Akademik BilgilerESEN ALTUNAY
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Yönetimi Anabilim Dalı
Contact Information- E-posta: Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi , esen.altunay@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Sınıf Öğretmenliği , Türkiye , 2003
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Yönetimi ve Deneticiliği, Türkiye , 2007
- Doktora: Ege Üniversitesi Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi , Türkiye , 2012
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi EBB EYTPE, Türkiye , 2014

Other Professional Activities (13 entries)- Cumhuriyet Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, 2018-In Progress
- Erzincan Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik , 2017-In Progress
- İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, 2017-In Progress
- Ege Eğitim Dergisi, Hakemlik, 2017-In Progress
- Asia-Pacific Education Researcher (TAPE), Reviewer, 2017-In Progress
- 13. Yaratıcı Yenilikçi Öğretmen Semineri, Ege Çağdaş Eğitim Vakfı,Yaşar Üniversitesi Kampüsü, İzmir, Danışma Kurulu Üyesi , 2016
- Okul Yöneticilerinin Ders Denetimi, Okul Yönetiminde Çağdaş Yaklaşımlar, Söyleşi, Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Konuşmacı, 25.05.2016 , 2016
- Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Hakemlik, , 2016-In Progress
- Sakarya University Journal of Education, Reviewer , 2016-In Progress
- The Journal of Cogent Education, Reviewer, 2016-In Progress
- Studies in Higher Education, Reviewer, 2015-In Progress
- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Hakemlik , 2015-In Progress
-  e- International Journal of Educational Research, Reviewer, 2012-In Progress
Research Interests- Eğitim Ekonomisi ve Planlaması (2220100)
- Eğitim Yönetimi ve Teftiş (2220300)
Indexed Journal Publications (22 entries)- Altunay, E. (2017). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Örgütsel Güven ve Adanmışlık Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Milli Eğitim ve Sosyal Bilimler Dergisi. 213, 37-66. ISSN: 1302-5600
- Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2017). Okulun İnsan Kaynağının Bir Öğesi Olarak Okul Yardımcı Personellerinin Anılarının İncelenmesi. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. ISSN: 1306- 7850, 13 (1), 363-391.
- Altunay, E. (2017). Okul Yöneticilerinin Görüşleri Doğrultusunda Eğitim Finansmanı Politikaları: Sorunlar, Nedenler ve Çözümler. Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6(2), 689-714. ISSN: 1308-7177
- Altunay, E. (2017). Ortaöğretim Öğretmenlerinin Öğretimsel Liderlik Rollerine İlişkin Görüşleri. Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21(2): 473-503 ISSN: 1304-4990
- Altunay, E. (2017). Sınıf Yönetiminde Öğretmenlerin Öğretimsel Liderlik Rolleri. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 20(37),19-44 ISSN:1301-5265
- Altunay, E. (2016). The Effect of Training with TQM on the Perceptions of Teachers about the Quality of Schools. Universal Journal of Educational Research 4(9): 2126-2133.
- Özgözgü, S. ve Altunay, E. (2016). Yöneticilerin Liderlik Davranışlarının Öğretmenlere Yansıyan Sonuçları: Bir Meta-Analiz Çalışması. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 14(4), 259-294.
- Ercan, G. ve Altunay, E. (2015). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Kişilik Özellikleri İle Karar Verme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi (İzmir İli Örneği). Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 34(2), 120-143. ISSN: 1300- 302X http://dergipark.ulakbim.gov.tr/omuefd/article/view/5000128569/5000149582
- Altunay, E., Oral, G. & Yalçınkaya, M. (2014). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. Sakarya University Journal of Education, 4(1), 62-80. ISSN: 2146-7455. http://suje.sakarya.edu.tr/article/view/1024000098/5000012730
- Altunay, E. and Tonbul, Y. (2014). Comparison scientific research projects of education faculties. Studies in Higher Education. 1-16. DOI: 10.1080/03075079.2013.865162. ISSN: 0307-5079. http://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03075079.2013.865162#.U0b7Afl_uT8
- Koşar, D. Altunay, E. and Yalçınkaya, M. (2014). The Difficulties of Female Primary School Administrators in the Administration Process and Solution Suggestions. Educational Sciences: Theory & Practice, 14(3), 1-15. ISSN: 1303-0485. www.edam.com.tr/estp DOI: 10.12738/estp.2014.3.2067
- Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2014). Ilköğretim Okullarında Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne Uyumuna Ilişkin Nitel Bir Araştırma. Uluslararası Hakemli Beşeri ve Akademik Bilimler Dergisi. 3 (9). 38-57. ISSN: 2147-4168. http://www.uhbabdergisi.com
- Toprakçı, E. & Altunay, E. (2014). Psikolojik Danışma ve Rehberlik Personelinin Yöneticileriyle İlişkileri (Anılar Bağlamında Nitel Bir Analiz). İlköğretim Online, 13(2), 526‐545, ISSN: 1305-3515. http://ilkogretim-online.org.tr/vol13say2/v13s2m14.pdf
- Altunay, E. (2014). Faculties Members’ Perspectives and Metaphors Towards Universities’ Functions: A Case Study in Education Faculties. US-China Education Review B, ISSN: 2161-6248 4 ( 11), 796-807. http://www.davidpublishing.org/show.html?18375
- Yalçınkaya, M. Koşar, D. & Altunay, E. (2014). Araştırma Görevlilerinin Bilim İnsanı Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. Kastamonu Eğitim Dergisi, 22 (3), 1009-1034. ISSN: 1300- 8811. http://79.123.169.199/ojs/index.php/Kefdergi/article/view/355
- Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013). Avrupa Birliği Kimliğini Yordayan Değişkenlerin Eğitim Kurumlarında İncelenmesi. E-Uluslararası Eğitim Araştırmaları Dergisi. 4(4), 78-99. ISSN: 1309-6265 http://www.e-ijer.com
- Altunay, E. ve Tonbul, Y. (2013). Avrupa Birliği Kimliği Ölçeğinin Eşdeğerlik Uyarlaması. Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi 36, 1-20. ISSN:1694-528X Celalabat – KIRGIZİSTAN http://www.akademikbakis.org
- Altunay, E., Arlı, D., Öz, Y.and Yalçınkaya, M. (2013) Continuity in Educational Supervision: A Case Study. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 106, 723 – 729, ISSN: 1877-0428 http://www.sciencedirect.com
- Altunay, E., Arlı, D. ve Yalçınkaya, M. (2012). İlköğretim okullarında değişim yönetimine ilişkin nitel bir çalışma (tky çalışmalarında ödül alan/almayan okullar örneği). Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri (KUYEB) Dergisi) 12(2),713-730. ISSN: 1303-0485. www.edam.com.tr/kuyeb
- Tonbul, Y. ve Altunay , E. (2011). Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı. E-Journal of New World Sciences Academy Uluslararası Hakemli E-Dergi. ISSN: 1306-3111. Article Number: 1C0435. 6 (3), 2188 - 2209
- Arlı, D., Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme Ve Akademik Başarı Ilişkisi, Akademik Bakış Dergisi Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi. 25, 1-23, ISSN:1694-528X, Celalabat – KIRGIZİSTAN
- Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Öğretmen adaylarının bilgi toplumunda değerlere ilişkin görüşlerinin bazı değişkenler açısından incelenmesi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, 17(1), 5-28. ISSN: 1300-4822

International Conference Proceedings (11 entries)- Altunay, E. ve Uğurlu, N. (2018). İlkokul Öğretmenlerinin Bilgi Toplumuna Yönelik Değerlere Önem Verme Düzeyi ile Öğrencilere Kazandırma Düzeylerine İlişkin Algılarının Karşılaştırılması. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi, ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi.18-22 Nisan 2018. Antalya
- Altunay, E. ve Kardaş, H. (2018). Öğretmenlerin Yer Değiştirmelerinin Okulun Bilgi Yönetimi Açısından İncelenmesi. 27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi. Atatürk Üniversitesi, ULED (Ulusal Eğitim Dernekleri) Platformu ve Pegem Akademi.18-22 Nisan 2018. Antalya
- Altunay, E., Atlay, A. ve Bakır, D. (2018). Eğitim Kurumlarında Değişimin Kültürel Engellerine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Cumhuriyet Üniversitesi. 10-12 Mayıs 2018. Sivas
- Altunay, E. ve Dede, M. (2018). Göçmen Öğrencilerin Eğitim Süreci Açısından Okullararası İşbirliğine İlişkin Okul Yöneticilerinin Görüşleri. 13. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. Cumhuriyet Üniversitesi. 10-12 Mayıs 2018. Sivas.
- Altunay, E. (2017). From Organizational Improvement as a Tool of Change Management towards School Improvement Practices. MIRDEC-3rd, 2017, Conference on Social Science, Economics, Business and Education, 04-06 April, 2017, Budapest, Hungary.
- Altunay, E. and Bakır, D. (2017). The Change of Teacher Candidates' Metaphors On Teaching Profession Before and After Pedagogical Formation Training Course. International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Budapest 2017 (IAC-TELI 2017). 14-15 April, Budapest, Hungary.
- Altunay, E. ve Burak,A. (2017). Eğitim Sisteminde Değişimlerin ve Reformların Nitelikleri Bağlamında Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara
- Altunay, E. ve Ercan, G. (2017). Okul Aile Birliğinin Işleyişi: Okul Yöneticileri ve Velilerin Görüşleri Bağlamında Nitel Bir Araştırma. 12. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi. 11-13 Mayıs 2017. Ankara
- Altunay, E., and Alkan, P. (2016). The Views of Secondary School Administrators about the Management of Cultural Differences in their School. International Journal of Arts and Sciences (IJAS) International Conference for Education.June,21-24, 2016, München, Deutschland
- Altunay, E. (2016). Investigation of Relationship Between School Administrators' Innovation Management Attitudes, Personal Development Efforts and Contribution to the Personal Developments of Teachers, 8th World Conference on Educational Sciences, February, 04 - 06, 2016. Madrid, Spain.
- Altunay, E. Arlı, Arlı, D. Öz, Y. and Yalçınkaya, M. (2013). Continuity in educational Supervision: A Case Study, International Conference on New Horizons in Education 2013. June, 25-27, 2013. Rome, Italy

National Conference Proceedings (15 entries)- Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2016). Türkiye ve Avusturya'da Öğretmen Yetiştiren Fakültelerde Araştırma Görevlilerinin Üniversite ve Lisans Eğitim Sürecine İlişkin Metaforları. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 12-14 Mayıs 2016.Kuşadası.
- Altunay, E. ve Ağaçdiken, Y.E.(2016). İlkokul ve Ortaokul Öğretmenlerinin Eğitim Politikasına İlişkin Metaforlarının Değerlendirilmesi. 11. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 12-14 Mayıs 2016.Kuşadası.
- Altunay, E., Er, M. ve Dönmez, A. (2014). Sağlık Çalışanlarının Lisans Eğitimlerini Değerlendirme Düzeyleri İle Özyeterlik-Etkililik Algıları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi. 21-22 Mart. İzmir
- Altunay, E., Pektaş, S. ve Dönmez, A. (2014). Ebelik ve Hemşirelik Öğrencilerinin Etik Algısı İle Meslek Algısı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi. 21-22 Mart. İzmir
- Dönmez, A, Saydam, B. K., Altunay, E. Demirelöz, M., Başgün, A., Hadımlı, A. ve Canbulut, N. (2014). Gebelik Döneminde Sağlıklı Yaşam Biçimi Davranışlarının İncelenmesi. 1.Ege Ebelik ve Doğum Kongresi. 21-22 Mart. İzmir
- Yalçınkaya, M., Altunay, E. ve Arlı, D. (2012). Araştirma Görevlilerinin Bilim İnsani Yetiştirme Sürecine İlişkin Görüşleri. 7. Ulusal Eğitim Yönetimi Kongresi. 24-26 Mayıs. Malatya
- Altunay, E., Oral, G. ve Yalçınkaya, M. (2011). Eğitim Kurumlarında Mobbing Uygulamalarına İlişkin Nitel Bir Araştırma. 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül. Burdur
- Arlı, D., Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Eğitim Yöneticilerinin Kariyer Gelişimine İlişkin Nitel Bir Araştırma, 20. Eğitim Bilimleri Kurultayı. 8-10 Eylül. Burdur
- Altunay, E. ve Tonbul, Y . (2011). Eğitim Fakültelerinde Gerçekleştirilen Bilimsel Araştırma Projelerinin İncelenmesi. 6. Eğitim Yönetimi Sempozyumu. 16-17 Nisan. KKTC
- Arlı, D., Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2011). Kadın ve Erkek Yönetici Algısına Göre Eğitim Yönetiminde Kadın Yöneticiler. 6. Eğitim Yönetimi Sempozyumu. 16-17 Nisan. KKTC
- Altunay, E., Arlı, D. ve Yalçınkaya, M. (2010). Öğretmen Adaylarında Duygusal Zekâ, Problem Çözme ve Akademik Başarı İlişkisi. 19.Eğitim Bilimleri Kurultayı. 16-18 Eylül. KKTC
- Altunay , E. Arlı, D. ve Yalçınkaya, M. (2010). İlköğretim Okullarında Değişim Yönetimine İlişkin Nitel Bir Çalışma (TKY Çalışmalarında Ödül Alan/Almayan Okullar Örneği). 5. Eğitim Yönetimi Sempozyumu. 1-2 Mayıs. Antalya
- Altunay, E.ve Yalçınkaya, M. (2009). Bilgi Toplumunda Öğretmen Adaylarının Değerlere İlişkin Görüşlerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi. 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı. 1-3 Ekim. İzmir
- Tonbul, Y. ve Altunay, E. (2009). Eğitim Fakültelerinin Öğretmenlerin Mesleki Gelişimine Katkısı. 18.Eğitim Bilimleri Kurultayı. 1-3 Ekim. İzmir
- Altunay, E. ve Yalçınkaya, M. (2008). Öğretmen Adaylarına Göre 21. Yüzyılda İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Yöneticilik Nitelikleri. VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu. 2-3-4 Mayıs. Çanakkale

Number of References1 times self referenced.
126 times referenced by other.
Books (3 entries)- Altunay, E. ve Burak, A. (2017). Eğitim Sisteminde Değişimlerin ve Reformların Nitelikleri Bağlamında Okul Yöneticilerinin Görüşlerinin İncelenmesi. Eğitim Yönetimi Araştırmaları içinde (Editörler: Sadegül Akbaba Altun, Deniz Örücü, Kadir Beycioğlu, Yaşar Kondakçı ve Serkan Koşar). 49-64. e- ISBN: 978-605-241-155-1. Ankara: Pegem Akademi Yayıncılık
- Altunay, E. (2016)."Eğitimin Denetimi" Eğitbilim-Pedandragoji içinde (Editör:Erdal Toprakçı). Ankara: Ütopya Yayıncılık
- Toprakçı, E. ve Altunay, E. (2015). Anılarla Öğretmenlik. Ankara: Pegem A Akademi

Finished Research Projects (3 entries)- BAP Projesi,18-EĞF-002, Altunay, E. (2018--). Müdür Yardımcılarının Okul Müdürleri Tarafından Yetiştirilme Düzeyleri İle Okullarının Gelişim Gereksinimlerini Belirleme Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BAP Projesi.Proje Yürütücüsü.
- TÜBİTAK Projesi, No:217K375, Altunay, E. (2018--). No: 217K375. Değişimi Yönetmenin Bir Aracı Olarak Okul Geliştirmenin İncelenmesi. TÜBİTAK-3001- Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı Projesi. Proje Yürütücüsü.
- BAP Projesi- No: 15-EĞF-005, Altunay, E. (2015-2016).İlköğretim Öğretmenlerinin Örgütsel Adanmışlık Düzeylerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi BAP Projesi.Proje Yürütücüsü.
Memberships of Professional Associations (1 entries)- Eğitim Yöneticileri ve Eğitim Deneticileri Derneği
Student's Completed Thesis (9 entries)- Yüksek Lisans, 2017, M. Bachirou Djibril İssoufou (2017). Eğitim Göstergelerinin Kişisel Ekonomik Getiri Düzeyi İle İlişkisi: Türkiye, Nijer ve Fransa Örneği. Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Anabilim Dalı Eğitim Yönetimi, Tef...
- Yüksek Lisans, 2015, Pazarcıklı,F. (2015). İlkokul ve Ortaokul Yönetici ve Öğretmenlerinin Örgütsel Sosyalleşme Düzeylerinin İncelenmesi (İzmir İli Örneği). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Türkçe İşletme Yükse...
- Yüksek Lisans, 2014, Ercan, G. (2014). İlkokul ve Ortaokul Yöneticilerinin Kişisel Özellikleri ile Karar Verme Stilleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Türkçe İşletme Yüksek Lisans ...
- Yüksek Lisans, 2014, Güven, S. (2014). İlköğretim Okulu Öğretmenlerinin Müdürlerinin Duygusal Zekâ Düzeylerine İlişkin Algıları İle Öğretmenlerin Örgütsel Kimliği Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İ...
- Yüksek Lisans, 2014, Buharalıoğlu, C. (2014). İlköğretim öğretmenlerinin okul yöneticilerinin vizyoner liderlik davranişlarini gösterme düzeylerine ilişkin görüşleri (İzmir İli Çiğli İlçesi Örneği). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İ...
- Yüksek Lisans, 2013, Güçlüoğulları, N. (2013). Okul yöneticileri ve öğretmenlerin eğitim kurumlarına yönetici atamaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi (İzmir İli Çiğli İlçesi örneği) Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bil...
- Yüksek Lisans, 2013, Özkılınç, H. M. (2013). Mesleki Teknik Ortaöğretim Okullarının Yöneticilerinin Değişimi Yönetme Yeterliliklerinin İncelenmesi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Türkçe İşletme Yüksek Lisans P...
- Yüksek Lisans, 2013, Bağcı, H. (2013). Fatih projesi çerçevesinde; ortaöğretim öğrencilerinin etkileşimli tahtaya yönelik görüşlerinin incelenmesi. Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Ana Bilim Dalı. Türkçe İşletme Yüksek Lisans Pr...
- Yüksek Lisans, 2013, Kılınçarslan, S. (2013). Okul yöneticilerinin liderlik stilleri ile öğretmenlerin örgütsel bağlılık düzeyleri arasındaki ilişkinin incelenmesi (İzmir ili Karabağlar ilçesi örneği). Okan Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İ...