Akademik BilgilerTUNCAY ÖĞRETMEN
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tuncay.ogretmen@ege.edu.tr
- E-posta: togretmen@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğt. Ölç. ve Değ. AB, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğt. Bil. Böl, Türkiye, 1995
- Doktora: Hacettepe Ünv. Eğitim Fak. Eğt. Ölç. ve Değ. AB Dalı, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı, 2011-
Uzmanlık Alanları- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2220801)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Topkaya, N., Yaka, B., Öğretmen, T., Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımları Envanteri’nin Uyarlanması ve İlgili Yapılarla İlişkisinin İncelenmesi. Eğitim ve Bilim, 36 (159), 192-204 (2011).
- Dural, S., Somer, O., Korkmaz, M., Can, S. Ve Öğretmen, T. İkinci Drerece Örtük Gelişme Modelleri ve Ölçme Eşdeğerliği. Eğitim ve Bilim, 36 (161), 51-63 (2011).
- Uzun, Bilge. ve Öğretmen, T. Fen Başarısı ile İlgili Bazı Değişkenlerin TIMSS-R Türkiye Örnekleminde Cinsiyete Göre Ölçme Değişmezliğinin Değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim,35 (155), 28-35 (2010).
- Dural, S., Somer, O., Korkmaz, M., Can, S. Ve Öğretmen, T. Zamana Bağlı Değişimin İncelenmesi: Örtük gelişme modelleri. Türk Psikoloji Dergisi, 25 (65), 1-13, 2010.
- Öğretmen, T., A Comparison of the Parametric Methods Based on the Item Response Theory in Determining Differential Item and Test Functioning, Education and Science, 34 (152), 113-126 (2009).
- Doğan, N. ve Öğretmen, T., Değişen Madde Fonksiyonunu Belirlemede Mantel-Haenszel, Ki-Kare ve Lojistik Regresyon Tekniklerinin Karşılaştırılması, Eğitim ve Bilim, 33 (148), 100-113 (2008).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Uzun, N.B., Gelbal, S. Ve Öğretmen, T. TIMSS-R Fen Başarısı ve Duyuşsal Özellikler Arasındaki İlişkinin Modellenmesi ve Modelin Cinsiyetler Bakımından Karşılaştırılması. Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, 18 (2), 531-544, 2010.
- Öğretmen, T., Alan Tercih Envanteri: Ölçeklenmesi, Geçerliği ve Güvenirliği. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (3), 507-522 (2008).
- Voltan Acar, N., Öğretmen, T., Kendini Belirleme (Güvengenlik) Ölçeği Geliştirme Çalışmaları. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 67-78 (2007).
- Doğan, N., Öğretmen T., Madde Yanlılığını Belirleme Teknikleri Arasında Bir Karşılaştırma. Eğitim Araştırmaları, 6 (23), 94-105 (2006).
- Doğan, N., Öğretmen, T., Test ve Madde Yanlılığı. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (1), 89-103 (2005).
- Öğretmen, T., Doğan, N. OKÖSYS Matematik Alt Testine Ait Maddelerin Yanlılık Analizi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 5 (8), 61-75, (2004).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- Nilüfer, A., İnceoğlu, M.M., Öğretmen, T. ve Aslan, B.G., A Reliability and Validity of Active-Reflective, Visual-Verbal Dimensions in the Felder and Solomon Learning Style Measurement Scale, The First International Congress of Educational Research, Cilt:1, Sayfa: 261. Çanakkale, 2009.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Proje no: 09.EGF.004, Mikro Beceri Eğitimi Programının Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi, Ege Üniversitesi tarafından desteklenen proje, Proje Danışmanı, Proje no: 09.EGF.004 (2009-2011, Tamamlanmış Proje ).
- Proje No: 1-04 A 704 006, İstatistik Dersinde Bilgisayar Kullanmanın Öğrenci Başarısı Ve Tutum Düzeylerine Etkisi, Hacettepe Üniversitesi tarafından desteklenen proje, Proje Yardımcısı, Proje No: 1-04 A 704 006, (14.08.2006,Tamamlanmış Proje).
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Doktora, 2011, YAKA, Barış Mikro Beceri Eğitimi Programı’nın Psikolojik Danışman Adaylarının Psikolojik Danışma Becerilerine Etkisi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Doktora Tezi, 2011...
- Yüksek Lisans, 2010, GÖKÇE, İlkay İngilizce Hazırlık Öğretim Elemanlarının Tükenmişlik Düzeyleri ile Öğrencilerin Başarıları Arasındaki İlişki. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, Planlaması ve Ekonomisi Ana...
- Yüksek Lisans, 2010, TAÇYILDIZ, Özge Lise Öğrencilerinin İnternet Bağımlılığı Düzeylerinin Bazı değişkenlere Göre Yordanması. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, 2010. ...
- Yüksek Lisans, 2010, FIRAT, Sezen Öğretmen Algılarına Göre Ortaöğretim Okul Müdürlerinin Kullandıkları Çatışma Yönetimi Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Yönetimi, Teftişi, P...