Akademik Bilgiler



ZEKİ ARIKAN
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Tarih Bölümü
Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information
Academic Degree Information- Lisans: İstanbul Üniversitesi, Türkiye, 1966
- Doktora: NULL, Fransa, 1972
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1982
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989

Research Interests- Yakınçağ Tarihi (2020401)
- Türkiye Cumhuriyeti Tarihi (2020501)
Indexed Journal Publications (3 entries)- Arıkan,Zeki,"Tapu-tahrir Defterleri Yayınıyla İlgili Bir Tasarı,Osmanlı Araştırmaları,XIII51993,69-74
- 1990, Arıkan, Zeki, "Manisa'nın 1 Numaralı Sicilindeki Osmanlı Tarihi"Osmanlı Araştırmaları (The Journalof Ottoman Studies)
- Arıkan,Zeki,"XIV-XVI? Yüzyıllarda Ayasuluğ",Belleten,209 (1990),121-177

Publications in Non-Indexed Journals (33 entries)- Arıkan,Zeki-Ertürk,Bayram Eyüp,"Himmet Akın'la Bir Söyleşi",Tarih ve Toplum,115(1993),38-41
- Arıkan,Zeki,"Atatürk'e Saldırmanın Dayanılmaz Rahatlığı",Cumhuriyet,20 Aralık 1993
- Arıkan,Zeki,"fatih'in Ölümü Üzerine",Tarih ve Toplum'117(1993),2
- Arıkan,Zeki,"I.Milletlerarası OsmanlıTahrir Defterleri Sempozyumu",Tarih ve Toplum,109(1993),18-19
- Arıkan,Zeki,"İncir Nakliyatı ve AydınŞimendifer Kumpanyası",Tariş'in Sesi,80.Yıl Özel Sayısı (Kasım 1993).
- Arıkan,Zeki,"İzmir'in the fifteenth and sixteenth centuries",Three Ages of İzmir,İstanbul,1993,59-69.
- Arıkan,Zeki,"İzmir ve Kemeraltı",İzmir Dergisi,7-8(1993),16-18
- Arıkan,Zeki,"Laiklik Üzerine Çeşitlemeler",Cumhuriyet,1 Mayıs 1993
- Arıkan,Zeki,"Montaigne ve Türkler", Otam,4(1993),23
- Arıkan,Zeki,"Orhan Burian'ın Tarihçiliğimize Katkısı",Tarih ve Toplum,113(1993),15-20
- Arıkan,Zeki,"Yeni Gün'ün Müsabakasında Mustafa Kemal Paşa",Atatürk Yolu,Iıı/2(1993),243-258
- Arıkan,Zeki,İmar-iskan,Ticaret ve Ekonomisiyle XIV-XVII.Yüzyıllarda Edirne",Edirne,İstanbul,1993,103-129
- Arıkan,Zeki,"Milli Cereyanlar",Tarihve Toplum,102(1992)16-18
- Arıkan,Zeki,"Milli Mücadele'nin Bir Öncüsü:Mustafa Necati",Çağdaş Türkiye Tarihi Araştırmaları Dergisi,1/2(1992),51-86
- Arıkan,Zeki,"VI.Uluslararası Türkiye'nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi Kongresi",Tarih ve Toplum,105(1992),50-52
- Arıkan,Zeki,"Osmanlı İmparatorluğundaİhracı Yasak Malla(Memnu Meta)",Prof.Dr.Bekir Kütükoğlu'na Armağan,İstanbul,1991,280-306
- Arıkan,Zeki,"Tapu Defterleri ve Bilgisayar",Tarih ve Toplum,96(1991),9-12
- Arıkan,Zeki,"Teşvik-i Maarif Cemiyet içtüzüğü",Atatürk Yolu,7(1991),403-421
- Arıkan, Zeki - Özbaran,Salih,"Muhteşem Süleyman ve Zamanı Kollokyumu"Tarih ve Toplum,77(1990),6-8
- Arıkan,Zeki,"Hasan Ali Yücel İzmir'de",Tarih ve Toplum,84(1990),16-21
- Arıkan,Zeki,"Latin Harfleri",Atatürk Yolu,5(1990),1-20
- Arıkan,Zeki,"Racine ve Bajazet,"Cumhuriyet,29 Ekim 1990
- Arıkan,Zeki,"Tanzimat'ın 150.Yıldönümü Uluslararası Sempozyumu",Tarih ve Toplum,73(1990),9-10
- 1990, Arıkan,Zeki,Aybars,Ergün-Özbaran,Salih-Serçe,Erkan,"Madalyanın Öbür Yüzü",Tarih ve Toplum,87(1991),44-488
- Arıkan,Zeki,"1922 İzmir Yangını İle İlgili Bir Rapor" Türk Kültürü,316(1989),458-465
- Arıkan,Zeki,"Atatürk'le İlgili Eski Bir Belge",Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,15(1989),607-612
- Arıkan,Zeki,"EvliyaÇelebinin Elmalı- Alahya Yolculuğu",Türklük Araştırmaları Dergisi,4(1989),185-214
- Arıkan,Zeki,"Fransız Devriminden Atatürk Türkiyesine",Tarih ve Toplum,67(1989),53-56
- Arıkan,Zeki,"İşgal Dönemi İzmir Basını",Atatürk Araştırma Merkezi Dergisi,13(1989),145-166
- Arıkan,Zeki,"İşgal Sırasında İzmir'de Kurulan Bir Dernek",Atatürk Yolu,3(1989),355-371
- Arıkan,Zeki,"İzmir'de İlk Kooperatifleşme Çabaları", Tarih İncelemeleri Dergisi,IV (1989),31-42
- Arıkan,Zeki,"Midhatpaşa'nın eşi NaimeHanım'ın ölüm haberi"Tarih ve Toplum,63(1989),47-50
- Arıkan,Zeki,"Midhatpaşa ve 1876 Anayasasının Savunusu"Tarih ve Toplum,71(1989),23-27

International Conference Proceedings (9 entries)- Arıkan,Zeki,"Tapu Defterlerinde GeçenDeyimler",Osmanlı Tapu-Tahrir Defterleri Sempozyumu,Erlangen,18-19 Mart 1994
- Arıkan,Zeki,"Tapu-Tahrir Defterleri Nasıl Yayınlanmalıdır?hamit Sancağı Örneği", Uluslararası Tapu-Tahrir Defterleri Sempozyumu,Konya,26-28 Ekim 1992
- Arıkan,Zeki,Les dimesur les fruit dansl'empire Ottoman aux XVe-XVI e Siecles",Sixieme Congres International d'histoire economigue et sociale de l'empire Ottoman at la Turguie (1326-1960),Aix-en-Provence,1-4 Temmuz 1992
- Arıkan,Zeki,"Kurtuluştan Sonra İzmir'de Çıkan İlk Gazete:Türk Sesi",Uluslararası II.Atatürk Sempozyumu,Ankara,9-11 Eylül 1991
- "un Sandjak Anatolien:La situation sociale et economigue de Saruhan an temps de Suleiman Le Magnifigue",Collogue Sur Sulemian Le Magnifigue et son temps Paris,7-10 Mars 1990
- Arıkan,Zeki,"Intnoduction d'exporter de certain articles du Levant vers les ports mediterraneens aux XVe Et XVI.Siecles",UNESCO İpek Yolları Deniz Araştırma Gezisi Konferans Programı,İzmir,30 Ekim 1990
- Arıkan,Zeki,"xvıı.Yüzyılda Fransa'da Türk Görüntüsü:RacineVe Bajazet",Xı.Türk Tarih Kongresi,Ankara,5-9 Eylül 1990
- Arıkan,Zeki,"Tanzimat Döneminde İç Göç:Egin Örneği",Ttk Tanzimat'ın 150.Yıldönümüuluslararası Sempozyumu,Ankara,31 Ekim-3 Kasım 1989
- Arıkan,Zeki,"XV-XVI.Yüzyıllarda Anadolu'da Çeltik Üretimi",V.Milletlerarası Türkiye Sosyal ve İktisat Tarihi Kongresi,İstanbul,21-25 Ağt.1989

National Conference Proceedings (13 entries)- Arıkan,Zeki,"Tapu-Tahrir Defterlerinin Kent Tarihi KaynağıOlarak Önemi",Tet TarihVakfı-Atölye Kent Tarihleri,İstanbul,5-6 Mart1994
- Arıkan,Zeki,"Lozan Barış Konferansı ve İzmir Kamuoyu"Lozan Konferansının Yetmişinci Yılı,25-26 Ekim 1993,İstanbul
- Arıkan,Zeki,"MahmutEsat Bozkurt ve Kapitülasyonlar",Ölümünün 50.Yılında Mahmut Esat Bozkurt Sempozyumu,Kuşadası,21 Aralık 1993
- Arıkan,Zeki,"Tariş Tarihinin Kaynakları",Türkiye'de Kooperatifçilik Hareketi ve 80.Yılında Tariş,İzmir,16 Kasım 1993
- Arıkan,Zeki,"Bir İzmir Tarihçisi:ZiyaSomar".Kurtuluşunun 70.Yılında İzmir Sempozyumu,İzmir,9-10 Eylül 1992
- Arıkan,Zeki,"Coğrafi Keşifler,Yeni Ürünler,Yeni Alışkanlıklar",Amerika'nın Keşfinin 500.Yılı Toplantıları,İstanbul,12-14 Ekim 1992
- Arıkan,Zeki,"Milli Mücadeleyi EtkisizKılma ÇalışmalarındanBiri:İyonya Devleti Tasarısı",Milli Mücadelede Konya ve Milli Egemenlik Sempozyumu,Konya,23-24 Mayıs 1991
- Arıkan,Zeki,"Mütareke'de Mustafa Necati'nin İzmir'deki Çalışmaları" Mustafa Necati Sempozyumu,Kastamonu,9-10 Mayıs 1991
- Arıkan,Zeki,"XVI.Yüzyılda Göller Yöresinde Şehir Yerleşmeleri",Coğrafya Meslek Haftası,İzmir,21 Kasım 1991
- Arıkan,Zeki,"Osmanlı Tarihçiliğinin Gelişimi"Tarih Ve Sosyoloji Semineri,İstanbul,29-30 Mayıs 1990
- Arıkan,Zeki,"Balkan Savaşı ve Kamuoyu",IV.Askeri Tarih Semineri,Ankara,16-18 Mayıs 1989
- Arıkan,Zeki,"Fransız İhtilali ve Osmanlı Tarihçiliği",Fransız Devriminden AtatürkTürkiyesine Siyasal ve Sosyal Çağdaşlaşma Sempozyumu,İstanbul,10-11 Mayıs 1989
- Arıkan,Zeki,"Tanzimat ve Kamuoyu",E.Ü.Edebiyat Fakültesi Tanzimat'ın 150.Yılı Sempozyumu,İzmir,6-7 Kasım 1989

Books (2 entries)- Arıkan,Zeki(Hazırlayan),Haydar Rüştü Öktem,Mütareke ve İşgal Anıları,Ankara,1991
- Arıkan,Zeki,Mütarekeve İşgal Dönemi İzmir Basını,Ankara,1989

Finished Research Projects (1 entries)- Araştırma Projesi, TARİŞ TARİHİ 1993 (Başl.1992 Kasım-Trih.1993 Ekim) Türkiye Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfınca desteklendi. |