Akademik BilgilerERDAL TOPRAKÇI
PROFESÖR
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: erdal.toprakci@ege.edu.tr
- Telefon: 3113152
- Web sayfası: http://www.erdaltoprakci.com.tr/
Academic Degree Information- Lisans: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi PDR, Türkiye , 1990
- Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EYTPE, Türkiye , 1994
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü EYTPE, Türkiye , 1999
- Yardımcı Doçentlik: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi EBB EYTPE, Türkiye , 2000
- Doçentlik: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi EBB EYTPE, Türkiye , 2006
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi EBB EYTPE, Türkiye , 2012

Administrative / Academic Duties (11 entries)- Ege Üniversitesi Sosyal Alanlar Eğitimi Bölüm Başkanı, 2012-2016
- CÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı, 2010-2012
- CÜ Eğitim Fakültesi, Fakülte Kurulu Üyeliği, 2006-2011
- CÜ Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2006-2011
- CÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başkanı, 2006-2009
- CÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2004-2006
- CÜ Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2001-2003
- CÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölüm Başk Yrd., 2001-2003
- CÜ Eğitim Fakültesi İlköğretim Okul Ön. Öğrt. Anabilim Dalı Bşk., 2001-2009
- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kurulu Üyeliği, 2013- 2020,
- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2017 - 2020,
Other Professional Activities (9 entries)- Journal of Teacher Education and Educators, Reviewer, 2013-In Progress
- Cumhuriyet International Journal of Education, Reviewer, 2012-In Progress
- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, 2012-In Progress
- e- International Journal of Educational Research (E-IJER) Editörlük-Hakemlik, 2009-In Progress
- International Journal of Leadership in Education: Theory and Practice, Reviewer , 2009-In Progress
- International Journal of Progressive Education- (IJPE) Hakemlik, 2008-In Progress
- Australasian Journal of Educational Technology Panel of Reviewers , 2008-In Progress
- International Journal of Education and Development using ICT-(IJEDICT) Reviewer, 2007-In Progress
- Eurasian Journal of Educational Research (EJER) Hakemlik, 2005-In Progress
Research Interests- Eğitim Bilimleri (2220000)
- Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2220100)
- Eğitim Yönetimi ve Teftiş (2220300)
- Eğitimin Felsefesi (2220902)
- Eğitimin Hukuku (2220903)
- Eğitim (2240000)
Indexed Journal Publications (51 entries)- Toprakci, E , Bakir, D . (2019). Eğitim Alanı Açısından 10. Kalkınma Planı, 2018 Yılı Programı ve MEB Stratejik Planının Uyumluluğunun İncelenmesi/The Investigation of the Compliance of the Tenth Development Plan, the 2018 Annual Program and the Strategic Plan of the Ministry of National Education (2015-2019) in Terms of the Field of Education. Milli Eğitim Dergisi, Cilt 48, Sayı 222, 103-126 Retrieved from https://dergipark.org.tr/download/article-file/725951
- Toprakci, E. ve Meşe, Ö.F. (2019) Türkiye’de Bireylerin Eğitim Düzeyi ile Sağlığı Arasındaki İlişki: Ulusal Veriler Işığında Bir Analiz/Relationship Between Education and Health of Induvaduals in Turkey: An Analysis in the Light of National Data. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi e-ISSN:2146-5983 Yıl: 2019 Sayı: 51 Sayfa: 118-143
- Karataş, İ. &. Toprakcı, E. (2019). İngilizce Öğretim Elemanlarının Ders Denetim Yöntemi Olarak Meslektaş Rehberliğine İlişkin Görüşleri E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2019, ss. 51-79, DOI: 10.19160/ijer.600152 http://www.e-ijer.com/download/article-file/797449
- Bakır, D., Toprakçı, E. ve Altunay, E (2019). Ortaöğretimde çalışan öğretmenlerin eleştirel düşünme becerileri ile okul sağlığı algıları arasındaki ilişki. The Relationship between Secondary Schools Teachers’ Critical Thinking Skills and School Health Perceptions OPUS–Uluslararası Toplum Araştırmaları Dergisi, 13(19), 223-262. DOI: 10.26466-/opus.569567
- Toprakçı, E. ve Gülmez, D. (2018). Velilerin penceresinden öğrencilerin eğitim hayatı (Anılar bağlamında nitel bir analiz). Eğitimde Nitel Araştırmalar Dergisi - Journal of Qualitative Research in Education, 6(1), 253-275. DOI: 10.14689/issn.2148-2624.1.6c1s11m http://www.enadonline.com/0DOWNLOAD/pdfler/tr/enad6c1s.pdf
- Gürkan, H , Toprakcı, E . (2018). İlkokul Müdürlerinin Mesleki Gelişimi. e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9 (2), 64-81. Retrieved from http://www.e-ijer.com/issue/39153/434582
- Toprakci, E., Beytekin, O.F. ve Doğan, M. (2018)Yargıtayın Özel Öğretim Kurumlarına İlişkin Verdiği Kararların İncelenmesi - Investigation of the Decisions of the Supreme Court Related to Private Education Institutions Turkish Studies Educational Sciences Volume 13/19, Summer 2018, p. 1781-1795 DOI Number: http://dx.doi.org/10.7827/TurkishStudies.14133 ISSN: 1308-2140, ANKARA-TURKEY
- Toprakci, E.and Yanar, A.İ.(2017) Education in Constitutions in a Globalised World (A Context Analysis) British Journal of Education, Society & Behavioural Science 19(3): 1-14, 2017; Article no.BJESBS.29883 ISSN: 2278-0998 http://www.journalrepository.org/media/journals/BJESBS_21/2017/Feb/Yanar1932016BJESBS29883.pdf
- Toprakci, E. and Esen Altunay (2017) The Examination of The School Servants' Memories as an Element of School's Human Resources/Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi - Mersin University Journal of the Faculty of Education 2017; 13(1): 363-391" DOI: http://dx.doi.org/10.17860/mersinefd.306029
- Toprakci, E. and Baysülen E.(2017) Educational Philosophy of Mehmet Akif Ersoy (A Qualitative Analysis of His Speeches and Writings)Mehmet Akif Ersoy’un Eğitim Felsefesi1 (Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz) Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi ISSN:1302-8944 Yıl: 2017 Sayı: 42 Sayfa: 168-188
- Toprakci, E. and Ceylan, Ö.Ö. (2017) The Competencies that Turkish Society Wants to See in Own Administrator within the Context of Proverbs /Atasözleri Bağlamında Türk Toplumunun Yöneticisinde Görmek İstediği Yeterlikler Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi 2017, Cilt 23, Sayı 2, ss: 331-351
- Toprakci, E. & Aysun Akcay Gungor (2016) Türkiye’de Kamu Yararına Çalışan Derneklerin Eğitim Faaliyetlerinin Yönetimi ve Denetimi (Yasal Belgeleri Temelinde Nitel Bir Analiz)/Administration and Supervision of the Educational Activities of Public Benefit Associaitions in Turkey (A Qualitative Analysis Based on the Legal Documents), Cumhuriyet International Journal of Education-CIJE e–ISSN: 2147-1606 Vol 5 (1), 2016, 29 – 52
- Toprakçı, E., M.Arslan (2016) Effectiveness of Teacher Education: Making Judgments through Possible Selves. International Journal of Management and Applied Science (IJMAS).DOI Number - IJMAS-IRAJ-DOI-4281 Volume-2,Issue-3 pp. 87-89. http://www.iraj.in/journal/journal_file/journal_pdf/14-242-145984838187-89.pdf
- Toprakci, Erdal ve Arslan, Murat (2016) Yönetim Süreci Bağlamında Sendikalardaki Eğitsel Faaliyetlerin Yönetimi (Yasal Belgeler Temelinde Nitel Bir Analiz) Management of Educational Activities in Trade Unions in the Management Process Context (A Qualitative Analysis Based on the Legal Documents) Çağdaş Yönetim Bilimleri Dergisi ÇYBD-Journal of Contemporary Administrative Science JCAS Cilt:2 No:2
- Toprakçı, E., Beytekin, O. F., Chipala, H. C. (2016)A Case Study of Instructional Leadership in Malawian Secondary Schools. İnönü University Journal of the Faculty of Education Vol 17, No 3, 2016 pp. 169-176 DOI: 10.17679/inuefd.17314606
- Erdal Toprakçı-Gözde Yılmaz (2015) İsmet İnönü'nün Eğitim Felsefesi (Konuşmaları ve Yazdıkları Işığında Nitel Bir Analiz)Manas Sosyal Araştırmalar Dergisi Manas Journal of Social Studies Vol.: 4 No: 2 2015
- Toprakci, E., Özden Ölmez Ceylan ve Serdal Özözgü (2015) "Millî Eğitim Bakanlığının ile diğer bakanlıkların stratejik planlarının uyumluluğu" Sayıştay Dergisi, Sayı: 94/Temmuz-Eylül 2014 https://www.sayistay.gov.tr/tr/Upload/95906369/files/dergi/pdf/der94m5.pdf
- Beytekin, Osman F., A. Kadı, E.Toprakçı (2015) Öğretmen Adaylarının Kontrol Odağı İnançları ve Eğitim Felsefeleri (Locus of control schedule and educational philosophies of teacher candidates) Yükseköğretim Dergisi / Journal of Higher Education Volume 5, Issue 1, April 2015,Page(s): 1-8
- Toprakci, E. & Aysun Akcay Gungor (2014) Educational Policies of the Political Parties in Turkey Educational Policy Analysis and Strategic Research, V 9,N 1, 2014 pp.5-35 http://www.inased.org/epasad/v9n1/EPASADv9n1.pdf
- Toprakcı, E.& Esen Altunay (2014) The Relationship of Psychological Counseling and Guidance Staff and their Administrators (A Qualitative Analysis in the Stories)Elementary Education Online, 13(2), 526‐545, 2014. İlköğretim Online, 13(2), 526‐545, 2014. [Online]: http://ilkogretim‐online.org.tr
-  TOPRAKÇI,E. Gözde YILMAZ (2014) "Avrupa Birliği’nin Türkiye'ye Yönelik İlerleme Raporlarının Eğitim Başlığındaki Tespitler İle MEB 2010-2014 Stratejik Planı'nın Karşılaştırılması" Yeni Türkiye Dergisi, Eğitim Özel Sayısı Mayıs-Haziran 2014 Yıl:10, Sayı:58, ss.355-370
- Toprakci, E. and Sümeyye Mermer (2014) The Theory of Magnetism in Educational Administration E-International Journal of Educational Research (e-ijer) Vol:5 No:2. www.e-ijer.com http://e-ijer.com/ijer/index.php/files/issue/current/showToc
- Toprakçı, E. ve Ayşegül Kadı (2014) Türkiye’deki Bakanlıkların Eğitim Yönetimi Ve Denetimi Alanındaki Faaliyetlerinin Yasal Belgeler Eşliğinde Analizi Celal Bayar Üniversitesi CBÜ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ Yıl : 2014 Cilt :12 Sayı :4
- Erdal Toprakçı, Serkan Buldur, Ebru Bozpolat , Gülçin Oflaz, İclal Dağdeviren & Ersin Türe. (2013) The Philosophy of Turkish National and Higher Education Policy Futures in Education Volume 11 Number 1 2013 ISSN 1478-2103 http://dx.doi.org/10.2304/pfie.2013.11.1.89
- Toprakcı, E. (2012) Rethinking Classroom Management: A new perspective, a new horizon / Sınıf Yönetimini Yeniden Düşünmek: Yeni bir perspektif, yeni bir ufuk. e-international journal of educational research Volume: 3 Issue: 3 Summer 2012 pp. 84-110. http://www.e-ijer.com/download/article-file/89768 https://archive.org/details/ERIC_ED538969/page/n11
- (2011) Atatürk’ün Eğitim Felsefesi (Söyledikleri ve Yazdıkları Işığında) e-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi (e-uead) 2011; 2(4):1-27 http://www.e-ijer.com/ijer/index.php/files/article/view/165/69
- Erdal Toprakçı, E. & Asuman Bilbay (2011)Üniversite Yöneticilerinin Yeterlikleri Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelimller ve Sorunlar (UYK-2011) 27-29 Mayıs 2011, İstanbul; 2. Cilt / Bölüm XI / Sayfa 1536-1542 http://uyk2011.org/kitap/?emir=ac&komut=1536
- Erdal Toprakçı, H.Yücel İ.Bayraktutan, A.Bilbay, E.Bağcıvan, İ.Çakırer Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Türk Milli Eğitiminin Genel Amaç ve İlkelerinden Haberdarlık Düzeyleri Türk Eğitim Bilimleri Dergisi Gazi Üniversitesi, Güz 2010, Cilt: 8, Sayı: 4, ss.971-999 http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/2010_cilt8/sayi_4/971-999.pdf
- Toprakçı, Erdal, Ilknur Çakırer, Asuman Bilbay, Esen Bagcivan, Ilkay Bayraktutan (2010) Kuram ve Uygulamada Eğitim Denetmenleri Meslek Etiği Eğitimde Politika Analizleri ve Stratejik Araştırmalar Dergisi Volume 5, Number 1 January 2010 ss.14-23 http://www.inased.org/epasad/index.html
- Toprakcı, Erdal (2010)The Realıty of Primary Schools and Basıc Educatıon in Turkey E-IJER e- International Journal of Educational Research . (erıc : A unique accession number assigned to each record in the database; also referred to as -ERIC Document Number (ED Number) and ERIC Journal Number (EJ Number). ED513434- (DOAJ Index) Vol 1, No 1 (2010) Summer 2010 pp: 1-17 Full Paper:: http://www.doaj.org/doaj?func=abstract&id=612015
- Toprakci, E., E.Bozpolat ve S.Buldur (2010) Öğretmen Davranışlarının KAmu Meslek Etiği İlkelerine Uygunluğu e international journal of educational research Volume: 1 Issue: 2 Autumn 2010 pp..35 50
- Toprakçı, Erdal, H. Yücel, Ilknur Çakırer, Güzin Iğci, Sultan Tokat (2009) Assessment of the Law of Local Education Authorities according to theAspects of Leadership Behavior and the Extent of Their Practice Journal of Educational Administration.2009. Number: 58, pp.299-319 http://www.pegema.com.tr/akademi/1-49379-Kuram-ve-Uygulamada-Egitim-Yonetimi-Dergisi.aspx
- Toprakci, Erdal (2007)“The Profiles of the Use of the Internet for Study Purposes among University Students” The Turkish Online Journal of Educational Technology - TOJET July 2007 ISSN: 1303-6521 Volume 6, Issue 3, p.129-145 Ayrıca, ERIC İndex: ERIC: No: ED500215 Full Paper:: http://www.eric.ed.gov/PDFS/ED500215.pdf
- Toprakci, Erdal (2007)"The Rates of Participation of the Member Countries in the Institutional Objectives of UNESCO." International Journal of Progressive Education (IJPE) Volume 3, Number 1:January-February 2007 ERIC İndex http://inased.org/v3n1/toprakci2.htm
- Toprakci, Erdal (2007)Perceptions related to Information and Communication Technologies (ICT) by Managers and Teachers in the Primary and the Secondary Schools (The example of Sivas)-Eurasian Journal of Educational Research (EJER)-Eğitim Araştırmaları Dergisi, Yaz 2006 Sayı: 24 HERDC Index http://www.ejer.com.tr/index.php?git=22&kategori=55&makale=211
- "European Union, European Dimension in Education and National Education Goals of the Member Countries (According to the official documents of European Union)" AÜ. Bayburt Eğitim Fakültesi Dergisi,Yıl 1, Sayı 1(2006) 1- 19 http://www.bayburt.edu.tr/AltBirimDetay.aspx?BIRIMID=dda3135f-1bb7-44d4-8566-dd10087e84ec&ALTBIRIMID=efc6f868-8569-436f-9301-3f92db117d4a&BASLIKID=de47b5eb-1d83-42b5-baf0-a81d5835033d
- Toprakci, Erdal (2006)“Obstacles in Integration of the Schools into Information and Communication Technologies According to the Opinions of the Teachers and Principals of Primary and Secondary Schools in Turkey” The e-Journal of Instructional Science and Technology (e-JIST) ISSN: 1324-0781. Vol. 9 No .1, 2006 http://www.ascilite.org.au/ajet/e-jist/docs/vol9_no1/papers
- Toprakcı, Erdal (2005)”The profıles of usıng for professıonal aım that computers ın theır home of School managers and teachers ın turkey (the example of Sivas) Okul Yöneticisi ve Öğretmenlerin Evlerindeki Bilgisayarı Mesleki Amaçlı Kullanım Profilleri (Sivas İli Örneği)The Turkish Online Journal of Educational Technology-TOJET Volume 4, Issue 2, Article 8, April 2005 ISSN: 1303-6521 ERIC İndex http://www.tojet.net/articles/428.pdf
- Toprakci, Erdal (2004)The European Union Action Programme in the Area of Education” (A Comparative Analysis) Education and Science (TED) January 2004, vol.29, No:131. pp.83-92 http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/index
- “Cumhuriyet Üniversitesi’nin Örgütsel İklimi” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:4, Sayı:6, Güz 2003, ss.-75-92 http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/?page_id=17
- “Okul Deneyimi-II Dersinin Teori ve Pratiği” Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:3, Kış 2003; Sayı: 10, 146-152 http://www.ejer.com.tr/?git=22&kategori=41&makale=509
- Toprakçı, Erdal - Ahmet Üstün(2003)”Okul Deneyimi Pratiğine Uygulama Okulu Personelinin Bakışı (Sivas ve Amasya İlleri Karşılaştırması)” Atatürk Üniversitesi Kazım Karabekir Eğitim Fakültesi Dergisi. Eğitim Bilimleri Özel Sayı. Yıl: 2003, Sayı: 7. ss:291-303. http://e-dergi.atauni.edu.tr/index.php/kkefd/issue/view/282/showToc
- ”Okul Müdürlerinin Eşgüdümleme Yeterliği” İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Bahar 2002, Cilt: 3, Sayı: 3, ss. 87-94 http://web.inonu.edu.tr/~efdergi/?page_id=17
- “Okul Müdürlerinin Örgütleme Yeterliği” Kırşehir: GÜ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Aralık 2001, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 31-39 http://kefad.ahievran.edu.tr/arsiv/23.htm
- ”Güç Merkezleri Açısından Okulun Örgütsel Farklılıkları” Eğitim Yönetimi Dergisi Sayı: 26, Yıl: 7, Bahar 2001, ss: 277-287 http://www.pegem.net/akademi/1-645-Kuram-ve-Uygulamada-Egitim-Yonetimi-Dergisi.aspx
- Okul Müdürlerinin Planlama Yeterliği” AIBÜ Eğitim Fakültesi Dergisi YIL: 2001, Cilt:1, Sayı:1, ss. 57-67 http://www.efdergi.ibu.edu.tr/index.html
- “Okul Yönetimi Süreci ve Liderlik” Eğitim Araştırmaları Dergisi Anı Yayıncılık Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 2001; Sayı: 3 4, (139-149) http://www.ejer.com.tr/?git=archives&categori=35
- ”İşbölümü Açısından Okulu Diğer Örgütlerden Ayıran Özellikler” Eğitim ve Bilim Dergisi, Yıl:2001. Cilt: 23, Sayı: 122, Ekim, ss.3-10 http://egitimvebilim.ted.org.tr/index.php/EB/index
- ”Geleceğin Müdürleri Açısından Okul Müdürlerinin Liderlik Yeterliği” Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 24 Aralık 2000, ss: 117-128 http://dergi.cumhuriyet.edu.tr/ojs/index.php/sosyalbilimler/index
- ”Okul Örgütünün -Teknoloji Açısından - Kendine Özgü Yönleri” Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:2, Kış 1996; Sayı: 1, (139-149) http://www.pegem.net/akademi/1-624-Kuram-ve-Uygulamada-Egitim-Yonetimi-Dergisi.aspx
- ”Okul Örgütünün Amaçlar Açısından Kendine Özgü Yönleri” Eğitim Yönetimi Dergisi Pegem Ltd.Şti. Yıl:1, Kış 1995; Sayı: 1, ss: 113-120 http://www.pegem.net/akademi/1-620-Kuram-ve-Uygulamada-Egitim-Yonetimi-Dergisi.aspx

Publications in Non-Indexed Journals (5 entries)- (2011) Çocuklarınızı Okulöncesi Eğitime (Kreşe, Anaokuluna, Ana Sınıfına) Göndermeyin! Cumhuriyet Üniversitesi Bülteni Sayı: 15 s.26 [İnternet: http://haberler.cumhuriyet.edu.tr/?p=1225]
- (2011) Ortaöğretimde Okullaşma Ve Özellikle Kız Çocuklarının Durumu Prensesim Dergisi TR08H2.01-02-0038 referans numaralı Avrupa Birliği Hibe Programı kapsamında yürütülen projenin çıktısı, Sivas- http://www.erdaltoprakci.com.tr/wp-content/uploads/2018/04/dergi-i%C3%A7in-t%C4%B1klay%C4%B1n.pdf
- Toprakçı, Erdal, İclal Dağdeviren, Gülçin Oflaz ve Ersin Türe (2010) Eğitim Fakültesi Öğretim Elemanlarının Bilimim Anlayışları Temelinde Eğitimin Bilimliliği" Bilim ve Ütopya Dergisi Sayı: 190, Yıl: 10, Nisan 2010, ss. 45-56 http://dergilik.com/2010/04/01/bilim-ve-utopya-nisan-10/
- Eğitimde Disiplin ya da Sınıfın Disiplini Ilköğretmen Dergisi ISSN: 1307-1238 Sayı: 23, Kasım 2008, ss.21-25” http://kokyayincilik.com.tr/index.php/ilkogretmen-dergisi.html
- “Okul Müdürlerinin İletişim Yeterliği” Yaşadıkça Eğitim Dergisi, Yıl:2001. Sayı: 71, Eylül-Temmuz, ss.29-33. http://kokyayincilik.com.tr/index.php/ilkogretmen-dergisi.html

International Conference Proceedings (15 entries)- Altunay, E., Akmeşe, P., Şahin, G., Ağaçdiken, Y.E. and Toprakçı, E. (2019) A Scale Development Study on the Schools Areas to be Improved. The European Conference on Education 2019: Official Conference Proceedings ECE2019 London, United Kingdom Friday, July 19 - Sunday, July 21, 2019. ISSN: 2188-1162. pp.223-237
- Toprakci, E., ve Bakir, D. (2019) 2012-2017 Yılları Arası Milli Eğitim Bakanlığı Sayıştay Denetim Raporlarının İncelenmesi 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, 2-4 Mayıs 2019 Çeşme-İZMİR / TÜRKİYE, ss.829-834 (14.ICEA. The 14th International Congress on Educational Administration 2-4 May 2019 Çeşme-İZMİR / TURKEY) pp.829-834
- Ak, H., Toprakci, E. (2019) Anıları Bağlamında Sınıf Öğretmenlerinin Görüşlerine Göre İlköğretim Müfettişleri / The Primary School Inspectors in Terms of the Memories of Teachers I. Uluslararası Bilim Eğitim Sanat ve Teknoloji Sempozyumu UBEST 2019 (1st International Science, Education, Art & Technology Symposium UBEST 2019, Official Conference Proceedings, pp.219-241) Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi,Bildiri Kitabı, Kasım 2019, İzmir. ss.219-241.
- Ceylan-Ölmez, Özden, ve Toprakçı, Erdal (2019) “2023 Eğitim Vizyonu: Sanal Dünyada Gerçek Düşünceler Üzerine Bir İnceleme ” İzmir-Çeşme: 14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi Tam Metin Bildiri Kitabı – 2-4 Mayıs 2019 (ss.516-520) Bildiri için: ozden-toprakci eyk 2019 -
- Toprakci, E. ve A.Akçay (2018) The Shared Opinions In Internet Forums On The Final Draft Of The Regulation On The Administrative Assignment Of Educational Institutions/Eğitim Kurumları Yönetici Atama Yönetmeliği Son Taslağı ile İlgili İnternet Forumlarında Paylaşılan Görüşler Antalya: 27th International Conference on Educational Sciences, April 18-22, 2018 (Abstract Book: Abstract No: 503 - Abstract Presentation Type: Oral Presentation)
- TOPRAKÇI, Erdal. BEYTEKİN, O.F.& DOĞAN,M (2018) Yargıtay’ın Özel Öğretim Kurumlarıyla İlgili Verdiği Kararların İncelenmesi VIII. International Congress on Research in Education (ICRE) VIII. ULUSLARARASI EĞİTİMDE ARAŞTIRMALAR KONGRESİ Manisa
- Toprakci, E. ve Gürkan, H. (2017) Resmi ve Özel İlkokul Müdürlerinin Mesleki Gelişimlerine Kişisel ve Kurumsal Katkıları IV International Eurasian Educational Research Congress2017 Denizli: Bildiri Özetleri Kitabı / 2017 Conference Proceedings
- Toprakci, E. ve Karabacak, D.(2017) Problems Of Principals’ Perception In Relation To The Support and Training Courses In Secondary School Ortaokul Müdürlerine Göre Destekleme ve Yetiştirme Kurslarının Sorunları 26th International Conference on Educational Sciences, April 20-23, 2017-26. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 Alanya-Antalya
- Toprakci, E. ve Ölmez, Ö.Ö. (2017) Aday ve Danışman Öğretmenler ile Okul Müdürlerinin Görüşlerine Göre Asil Öğretmenliğe Geçiş Süreci 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi / 11-13 Mayıs 2017 /Ankara-TÜRKİYE The 12th International Congress on Educational Administration / 11-13 May 2017 /Ankara-TURKEY
- Toprakci, E. and Ercan Baysülen (2016) Zorunlu Ortaöğretim Uygulamasında Ortaya Çıkan Sorunlar (Yasal Belgeleri Işığında Nitel Bir Analiz)III. Internatıonal Eurasian Educatıonal Research Congress 3. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi 31 mayıs- 3 haziran 2016 / 31 may- 3 june 2016
- Toprakci, E. and Murat Arslan (2015)"Teacher’s Perceptions and Practices related to Equity of Opportunity in Education" The American Canadian Conference for Academic Disciplines (Toronto: 18-21 May 2015) International Room (Ryerson University, International Learning Center, 240 Jarvis Street, Toronto)Thursday May 21, 2015
- Beytekin, F., A.Kadı., E.Toprakçı (2014) The Locus of Control Tendencıes and Educatıonal Phılosophıes of Teacher Candıdates 01 September 2014, 12th International Academic Conference, Prague ISBN 978-80-87927-04-5, IISES
- Toprakçı, Erdal ve Asuman Bilbay (2011) Üniversite Yöneticilerinin Yeterlikleri, Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, T.C. Yükseköğretim Kurulu İstanbul-Türkiye: 27-28 Mayıs 2011 http://uyk2011.yok.gov.tr/bilimsel_program.pdf
- “Turkish Educational System” The Courses, PORTUGAL / Castelo Branco, Politecnico de Castelo Branco, 24 – 28 June 2009
- Erdal Toprakçı-Mustafa Ersoy (2008) Uzaktan Öğretimde Öğretmen Rolleri II. Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu (Sözel Bildiri). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi 16-18 Nisan 2008 Kuşadası/IZMIR

National Conference Proceedings (30 entries)- (2016) Okul Yönetiminde Manyetizma Kuramı Okul Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar konulu Söyleşi Yer: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Konferans Salonu TArih: 25.05.2016 Saat:13.30-14.45
- (2016) Atatürk'ün Eğitim Felsefesi, Cumhuriyet ve Atatürk Günleri, Konferans, Yer: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Kültür Salonu, 25.10.2016
- (2012) “Değişimin Yönetimi ve Liderlik” Yönetici Eğitimi Seminerleri İzmir Milli Eğitim Müdürlüğü: 15.06.2012 Saat: 13.00-16.30 Yer: Konferans Salonu
- (2012) “Eğitimsel Liderlik” Yönetici Eğitimi Seminerleri Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü: 23 Mayıs 2012 Çarşamba Saat: 09.00-13.00 Yer: Konferans Salonu
- (2012) Etkili Sınıf Yönetimi Mimar Sinan Endüstri Meslek Lisesi 09.05,2012 Çarşamba Saat 12.00 Yer: Okul Konferans Salonu http://www.bornovamimarsinaneml.k12.tr/haberdetay.aspx?tur=haberler&icerikid=293
- (2012) Sınıf ve Öğretim Kavramları Işığında Yeni Sınıf Yönetimi Anlayışı, Hatice Hanım İlköğretim Okulu, 20.03,2012 Cuma Saat 13.00 Yer: Okul Konferans Salonu
- Toprakçı, Erdal ve Esen Bağcıvan (2011) Üniversitelerde Eğitim-Öğretimin Denetimi (Bir Model Önerisi). EYED-DER Eğitim Yöneticileri ve Deneticileri Derneği, KKTC: VI. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi- 16-17 Nisan 2011 Sözlü Bildiri.
- (2011-a) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak Öğrencinin Ailesinin Özellikleri ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/aile.pptx]
- (2011-b) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak Öğrencinin Kendisinin Özellikleri ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/ogrenci.pptx]
- (2011-c) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak Öğrencinin Okulunun Özellikleri ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/okul.pptx]
- (2011-d) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak Öğrencinin Sınıfının Özellikleri ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/sinif.pptx]
- (2011-e) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak «Çevrenin Özellikleri» ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/cevre.pptx]
- (2011-f) Okul Terkinde Önemli Bir Faktör Olarak Kitle-İletişim araçlarının Özellikleri ve Çözüm Önerileri. AB Hibe Projeleri (Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması) Prensesim Projesi Sunumu, Sivas [İnternet-10.12.2011: http://prensesimprojesi.com/sunumlar/files/kitle-iletisim.pptx]
- “Sınıf Öğrenmelerinin İyileştirilmesi” Eğitim ve Okul Yönetimlerini Geliştirme Semineri Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü ve Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanlığı 21-22 Şubat 2011 Yer: Cumhuriyet Üniversitesi Kültür Merkezi http://sivas.meb.gov.tr/sivasmem2/a.php?name=oku&id=376
- Erdal Toprakçı-Gülçin Oflaz (2010) Geometri Dersinin Öğrencilerin Geometrik Düşünme Seviyeleri Üzerindeki Etkisinin Incelenme XIX.Eğitim Bilimleri Kurultayı KKTC International University Faculty of education 15-18 Eylül
- “Öğretmenlik Mesleği Üzerine”- Geçmişten Geleceğe Öğretmenlik Mesleği- Konulu Öğretmenler Günü Paneli - CÜ Kültür Merkezi. 24 Kasım 2010 Düzenleme: Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü.- Düzenleyici: CÜ Eğitim Fakültesi ve Sivas MEM
- Tokat Ili ve İlçelerinde Okul Öncesi Eğitimin Yaygınlaştırılması Çalıştayı 14-19 Şubat 2010 Tokat Il Milli Eğitim Müdürlüğü AR-GE.Birimi Başarıda Sürekli Gelişim Projesi Etkinlikleri http://www.arge60.com/etkinliklerimiz/etkinliklerimiz
- Yücel, H. & Toprakçı, E. (2009). Öğretmen Denetiminin İhmal Edilen Boyutu Olarak Eğitsel Denetim. Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, 22–23 Haziran 2009 Sözlü Bildiri
- "Öğretmenlerin Suç Karnesi- Yargı Kararlı Gazete Haberleri Ölçütünde Karşılaştırmalı Bir Analiz" Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi, IV.Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi, Bildiri Kitabı, 14-15 Mayıs 2009 (ss.475-487) Basılı
- “Sizden çocuğunuza veya ötekine uzanan yolun anahtarı yine sizin elinizdedir” Anne-Baba ve Çocuk İletişimi Semineri Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü ve Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı İşbirliğiyle düzenlendi—Düzenleyen: Doç. Dr. Erdal TOPRAKCI Yer: Eğitim Fakültesi Konferans Salonu- Tarih:30.05.2009
- Toprakçı, Erdal -Güzün Iğci-Sultan Tokat-Hilal Yücel (2007) Türkiye'nin Yükseköğretim Stratejik Planı (YÖK) ile Üniversitelerin Stratejik Planlarının Uyumluluğu. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5 - 7 Eylül 2007 Bildiri Kitabı-2 s.29-37 Basılı
- Toprakçı, Erdal -Gözde Baydemir-Arzu Koçak- Özlem Akkuş (2007) Eğitim Fakültelerinin Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliklerinin Karşılaştırılması. 16. Eğitim Bilimleri Kongresi Gazi Osman Paşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5 - 7 Eylül 2007 Bildiri Kitabı-2 s.111-119 Basılı
- Türkiye de Eğitim Yönetimi Alanında Üretilen Bilimsel Bilginin Niteliği. II. Eğitim Yönetimi Kongresi. 21-22 Haziran 2007 Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği (EYED-DER)
- “Eğitim Bilimciler İçin İnternette Kaynak Tarama ve Kaynak Gösterme” Sivas: 5.Piyade Eğitim Tugayı Konferansı 06.10.2006
- “Eğitimde Bir Niteliği Şekillendirmeye Dönük Etkinlikler: Dersler, Amaçlar –Davranışlar ve Değerlendirme” Sivas: Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Yüksek Okulu Semineri 15.02.2002
- ”Okul Deneyimi-I Dersinin Teori ve Pratiği” X. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri . Bolu: Abant Izzet Baysal Üniv. Eğitim Fakültesi Yayınları, 7-9 Haziran 2001(ss.1964-1372).(Basılı)
- “Bir Örgüt Olarak Sınıf” Sivas: Zara Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 16-04-2001
- “Yaratıcı Okul” Sivas: Zara Ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 16-12-2001.
- “Bilim Felsefesi ve Eğitim Bilim” 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayınları No: 51, 10-12 Eylül 1997, (ss.274-283 (Basılı)
- "Eğitim Biliminde Teori ve Pratik Uyumsuzluğu Sorunsalına Farklı Bir Bakış". ANKARA: H.Ü II.Eğitim Bilimleri Kongresi (6-8 Eylül 1995) Sözlü Bildiri.

Number of References49 times self referenced.
657 times referenced by other.
Books (8 entries)- Toprakci,E., Altunay, E. Ve Aker, E. (2019) Anılarla Okul Müdürlüğü. PegemA Yayınları Ankara
- Erdal Toprakçı-Esen Altunay (2015) Anılarla Öğretmenlik Ankara PegemA Yayınları ISBN: 9786053181125, 624 s.
- 2013, Sınıf Yönetimi Ankara PegemA Yayınları ISBN 978-605-364-458-3 470 s.
- Eğitbilime Giriş, Ankara: Ütopya Yayınevi,isbn: 9789756361757, 408 s., 2012
- Sınıfa Dayalı Yönetim, Ankara: PegemA Yayınları, 2008 ISBN : 9786050022261470 470 s.
- Eğitim Üzerine Ankara: Ütopya Yayınevi, isbn: 9789758382810, 338 s., 2005
- Yerliyaban (Şiir) Ankara: Ütopya Yayınları, isbn: 9789758382985, 79 s., 2003.
- Sınıf Örgütünün Yönetim Ankara: Ütopya Yayınları Yayın Tarihi 2002-03-12 ISBN 9758382748 Dil TÜRKÇE Sayfa Sayısı 312

Finished Research Projects (2 entries)- TR08H2.01-02/038, Proje Eğitim Koordinatörlüğü (2011) Sivas’ta Ortaöğretimde Özellikle Kız Çocuklarının Okullaşmasının Artırılması Projesi Avrupa Birliği Hibe Projeleri destekli 02.02.2011-16.12.2011 (tamamlandı) http://prensesimprojesi.com/
- Eğt.004 , Cumhuriyet Üniversitesi’nin Örgütsel Iklimi-Sivas-2003. Bu Proje Cumhuriyet Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyon Başkanlığı Tarafından Eğt.004 Numaralı Bireysel Projesi Olarak Desteklenmiş ve tamamlanmıştır. Proje Yöneticisi, 2003.
Memberships of Professional Associations (4 entries)- Assocıatıon for Tertiary Educatıon Management (ATEM)
- British Educational Leadership, Management & Administration Society (BELMAS)
- International Association of Educators (IAE)
- Publication Integrity & Ethics (PIE)
Student's Completed Thesis (14 entries)- Doktora, 2019, Doktora, Özden Ölmez Ceylan (2019) "Yükseköğretimin Yeniden Yapılandırılması Sürecine İlişkin Görüşler Temelinde Bir Yasa Önerisi-1-2" Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dokktora Tezi
- Yüksek Lisans, 2018, Dilşad BAKIR (2018) Ortaöğretimde Çalışan Öğretmenlerin Eleştirel Düşünme Becerileri İle Okul Sağlığı Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi Ege üniversitesi Sosyal bilimler enstitüsü Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlama...
- Yüksek Lisans, 2016, Ercan BAYSÜLEN (2016)EDUCATIONAL PHILOSOPHY OF MEHMET AKİF ERSOY (A QUALITATIVE ANALYSE OF HIS SPEECHES AND WRITINGS)Ege University Institute of Social Sciences Master Thesis
- Yüksek Lisans, 2015, Gözde YILMAZ (2015) Söyledikleri ve Yazdıkları Işığında İsmet İnönü'nün Eğitim Felsefesi, Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2011, İlkay BAYRAKTUTAN (2011) İlköğretim Okul Müdürlerinin Denetim Rolleri (Sivas İli Örneği) Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2011, Esen BAĞÇİVAN (2011) Üniversitelerde Eğitim-Öğretimin Denetimi Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2011, Asuman BİLBAY (2011) Üniversite Yöneticilerinin Yeterlikleri Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2010, Gülçin OFLAZ (2010) “Geometrik Düşünme Seviyeleri ve Zeka Alanları Arasındaki İlişki” Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2009, Hilal YÜCEL (2009) Okulöncesi Eğitimi Öğretmeninin Denetimi Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2009, Özlem AKKUŞ (2009) İngilizce Öğrenim ve Öğretiminde Karşılaşılan Sorunlar Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2008, Mustafa ERSOY (2008) Uzaktan Eğitim-Öğretimin Yönetimi Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2007, Arif Mesut PARSIL (2007) Sınıf Örgütünde Yabancılaşma Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2006, Dursun ÇIĞ (2006) İlköğretim Müfettişlerinin. Denetim Sonunda Getirmiş Oldukları Önerilerin Yöneticiler Tarafından Yerine Getirilme Düzeyi ve Engelleri Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi
- Yüksek Lisans, 2005, Ahmet SÖBÜ (2005) "İlköğretim Müfettişlerinin Sorunları (IV. Hizmet Bölgesi Örneği)” Cumhuriyet Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi