Akademik BilgilerAYTEN AYŞEN KAYA
PROFESÖR
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
İktisat Bölümü
İktisadi Gelişme Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: aysen.kaya@ege.edu.tr
- Telefon: 3115288
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Türkiye, Devam Ediyor
- Doktora: Türkiye, Devam Ediyor
- Yardımcı Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Doçentlik: Türkiye, Devam Ediyor
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, İ.İ.B.F., İktisat Bölümü, Türkiye, Devam Ediyor
- Profesörlük: Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Anadolu Üniversitesi, İşletme, Türkiye, 1983
- Yüksek Lisans: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye, 1985
- Doktora: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat, Türkiye, 1991
- Yardımcı Doçentlik: Anadolu Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, 1991
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, İİBF, İktisat Bölümü, Türkiye, 2001
- Profesörlük: Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (9 adet)- Ege Üniversitesi Ege Stratejik Araştırmalar Dergisi Editörü (e-Dergi), 2010-
- Araştırma Projeleri Alt Komisyon Uzman Grubu Üyesi, E.Ü.İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., 2009-
- Fakülte Kurulu Üyesi, Ege Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi., 2008-
- Müdür, Ege Üniversitesi, Stratejik Araştırmalar Merkezi, 2007-
- Yönetim Kurulu Üyesi, E.Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2005-2009
- Dekan Yardımcısı, E.Ü., İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi,, 2004-2009
- Müdür Yardımcısı, Ege Üniversitesi Ege Stratejik Araştırmalar Merkezi,, 2003-2007
- Anabilim Dalı Başkanı, E.Ü., İİBF, İktisat Bölümü, İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat, 2002-
- İktisat Bölümü Başkan Yardımcısı, E.Ü., İ.İ.B.F., İktisat Bölümü,, 2002-2003
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem), 2009-Devam Ediyor
- Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi (Hakem), 2007-Devam Ediyor
- Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (Hakem), 2007-Devam Ediyor
- Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakem), 2007-Devam Ediyor
- Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, Sosoyal Bilimler Dergisi, (Hakem), 2007-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi, İİBF.,VIII.,IX. ,X., XI .ve XII. Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresi, Kongre Yöneticisi, 2004-2009
- Ege Akademik Bakış Dergisi (Hakem), 2004-Devam Ediyor
- Ege Üniversitesi, İİBF., IV. İktisat Öğrencileri Kongresi, Bilim ve Organizasyon Komitesi Üyesi, 2000-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat (2190300)
- Kalkınma İktisadı ve İktisadi Büyüme (2190302)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Türk Turizm Sektörünün Ekonomik Etkilerinin Girdi Çıktı Yaklaşımıyla Ölçülmesi, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler DergisiCilt 12, Sayı 1, Ocak 2012.
- “Türkiye’de Ar-ge Harcamaları ve Ekonomik Büyüme Arasındaki Nedensel İlişkinin Analizi”,(Analysis of The Casual Relationship Between R&D Expenditures and Economic Growth For Turkey), Ege Akademik Bakış Dergisi, 9(1), 2009, 251-259, (Onur Altın ile birlikt
- 'Alternatif Kur Rejimi Sınıflama Yöntemi: Yükselen Piyasa Ekonomileri Üzerine Bir Analiz' Cilt 9, Sayı 4, Ekim 2009.
- Geçiş Ekonomileri ve Türk Tarım Sektöründe Etkinlik ve Toplam Faktör Verimliliği Analizi (1992-2004)”, Ege Akademik Bakış Dergisi, 8(2), 2008, 843-860, (M. Ali Avcı ile birlikte).
- Türkiye Makine ve Ulaştırma Araçları Sektörünün Rekabet Gücü (1994-2005)“, İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Cilt 23, Sayı 271, Ekim 2008, 29-45 (Onur Altın ile birlikte)
-  “Sürünen Parite Sisteminin Kasım 2000 ve Şubat 2001 Krizlerindeki Rolü: Ekonometrik Bir Yaklaşım”, İktisat, İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 20, Sayı: 229, Nisan, 2005, (M. Güçlü ile birlikte)
- “Döviz Kuru Rejimleri, Krizler ve Arayışlar,”, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Sayı:55, Cilt:16, 2005. (M. Güçlü ile birlikte)
- “Transnational Corporations: The Case of Turkey’s Ege Region Manufacturing Industry”, The Journal of Global Awareness, Volume 5, Number 2, Autumn, 2004 (N. Kumral, F. Barboros, S. Akgüngör ile birlikte)
- “Sürdürülebilir Kalkınma” İktisat İşletme ve Finans Dergisi, Yıl 17, Sayı 198, Eylül, 2002, (O. Aydoğuş, N.Kumral, M. Öğüt, O.Altay ve M. Karadağ ile birlikle)
-  "İçsel Büyüme Kuramına AK Yaklaşımı", Anadolu Üniversitesi, İİBF. Dergisi, Prof. Dr. Rıfat Üstün'e Armağan, Cilt XV, Sayı 1-2, 389-402, 1999.
- "Azgelişmiş Ülkeler ve Küreselleşme", Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, Prof.Dr. Rıfat Üstün'e Armağan, Cilt XV, Sayı 1-2, 403-410,1999.
- "Türkiye'de Özel Sektör Yatırımları ve İnsan Sermayesi", Gazi Üniversitesi, İİBF, Ekonomik Yaklaşım Dergisi, Cilt 9, 61-70, Kış 1998 (İ.Şıklar ile birlikte)
- "Kalkınmada Teknoloji Geliştirmenin Önemi ve Türkiye'nin Ar-Ge Politikası", Anadolu Üniversitesi, İİBF Dergisi, 381-392, 1997.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Kaya A.A., Yeniliğe Dayalı Endüstriyel Kalkınma ve Türkiye, Yayıma Hazır Doçentlik Tez Çalışması, İzmir, 2000.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (14 adet)- 'Industrial Clusters as Regional Development Tool: A Spatial Analysis on Turkey' Econ Anadolu, Anadolu International Conference in Economics, June 17-19, 2009, Eskişehir/Turkey (Burcu Türkcan ve Elif Tunalı Çalışkan ile birlikte)
- 'The Role of Clusters in the Regional Innovation Sistems in Today's Globalizing World: A Comparative Analysis of Turkey with Succesful Countries, 5th International Conference on Business, Management and Economics (ICBME'2009): Globaliztion, Global Brandingn and their Strategic Implications, 22-24 October 2009, Çeşme/İzmir Turkey (Elif Tunalı Çalışkan ve Burcu Türkcan ile birlikte)
- "Information and Communication Technology and Development: The Case of Turkey", Regional Studies Association International Conference Region In Focus? 2nd-5th April 2007. Lisbon, Portugal
- "Regional Specialization and Location of Industrial Activity In Turkey", Shaping EU Regional Policy: Economic Social and Political Pressures", Regional Studies Association International Conference, 8th and 9th June 2006, Leuven, BELGIUM.
- "Intra-industry Trade of Turkey with the Neighboring Countries", 1st International Conference on Business Management and Economics , 16-19 June 2005, Yaşar Üniversity, İzmir, Turkey (Aydanur Gacener ile birlikte)
- "Investment in Human Capital and Economic Development: Case of Turkey", 13 th Annual Conference of the Global Awareness Society International" 24-27 August 2004, The Finance Academy, Moscow, Russian Federation.
- 2003, Teknolojik Yenilik ve Rekabeti Artırmada Yenilik Sistemleri ve Teknoloji Öngörüsü, ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi VII, 6-7 Eylül, Ankara
- "Uluslararası Entegre Üretim: Ege Bölgesi İmalat Sanayi Örneği, ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi V. , CD Rom basımı, 10-13 Eylül, Ankara, 2001 (N.Kumral, S. Akgüngör ve R.F. Barboros, ile birlikte) (
- "Technological Change in Development: A Technology Project for Turkey" 9th Annual International Conference Global Awarensess Society International, Proceegings, 96-104, New York, 2000.
- "Teknolojik Değişmenin Sosyo-Ekonomik Boyutu", ERC/ODTÜ Uluslararası Ekonomi Kongresi IV. , 13-16 Eylül, Ankara, 2000.
- 0,
- 0,
- 0,
- 0,

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Financial Innovation and Demand for Money: The Turkish Case (Finansal Yenilik ve Para Talebi : Türkiye Örneği), IX. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu, (9th Econometrics &Statistics Symposium), 28-29 May, 2008, Kuşadası/Türkiye.
- Kaya, A.A. "Türkiye'de Genç İşsizliği ve İstihdam Sorununa Çözüm Olarak Mesleki Eğitim", 2000'li Yıllara Doğru Türk Ekonomisinin Sorunları Sempozyumu, Kasım Kayseri, 1998, Erciyes Üniversitesi, İİBF Dergisi Özel Sayısı Sayı 15, 45-56, 1999.

Kitapları (8 adet)- • "Uygun Teknoloji Seçimi ve Kalkınma", içinde Kalkınma Ekonomisi Seçme Konular Gözden Geçirilmiş ve Güncellenmiş 2. Baskı, Editör: S. Taban ve M. Kar, Ekin Kitabevi, 2008 (1. Baskı 2004)
- • Kalkınma Ekonomisi: Teori ve Politika, Düzeltilmiş ve Gözden Geçirilmiş 5. Baskı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, Ekim (2006) (Ergül Han ile birlikte) (1. Baskı 1996)
- "Afrika’da Ekonomik Entegrasyonlar" içinde Ekonomik Entegrasyon: Küresel ve Bölgesel Yaklaşım (Ed: O. Küçükahmetoğlu ve diğerleri,Ekin Kitabevi, 2005.(Erol Kutlu ile birlikte)
- "Kalkınmada Nüfus, İstihdam Sorunları ve İnsan Sermayesi", "Sürdürülebilir Kalkınma ve Yoksulluk", "Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve Dışsal Büyüme Kuramları" ve "İçsel Büyüme Kuramları" içinde İktisadi Kalkınma ve Büyüme "Anadolu Üniversitesi Yayın 2004
- Kaya A.A., İ.Şıklar ve S. Gerek, NAİRU Teori, Eleştri ve Türkiye Uygulaması, Anadolu Üniversitesi Yayınları:No 1090/147, Eskişehir, 1999.
- "Kalkınmada Nüfus ve İnsan Sermayesi", "Sanayileşme Stratejileri" ve "Sürdürülebilir Kalkınma", içinde Kalkınma Ekonomisi, Anadolu Üniversitesi Yayınları No.1121, Açık Öğretim Fakültesi Yayınları No: 604, Kasım 1999 Eskişehir (F.Vural Savaş ve Ergül Han i
- Kaya A.A., Büyüme Teorileri, Eskişehir, 1998.
- 0,

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- Araştırma Projesi, Alternatif Kur Rejimleri Altında Makro Ekonomik Değişkenlerin Performansı, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, 2007/İKT/007, Proje Yöneticisi, (Araştırmacı: Mehmet Güçlü), 2007-2009.
- 2008, Araştırma Projesi, Endüstri İçi Dış Ticaret ve Türkiye'nin Seçilmiş OECD Ülkelerinde Endüstri İçi Dış Ticaret Analizi, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi, Proje Yöneticisi, (Araştırmacı: Aydanur Gacener Atış ) 2007 İKT 003
- 2007, Araştırma Projesi, Yabancı Sermaye Yatırımlarının Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, Proje Yöneticisi, 2005/IKT/007
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (6 adet)- 
- 
- 
- Global Awareness Society International
- Regional Studies Association
- The American Economic Association
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (11 adet)- Yüksek Lisans, 2010, Şener, Gökçe, 'Türkiye'nin Yenilikçi Gücü ve İmalat Sanayi Üzerine Ampirik Bir Uygulama', Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Canlı, Berna, 'Türk Turizm Sektörünün Girdi-Çıktı Metodu İle Analizi', Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Doktora, 2008, Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Kur Rejimi Tercihi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Sadık ACAR 1. Lisansüstü Tez Yarışması – Doktora Tez Ödülü, 2009
- Doktora, 2008, Yükselen Piyasa Ekonomilerinde Kur Rejimi Tercihi Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,1. Dokuz Eylül Üniversitesi, Prof. Dr. Sadık ACAR 1. Lisansüstü Tez Yarışması – Doktora Tez Ödülü, 2009
- Yüksek Lisans, 2007, Şen, Fulya, 'İçsel Büyüme ve Türkiye'de Yatırım Harcamaları', Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2004, Güçlü, Mehmet , « Ekonomik İstikrar Arayışlarında Döviz Kuru Sistemlerinin Rolü : 2000 Yılı Türkiye Deneyimi », İktisadi Araştırmalar Vakfı (İKV), Tez Değerlendirme Yarışması - Yüksek Lisans Tez Ödülü, 2005.
- Yüksek Lisans, 2003, Büyükağaoğlu Işıl Şeniz « Doğrudan Dış Yatırımların Belirleyenleri ve Türkiye Üzerine Amprik Bir Çalışma », Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
- Yüksek Lisans, 1998, Koçyiğit M., 'Türkiye'de Kayıt Dışı Ekonominin Boyutları ve Kayıt Altına Alınması İçin Gerekli Düzenlemeler', Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998.
- Yüksek Lisans, 1997, Duyar, Y., 'Türk Savunma Sanayinin Ekonomideki Yeri ve Önemi', Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997.
- Yüksek Lisans, 1994, Güngör, M.,'Türkiye'de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Türkiye Ekonomisindeki Durumu ve Avrupa Birliği Ülkeleriyle Karşılaştırılması', Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1994.
- Yüksek Lisans, 1993, Kurtyılmaz N.'Türkiye'de Tarımsal Fiyat Politikaları ve Destekleme Alımları: Tütünde Uygulama', Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1993