Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerİPEK KAZANÇOĞLU
DOÇENT
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İşletme Bölümü
Üretim Yönetimi ve Pazarlama Ana Bilim Dalı
Contact Information- E-posta: ipek.savasci@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, İktisat, Türkiye, 1999
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, İşletme /Pazarlama, Türkiye, 2002
- Doktora: Ege Üniversitesi, İşletme, Türkiye, 2008

Research Interests- Pazarlama (2150202)
Indexed Journal Publications (1 entries)- 2010, Dedeoğlu, Ö. A. ve İ. Kazançoğlu, "The Feelings Of Consumer Guilt: A Phenomenological Exploration", Journal of Business, Economics and Management, Vol. 11, No. 3, pp. 462-482. (SSCI Index).

Publications in Non-Indexed Journals (25 entries)- Kazancoglu İ. ve M. Baybars, “Lisanslı Spor Ürünlerinin Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi”, Doğuş Üniversitesi Dergisi (e-ISSN 1308-697), Ocak 2016, ss. 51-66. (Türkiye Makaleler Bibliyografyası, EconLit, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı, DOAJ (Directory of Open Access Journals), Open Academic Journals Index ve ASOS (Sosyal Bilimler İndeksi) adlı kaynaklarda indekslenmekte olan Dergi EBSCOhost Academic Search Complete, OpenAIRE, Open Archives Initiative, Doğuş Üniversitesi Makale Veri Tabanı ve Doğuş Üniversitesi Akademik Arşiv Sistemi)
- Kazancoglu İ., Öktem Ö. “Endüstriyel İşletmelerde Franchising Model Önerisi: Hazır Beton Sektöründe Bir Uygulama”, Dokuz Eylül Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, 2016 (ULAKBİM Sosyal ve Beşeri Bilimler Veri Tabanı (SBVT), DOAJ (Directory of Open Access Journals), Index Copernicus, UlrichsWeb, AEAweb: American Economic Association: EconLit, JournalTOCs, CiteFactor, EconBib, DRJI (Directory of Research Journals Indexing), Arastirmax Sosyal Bilimler İndeksi, ASOS (Sosyal Bilimler indeksi), Akademik Dizin)
- Kazancoglu İ., Dirsehan, T. “Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirlerarasındaki İlişkinin Sosyal Girişimci(ler) Açısından İncelenmesi : Seferihisar Örneği”, Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi, Cilt: 7, Özel Sayı, 2016, ss.135-161.
- 2016, Karaosmanoğlu, C., Kazançoğlu, İ. “Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi”, Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi Dergisi, Özel Sayı, (TÜBİTAK-ULAKBİM, Cite Factor Academic Scientific Journals, Open Academic Journals Index)
- . Kazançoğlu ve T. Dirsehan, “Exploring Brand Experience Dimensions for Cities and Investigating Their Effects on Loyalty to a City” , Business and Economics Research Journal, Volume: 5, Number: 1, Year: 2014, ss. 17-37, ISSN: 1309-2448. (EBSCOhost, EconLit, ProQuest, Index Copernicus, Index Islamicus, RePec,DOAJ, ASOS Index, Ulrich’s Periodicals Directory, Cabell’s Directories, Contemporary Science Association Databases, Zeitschriftendatenbank (ZDB))
- Kazancoglu İ. ve P. Aytekin, “Sevgililer Günü Ritüellerinin Alışveriş Deneyimi ve Hazcı Alışveriş Değerine Etkisi: Alışveriş Merkezlerinde Bir Uygulama” Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt: 10, Sayı : 22, Temmuz 2014, ss.67-93 (INDEX COPERNICUS, DOAJ, EBSCO Host, ASOS Index, TÜBİTAK-ULAKBİM Sosyal Bilimler Veri Tabanı, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Makale Veri Tabanı)
- Ventura, K., Kazancoglu İ., Ustundagli, E. ve Tatlıdil R.,“Store Personality: Perceptions Towards Consumer Electronics Chain Stores in Turkey A Case of University Students”, Journal of Economic and Social Studies, Volume 3, Number 2, Fall 2013, pp. 15-38 (ECONLIT, EBSCO, ProQuest, INDEX COPERNICUS, ASOS INDEX)
- Kazancoglu, İ., E. Ustundaglı ve M. Baybaras, “Tüketicilerin Sosyal Ağ Sitelerindeki Reklamlara Yönelik Tutumlarının Satınalma Davranışları Üzerine Etkisi: Facebook Örneği”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl:4, Sayı:8, Kış 2012, ss. 159-182. 1,8
- Dedeoğlu, A.ve İ. Kazançoğlu, “Consumer Guilt : A Model of Its Antecedents and Consequences”, Ege Akademik Bakış, İktisadi, İdari ve Siyasal Bilimler Dergisi, Cilt :12, Sayı : 1, 2012, ss.9-22. 2,4
- 2012, Kazancoglu, Y. ve İ. Kazancoglu, “Benchmarking Service Quality Performance Of Airlines In Turkey”, Eskişehir Osmangazi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, Kabul edildi, yayın aşamasında.
- Kazançoğlu, İ. “Havayolu Firmalarında Müşteri Sadakatinin Yaratılmasında Kurum İmajının ve Algılanan Hizmet Kalitesinin Etkisi”, Akdeniz Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, Mayıs 2011,ss. 129-155. 3
- Kazançoğlu İ., K. Ventura, M. Baybars Ve R. Tatlıdil, “Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”, Dokuz Eylül Üniversitesi, İ.İ.B.F. Dergisi, 2011, Cilt 12, Sayı 1, ss.
- Savaşçı, İ. “Krizi Fırsata Dönüştürme Zamanı: Private Label”, Bizim Market Dergisi, Perakende Pazarlama ve Ekonomi Dergisi, Yıl : 6, Sayı : 76, Nisan 2009.
- Savaşçı, İ. “Değer Zinciri İçinde Bilginin ve Süreçlerin Bütünleştirilmesi: ERP II”, Kara Harp Okulu (KHO) Bilim Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 2, 2009, ss.80-107.
- Ada E., K. Ventura, B. Aracıoğlu, İ. Savaşçı, ve Y. Kazançoğlu, “Kobi’lerin Rekabet Gücü ve E-Ticarete Geçiş Süreci: Bir Model Önerisi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 8, Sayı 1, Ocak 2008, ss. 53-68.
- Savaşçı, İ. ve N. Günay, “İşletmelerin Rekabet Üstünlüğü Sağlamalarında Müşteri Değerinin Yaratılması: GSM Operatörlerinin Üniversite Öğrencilerine Sundukları Hizmet Algılamalarına Yönelik Bir Değerlendirme”, Erciyes Üniversitesi İ.İ.B.F. Fakülte Dergisi, ISSN: 1301-3688, 30. Sayı, Ocak- Haziran 2008, ss. 251-274.
- Savaşçı İ., “Uluslararası Zincir Mağazaların Büyüme Stratejileri: Marks&Spencer Örneği”, T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakülte Dergisi, Sayı : 2, Cilt: 12, 2007, ss.319-337
- Savaşçı İ. ve R. Tatlıdil, “Bankaların Kredi Kartı Pazarında Uyguladıkları CRM (Müşteri İlişkileri Yönetimi) Stratejisinin Müşteri Sadakatine Etkisi”, Ege Akademik Bakış Dergisi, Cilt 6, Sayı 1, Ocak 2006, ss. 67-78.
- Ada E., İ. Savaşçı, B. Aracıoğlu, K. Ventura ve Y. Kazançoğlu, “Havayolu ve Karayolu Taşımacılığında Algılanan Hizmet Kalitesinin Değerlendirilmesi”, İktisat/İşletme ve Finans Dergisi, Yıl: 20, Sayı: 228, ISSN 1300-610X, Mart 2005, ss. 42-54.
- Savaşçı İ., “Müşteri İlişkilerinde Satış Temsilcisinin Etkisi”, Bizim Market Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi, Yıl : 4, Sayı : 34, Aralık 2005, ss. 30-31.
- Ada E., B. Aracıoğlu, K. Ventura, Savaşçı İ. ve Kazançoğlu Y., “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde İşlemler Yönetimi Teknolojisi Kullanımına Yönelik Bir Model”, Maltepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonomik, Toplumsal ve Siyasal Analiz Dergisi, Maltepe Üniversitesi Yayınları, Yayın No: 8, Yayın No: 23, ISSN 1303-0496, İstanbul, 2005/1, ss. 85-99.
- Dedeoğlu, A. ve İ. Savaşçı, “Tüketim Kültüründe Beden Güzelliği ve Yemek Yeme Arzuları: Kadınların Tüketim Pratiklerine Yansıması”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 7. Sayı, Cilt 5, Sayı 1-2, Ocak-Temmuz 2005, ss. 77-87.
- Savaşçı İ., “Bilinçli Tüketici Davranışlarından, Planlanmamış Satın Alma Davranışına Doğru”, Bizim Market Alışveriş Kültürü ve Gıda Dergisi, Yıl:3, Sayı: 19, Eylül 2004, ss. 28-29
- “:Perakendecilikte Yeni Eğilimler: Perakendeci Markların Gelişimi ve Türkiye’:deki Uygulamaları”:, Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, Yönetim ve Ekonomi Dergisi, Basım Aşamasında, Cilt:10 Sayı:1, Yıl:2003.
- “:Türkiye’:nin Avrupa Birliği-Gümrük Birliği Kapsamında Yaptığı Ekonomik ve Hukuki Düzenlemelerin Değerlendirilmesi”:, Stratejik Araştırmalar Dergisi, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Sayı:2, Yıl: 1, Ankara, Eylül 2003.

International Conference Proceedings (8 entries)- Ventura, K., Kazançoğlu, İ., Üstündağlı E., Tatlıdil, R.,“Building Store Personality For Consumer Electronics Chain Stores in Turkey”, Third Biennial International Conference on Service Marketing, 07-09 2011, Çeşme, İzmir, Turkey, ss.348-358
- 2009, Kazançoğlu, İ., Candemir, A., 'Exploring The Synergy Between Entrepreneurship and Innovation : Study In Furniture Sector of Izmir", International Entrepreneurship Congress, Izmir University of Economics,
- 2009, Candemir, A., Kazançoğlu, İ., "E-Belediye Çerçevesinde Ege Bölgesi Kıyı Belediyelerinin Web Sitelerinin İçerik Analizi Yöntemiyle Değerlendirilmesi", "Evaluation of Websites of Aegean Coast Municipalities With Content Analysis In The Framework of E-Munic
- 2008, Savaşçı İ. , "Strategic Brand Management in Domestic and Foreign Products Offered in Turkish Market and Comparison of Brand Equity"International Conference in Management and Marketing Sciences (ICMMS)
- 2006, Tatlıdil R., Ventura K., Savaşçı İ.,'Türkiye’nin Türk Cumhuriyetleri İle İlişkilerinde Ekonomik İlişkilerin Kültürel Boyut Bağlamında Değişimi ve Gelişimi", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Çeşme-İzmir,
- Tatlıdil E., Savasci İ.,"Global Changes And Human Resources: In The Concern Of Economics And Social Development In Turkey And China" Yasar University First International Conference On Business, Management and Economics, ICBME 2005, Organizational Culture, Corporate Governance and Competitiveness, Edited by Coskun Can Aktan, Volume 2: Selected Proceedings of the First International Conf
- Savaşcı İ., Akgüngör S, "Consumer Prefences For Private Label Products: A Developing Country Perspective", Retailing 2003 : Strategic Planning In Uncertain Times, Special Conference Series Volume X 2003, Presented By The Academy of Marketing Science and The American Collegiate Retailing Association, Colombus, Ohio, November 6-9, 2003 (Tebliğ).
- 2000, Savaşcı İ, Ventura K., 'The Brand Positioning : A Case Study of Bronz Mobilya'Conference on Management Sciences, İTÜ İşletme Fakültesi, İstanbul

National Conference Proceedings (15 entries)- Karaosmanoğlu, C., Kazançoğlu, İ. “Yatçıların Marina Tercihinde Algılanan Hizmet Kalitesinin Marina Bağlılığı Üzerindeki Etkisi”, II. Ulusal Liman Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz İşletmeciliği, İzmir, 5-6 Kasım, 2015
- Kazançoğlu, İ., Dirsehan, T., “Sosyal İnovasyon ile Sakin Şehirler Arasındaki İlişkinin Sosyal Girişim(ci)ler Boyutu İle İncelenmesi”, İnovasyon Ekosistemleri Aracılığı ile Değer Yaratmak : Disiplinler Arası Yaklaşımlar Kongresi, Seferihisar, İzmir, 26-27 Kasım 2015.
-  “Endüstriyel İşletmelerde Müşteri İlişkileri Yönetimi : Batıçim Batı Anadolu Çimento Sanayii A.Ş. Uygulaması”, 14. Üretim Araştırmaları Sempozyumu, Tam Metin, Bildiriler Kitabı, Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul, 3-5 Eylül 2014, ss. 87-96.
- Kazançoğlu İ., Ventura K., Baybars M., Tatlıdil R., “Niş Pazarlara Özgü Glokal Ürün Stratejilerinin Geliştirilmesi: Tchibo Türkiye Örneği”, 10. Ulusal İşletmecilik Kongresi, Genişletilmiş Bildiri Özetleri Kitabı, 5-7 Mayıs 2011, İzmir s. 147
- Kazançoğlu İ., Ventura K. ve Tatlıdil R. “Deneyimsel Pazarlama Yaklaşımı İle Özel Alışveriş Kulüplerine Yönelik “Mobil Uygulamalar””, 16. Ulusal Pazarlama Kongresi, Tam Metin, İstanbul Arel Üniversitesi, 22-25 Kasım 2011, s. 231-247
- Kazançoğlu İ., Üstündağlı E., Baybars M., “Facebook Kullanıcılarının Facebook’ta Yayınlanan Reklam Türlerine Yönelik Tutum Analizi”, Genişletilmiş Özet, 15. Ulusal Pazarlama Kongresi, 27-29 Ekim 2010, Kuşadası İzmir, ss. 160-163.
- Kazançoğlu İ., Ventura K., Zalluhoğlu E., "Globalden Yerele Farklılaşan Dağıtım Stratejileri : Çokuluslu Sigara Firmaları Üzerine Bir Araştırma", 14. Ulusal Pazarlama Kongresi, 14-17 Ekim, 2009, Yozgat, ss. 429-441.
- Kazançoğlu Y. ve İ. Savaşçı, "Ege Bölgesinde Organik Tarımın Gelişmesinde Kobi’lere Yönelik Finansman Aracı Olarak Risk Sermayesi Yatırım Ortaklığı Modeli", "Kobi’lerin Halka Açılması ve Sermaye Piyasaları Üzerinde Etkileri" Konulu Kongre Tebliğleri", Sermaye Piyasası Kurulu ve Muğla Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Editör : Prof. Dr. Ömer Faruk Çolak, Haziran 2005
- Ada E., Y. Kazançoğlu, İ. Savaşçı, B. Aracıoğlu ve K. Ventura, "İşletmelerin Küresel Rekabet Avantajı Sağlamaları Yolunda Verimlilik Yönetiminin Veri Zarflama Analizi ile Gerçekleştirilmesi", 2. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, "AB KOBİ’leri ile İşbirliği", T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Editör: Prof. Dr. Güneş Gençyılmaz, 02-03 Aralık 2005, İstanbul, ss. 511-518.
- Savaşçı İ. ve Y. Kazançoğlu, "Firmaların Yenilik Yaratma Sürecinde Serbest Bölgelerin Rolü", III. Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Osmangazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, 25-26 Kasım 2004, ss. 517-526
- Tatlıdil, R., K. Ventura ve İ. Savaşçı, "İhracatta Markalaşma Stratejileri ve Marka Yaratma", DPT İzmir İktisat Kongresi, İktisadi Sektörlerde Gelişme Stratejileri Tebliğ Metinleri 2, Cilt 5, 2004, ss.57-80.
- 2004, Savaşçı İ., "Kobi’lerin Teknolojik Yeniliğe Adaptasyonunda Finansal Desteğin Risk Sermayesi Modeliyle Sağlanması Ve Türkiye’deki Uygulama Örnekleri", 1. KOBİ’ler ve Verimlilik Kongresi, T.C. İstanbul Kültür Üniversitesi, Editör: Prof. Dr. Güneş Gençyılmaz
- •: Savaşçı İ., Çakı S., “:Entelektüel Sermaye Bileşenlerinin Değerlendirilmesi : Hipermarketler Üzerine Bir Bakış”:, II. Ulusal Bilgi, Ekonomi ve Yönetim Kongresi, Kocaeli Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Derbent-İzmit, 17-18 Mayıs 2003
- •: Savaşçı İ., Ventura K., “:İlişkisel Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Algılamaları Üzerindeki Etkisi”:, 6. Ulusal Pazarlama Kongresi, 28 Haziran- 1 Temmuz 2001, Atatürk Üniversitesi, Erzurum, 2001(Tebliğ).
- •: Ventura K., Savaşçı İ., “:İlişkisel Pazarlamanın Üniversite Öğrencilerinin Hizmet Algılamaları Üzerindeki Etkisi”:, 5. Ulusal Pazarlama Kongresi, 16-18 Kasım 2000, Akdeniz Üniversitesi, Antalya, 2000.(Poster bildiri- özet)

Books (5 entries)- Dedeoğlu, A. ve İ. Kazançoğlu, “Consumer Guilt: Model Of Its Antecedents And Consequences”, LAP Lambert Academic Publishing, ISBN: 3848491877, ISBN-13: 9783848491872, 2012, p.72
- Kazançoğlu Savaşçı İ., Candemir A., “Exploring The Synergy Between Entrepreneurship and Innovation : Study In Furniture Sector In Izmir”, SMEs and Entrepreneurship, Editor: Alev Katrinli, International Standart Book Number (ISBN) : 978-975-8789-39-9, Izmir University of Economics Publication No: 038, International Entrepreneurship Congrees, 2009, Publishing Date : September 2010, ss: 51-65
- Savasci, İ., “Strategic Brand Management in Domestic and Foreign Products Offered in Turkish Market and Comparison of Brand Equity”, Marketing and Management Sciences : Proceedings of International Conference on ICMMS 2008, Editors : Damianos Sakas and Nikolaus Konstantopoulos, Published By : Imperial College Press, London, 2010, p. 96
- 2008, Kazançoğlu, Y. ve İ. Savaşçı, "Avrupa Birliği ve Türkiye’de Lojistik Sektörünün Değerlendirilmesi", Kitap Bölümü 20, Editör: Doç. Dr. Selahattin Bekmez, Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği İle Sektörel Rekabet Analizleri Veya Türkiye Ekonomisinin Avrupa Birliği İle Rekabeti: Sektörel Rekabet Gücü Analizleri, Nobel Yayınevi,
- 2005, Dedeoglu, O. A., Savasci I. and Ventura K., "Consumer Ethnocentrism Portrayed in the Advertisings and Meanings Actualized by Consumers: A Case of Turkey" Asia Pacific Advances in Consumer Research, Volume 6, Editors Young-Won Ha Youjae Yi, International Standart Book Number (ISBN) :0-915552-52-3

Finished Research Projects (5 entries)- 2015, Proje No:2013 İKT 004, “Lisanslı Spor Ürünleri Algılanan Değer Bileşenlerinin Satın Alma Niyeti İle İlişkisi: Türkiye’nin En Büyük Üç Futbol Kulübünün İncelenmesi”
- Araştırma Projesi, : “Kurum İmajı İle Müşteri Sadakati Arasındaki İlişki: Havayolları Firmaları Üzerine Bir Araştırma”, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. İpek Kazançoğlu, Yönetici, Proje No: 2009 İKT 014, 2010.
- 2008, Araştırma Projesi, 'Türkiye’de Pazara Sunulan Yerli ve Yabancı Mamullerde Stratejik Marka Yönetimi ve Marka Değerlerinin Karşılaştırılması' Proje Yöneticisi Prof. Dr. Rezan Tatlıdil, Araştırmacı, Proje No: 2007 İKT 001,
- Araştırma Projesi, “Bankaların Çok Markalı Kredi Kartı Pazarında Uyguladıkları CRM(Müşteri İlişkileri Yönetimi) Stratejilerinin Müşteri Sadakatine Etkisi” Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, Prof. Dr. Rezan Tatlıdil, Araştırmacı, Proje No: 2003-İkt-008, 2005.
- Araştırma Projesi, •: Tatlıdil R., Ventura K., Savaşçı İ., “:Tekstil ve Hazır Giyim Sektöründe Dış Pazarlarda Marka Yaratma Stratejileri”:, Ar-Ge Proje Pazarı 2003, Ege Üniversitesi Kampus Kültür Merkezi, İzmir, 10-12 Kasım 2003