Akademik BilgilerNURİ BİLGİN
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Psikoloji Bölümü
Sosyal Psikoloji AnaBilim Dalı
( Not An Active Personnel )
Contact Information- E-posta: nuri.bilgin@ege.edu.tr
Academic Degree Information- Lisans: Ankara Üniversitesi, Türkiye, 1969
- Doktora: Strasbourg Üni., Fransa, 1976
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1981
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1988

Administrative / Academic Duties (4 entries)-  Ege Ün. Edebiyat Fak., Psikoloji Bölüm Başkanlığı, 2003-
-  Ege Ün. Edebiyat Fakültesi Dekanı, 1994-2000
-  Ege Ün. Edebiyat Fakültesi Dekan Yardımcısı, 1988-1991
-  Ege. Ün. Ed. Fak. Psikoloji Bl. Sosyal Psi. Anabilim Dalı Başkanı, 1986-
Other Professional Activities (4 entries)- İzmirli Olmak Sempozyumu Danışma Kurulu Üyeliği, 2008-2009
-  "Communication Espace Et Societe" Uluslararası Kollokyumu'nda Comite De Parrainage Üyesi., 1994-2000
- V. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Başkanlığı., 1988-1989
- I. Ulusal Psikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Genel Sekreterliği, 1980-1981
Research Interests- Sosyal Psikoloji (2100201)
Indexed Journal Publications (3 entries)- Bezirgan Arar, Yurdagül ve Bilgin, Nuri: Gazetelerde ötekileştirme pratikleri, İletişim Kuram ve Araştırma Dergisi, s. 30, 2010, s. 1-18
- Bilgin, Nuri: From An İndustrial society To a Maintenance Society, İmpact of Scıence on Socıety, 30/2, S.121-132, 1980.
- 1976, Une etude psycho-sociologique du phenomene de maintenance I-II. Maintenance. No.60-61, 5-9

Publications in Non-Indexed Journals (62 entries)- 2013, (N. P. Uğurlar ile birlikte) Ölümü evcilleştirmek, Tarih ve Kolektif Bellek içinde, İstanbul: Bağlam Yayınları
- 2013, (N. P. Uğurlar ile birlikte) Ölümü evcilleştirmek, Tarih ve Kolektif Bellek içinde, İstanbul: Bağlam Yayınları
- 2013, Sosyal bilimlerin yüzyılı, Tarih ve Kolektif Bellek içinde, İstanbul: Bağlam Yayınları
- 2012, Bir kimlik yeri olarak Sandıklı, Sandıklı Araştırmaları, İzmir: Ege Ün. Yay.,1-10
- 2012, Geleneksel toplumun mekan organizasyonu ve yaşam tarzlarının değişimi, Sandıklı Araştırmaları, İzmir: Ege Ün. Yay., 467-496
- 2012, (N. Karayiğit ve M. Yamakoğlu ile birlikte) Sandıklı'da yaşam kalitesi ve kentsel doyum, Sandıklı Araştırmaları, İzmir: Ege Ün. Yay., 413-432
- 2012, (M. Yamakoğlu ve N. Karayiğit ile birlikte) Yurttaş gazeteciliği ve yerel basın, Sandıklı Araştırmaları, İzmir: Ege Ün. Yay., 433-448
- 2011, Sosyal düşüncede kent kimliği, İdeal Kent: Mekan ve Kimlik, 3, 20-47
- 2011 Seçim sonuçları: Başarılı-başarısız ilanının bir temeli var mı?, Türkiye Günlüğü, 2011, n. 106, s. 9-14
- 2011 Baudrillard ve yabancılaşma, Özne Dergisi- Bahar 2011, 123-130
- 2010, Bilgin, Nuri ve Uğurlar, Pınar: İzmir ve İzmirlilere ilişkin algı ve temsiller, İzmirli Olmak Sempozyumu, 23-24 Ekim 2009, APİKAM, İzmir
- 2010, Bilgin, Nuri: İzmir'in İnsanları ya da İnsanların İzmir'i, İzmirli Olmak Sempozyumu, 23-24 Ekim 2009, APİKAM, İzmir, s. 7-13
- 2010, Bilgin, Nuri: Sosyal bilimlere şaşı bakmak, Türkiye Günlüğü, n. 100, s. 14-18
- 2009, Psiko-sosyal açıdan seçim sonuçlarına bir bakış, Türkiye Günlüğü, bahar. 2009, n. 97, s. 7-13
- 2009, Bezirgan-Arar, Y & Bilgin, N.: Gazete haber başlıklarında Öteki'nin inşası, in Kültür ve İletişim, n. 12 (2), s. 133-158
- 2009, Bilgin, N.: Kültür değişmeleri ve kimlik sorunları, in Mümtaz Turhan Sempozyumu Bildirileri, Ankara: Gazi Üniversitesi Yayınları, s. 161-188
- 2009, Bilgin, Nuri: Yönlendirici bir fikir olarak cumhuriyet, Doğu Batı Dergisi, n. 47, s. 105-122
- 2008, Bilgin, N.: Cumhuriyetin bellek kişileri, Toplumsal Tarih, n. 169, s. 20-26
- Bilgin, N.: Geçmişin araçsallaştırılması-II, in Toplumsal Tarih, n. 174, haziran. 2008, s. 34-40
- Bilgin, N.: Geçmişin araçsallaştırılması-I, in Toplumsal Tarih, n. 173, mayıs. 2008, s. 34-41
- 2007, Bilgin, N.: Mitos ve tarih, Türk-Ermeni İhtilafı Makaleler, (ed. H. Özdemir), Ankara: TBMM Yayınları, s. 491-502
- 2006, Bilin, N.: Turkish Identity in modern Turkey, Turkic Speaking Peoples, New York/Munich: Prestels, s. 474-483
- 2006, Bilgin, N.: Cumhuriyetçi yurttaşlık modeli ve yeni meydan okuyuşlar, in Demokrasi Platformu, n.5, s. 1-18
- 2006, Bilgin, N. : Eşyalar...eşyalar, in Selahattin Hilav'a Saygı, (ed. D. Özlem ve G. Ateşoğlu), İstanbul: Agora Kitaplığı, s. 45-51
- 2005, Bigin, N.: Çok kültülülük ve ulusal kimlik, Türkiye Günlüğü, n. 80, s. 52-66
- 2003, Bilgin, N.: Hastalık zor zanaat, in Türk Psikoloji Bülteni, n. 30/31, s. 144-149
- 2001, Bilgin, N.: Teoriden pratiğe, modelden temsile yurttaşlık, Türkiye Günlüğü, n. 67, s. 44-50
- 1998, Cumhuriyet fikri ve yurttaş kimliği. 75. Yılda Tebaa'dan Yurttaşa Doğru. Tarih Vakfı Yay. 139-150
- 1997, Atatürk ve karizma. 21. Yüzyılda Liderlik Sempozyumu Bildirileri Kitabı.Deniz Harp Okulu Yay. 337-340.
- 1997, Politiik kültür ve cumhuriyetçi demokrasi. I. Ulusal Kültür Kongresi Bildirileri. İKSEV Yay.
- 1997, Rebublican citizenship facing the challenge of identity. Contrasts and solutions in the Middle East . Ed. Ole Horris ve Martin Yüksel. Aarhus University Press. Copenhagen. 356-366
- 1996, Kentsel katılım ve çoğulculuk. M. Göregenli'yle birlikte. Kentte Birlikte Yaşamak Üstüne. WALD Yay., 49-62
- 1995, Kimlik arayışı olarak resmi tarih. Tarih Öğretimi ve Ders Kitapları Sempozyumu. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 107-122
- 1995, Cumhuriyetin yurttaşlığı ve çokkimliklilik. Türkiye Günlüğü. 32, 69-80
- 1995, Kimlik sorununda evrenselcilik-farkçılık gerilimini aşmak. Türkiye Günlüğü.33, 63-71
- 1995, Abraham Moles ve Mikro Psikoloji. Psikoloji-Seminer.10, 155-177
- 1995, Kimliğin kıskacında moderniteyi yeniden bulmak. Söylem.1,25-33
- 1995, Toplumdan sosyal sisteme entellektüeller. Türk Aydını ve Kimlik Sorunu.Bağlam Yay. 189-204
- 1994, Seçim sonrası peyzaj. Birikim. Mayıs. 20-30
- Bilgin, Nuri: Medya gerçeği nerede, Türkiye Günlüğü, S.78-90, 1994.
- Bilgin, Nuri:Modern insan medya ile birlikte yaşamak zorunda, Birikim, s.46-56, 1994.
- Bilgin, Nuri ve Araz, Arzu: Farklı ekonomik sektörlerde iş ve çalışma yaşamı değerleri, Seminer-psikoloji, N.9, s.69-84, 1992.
-  Bilgin, Nuri ve Leblebici , Çiğdem: Radyasyon haberlerine bağlı bilişsel çelişkinin incelenmesi, Psikoloji-seminer Özel Sayı,S.469-484, 1990
-  Bilgin, Nuri: Fiziksel mekandan insani ya da insanlı mekana, Mimarlık, N.3, S.62-65, 1990
- Bilgin, Nuri ve Gökmen, Belgin: Çeşitli enformasyon kriterlerine göre yüklemlemeler, Psikoloji-seminer Özel sayı, S.333-344, 1990.
- 1988, Videolu yaşam. Seminer, 6,
- 1988, Çayda radyasyon ve bilişsel çelişki. Seminer.6,
- 1988, Çeşitli enformasyon türlerinin ve kombinezonlarının yüklemleme üzerindeki etkileri. B. Gökmen'le birlikte. V. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirileri.
- 1987, Kitle paradigması etrafında düşünceler. Seminer. 5, 1-17
- 1986, Systems d'objectset les relations homme-objects. Bulletin de Micro-Psychologie et de Communications.6,9-22
- 1985, Yaşam kalitesi ve çevresel istikrarlılık.A. Moles'la birlikte.Seminer. 113-131
- 1985, Bireylerce algılanan şekliyle yaşam kalitesi. A. Ergenç ve Ö. Timurcanday'la birlikte. III: Ulusal Psikoloji Kongresi Bilimsel Çalışmaları. 233-244
- 1984, Bir elbise söylemi üstünde semiyolojik ve sosyal psikolojik düşünceler. F. Bilgin'le birlikte. Seminer. n.2/3, 177-195
- 1984, Çocuklar ve mekanlar. Mimarlık Dergisi. 9, 18-23
- 1983, Yayaınlardan hareketle Türkiye'de psikolojinin gelişim süreci. I. Ulusal Psikoloji Kongresi Bildirileri. E. Ü. Ede. Fak. Yay. 11-27
- 1982, Kültürel tüketim ve arabesk üstüne. Seminer.109-126
- 1979, Kitle kültürü, iletişimi ve televizyon. Çocuk ve Kitle İletişimi adlı kitapta. İzmir. Bilgehan Matbaası.9-25
- 1979, Okuma kitaplarında ödül ve ceza mekanizmaları. İ. Coşmaz'la birlikte. Çocuk ve Kitle İletişimi adlı kitapta. İzmir. Bilgehan Matbaası. 85-92
- 1979, Çizgi romanlarda yapı ve ideoloji. Çocuk ve Kitle İletişimi adlı kitapta. İzmir. Bilgehan Matbaası. 64-78
- 1979, Kendileme kavramı ve olgusu. Psikoloji Dergisi. n.2(5), 12-19
- 1978, Kültürel süreç içinde haberlerin işlenmesi. Psikoloji Dergisi. n.2,9-17
- 1977, Bakım olgusunun sosyo-psikolojik yanları. Sosyal Bilimler Fakültesi Dergisi.1,

International Conference Proceedings (1 entries)- Perçin, Ürün ve Bilgin, Nuri: Terörizmin algısı ve sosyal temsilleri, 2 nd International Symposium on Terorism and Transnational Crime, 7-9.12. 2010, Antalya

National Conference Proceedings (7 entries)- Bilgin, Nuri: Psikoloji versus siyaset, XVI. Ulusal Psikoloji Kongresi, 14-17 Nisan 2010, Mersin
- Bezirgan Arar, Yurdagül ve Bilgin, Nuri: Türk Basınında Ötekileştirme Olgusu: Bir Süreç Analizi, XI. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, 09-11 Aralık 2009. Ankara, ODTÜ
-  Bilgin, Nuri, Gökten, Melek ve Yetim, Ünsal: Yerel yönetimler için demokratik bir model arayışı, 3. Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara ODTÜ, 21-23.10.1992.
-  Bilgin, Nuri, Göregenli, Melek ve Yetim, Ünsal: Katılım, yaşam kalitesi ve demokrasi açısından insan-kent ilişkisi, VII. Ulusal Psikoloji Konresi, Ankara - Hacettepe Üni., 22-25.9.1992.
-  Bilgin, Nuri: İnsan modelleri ve sosyo-kültürel kimlik , 3.Ulusal Sosyal Bilimler Kongresi, Ankara Odtü, 21-23.10.1992.
- Bilgin, Nuri ve Araz, Arzu : Farklı Ekonomik sektörlerde iş ve çalışma yaşamı değerleri, VI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 5-7.9.1990.
- Bilgin, Nuri ve Korkmaz Mediha: Tutum konusuna farklı ilgililik düzeylerinin tutum değişimindeki rolü, VI. Ulusal Psikoloji Kongresi, İstanbul, 5-7.9.1990.

Books (21 entries)- 2013, Bilgin, N.: Sosyal Psikoloji, İzmir: Ege Üniversitesi Yayınları, 5. Baskı
- 2013, Tarih ve Kolektif Bellek, İstanbul: Bağlam Yayınları
- 2009, Bilgin, N. : Sosyal Değişme Sürecinde İnsan - Eşya İlişkileri (Teközel ve Basaran'ın katkılarıyla), İzmir: Ege Ün. Yayınları
- 2007, Bilgin, N. : Sosyal Bilimlerde İçerik Analizi, Ankara: Siyasal Yayınevi
- 2007, Bilgin, N. : Kimlik İnşası, Ankara: Aşina Kitaplar
- 2007 Sosyal Psikoloji Sözlüğü: Kavramlar Yaklaşımlar,İstanbul: Bağlam Yayınları, genişletilmiş II. Baskı,
- 2005, Bilgin, N.: Siyaset ve İnsan: Siyaset Psikolojisi Yazıları, İstanbul: Bağlam Yayınları
- 2004, Bilgin, N.: Cumhuriyeti Anlamak, İzmir: TERİG Yayınları
- Bilgin, N.: İçerik Analizi, Ege Ün. Yayınları, İzmir, 2000
- Bilgin, Nuri ve ark.: Demokrasi, Kimlik ve Yurttaşlık Bağlamında Cumhuriyet, 256 s., Ege. Ün. Yay., İzmir, 1999
- Sosyal Psikolojide Yöntem ve Pratik Çalışmalar, Ege Ün. Yay., İzmir, 1999
- Bilgin, Nuri: Siyaset ve İnsan, 222 s., Bağlam Yay., İstanbul, 1997
- Cumhuriyet, Demokrasi ve Kimlik (Sempozyum Bildirileri) Bağlam Yayınlaır, İstanbul, 1997
- Bilgin, Nuri: İnsan İlişkileri ve Kimlik, 253 s., İstanbul, 1996
- Bilgin, Nuri: Kollektif Kimlik, 232 s., İstanbul, 1995
-  Bilgin, Nuri: Sosyal Bilimlerin Kavşağında Kimlik Sorunu, 275 s., İzmir, 1994
-  Bilgin, Nuri: Eşya ve İnsan, 458 s., Ankara, 1991
- Bilgin, Nuri: Yerel Yönetimler İçin Demokratik Bir Model Arayışı , 220 s., İstanbul , 1991.
- Bilgin, Nuri: (Ed.): Sosyal Psikolojiye Giriş, 361 s. , İzmir, 1988
- Bilgin, Nuri: Başlangıcından Günümüze Türk Psikoloji Bibliyografyası, 324 s., İzmir, 1988
- Bilgin, Nuri: Eşya Sistemleri ve İnsan-Eşya İlişkileri. 167 s., İstanbul, 1986

Finished Research Projects (6 entries)- 2009, Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Sosyal Değişme Sürecinde İnsan-Eşya İlişkileri, TÜBİTAK projesi, İ. M. Teközel ve G. Başaran'la birlikte
- Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Akademisyen, Çalışan ve Öğrenci Araştırması, Ege Üniversitesi ADEK, 2009, İzmir, Doç. Dr. İ. Mert Teközel ve Osman İyilikçi ile birlikte
- Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Akademisyen Araştırması, Ege Üniversitesi, Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu, 2003, İzmir
- 2000, Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Hazır Çorba Araştırması, Maktaş, Piyale, 1989 |
- 2000, Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Lazanya Araştırması, Maktaş, Piyale, 1987 |
- 2000, Araştırma Projesi, Bilgin, Nuri: Yerel Yönetimler İçin Demokratik Bir Model Arayışı, Tüses, İstanbul, 1990-1991 |
Memberships of Professional Associations (2 entries)- Türk Psikologlar Derneği
- Uluslararası Mikro-Psikoloji ve İletişim Derneği.
Granted Scholarships (1 entries)- 1970, M.E.B. 1416 S.K.
Granted Prizes (1 entries)- 1985, 50. Kelebek Yılı Araştırma Ödülü
Student's Completed Thesis (10 entries)- Yüksek Lisans, 2008, Tezcan, Ebru: Kolektif Kimliğin İnşasında Kurumsal Bellek, CHP Delegelerinin Kolektif Belleğinin İncelenmesi, Ege Üniversitesi
- Doktora, 2007, Teközel, İ. Mert : Gerçekliği İnşa Etkinliği Olarak Sosyal Karşılaştırma Ege Üniversitesi
- Doktora, 2007, Teközel, İ. Mert : Gerçekliği İnşa Etkinliği Olarak Sosyal Karşılaştırma Ege Üniversitesi
- Yüksek Lisans, 1991, Almış, Özden: Kaynaklar, Denklik Kuralları ve Takas Normlarının İncelenmesi, Ege Üniversitesi .
- Yüksek Lisans, 1991, Araz, Arzu: İşletme Yöneticilerinin İş Yaşamı Kalitesi, Ege Üniversitesi .
- Yüksek Lisans, 1991, Harlak, Hacer: Turistlere İlişkin Kategoriler ve Algı Repertuvarları, Ege Üniversitesi .
- Yüksek Lisans, 1991, Meşe, Gülgün: Kültürel Veya Sosyal Kimlik Olgusunun İncelenmesi, Ege Üniversitesi .
- Yüksek Lisans, 1985, Gökten, Melek: Kentsel Alanların Algılanması ve Kentsel İmajlar, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 1985, Yetim, Ünsal: Değişik Sosyo-Kültürel Kesimlerden Kişilerde Yaşam Kalitesi Algısı, Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 1985, Gürşimşek, Işık: Resim Algı ve Tercihlerini Etkileyen Resim Özellikleri, Ege Üniversitesi.