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanma çalışması. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi. 39(2), 1157-1180.
- Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B. & Bümen, N.T. (2017). Son 15 yılda yayımlanan ilk ve ortaöğretim İngilizce dersi öğretim programlarının analizi (An analysis of the primary and secondary school English language curricula published over the last 15 years). Ege Eğitim Dergisi. 18(2), 702-737.
- Dikbayır, A. ve Bümen, N.T. (2016). Dokuzuncu sınıf matematik dersi öğretim programına bağlılığın incelenmesi (An investigation of ninth grade Mathematics curriculum fidelity). Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi. 6(11), 17-38.
- Ural, G. ve Bümen, N.T. (2016). Türkiye’de fen ve teknoloji öğretiminde yapılandırmacılığın öğretimsel uygulamaları üzerine bir meta-analiz. [A meta-analysis on instructional applications of constructivism in science and technology teaching: A sample of Turkey] Eğitim ve Bilim [Education and Science] 41(185), 51-82.
- Özüdoğru, M. ve Bümen, N.T. (2016). Dokuzuncu sınıf öğrencilerinin matematik başarılarının çeşitli değişkenler açısından yordanması. Ege Eğitim Dergisi. 17(2), 351-376.
- Bümen, N. T., Çakar, E. & Yıldız, D.G. (2014). Türkiye’de öğretim programına bağlılık ve bağlılığı etkileyen etkenler (Curriculum fidelity and factors affecting fidelity in the Turkish context). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(1), 203-223.
- Bümen, N.T. ve Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim alanı üzerine özeleştirel bir çözümleme (A self-critical analysis upon Turkish curriculum and instructıon field in consideration of reconceptualism). Kastamonu Eğitim Dergisi. 22(3), 1123-1144.
- Selli, Ç., Yıldırım, G., Kaymak, A., Karaçiçek, B., Öğüt, D., Güngör, T., Erem, E., Ege, M., Bümen, N., Tosun, M. (2014). Introducing basic molecular biology to Turkish rural and urban primary school children via hands-on PCR and gel electrophoresis activities. Biochemistry and Molecular Biology Education. 42(2), 114-120.
- Bümen, N. T. & Özaydın, T. E. (2013). Adaylıktan Göreve Öğretmen Özyeterliği ve Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumlardaki Değişimler (Changes on Teacher Self-Efficacy and Attitudes towards Teaching Profession from Candidacy to Induction. Eğitim ve Bilim. 38(169), 109-125.
- Yıldız, D.G. ve Bümen, N.T. (2013). Kubaşık öğrenme ve anlaşmazlık çözümü eğitimi ile bütünleştirilmiş öğretim programının akademik başarı ve sosyal problem çözme becerisine etkisi. Turkish Journal of Education. 2(4), 28-43.
- Bümen, N.T., Ateş, A., Çakar, E., Ural, G. ve Acar, V. (2012). Türkiye bağlamında öğretmenlerin mesleki gelişimi: Sorunlar ve öneriler. Milli Eğitim. 41(194), 31-50.
- Bümen, N. T. & Uslu, Ö.(2012). Effects of a professional development program on Turkish teachers: Technology integration along with attitude towards ICT in education. The Turkish Online Journal of Educational Technology. 11(3), 115-127.
- Yanar, B. H. ve Bümen, N.T. (2012). İngilizce ile ilgili özyeterlik ölçeğinin geliştirilmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi. 20(1), 97–110.
- Ünver, G., Bümen, N. T., Başbay, M. (2010). Ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans derslerine öğretim elemanı bakışı: Ege Üniversitesi örneği. Eğitim ve Bilim. 35(155), 63-77.
- Ünver, G., Bümen, N. ve Başbay, M. (2010). Yönetici, öğretim elemanı ve öğrencilere göre ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programının etkililiği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 10(3), 1757-1824.
- Bümen, N. T. (2010). The Relationship between demographics, self efficacy, and burnout among teachers. Eurasian Journal of Educational Research. 40, 17-36.
- Bümen, N. T., Ünver, G. ve Başbay, M. (2010). Öğrenci Görüşlerine Göre Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı Derslerinin İncelenmesi: Ege Üniversitesi Örneği. Eğitim Bilimleri ve Uygulama. 9(17), 41-62.
- Bümen, N. T. (2009). Possible effects of professional development on Turkish teachers’ self-efficacy and classroom practice. Proffesional Development in Education. 35 (2), 261–278.
- Başbay, M., Ünver, G. & Bümen, N. (2009). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları: Boylamsal Bir Çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi. (15) 59: 345-366.
- Bümen, N. T. (2007). The Benefits and Problems of a Multiple Intelligence Based Instruction: A Case Study in Turkey. The International Review of Educational Reform. 16, 1: 38-53.
- Bümen, N. T. (2007). Effects of the original versus revised Bloom’s taxonomy on lesson planning skills: a Turkish study among pre-service teachers. International Review of Education. 53 (4), 439-455.
- Bümen, N.T. (2006). Üç Büyük İldeki Özel Okullarda Program Geliştirme Servislerinin Etkililiği ve Karşılaşılan Problemler. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6 (3): 615-667.
- Bümen, N.T. (2006). Program geliştirmede bir dönüm noktası: Yenilenmiş Bloom taksonomisi. Eğitim ve Bilim. 31 (142), 3-14.
- Bümen, N.T. (2006). Doktora eğitimi yapan öğrencilere yönelik yürütülen "Öğretimde Planlama ve Değerlendirme" ile "Gelişim ve Öğrenme" derslerinin değerlendirilmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri. 6 (1), 7-52.
- Talu, N. (1999). “Çoklu Zeka Kuramı ve Eğitime Yansımaları”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15,164-172.

Publications in Non-Indexed Journals (9 entries)- Bümen, N.T. (2015). Öğretmenlerin mesleki gelişimini yeniden düşünmek. Türkiye Özel Okullar Birliği Dergisi. 8 (32): 60-63.
- Çakar Özkan, E. & Bümen, N.T. (2014). Fen ve Teknoloji dersinde araştırmaya dayalı öğrenmenin öğrencilerin erişilerine, kavram öğrenmelerine, üstbiliş farkındalıklarına ve fen ve teknoloji dersine yönelik tutumlarına etkisi. Ege Eğitim Dergisi. 15(1),251-278.
- Batı, Hilal ve Bümen, Nilay. (2007). Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora Programı Temel Epidemiyoloji Dersinin Değerlendirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. 7(2), 35 – 53.
- Batı, Hilal ve Bümen, Nilay. (2006). Hekimlik mesleğine yönelik tutum ölçeğinin geliştirilmesi. Tıp Eğitimi Dünyası. (6)23: 41-50.
- Bümen, Nilay. (2005). Öğretmenlerin yeni ilköğretim 1.-5. sınıf programlarıyla ilgili görüşleri ve programı uygulamaya hazırlayıcı bir hizmet içi eğitim çalışması örneği. Ege Eğitim Dergisi. 6 (2), 20-56.
- Bümen, Nilay. (2002). “10. Sınıf Öğrencilerinin Kullandıkları Öğrenme Stratejilerinin Akademik Başarıları Üzerindeki Etkisi”. Ege Eğitim Dergisi, 1, 2: 86-95.
- Bümen, Nilay. (2002). “Program Geliştirme ve Ölçme Değerlendirmede Gelişim Dosyaları” Ege Eğitim Dergisi, 1, 2: 120-125.
- Bümen, Nilay (2003). “Gözden Geçirme Stratejisi ile Desteklenmiş Çoklu Zeka Kuramı Uygulamalarının Erişi, Tutum ve Kalıcılığa Etkisi”. Ege Eğitim Dergisi. (3), 2: 65-78
- Bümen, Nilay (2004). “Öğretimde Yeni Anlayışlar ve Öğretmenlik Mesleği”. Yeniden İmece. (1), 2: 78-80.

International Conference Proceedings (27 entries)- Sakarkaya, V. & Bümen, N.T. (2019). An Investigation of Teacher Research Engagement and Sustainability in Higher Education. 7th International Congress on Curriculum and Instruction, 9-12 October, Ankara, Turkey.
- Yazıcılar, Ü & Bümen, N.T. (2019). Öğretim programını sınıfa uyarlama pilot eğitimine katılan öğretmenlerin bağlantılı gelişim alanları modeline göre değişim döngüleri. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu. 02-04 Mayıs, Buca, İzmir, Türkiye.
- Yazıcılar, Ü, Bümen, N.T. & Uslu, Ö. (2019). Öğretim programını sınıfa uyarlama ölçeğinin geliştirilmesi. 1. Uluslararası Bilim, Eğitim, Sanat ve Teknoloji Sempozyumu. 02-04 Mayıs, Buca, İzmir, Türkiye.
- Tokgöz Can, M. & Bümen, N.T. (2019). Investigation of autonomy perceptions of teachers in planning and implementing of teaching. 7th International Congress on Curriculum and Instruction, 9-12 October, Ankara, Turkey.
- Canlıer, D. ve Bümen, N.T. (2018). Yabancı dil ağırlıklı beşinci sınıf ingilizce dersi öğretim programının program tasarım ilkeleri açısından analizi /The analysis of foreign language intensive fifth grade English language curriculum in terms of principles of curriculum design. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi / 27th International Conference on Educational Sciences. 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.
- Üstünlüoğlu, S., Bümen, N.T. ve Öğretmen, T. (2018). İngilizce ile ilgili özyeterlik ölçeğinin üniversite öğrencilerine uyarlanması / Adaptation of the self-efficacy scale for English to university students. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi / 27th International Conference on Educational Sciences. 18-22 Nisan, Antalya, Türkiye.
- Alkan, H. ve Bümen, N.T. (2018). Eş zamansız çevrimiçi öğrenme yoluyla konuşma becerilerinin geliştirilmesi üzerine bir eylem araştırması/ An action research on developing english speaking skills through asynchronous online learning. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/ The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). 2-4 Mayıs, İzmir, Türkiye.
- Uslu, Ö. ve Bümen, N.T. (2018). Öğretmenlerin mesleki tükenmişlikleri ve teknolojiyle bütünleşme durumları arasındaki ilişkinin incelenmesi/ The relationship between teacher burnout and technology integration. 12. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu/ The 12th International Computer & Instructional Technologies Symposium (ICITS). 2-4 Mayıs, İzmir, Türkiye.
- Alkan, H., Bümen, N.T. ve Uslu, Ö. (2018). İngilizce konuşma kaygısı ölçeğinin Türkçeye uyarlanması. 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi / 8th International Congress of Research in Education. 9-11 Mayıs, Manisa, Türkiye
- Uslu, Ö. ve Bümen, N.T. (2018). Farklı lise türlerindeki öğrencilerin okula yönelik tutumlarının incelenmesi. 8. Uluslararası Eğitimde Araştırmalar Kongresi / 8th International Congress of Research in Education. 9-11 Mayıs, Manisa, Türkiye.
- Uslu, Ö., Bümen, N.T. & Hobson, A. (2018). Judgementoring or developmental mentoring for newly qualified teachers in Turkey? A review of literature. UCET Annual Conference. 6th & 7th November, Stratford-upon-Avon, United Kingdom.
- Gürkan, E. & Bümen, N.T. (2017). Sınıf Dışı Öğrenme Ortamlarında Farklılaştırılmış Öğretime Yönelik Bir Eylem Araştırması / An Action Research on Differentiated Learning Activities in Outdoor Learning. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi / 26th International Conference on Educational Sciences. 20-23 Nisan, Antalya, Türkiye.
- Yazıcılar, Ü. & Bümen, N.T. (2017). Son On Yılda Yayımlanan Lise Matematik Dersi Öğretim Programlarının Analizi / Analysis of High School Mathematics Curricula over the Last Decade. 26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi / 26th International Conference on Educational Sciences. 20-23 Nisan, Antalya, Türkiye.
- Yücel, E., Dimici, K., Yıldız, B. & Bümen, N.T. (2017). Son 15 Yılda Yayımlanan İlk ve Ortaöğretim İngilizce Dersi Öğretim Programlarının Analizi / An Analysis of the Primary and Secondary School English Language Curricula Published over the Last 15 Years. IVrd International Eurasian Educational Research Congress. 11-14 Mayıs, Denizli, Turkey.
- Bümen, N.T. (2017). Öğretmene Karşı Dayanıklı Program Anlayışından Programa Karşı Dayanıklı Öğretmen Anlayışına Doğru. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi/ 1st International Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress. 14 – 16 Eylül 2017, Uşak, Türkiye.
- Bümen, N.T. ve Yazıcılar, Ü. (2017). Öğretim programı uyarlamalarının farklı yüzleri: Devlet ve özel lise gerçeği. I. Uluslararası Eğitim Araştırmaları ve Öğretmen Eğitimi Kongresi/ 1st International Education Research and Teacher Education Congress/ERTE Congress. 14 – 16 Eylül 2017, Uşak, Türkiye.
- Özkurkudis, M.J.M ve Bümen, N.T. (2017). Yabancı dil hazırlık okulunda ters-yüz edilmiş sınıf modeline ilişkin bir eylem araştırması. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/ 5th International Congress on Curriculum and Instruction. 26-28 Ekim, Muğla, Türkiye.
- Bümen, N.T. (2017). Türkiye’de merkeziyetçiliğe karşı özerklik kıskacında eğitim programları: sorunlar ve öneriler. 5. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi/ 5th International Congress on Curriculum and Instruction. 26-28 Ekim, Muğla, Türkiye.
- Alkan, H. & Bümen, N.T. (2016). Helping students improve English speaking skills with one click. The 3rd International Conference on New Trends in Education (ICNTE). 26-29 April, Seferihisar, İzmir.
- Yazıcılar, Ü. ve Bümen, N.T. (2016) Öğretmenlerin Matematik Dersi Öğretim Programını Uyarlama Sürecinin İncelenmesi.III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi. 31 Mayıs - 3 Haziran. Muğla.
- Bümen, N. T. & Uslu, Ö. (2013). Öğretmenlere Yönelik Mesleki Gelişim Programlarının Değerlendirilmesinde Yeni Bir Model: Bütünsel Değerlendirme Modeli. New issues on teacher education international symposium – ISNITE, Hacettepe University Faculty of Education, Beytepe Campus, Ankara, Turkey.
- Czerkawski, B. & Bumen, N.T. (2013). Universal Design for e-learning: A review of the literature for higher education. E-Learn 2013-World Conference on E-Learning. Association for the Advancement of Computing in Education (AACE). 21-24 October, Las Vegas, Nevada, USA.
- Bümen, N. T. & Uslu, Ö. (2012). Effects of a professional development program on Turkish teachers: Technology integration along with attitude towards ICT in education. 12th International Educational Technology Conference, National Central University, 11-13 July, Taoyuan, Taiwan.
- Uslu, Öner ve Bümen, Nilay T. (2011). Öğretmenlere Yönelik Teknolojiyle Bütünleşme Ölçeğinin Geliştirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, EPÖDER, 05-08 Ekim, Eskişehir, Türkiye.
- Bümen, Nilay T., Ünver, Gülsen, Atılgan, Hakan, Tonbul, Yılmaz ve Başbay, Makbule. (2011). Uluslararası Öğretmen Gözlem Ve Geribildirim Sistemi (ISTOF) Gözlem Formunun Geliştirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, EPÖDER, 05-08 Ekim, Eskişehir, Türkiye.
- Bümen, Nilay T. ve Altay Yücesoy, Özlem. (2010). Yazmada Süreç Yaklaşımıyla İlgili Bir Mesleki Gelişim Programının Sınıfa Yansımaları. III. Uluslararası Türkçenin Eğitimi-Öğretimi Kurultayı, (1-3 Temmuz, 2010), DEDAM, İzmir.
- Ünver, Gülsen, Bümen, Nilay ve Başbay, Makbule. (2008). Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Uzunlamasına Bir Araştırma. International Conference on Educational Sciences (23-25 June 2008), Famagusta, North Cyprus.

National Conference Proceedings (13 entries)- Bümen, N.T. (2016). Türkiye’de Öğretmen Eğitimi Sorunları ve Bazı Öneriler. Nasıl Bir Eğitim Reformu Sempozyumu. Yeni Kuşak Köy Enstitüler Derneği, Balçova Belediyesi, 16-17 Nisan, İzmir.
- Bümen, N.T. (2015). Öğretmenlerin Mesleki Gelişimini Yeniden Düşünmek. 14. Geleneksel Eğitim Sempozyumu, Türkiye Özel Okullar Birliği, 29-31 Ocak, Antalya.
- Yazıcılar, Ü. ve Bümen, N.T. (2015). Öğretmenlerin Öğretim Programlarını Uyarlama Süreci Üzerine Kuramsal Bir İnceleme. 24. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 16-19 Nisan, Niğde.
- Bümen, N.T. ve Aktan, S. (2014). Yeniden kavramsallaştırma akımı ışığında Türkiye’de Eğitim Programları ve Öğretim alanı üzerine özeleştirel bir çözümleme. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs, Gaziantep.
- Dikbayır, A. ve Bümen, N.T. (2014). Dokuzuncu Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programına Bağlılığın İncelenmesi. III. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi. 7-9 Mayıs, Gaziantep.
- Bümen, N.T. (2013). Yetişkin Eğitiminde İlke ve Uygulamalar (çağrılı bildiri). 14. Ulusal Kolon ve Rektum Cerrahisi Kongresi. 15-19 Mayıs, Gloria Kongre Merkezi, Antalya.
- Bümen, N. T. (2013). Eğitim Programlarında Felsefi Bir Eğilim Olarak Yeniden Tanımlamacılık. Eğitim Felsefesi Ulusal Sempozyumu. Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, 21-22 Kasım, Ankara.
- Uslu, Öner ve Bümen, Nilay T. (2010). Eğitimde Bilişim Teknolojilerini Kullanmaya Yönelik Bir Mesleki Gelişim Programının Etkileri: Kaygı, Tutum ve Teknolojiyle Bütünleşme 1. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, EPÖDER, 13-15 Mayıs, Ayvalık, Balıkesir.
- Bümen, Nilay T. (2009). Köy Enstitülerinde Uygulanan Öğretim İlke ve Yöntemleri. Eğitbilim Işığında Köy Enstitüleri Sempozyumu. (sözlü bildiri, tam metin) EGÖDER, 16 Nisan, İzmir.
- Bümen, Nilay T. (2009). İlk ve Ortaöğretim Öğretmenlerinin Özyeterlik İnançlarının İncelenmesi: İzmir İli Örneği 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 1-3 Ekim 2009, Selçuk, İzmir (sözlü bildiri)
- Bümen, Nilay (2006). Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sistemi Projesi: ISTOF I. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 13-15 Eylül 2006, Muğla Üniversitesi (sözlü bildiri, tam metin)
- Batı, Hilal ve Bümen, Nilay. (2006). Hekimlik mesleğine Yönelik Tutum Ölçeği Geliştirilmesi. 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi. 6-8 Eylül Van, Halk Sağlığı Uzmanları Derneği. (Sözlü bildiri, tam metin)
- Demirel, Özcan, Orhan Akınoğlu, Bahattin Acat, Yunus Avanoğlu, Gülsen Bağcıoğlu, Betül Özkan, Hamiyet Sayan, Sadık Yüksel, Semih Şahinel, Nilay Talu. (1998). "İlköğretimde Çoklu Zeka Kuramının Uygulanması". VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi. 9-11 Eylül 1998, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları, Cilt: 1, s: 531-546. (Sözlü bildiri, tam metin)

Books (5 entries)- Yazıcılar, Ü. & Bümen, N.T. (2017). 2005, 2011 ve 2013 Yıllarında uygulamaya koyulan lise matematik dersi öğretim programları üzerine bir analiz. İçinde Ö. Demirel & S. Dinçer. (Ed.). Küreselleşen dünyada eğitim, (s. 139-165). Ankara, Pegem Akademi. DOI: 10.14527/9786053188407.09
- Ornstein, A.C., Pajak, E.F. ve Ornstein, S.B. (6 th. Ed.) (2015). Eğitim Programlarında Güncel Sorunlar. (Çev. Ed. Bümen, N.T.) Ankara: PegemA Yayıncılık (Özgün çalışma, 2016).
- Bümen, N.T. (2016). Türkiye’de öğretmen eğitimi sorunları ve bazı öneriler. İçinde K. Kocabaş, (Ed.) Eğitim Reformu İçin Arayışlar, (s. 79-89). İzmir, Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Yayınları.
- Nilay T. Bümen. (2005) Çoklu Zeka. Eğitimde Yeni Yönelimler. (Editör: Özcan Demirel) 1-38.
- Nilay T. Bümen. (2002). Okulda Çoklu Zeka Kuramı, Ankara, PegemA Yayıncılık

Finished Research Projects (8 entries)- 2019, Ege Üniversitesi BAP no: 20548, Sınıf Eğitiminde Belli Sınıflarda Uzmanlaşma Modellerinin Karşılaştırılması: Dört Yıllık Boylamsal Bir Çalışma, Yürütücü
- 2013, TÜBİTAK Projesi, No: 1113B026, MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI YAZ OKULU (MoBiLYO) Araştırmacı / Uzman.
- 2012, TÜBİTAK Projesi, No: 111K530, Müzakere ve Akran-Arabuluculuk Modelinin Üniversite Öğrenci Anlaşmazlıkları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi. Danışman.
- 2012, TÜBİTAK Projesi, No: 112B052, MOLEKÜLER BİYOLOJİ LABORATUVARI YAZ OKULU, MOBİLYO. Araştırmacı / Uzman
- Araştırma Projesi, Bümen, Nilay T., Ünver, Gülsen, Tonbul, Yılmaz, Atılgan, Hakan ve Başbay, Makbule. (2009). Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 06EGF005 nolu proje.
- Araştırma Projesi, Ünver, Gülsen: Bümen, Nilay ve Başbay, Makbule. (2008). Ege Üniversitesi'nde Yürütülmekte Olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 05EGF003 nolu proje.
- 2008, TÜBİTAK Projesi, No: 108K293, Liseler İçin Yapılandırmacı Öğrenme Etkinlikleri İle Zenginleştirilmiş Etkileşimli Sanal Kimya Laboratuvarı Geliştirilmesi. Danışman.
- Araştırma Projesi, Bümen, Nilay. (2006). Üç Büyük İldeki Özel Okullarda Program Geliştirme Servislerinin Etkililiği ve Karşılaşılan Problemler. Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 04.EGF.01 numaralı proje.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
Granted Prizes (1 entries)- 1995, Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bölüm Birinciliği
Student's Completed Thesis (14 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Hale Alkan - Eş Zamansız Çevrimiçi Öğrenme Yoluyla İngilizce Konuşma Becerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Bir Eylem Araştırması
- Yüksek Lisans, 2016, Ümran Yazıcılar - Öğretmenlerin Matematik Dersi Öğretim Programını Uyarlama Sürecinin İncelenmesi
- Doktora, 2014, Gonca Ural, İlköğretimde fen ve teknoloji öğretimi üzerine Türkiye’de yapılan araştırmaların meta-analizi
- Doktora, 2013, Öner Uslu - Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Bütünleşmeyi Amaçlayan Bir Mesleki Gelişim Programının Değerlendirilmesi ve Bir Model Önerisi
- Yüksek Lisans, 2013, Mehtap Acar – Yerel Kültüre Ait Ögeler İçeren İngilizce Metinlerin Öğrencilerin İngilizce Okuma Becerileri Üzerine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2013, Melike Özüdoğru - Dokuzuncu Sınıf Öğrencilerinin Matematik Başarılarının Yordanması
- Doktora, 2013, Esra Çakar - Fen ve Teknoloji Dersinde Araştırmaya Dayalı Öğrenmenin Öğrencilerin Erişilerine, Kavram Öğrenmelerine, Üstbiliş Farkındalıklarına ve Fen ve Teknoloji Dersine Yönelik Tutumlarına Etkisi
- Yüksek Lisans, 2012, Yeşim Pektaş - İlköğretim Dördüncü Sınıf Matematik Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi
- Doktora, 2012, Derya Yıldız - Kubaşık Öğrenme ve Anlaşmazlık Çözümü Eğitimi ile Bütünleştirilmiş Türkçe ve Sosyal Bilgiler Programının Öğrencilerin Akademik Başarı, İletişim ve Sosyal Problem Çözme Becerilerine Etkisi
- Yüksek Lisans, 2009, Zehra Esin Yücel - E.Ü. Yabancı Diller Bölümü İngilizce Hazırlık Sınıfları İçin Tasarlanan Okuma Dersi Programının Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2009, Funda Ayaz - Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Epistemolojik İnançlarının Yordanması
- Yüksek Lisans, 2008, Burcu Hancı Yanar - Yabancı Dil Hazırlık Eğitimi Alan ve Almayan Anadolu Lisesi Öğrencilerinin Yabancı Dil Özyeterlik Algılarının ve İngilizce Dersine Yönelik Tutumlarının İncelenmesi
- Yüksek Lisans, 2005, A. Hilal Batı - EÜTF Halk Sağlığı Anabilim Dalı Doktora Programı Temel Epidemiyoloji Dersinin Değerlendirilmesi
- Yüksek Lisans, 2005, Sıla Elif TÖRÜN - Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenme Biçimleri ve Klinik Akıl Yürütme Becerilerinin İncelenmesi