Akademik BilgilerESRA ENGİN
PROFESÖR
Hemşirelik Fakültesi
Hemşirelik Bölümü
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: esraengin@yahoo.co.uk
- Telefon: (232)3115502
Academic Degree Information- Lisans: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 1995
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hem, Türkiye, 1999
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hem, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Hemşirelik Yüksekokulu, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2011
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi, Türkiye , 2017

Administrative / Academic Duties (1 entries)- Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Etik Kurulu Başkanlığı – 2015,
Other Professional Activities (1 entries)- , 0
Research Interests- Sağlık Bilimleri (1000000)
- Hemşirelik (1040101)
Indexed Journal Publications (49 entries)- Büyükbayram A, Engin E. Acil psikiyatrik bakım ve ruh sağlığı triyajı. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2018; DOI: 10.14744/phd.2017.24855.
- Çam O, Engin E. (2017) Hemşirelerde Tükenmişlik. Burnout in nurses. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 10 Sayı: 51 Volume: 10 Issue: 51.
- Çam O, Engin E,Uğuryol M. (2017) Üniversite öğrencilerinde benlik gelişimi ve güven duygusu. ego development and sense of trust ın unıversıty students.M.Hemşirelerde Tükenmişlik. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 10 Sayı: 51 Volume: 10 Issue: 51.
- Öztürk Turgut E, Demirkol H, Kayacı Türk M, Cirit N, Bilge A, Engin E. Bir ruh sağlığı ve hastalıkları hastanesinde çalışanlarda çatışma yönetimi eğitiminin etkililiği. Uluslararası Hakemli Hemşirelik Araştırmaları Dergisi 2017; 9: 33
- Yıldırım S, Akyüz Ö, Engin E, Gültekin K. The relationship between psychiatric patients' caregiver burden and anger expression styles. Journal of Clinical Nursing 2017: 1-7.
- Engin E, Uğuryol M, Aydın A, Selvi FR. Tıp ve hemşirelik fakültesi öğrencilerinin ötanaziye karşı tutumları. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2017; 10(52): 654.
- Bilge A, Engin E. (2016). Effectiveness Of The Solution Focused Therapy Which Is Based On Interpersonal Relationship Theory: Retrospective Investigation. Anatolian Journal of Psychiatry, doi: 10.5455/apd.213725.
- Çam MO, Engin E. “Hemşire İş Motivasyon Değerlendirme Ölçeği Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Dergisi. 2016 Sayı:3.
- Yüksel A, Engin E, Öztürk Turgut E. (2015) Hemşirelik Öğrencilerinin Şiddet Eğilimlerinin İncelenmesi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 8(41): 834-840.
- Engin E. “Duygu Durum Bozukluklarında Bakım Sanatı”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015, 1(1): 60-66.
- Engin E, Kutlu FY. “Bağımlılıklarda Bakımın İncelikleri”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015, 1(1):73-79
- Çam MO, Engin E. “Psikoterapi ve Hemşirelik”. Türkiye Klinikleri Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2015, 1(1):87-94.
- Engin E. “Jinekolojik Hastalıklarda Şiddet ve Psikolojik Durum”. Türkiye Klinikleri Kadın Sağlığı ve Şiddet Özel Sayısı, Derleme Kayıt No: 2015-49667.
- Engin E. “Şiddet Olgularında Tedavi”. Türkiye Klinikleri Kadın Sağlığı ve Şiddet Özel Sayısı, Derleme Kayıt No: 2015-49669.
- Çam MO, Bilge A, Engin E, Meşe ZB, Turgut EÖ, Çakır N. “Muhtarlara Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2014, 5(3):129-136.
- Yıldırım S, Engin E, Başkaya VA (2013). The Burden of Caregivers of Stroke Patients and the Factors Affecting the Burden. Nöropsikiyatri Arşivi 50:169-174.
- Özer S, Dülgerler Ş, Engin E, Ardahan M, Tekindor E (2012). The Identification of Female Victims Of Domestic Violence By Emergency First Aid Health Care Proffesionals, HealthMED 6;11: 3685 – 3693.
- Engin E, Çuhadar D, Öztürk E (2012). Healthy Life Behaviors and Suicide Probability in University Students, Archieves of Psychiatric Nursing 26; 1: 43-53.
- Engin E, Savaşan A. “Alkol Bağımlılarının Psikoterapi Süreçlerini Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi”. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2012, 3(2): 75-79.
- Keskin G, Gümüş AB, Engin E (2011). Epilepsi Hastalarının Aleksitimi, Uyku Kalitesi Ve Ruhsal Belirtiler Yönünden İncelenmesi. Anotalian Journal of Psychiatry. 12, 114-120.
- Keskin G, Engin E (2011). The Evaluation of Deppression, Suicidal Ideation and Coping Strategies In Haemodialysis Patients With Renal Failure. Journal of Clinical Nursing, 20:2721-2732.
- Yıldırım B, Engin E, Yıldırım S. “Alkol Ve Madde Bağımlılarında Yalnızlık ve Etki Eden Faktörler”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011, 2(1): 25-30.
- Keskin G, Gümüş BA, Engin E. “Bir Grup Sağlık Çalışanında Öfke Ve Mizaç Özellikleri: İlişkisel Bir İnceleme”, Düşünen adam: Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Dergisi 2011,24(3):199-208.
- Gümüş BA, Güneyli SŞ, Duran Ö, Engin E. “Üniversite Öğrencilerinde Sigara ve Alkol Kullanımı: Depresif Belirti Ve Umutsuzluk Bağlamında Bir İnceleme”, Bağımlılık Dergisi 2011,11(1):3-10.
- Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları ve Etkileyen Faktörler”, Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Elektronik Dergisi 2011, 4(1):12-18.
- Ardahan M, Akçasu B, Engin E (2010). Professional Collaboration in Students Of Medicine Faculty And School Of Nursing. Nurse Education Today, 350-354.
- Keskin G, Bilge A, Engin E, Dülgerler Ş (2010). Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Anne Babaların Kaygı, Anne Baba Tutumları Ve Başa Çıkma Stratejileri Açısından Değerlendirilmesi. Anatolian Journal Of Psychiatry, Cilt 11:2,30-37.
- Engin E, Keskin G, Dulgerler Ş, Bilge A (2010). Anger And Alexithymic Characteristics Of The Patients Diagnosed With Insomnia: A Control Group Study. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing. 17,692-699.
- Keskin G, Engin E, Dülgerler Ş (2010). Eating Attitude in The Obese Patients: The Evaluation in Terms Of Relational Factors. Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing. 17,900-908.
- Engin E, Çam O (2009). The Effect Of Self Awareness Education On The Self Efficacy And Sociotropy-Autonomy Characteristics Of Nurses In A Psychiatry Clinic, Achieves Of Psychiatric Nursing, Vol. 23. Issue 2.,148-156.
- Engin E, Gurkan A, Dülgerler Ş, Arabacı BL (2009). University Students' Suicidal Thoughts And Influencing Factors, Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing , 16:4,343-354.
- Engin E, Çam O (2009). Validity And Reliability Study Of The Turkish Psychiatric Nurses Of Job Motivation Scale, Journal Of Psychiatric And Mental Health Nursing 16:5, 462-472.
- Gümüş A, Engin E, Özgür G (2009). Bir Huzurevinde Yaşayan Ve Bilişsel Bozukluğu Olmayan Yaşlıların Uyku Düzen Özelliklerinin İncelenmesi, Turkish Journal Of Geriatrics, 12:3, 138-146.
- Öztürk E, Özalp G, Engin E, Ardahan M. “Doğurgan Yaştaki Kadınların Aile Hayatı, Çocuk Yetiştirme Tutumları ve Etkileyen Etmenler”, Sağlık ve Toplum 2008,3(4): 111-121.
- Engin E, Çam O (2006). Correlation Between Psychiatric Nurses’ Anger and Job Motivation, Archieves Of Psychiatric Nursing. Vol.20,No .6, 268-275
- Gürkan A, Dülgerler Ş, Engin E. (2006). Special Practices in Psychiatric Nursing, Turkish Journal Of Psychiatry, Number: 2, Supp:1,131
- Engin E (2006). Psychotherapy in Nursing Practice, Turkish Journal Of Psychiatry, Number: 2, Supp:1,132-133.
- Gürkan A, Dülgerler Ş, Engin E (2006).“Nursing Approaches Of Adolescent Suicide. Turkish Journal Of Psychiatry, Number: 2, Supp:1,117.
- Engin E (2006), “Nursing Approach To Adolescent Suicide”. Turkish Journal Of Psychiatry, Number: 2, Supp:1,117.
- Çam O, Engin E. “Psikiyatri Kliniğinde Çalışan Hemşirelerde Farkındalık Eğitiminin Bireysel Performans Standartlarına Etkisi”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2006, 7(2):82-91.(Orijinal ve tek çalışma olması nedeniyle hem ulusal hem de uluslararası hakemli dergi ‘Archieves Of Psychiatric Nursing’de makale olarak yayınlandı)
- Engin E, Dülgerler Ş, Kavlak O, Ertem G. “Menopoz Kliniğine Başvuran Kadınların Kendilik Algısı ve Problem Çözme Becerilerinin Umutsuzluk Duygusu Üzerine Etkisi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 22(1):135- 145.
- Özaksar A, Engin E. “Dermatoloji Hastalarının Umutsuzluk, Anksiyete, Öfke Duyguları Ve Problem Çözme Becerileri”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006,22(1):147- 162.
- Engin E, Gültekin K, Coşkunol H, Horozoğlu N. “Alkol ve Madde Bağımlılarında Öfke İfadesi ve Kişilerarası İlişki Tarzı”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006,22(1):211-223.
- Yılmaz G, Engin E, İşlekel S. “Cerrahi Endikasyonlu Hernie Nukleosus Pulposus Olgularında Operasyona İlişkin Beklenti, Somatizasyon Belirtileri ve Fonksiyonel Olmayan Tutumlar”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2006, 22(1):163- 174.
- Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. “Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 21(1):115- 126.
- Dülgerler Ş, Engin E, Çam O. “Çocuklarda Ölüm Kavramı ve Yas Sürecinde Psikiyatri Hemşireliğinin Rolü”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 21(1):197-209.
- Engin E, Çam O. “Farkındalık ve Psikiyatri Hemşireliği”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005, 21(2):159 -168.
- Çam O, Özgür G, Gürkan A, Dülgerler Ş, Engin E. “Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulamalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Süreci Raporlarının Değerlendirilmesi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 20(1):23-34.
- Engin E, Özgür G. “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Uyku Düzen Özelliklerinin İş Doyumları İle İlişkisi”, Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2004, 20(2):45- 55.

International Conference Proceedings (4 entries)- Verici Ç, Kırlı H, Beycan Ekitli G, Engin E. Öğrenci Hemşirelerin Bilimsel Araştırma Becerileri Ve Araştırma Kullanımına İlişkin Düşünceleri. ÖHDER I. Uluslararası ıv. Ulusal bireysel gelişim günleri kongresi, 2017, İzmir-Sözel Bildiri.
- Engin E, Çam O, Bilge A, Dülgerler Ş, Özgür G, Gürkan A, Bozkurt S, Yıldırım S, Öztürk Turgut E, Yalçıner N, Beycan Ekitli G, Kaçmaz ED, Uğuryol M, Demirkol H, Topcu EM, Güler C., Karaçam Ö. Öğrenci Hemşirelerin Ruhsal Durumlarının Değerlendirilmesi. 1. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 2017, İzmir-Poster Bildiri.
- Engin E, Topçu EM, Kaçmaz ED, Mutlu İ . Öğrencı Hemşırelerın Bılışsel Sınav Kaygı Düzeylerı Ve İlışkılı Faktörler. ÖHDER 1. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 2017, İzmir-Poster Bildiri.
- Engin E, Uğuryol M, Aydın A, Selvi R. Tıp Ve Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Ötanaziye Karşı Tutumlarının İncelenmesi. ÖHDER I. Uluslararası IV. Ulusal Bireysel Gelişim Günleri Kongresi, 2017, İzmir-Poster Bildiri.

Referrer Publications (76 entries)- 2013-2017, Kahraman G, Engin E, Dülgerler Ş, Öztürk E (2011). Yoğun Bakım Hemşirelerinin İş Doyumları Ve Etkileyen Faktörler. DEUHYO ED 4(1),12-18. 1 Gürel S., Özsoy S., Öztürk Dönmez R., “Aile Sağlığı Merkezlerinde Çalışan Evli Hemşirelerin İş Yaşamının Aile Yaşamı Üzerine Etkilerinin İncelenmesi”, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, Http://Kongre.Hasuder.Org.Tr/İndex.Php/Uhsk15/Uhsk15/Paper/View/943 2 Korkmaz F., Görgülü S., “Hemşirelerin, Meslek Ölçütleri Bağlamında Hemşireliğe İlişkin Görüşleri”, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Dergisi (2010) 1-17. 3 Gündüz B., Çapri B., Gökçalan Z., “Melseki Tükenmişlik, İşle Bütünleşme Ve İş Doyumu Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi” eğitim bilimleri araştırmaları dergisi 2013; 3 (1): 39-44. 4 Aytekin A., Yılmaz Kurt F., “Yenidoğan Bakım Kliniği’nde Çalışan Hemşirelerde İş Doyumu Ve Etkileyen Faktörler”,İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hast. Dergisi 2014; 4 (1): 51-58. 5 Önsöz S. B., “Yoğun Bakım Hemşirelerinin Ölüme Karşı Tutumları İle Ruhsal Durumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İzmir, 2013 (Yayımlanmamış), (Danışman: M. Olcay ÇAM) 6 Ersan E., Yıldırım G., Doğan O., Doğan S., “Job Satisfaction And Perceived Job Stress Of The Health Professionals and The Relationship Between Them”, Anadolu Psikiyatri Dergisi 2013; 14 (2): 115-121. 7 Özden D., Karagözoğlu S., Yıldırım G., “Intensive Care Nurses’s Perception Of Futility: Job Satisfaction And Burnout Dimensions.” , Nurs Ethics 2013. 8 Birdir K, Dalgıç A. Satış Elemanlarının Sahip Olduğu Duygusal Emek Davranışlarının İş Streslerine ve İş Doyumlarına Etkisi: Antalya Havalimanında Bir Araştırma. 2nd International Congress of Tourism & Management Researches – 2015:519-538 9 Kundak Z, Üzel Taş H, Keleş A, Eğicioğlu H. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelik Mesleğinde İş Tatmini ve Motivasyon. Kocatepe Tıp Dergisi.2015;16(1):1-10. 10 Tambag H, Can R, Kahraman Y, Sahpolat M. [The effect of the work environment on job satisfaction among nurses]. BTDMJB. 2015; 11(4): 143-149. Turkish. 11 Özdemir S, Tözün M, Ünsal A, Danacı B, Sözmen M.K. Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerde Empati Düzeyleri Ve İş Doyumu İle İlişkisi. Smyrna Tıp Dergisi.2015:30-38. 12 Koç E, Dolgun G. Ebelerin Görev Yetki ve Sorumlulukları ile İş Doyumu Arasındaki İlişkinin Belirlenmesi. Sağlık Bilimleri ve Mesleki Dergisi. 2016;3(1):23-30. 13 Yorulmaz M, Demirkıran M, Gençtürk M, Taşkaya S. Evaluatıon Of Shıft Work In Oral And Dental Healt Centers From Employees’ Poınt Of Vıew. International Healthcare Management Confenrence. 15-17 June 2015. 183-189 14 Güdücü Tüfekçi F, Kurudirek F, Baran G. Çocuk Hemşirelerin İş Tanımlama ve Doyum Düzeyleri. Gümüşhane Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. 2015;4(1):70-83. 15 Leblebici Ö, Mutlu S. Türkiye’de Kamu Sağlık Çalışanlarının İş Doyumlarının Sağlıkta Dönüşüm Programı Bağlamında İncelenmesi. Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi.2014;16(3):48-63. 16 Aksoy N, Polat C. Akdeniz Bölgesindeki Bir İlde Üç Farklı Hastanenin Cerrahi Birimlerinde Çalışan Hemşirelerin İş Doyumu ve Etkileyen Faktörler. Hemşirelikte Eğitim ve Araştırma Dergisi. 2013;10(2):45-53. 17 Ayaz S, Beydağ K, D. Hemşirelerin İş Yaşamı Kalitesini Etkileyen Etmenler: Balıkesir Örneği. Sağlık ve Hemşirelik Yönetimi Dergisi. 2014;2(1):60-69. 18 Bitek DE, Akyol A. Yoğun Bakım Hemşirelerinin Çalışma Ortamına İlişkin Algıları İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Yoğun Bakım Hemşireliği Dergisi 2017;21(1):1-6. ( 19 Şen MA, Saka G, Evreüz Y. Evaluation of quality work life of nurses serving in the Hospital Of Dicle University and the factors affecting it. Journal of Human Sciences, 14(1), 131-144.
- 2012-2017, Keskin, G.,Engin, E., Dulgerler, S. (2010). Eating attitude İn The obese patients: The evaluation İn Terms Of Relationalfactors. Journalof Psychiatricandmental Healthnursing, 17, 900–908. 1 Savas E., Öztürk A.Z., Tanrıverdi D., “Do Ramadan Fasting Restrictions Alter Eating Behaviours in Obese Women?”, J ReligHealth DOI 10.1007/s10943-012-9605-x. 2 Mora Z. S., “El Test de Actitudeshacia la Alimentación en Costa Rica: Primera Sevidencias de validez y Confiabilidad”, Actualidades en Psicologia, 26 2012, 51-71. 3 Alvarenga M.S., Koritar P., Pisciolaro F., Mancini M. et all, “Eating Attitudes Of Anorexia Nervosa, Bulimia Nervosa, Binge Eating Disorders And Obesity Without Eating Disorder Femanle Patients: Differences And Similarites” Physiology and Behaviour 2014; 131: 99-104. 4 Mensorio, M. S. Análise de estratégias de enfrentamento, ansiedade e hábitos em pacientes elegíveis à cirurgia bariátrica, com e sem acompanhamento psicológico.2013 5 Küçük F, Livanelioğlu A. Impact Of The Clinical Pilates Exercises And Verbal Education On Exercise Beliefs And Psychosocial Factors İn Healthy Women. J Phys Ther Sci. 2015 Nov; 27(11): 3437–3443 6 Portocarrero-Flores D, Zamora-Silva J.C, Leon-Jimenez F. Knowledge, Attitudes And Believes İn Overweight People On Cardiovascular Risk İn Lambayeque, Peru. Revista Medica Herediana. 2016;27(1):7-14. 7 Portocarrero-Flores D.M, Zamora-Silva J.C. Conocımıentos, Actıtudes Y Creencıas En Personas Consobrepeso-Obesıdad Sobre Rıesgo Cardıovascular En Lambayeque 2013. Tesıs Para Optar El Título De: Médıco Cırujano. Chıclayo, Perú. 04 De Marzo 2015 8 Bozkir Ç, Özer A, Pehlivan E. Prevalence Of Obesity And Affecting Factors İn Physically Disabled Adults Living İn The City Centre Of Malatya. BMJ. 2016;1-10. 9 Bozkır Ç. Malatya İl Merkezinde Bedensel Engelli Bireylerde Obezite Prevelansı Ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi. İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. Halk Sağlığı Anabilim Dalı. Yüksek Lisans Tezi. Malatya 2013. 10 Faccio E, Nardin A, Cipolletta S. Becoming ex-obese:Narrations about Identity Changes Before and After the Experience of the Bariatric Surgery. Journal of Clinical Nursing. 2016;25(11-12):1713-1720. 11 Mensorio MS. “Vıvır Mejor”: Dıseño, Desarrollo Y Evaluacıón De Una Intervencıón Onlıne Para Cambıos De Estılos De Vıda En Personas Con Obesıdad E Hıpertensıón. Doctorado En Investıgacıón En Psıcología, Tesıs Doctoral, 2017. http://roderic.uv.es/handle/10550/58339 12 Dupré AP. The Lıved Experıences Of Gastrıc Bypass Patıent’s: Understandıng Theır Perceıved Supports Before And After The Surgery. Harold Abel School of Social and Behavioral Sciences, A Dissertation Presented in Partial Fulfillment Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy, Capella University, 2017.
- 2010-2017, Engin E., Gurkan A., Dülgerler Ş., Arabacı B.L. (2009). University Students' Suicidal thoughts and ınfluencing factors, Journal Of Psychiatricand Mental Healthnursing , 16:4,343-354. 1.Tosevski D.L., Milica P, Milovancevicandsaveta D. G., Current opinion İn Psychiatry 2010, 23:48–52. 2.Yaseen S. Z.. ,Gilmer e., Modi J., Cohen L., Galynke I., Emergency room validation Of There vised suicide trigger scale (STS-3): A Measure Of A Hypothesizedsuicidetriggerstate, R PLOS ONE Online Journal, September 2012 | Volume 7 | Issue 9 | E45157 3.Pendroy M., Increasing awareness and understanding Of Suicidality On College campuses: An Outreach Manual For university counseling Center Staffpsychologistsjodi,A Doctoral Project, University Of St. Thomas, 2012 4.Vázquez L.F., MRes P.O., Díaz O. Psychological distress an drelated factors İn Female colleges students, Journal Of American college health, 2012:60:3, 219-225. 5.Schuch, Justin L., "A Queer Network: The effects Of LGBT Studentorganizations On Self-Acceptance İn Collegestudents" (2010). Masterstheses. Paper 173. 6.Medina C. O., When no-One notices...Studies On Suicidal expressions among young people İn Nicaragua (2011), Umeå university medical dissertations, New Series No 1461, ISSN 0346-6612. 7.Schicker M. A.,Counselorperception Of Effective Components Of Suicideprevention Programs İnfour-Yearcollegesanduniversities, Theeducationfaculty Of Lindenwooduniversity, UMI 3478111, 2011. 8.Demirbaş H., Gürsel C., Examination Of Angerandsuicidalbehaviorsamonguniversitystudents, Procedia - Socialandbehavioralsciences 47 ( 2012 ) 2093 – 2098 9.Kuyel N; Cesur S; Ellison CG.Religiousorientationand Mental Health: A Studywithturkishuniversitystudents.,Psychol Rep;110(2):535-46, 2012 Apr. 10.Lippincott W.,Lippincott W.,.,Current World Literaturebibliography, Currentopinion İn Psychiatry2010, 23:68–81. 11.Lamis A.D., Jahn R.D. “Parent-Child Conflict and Suicide Rumination in College Students: The Mediating Roles of Depressive Symptoms and Anxiety Sensitivity”, Journal of American College Health, Vol 61, No 2. 12.Kavalidou K. “Suicidal Thoughts And Attitudes Towards Suicide Among Medical And Psychology Students İn Greece” Suicidology Online 2013; 4:4-11 13.Kwok S.Y.C.L.“Perceived Family Functioning and Suicidal Ideation: Hopelessness as Mediator or Moderator” Nursing Research. Issue: Volume 60(6), November/December 2011, pp 422-429. 14.WEDGEWORTH M. G. ”A Cross-sectional Analysis of State Trait Anxiety Among Pre, Early, and Late Baccalaureate Nursing Students: Implications for Nursing Education” Diss. The University of Alabama TUSCALOOSA, 2013. 15.Mitchell, S.M., Danielle R. J., Kelly C. C. "The relation between illegal risk behaviors and the acquired capability for suicide."2014. 16.Kim G.Y, Kim K.Y. Anger, Depression and Self-esteem among Famela Students in Nursing College. Korean Acad Psychiatr Ment Health Nurs. 2011 Sep;20(3):233-241. 17.Honings S, Drukker M, Groen R, Os J.V. Psychotic Experiences And Risk Of Self-İnjurious Behaviour İn The General Population: A Systematic Review And Meta-Analysis. Psychological Medicine. 2016;46(2):237-251. 18.Gesi C, Carmassi C, Miniati M, Benvenuti A, Massimetti G, Dell’Osso L. Psychotic Spectrum Symptoms Across The Lifespan Are Related To Lifetime Suicidality Among 147 Patients With Bipolar I Or Major Depressive Disorder. Annals of General Psychiatry. 2016;15(15):1-7. 19.Zozulya M. Prevalence Of Suıcıdal Ideatıons Among Fırst-Year Students At The Unıversıty Of The Western Cape. A mini-thesis submitted in partial fulfilment of the requirements for the degree of M.A. (Research) Psychology in the Department of Psychology, University of the Western Cape. 2016 20.Bilge, A. & Engin, E. Effectiveness of the solution focused therapy which is based on interpersonal relationship theory: retrospective investigation. Anatolian Journal of Psychiatry, 2016;17(4):261-269. Turkish. doi:10.5455/apd.213725 21.Zike H.L. Evaluation Of College Counseling Websites Regarding Suicide Prevention/Depression Referral Services. Eastern Illinois University. Masters Theses. Paper 168. 2011. 22.Nogueira MJC. Saúde Mental Em Estudantes Do Ensıno Superıor: Fatores Protetores E Fatores De Vulnerabılıdade. Tese especialmente elaborada para a obtenção do grau de Doutor em Enfermagem 2017. 23.Mortier P, Cuijpers P, Kiekens G ve ark. The prevalence of suicidal thoughts and behaviours among college students: a meta-analysis. Psychological Medicine 2017:1-12. 24.Keefe KM, Hetzel-Riggin MD, Sunami N. The Mediating Roles of Hostility and Dissociation in the Relatioship Between Sexual Assault and Suicidal Thinking in College Students. Journal of Interpersonal Violence 2017: 1-19. 25.Peltzer K, Yi S, Pengpid S. Suicidal behaviors and associated factors among university students in six countries in the Association of Southeast Asian Nations (ASEAN). Asian Journal of Psychiatry 2017; 26: 32–38. 26.Akkaya-Kalayci T, Kapusta ND, Winkler D ve ark. Triggers for attempted suicide in Istanbul youth, with special reference to their socio-demographic background. International Journal Of Psychiatry In Clinical Practice 2017:1-6. 27.Hielscher E, DeVylder JE, Saha S ve ark. Why are psychotic experiences associated with selfinjurious thoughts and behaviours? A systematic review and critical appraisal of potential confounding and mediating factors. Psychological Medicine 2017; doi:10.1017/S0033291717002677. 28.Motier P, Demyttenaere K, Auerbach R.P, Green J.G, Kessler R.C, Kiekens G, Nock M.K, Bruffaerts R. The Impact of Lifetime Suicidality on Academic Performance in College Freshmen. Journal of Affective Disorders. 2015 Nov;186:254-260. 29.Bae S.M, Lee Y. J et al “Risk Factors for Suicidal Ideation of the General Population”, Korean Med Sci 2013; 28: 602-607. 30.Liu Y., Lee B.R. “Prevalence and Associated Factors of Suicide Ideation among University Students: Evidence from Large-Scale Surveys”, Asia-Pacific Science Review 2013, 13:2, 79-86.
- 2010-2017, Çam O, Özgür G, Gürkan A, Dülgerler Ş, Engin E. Ve Ark. Psikiyatri Hemşireliği Klinik Uygulamalarında Öğrenci Hemşirelerin Hemşirelik Süreci Raporlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 2004;20:23-34. 1 Sabancıoğulları S., Ata E., Kelleci M., Doğan S., “Bir Psikiyatri Kliniğinde Hemşireler Tarafından Yapılan Hasta Bakım Planlarının Fonksiyonel Sağlık Örüntüleri Modeli ve Nanda Tanılarına Göre Değerlendirilmesi”, Psikiyatri Hemşireliği Dergisi 2011;2(3):117-122. 2 Andsoy I. I., Güngör T., Dikmen Y., Bagheri Nabel E., “Hemşirelerin Bakım Planı Kullanırken Yaşadıkları Güçlükler”, Journal Of Contemporary Medicine 2013; 3 (2): 88-94. 3 Keski, Ç., & Karadağ, A.” Hemşirelik Son Sınıf Öğrencilerinin Hemşirelik Süreci Hakkındaki Bilgi Düzeylerinin İncelenmesi.”Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 2010,12(1), 41. 4 Tambağ H, Can R. Hemşirelik Öğrencilerinin Psikiyatri Hemşireliği Dersi Uygulamalarında Nanda Hemşirelik Tanılarını Belirleme Düzeylerinin Değerlendirilmesi. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik E-Dergisi 2014;2(3):12-20. 5 Akman Yılmaz A. Kanser Hastalarının Bakımına Yönelik Klinik Karar Destek Sisteminin Uygulanması ve Hemşirelerin Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü. İç Hastalıkları Hemşireliği Programı. Ankara 2014. 6 Orkun N, Çınar Yücel Ş. Hemşirelik Fakültesi Öğrencilerinin Rahatta (Konforda) Bozulma Hemşirelik Tanısını Kullanma Durumları. HSP 2017;4 (3):162-170.
- 2008-2014, Dülgerler Ş, Engin E, Ertem G. Gebelerin Ruhsal Belirti Dağılımlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu Dergisi 2005;21(1):115-26. 1 Babacan Gümüş A., Çevik N. ve ark., “Gebelikte Benlik Saygısı Ve Beden İmajı İle İlişkili Özellikler”, Anatol J Clin Investig 2011;5(1):7-14. 2 Şahin M. E., Kılıçarslan S., “Son Trimester Gebelerin Depresyon ve Kaygı Düzeyleri ile Bunları Etkileyen Etmenler”, Trakya Üni. Tıp Fak. Dergisi, 2010:27(1), 51-58. 3 Potur Coşkuner D., Yiğit F., Çıtak Bilgin N., “Anne Adaylarının Fetal Sağlığı Değerlendiren Testlere Yaklaşımının Kalitatif İncelenmesi”, Maltepe Üniversitesi Hemşirelik Bilim ve Sanatı Dergisi, Cilt:2, Sayı:3, 80-92, 2009. 4 Kılıçarslan S., “Edirne Şehir Merkezindeki Son Trimester Gebelerin Sosyodemografik Özellikleri, Yaşam Kaliteleri, Kaygı Düzeyleri”, Uzmanlık Tezi, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile Hekimliği, Edirne 2008. 5 Yüksel F. et al. “Prenatal Distress İn Turkish Pregnant Women And Factors Associated With Maternal Prenatal Distress”, Journal of Clinical Nursing, 2013; 23, 54–64 6 Altınçelep, Fatma. “Gebelerdeki Prenatal Distres Düzeyinin Belirlenmesi.” Diss. İstanbul Bilim Üniversitesi, 2011. 7 Dağlar G, Nur N. Gebelerin Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Anksiyete ve Depresyon Düzeyi ile İlişkisi. Cumhuriyet Medical Journal. 2014;36(4): 429-441. 8 Bostancı Daştan N, Deniz N, Şahin B. Kars’ta Gbelerin Ev Ziyareti ile Ruhsal Durumlarının Belirlenmesi. Psikiyatri Hemşireliği Dergisi. 2015;6(2):71-78. 9 Çobanlar Akkaş S. Gebelik Döneminde Eşler Arası Uyum. Adnan Menderes Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Doğum-Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği A.D.Aydın 2014.
Books (38 entries)- Bilge A, Engin E, Keskin G, Akmeşe ZB, Siviloğlu T. “Büyüyorum, Çocuk Büyütürken Büyüklere Öneriler”. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 2017-2.basım.
- 2017, Engin E. “Psikiyatrik ve Psikososyal Kuramlar ve Kavramlar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul.
- 2017, Engin E. “Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bilgi Kaynakları ve Tanılama Sistemleri”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E. “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Temel Bir Kavramı: Farkındalık”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Çam O, Engin E. “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Temel Bir Kavramı: Farkındalık”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul.
- 2017, Engin E. “Anksiyete Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E. “Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Ergün G. “Depresyon”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Çuhadar D. “Bipolar Bozukluk”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Öztürk Turgut E. “İntihar ve İntihar Riskli Hastalar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Öztürk Turgut E. “İntihar ve İntihar Riskli Hastalar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Çam O, Engin E. “Madde Bağımlılığı”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Ergün G. “Uyku ve Uyku Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Ergün G. “Yeme Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Engin E, Dülgerler Ş. “Ruhsal Bozukluklarda İlaç Tedavisi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Çam O, Engin E. “Bireysel Psikoterapi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- 2017, Çam O, Engin E. “Aile ve Grup Terapisi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 2. Baskı İstanbul
- Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014
- Bilge A, Engin E, Keskin G, Akmeşe ZB, Siviloğlu T. “Büyüyorum, Çocuk Büyütürken Büyüklere Öneriler”. İstanbul Tıp Kitabevi, İstanbul 2014.
- Engin E. “Krize Müdahale”, Psikososyal Hemşirelik: Genel Hasta Bakımı İçin (Çev. Edit: Fatma Öz, Meral Demiralp). Akademisyen Tıp Kitabevi, Ankara 2014.
- Engin E. “Psikiyatrik ve Psikososyal Kuramlar ve Kavramlar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E. “Kanıta Dayalı Uygulamalar, Bilgi Kaynakları ve Tanılama Sistemleri”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Çam O, Engin E. “Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliğinin Temel Bir Kavramı: Farkındalık”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E. “Anksiyete Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E. “Somatoform ve Dissosiyatif Bozukluklar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Ergün G. “Depresyon”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Çuhadar D. “Bipolar Bozukluk”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Öztürk Turgut E. “İntihar ve İntihar Riskli Hastalar”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Çam O, Engin E. “Madde Bağımlılığı”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Ergün G. “Uyku ve Uyku Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Ergün G. “Yeme Bozuklukları”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, Dülgerler Ş. “Ruhsal Bozukluklarda İlaç Tedavisi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Çam O, Engin E. “Bireysel Psikoterapi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Çam O, Engin E. “Aile ve Grup Terapisi”. Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Bakım Sanatı (Edit: M. Olcay Çam, Esra Engin) İstanbul Medikal Yayıncılık, 1. Baskı İstanbul 2014.
- Engin E, “Ergenlerde Öfke Ve Öfke Yönetimi - Öfke Yönetimi ve Öfke Yönetiminde Kullanılan Yöntemler”. Bornova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Rehber Öğretmen Eğitim Kitabı, 2007, 42-53, İzmir, İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü Yayınları.
- Çam O, Dülgerler Ş, Engin E. “Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci - Psikiyatri Hemşireliği Sürecinde Hemşirelik Tanıları Ve Tanı Sistemlerinin Kullanımı”, 2006, İzmir Güven Kitabevi.
- Çam O, Dülgerler Ş, Engin E. “Psikiyatri Hemşireliğinde Standart Bakım İçin Hemşirelik Süreci - Hemşirelik Girişimlerinin Sınıflandırma Sistemi (NIC) Ve Hemşirelik Sonuçları Sınıflandırma Sisteminin (NOC) Psikiyatri Hemşireliği Sürecinde Kullanımı”, 2006, İzmir Güven Kitabevi.
- Engin E, “Öfke Ve Kontrolü”, Aile İçi Şiddet Aile Okulu Eğitim Kitabı, Yayın No:2, İzmir, 2006,18, Grafmat Basım.

Finished Research Projects (4 entries)- BAP 14-HYO-006, Engin E., Bilge A., Dülgerler Ş., Gürkan A., Turgut EÖ., Ekitli GB., Kır S., Yücesoy F. “Bir Tıp Fakültesi Hastanesinde Çalışan Hemşirelerin Ruhsal Durumları Ve Ruhsal Durumları Etkileyen Bazı Faktörler”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Saymanlığı, 14-HYO-006, 2017
- BAP 12/HYO/ 004, Çam O., Bilge A., Engin E., Akmeşe ZB., Öztürk E., “ Toplum Liderlerine Verilen Ruhsal Hastalığa Yönelik Damgalama İle Mücadele Eğitiminin Etkililiğinin Araştırılması” , Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Saymanlığı, 12/HYO/ 004, 2015. Araştırmacı
- 2015, BAP 14 /ASYO/ 004, Bilge A, Engin E, Keskin G, Akmeşe BZ, Siviloğlu T Annelere Verilen 0-6 Yaş Psikososyal Gelişim Dönemlerine İlişkin Eğitimin Etkililiği, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Proje Raporu, Proje No: 14/ASYO/004, 2014
- BAP-2003/HYO/ 004, Gürkan A., Dülgerler Ş., Engin E., Baysan L., “Üniversite Öğrencilerinin Öfke İfadeleri, Ruhsal Belirti Dağılımları Ve Özkıyım Eğilimlerinin İncelenmesi”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Saymanlığı, 2003/HYO/ 004, 2005. Proje Yürütücüsü
Memberships of Professional Associations (8 entries)- Atatürkçü Düşünce Derneği
- Bilişsel Davranışsal Terapiler Derneği
- E.Ü. Hemşirelik Yüksekokulu Mezunlar Derneği
- Eğitim -Sen (Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası)
- Eğitimci Hemşireler Derneği (Yönetim Kurulu Üyesi) ÖDÜLLER
- Psikiyatri Hemşireliği Derneği(Bağımlılık Hemşireliği Grup Sekreteri)
- Türk Hemşireler Derneği
- Türk Psikiyatri Derneği(Koruyucu Psikiyatri Grubu Fahri Üye)
Granted Prizes (2 entries)- 2010, Yıldırım S., Akyüz Ö., Engin E, Gültekin K., “Psikiyatri Hastasına Bakım Verenlerin Yükü İle Öfke İfade Tarzları Arasındaki İlişki”, 4. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Poster Bildiri) (Birincilik Ödülü), 24-26 Haziran 2010
- 2010, Yılmaz G.,Engin E., Erşahin Y., ”Hidrosefalili Çocukların Ebeveynlerinin Stresle Baş Etme Becerilerinin Değerlendirilmesi”, Türk Nöroşirurji Derneği 24. Bilimsel Kongresi. (Sözel Bildiri) (İkincilik Ödülü) 6. Nöroşirurji Hemşireliği Kongresi.14-18 May2010
Student's Completed Thesis (4 entries)- Yüksek Lisans, 2017, Psikiyatrik Bozukluğu Olan Bireylerin Psikolojik Dayanıklılık ve Tedavi Uyumu Arasındaki İlişki – Yüksek Lisans Tezi – Fulya TANYERİ
- Yüksek Lisans, 2016, Alkol Bağımlığı Sorunu Olanların Çocuklarının Hayatta Kalma Ölçeği; Geçerlik ve Günenirlik Çalışması- Yüksek Lisans Tezi – Derya Kuliğ
- Yüksek Lisans, 2014, Ergenlerde sosyal medya bağımlılık durumunun bağlanma stilleri, benlik saygıları, yalnızlık algıları ve sosyal becerileri arasındaki ilişki.. Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Pro...
- Yüksek Lisans, 2013, Huzurevinde Kalan Yaşlıların Yaşam Doyumları ve Ego Durumları Arasındaki İlişki, Ege Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Psikiyatri Hemşireliği Yüksek Lisans Programı, Yüksek Lisans Tezi, İZMİR – 2013. Gizem BEYCAN EKİTL...