Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerELA ATIŞ
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarım Ekonomisi Bölümü
Tarım Politikası ve Yayım Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ela.atis@ege.edu.tr
- Telefon: 0.232.3881862
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniver., Türkiye, 1985
- Yüksek Lisans: Ege Üniver., Türkiye, 1988
- Doktora: Ege Üniver., Türkiye, 1994
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniver., Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege Üniver., Türkiye, 1999
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Yönetim Kurulu Üyeliği, 2000-2003
- Bölüm Başkan Yardımcılığı, 1999-2002
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 1997-1999
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Tarım Ekonomisi Derneği, Kurucu Üyeliği,
Uzmanlık Alanları- Tarım Politikası (5010701)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Karahan Uysal, Ö., E Atış, 2010, "Assessing the performance of participatory irrigation management over time: A case study from Turkey", Agricultural Water Management 97 (2010) 1017–1025.
- M. Yercan, E Atış, H.E. Salalı, Assessing Irrigation Performance in the Gediz River Basin of Turkey: Water User Associations versus Coperatives, Irrigation Science, vol:27, No:4, May 2009, 263-270.
- 2008, Şahin, Ahmet, Ela Atış, Bülent Miran, Daha Etkin Tarım-Çevre Politikaları İçin Homojen Alanların Belirlenmesi: Ege Bölgesi Örneği, Ekoloji Dergisi, No:67, s:15-23.
- Atış, E. (2006). "Economic Impacts on Cotton Production due to the Land Degradation in Gediz Delta, Turkey", Land Use Policy, 23 (2006), 181-186.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- Karabat, S., Atış, E.,2012. Manisa İli Bağ Alanlarında Kullanılan Tarımsal İlaçların Gıda Güvenliğine Etkisinin Koşullu Değerleme Yöntemiyle Analizi, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi Cilt:4, Sayı:1, 17-25.
- Atış, E., H.E. Salalı, 'AB Ortak Tarım Politikası ve Çevresel Entegrasyon', İzmir Ticaret Borsası Dergisi, Sayı:57, Ocak-Mart 2007, 36-39.
- Atış, E., H.E. Erdem (2005). “Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi“, Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, Ankara.
- Demirbaş, N., E. Atış (2005). “Türkiye Tarımında Gıda Güvencesi Sorununun Buğday Örneğinde İrdelenmesi“, E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 42/1, İzmir, 179-190.
- Atış, E., E. Nurlu, B. Miran, Z. Kenanoğlu (2005). “Economic and Ecological Factors Affecting Sustainable Use of Agricultural Land and Optimal Sustainable Farm Plans: The Case of Menemen”, Pakistan Journal of Biological Science, vol.8 (1): 54-60.
- Artukoğlu, M., E. Atış(2005). “Türkiye’nin AB’ye Yaş Meyve ve Sebze İhracatındaki Gelişmeler”, Dünya Gıda Dergisi, sayı:2005-7, İstanbul, 82-86.
- Atış, E. (2004) “Arazi Degradasyonu ve Gıda Güvencesi İlişkisi: Türkiye’de Durum”, Dünya Gıda Dergisi, sayı: 2004-11, Kasım 2004, İstanbul, 75-81.
- Atış, E. (2004) “Çevre ve Sürdürülebilirlik Boyutuyla Organik Tarım”, Buğday Dergisi, (www.bugday.org)
- Atış E., "Doğal Kaynakların Korunması Politikalarının Çevreye Etkisi", TMMOB-ZMO İzmir Şubesi-Bülten:Tarım ve Çevre Özel Sayısı, sayı:33, s.3-5, 2001.
- Atış E., "Sulama Projelerinin Değerlendirilmesi ve Türkiye'deki Uygulamalar", Tarım ve Mühendislik Dergisi, sayı:59, s.39-45, 1999.
- Atış E., H. Tanrıvermiş, E. Işıklı, "Sürdürülebilir Tarımsal Kalkınma ve Türkiye Tarımı", Üçüncü Sektör Kooperatifçilik Dergisi, sayı:125, s.14-26,1999.
- Abay C., G. Saner, E. Atış, "Gender and Education in the Course of Rural Adjustment Prosesses: The Field Study in İzmir Province", Transforming Rural Sector to the Requirements of Market Economy Examples from Turkey, Poland and Ukraine, Ed:G. Eraktan, J. Gudowski, 143-150, 1997.
- Kumuk T., S. Akgüngör, C. Abay, E. Atış, "Is The Training and Visit Based Extension an Alternative to Conventional System? The Turkish Experience", E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:32, sayı:3, 211-218, 1995.
- Atış E., "Türkiye'de 1980 Sonrası Yatırım Teşvik Uygulamaları ve Tarımsal Yatırımlardaki Gelişmeler", Tarım Ekonomisi Dergisi, sayı:2, s.62-74, 1993.
- Atış (Ardıç) E., "Avrupa Topluluğunda ve Türkiye'de Tarımsal Yapıya Yönelik Politikalar", E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt:29, sayı:2-3, 167-174, 1992.
- Atış E., "Manisa Yöresinde Arazi Kıymetleri ile Toprak Rantları Arasındaki İlişkiler", E.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, Cilt:26, sayı:2, 109-118, 1989.
- Işıklı E., E. Atış (Ardıç), "Tarımda Yeter Gelirli İşletme Büyüklüğü Ölçütleri ve Bazı Öneriler", MPM Verimlilik Dergisi, sayı:3, s.159-172, 1989.
- Işıklı E., E. Atış(Ardıç), "Türkiye'de Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımı, Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Yolları", MPM Verimlilik Dergisi, sayı:4, s.145-164, 1989.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Atış, E. (2006). Tarım ve Çevre, Ed: F.Yavuz, Türkiye’de Tarım, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Strateji Geliştirme Başkanlığı, Ankara.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Atış,E.,Kenanoğlu Bektaş,Z., Salalı,E., 2010. RAISING AWARENESS ACTIVITIES IN ORGANIC AGRICULTURE: The Case of Izmir Province, International Conference on Organic Agriculture in Scope of Environmental Problems 03-07 February 2010 in Famagusta, p.118-122.
- 2009, Salalı, H.E., E Atış, N. Erdoğan, Turkey's Environmental Policies for Agricultural Pollution, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia-Northern Cyprus, Ed:H.Gökçekuş, vol:4, p:1535-1547.
- 2009, Erdoğan, N., H.E. Salalı, E. Atış, B. Miran, Economic Value of Izmir Culture Park, International Conference on Environment: Survival and Sustainability, 19-24 February 2007, Nicosia-Northern Cyprus, Ed:.Gökçekuş, vol:5, p:2163-2172.
- Erdem, H.E., E. Atış (2005). "Economic Valuation of Biological Diversity: The Case of Wild Orchid", X. Eurpean Ecological Congress, Nov. 8-13 2005, Kuşadası, Turkey.
- E.Atış, "The Role of Women in Irrigated Agriculture in Turkey", Workshop on Gender and Water Resources Management in the Mediterranean, Ed: Mona El-Kady, Atef Hamdy, Cairo-Egypt, 12-14 2002, Bari, Italy.
- Saner G., E. Atış, "Woman and Productivity in Rural Sector", Ninth World Productivity Congress: New Visions and Strategies for the Next Century: People, Technology and Productivity, Proceedings Volume:2, İstanbul-Turkey, 1414-1429, June 4-7 1995.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (24 adet)- Karabat, S., Atış, E., Yüksel, S., 2015, Manisa İli Üzüm Üreticilerinin Geleneksel İlaçlar Ve Çevre Dostu İlaçlar Arasındaki Tercihinin Analitik Hiyerarşi Süreci (AHS) Yöntemiyle Analizi, 2. İç Anadolu Bölgesi Tarım ve Gıda Kongresi 28-30 Nisan 2015 Bildiri Özetleri Kitabı Poster Sunum, Sayfa 581. Nevşehir.
- 2011, Karabat Selçuk, Atış Ela, "Manisa İli Bağ Alanlarında Tarımsal İlaç Kullanımı Konusunda Üreticilerin Tutum ve Davranışları", Türkiye Bağcılık ve Teknolojileri Sempozyumu,5-9 Ekim 2009, Manisa, Cilt 1, s. 206-215.
- 2010, Albayrak, M., K. Taşdan, E. Güneş, G. Saner, E. Atış, F. Çukur, F. Pezikoğlu, 'Küresel Rekabet Açısından Türkiye'de Tarım ve Gıda Ürünleri Pazarlama Sistemlerine Bakış: Mevcut Yapı, Sorunlar, Fırsatlar, Hedefler', Türkiye Ziraat Mühendisliği VII. Teknik Kongresi, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, Bildiriler Kitabı-2, 1305-1320.
- Kenanoğlu Bektaş, Z., E. Atış, 2010. 'Ege Bölgesinde Organik Tarımın Ekonomik Sürdürülebilirliği', 1. GAP Organik Tarım Kongresi 17-20 Kasım 2009 Şanlıurfa, Bildiriler Kitabı, Ed: A.Sürücü vd., 88-99.
- Salalı, H.E., Atış, E., 'Tahtalı Baraj Havzasında Organik Tarımı Yaygınlaştırma Faaliyetleri ve Başarı Durumu, Türkiye IX. Tarım Ekonomisi Kongresi 22-24 Eylül 2010, Şanlıurfa, Ed: B. Karlı, R. Özel, F.Ö. Kara, Cilt 2, 565-571.
- 2008, Karabat, S., E. Atış, 'Manisa İlindeki Tarımsal İlaç Bayilerinin Bağcılık Alanındaki Faaliyetleri ve Gıda Güvenliği Konusundaki Yaklaşımları', VIII. Ulusal Tarım Ekonomisi Kongresi Bildirileri-Gıda İşletmeciliği, Bursa, 264-274.
- Atış, E., H.E. Salalı, AB'de Uygulanan Tarım-Çevre Politikalarının Türkiye Açısından Değerlendirilmesi, Türkiye VII. Tarım Ekonomisi Kongresi 13-15 Eylül 2006, Antalya, Cilt I, 506-515.
- Atış, E., M. Artukoğlu (2005). "AB’de Meyve-Sebze Ortak Piyasa Düzenleri ve Türkiye’nin Uyumu Açısından Değerlendirilmesi", Türk Tarım Politikasının AB Ortak Tarım Politikasına Uyumu, TEAE Yayın No:134, Ankara ,43-56.
- Kenanoğlu Bektaş, Z., E. Atış, C. Günden, H. Gündoğdu (2004). "Sulama Sisteminin Çevresel Etkilerinin Menemen Örneğinde İncelenmesi", Türkiye VI. Tarım Ekonomisi Kongresi, 16-18 Eylül 2004, Tokat, 676-682.
- Atış E., "Toprak ve Su Kaynaklarının Korunması ve Hedefler", Tarımda 2010 Yılı Hedefleri Sempozyumu, 21-23 Şubat 2001, TKİB İzmir İl Müdürlüğü, s.78-84, 2001.
- Aksoy, U., B. Okur, M.A. Ul, Ö. Tuncay, E. Atış, "Kaynak Koruyucu Girdi Kullanımı", Türkiye Ziraat Mühendisliği V. Teknik Kongresi 17-21 Ocak 2000, Ankara, s.343-364, 2000.
- Atış E., "Tarımsal Arazilerde Degradasyon Sorunu ve Arazi Koruma Politikaları", Türkiye 4. Tarım Ekonomisi Kongresi, Tekirdağ, 8-9 Ekim 2000.
- Karahan Ö., E. Atış, "Sulama Sisteminin Başarısı Açısından Sulama Birliğinin Performansı: Kestel Sulama Birliği Örneği", İzmir Su Kongresi, TMMOB İzmir İl Koordinasyon Kurulu, 4-5 Haziran 1999, s.335-350, 1999.
- Atış E., N. Demirbaş, "Ege Bölgesi Tarım Arazilerinde Tarımsal Sanayi Baskısı ve Ortaya Çıkan Sorunlar", Ege Bölgesi 1. Tarım Kongresi, 7-11 Eylül 1998, Aydın, T.C. Ziraat Bankası Basımevi, Cilt:1, s.584-591, 1998.
- Işıklı E., E. Atış, H. Tanrıvermiş, "Sürdürülebilir Kalkınma ve Tarım Ekonomistlerinin İşlevleri", Türkiye 3. Tarım Ekonmomisi Kongresi, 7-9 Ekim 1998, Ankara, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayını No:35, s.45-59, 1998.
- Birişçi T., E. Atış, "Türkiye'nin Kesme Çiçek Dış Ticareti ve Gelişmesine Yönelik Öneriler", Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu 21-24 Ekim 1997, s.273-281, Yalova, 1997.
- Atış E., A. Tomar, "Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesinde Kuruluşlar Arası Koordinasyonun Önemi", Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, Çukurova Üniversitesi Basımevi, Cilt:1, s.176-180, 1996.
- Atış E., M. Talim, "Türkiye'de Sulama Tesislerinin İşletilmesinde Yeni Bir Yaklaşım:Sulama Birlikleri", Türkiye 1. Tarım Ekonomisi Kongresi, 8-9 Eylül 1994, İzmir, s.265-272, 1995.
- Atış E., S. Güler, "Türkiye ve AB'de Süt ve Ürünlerinde Uygulanan Koruma Politikalarının Genel Olarak İncelenmesi", Türkiye Hayvancılığının Yapısal ve Ekonomik Sorunları Sempozyumu 27-29 Eylül 1995, T.C. Ziraat Bankası Kültür Yayınları No:27, 217-228, 1995.
- Talim M., G. Saner, E. Atış, "Ulusal Ekonomide Tarımın Yeri ve Önemi", Türkiye Ziraat Mühendisliği IV. Teknik Kongresi, 9-13 Ocak 1995, T.C. Ziraat Bankası Yayınları No:26, Cilt:1, s.1-20, 1995.
- Atış E., M. Talim, "Ege Bölgesi Sulama Yatırımlarının Bölge ve Tarım İşletmeleri Düzeyindeki Ekonomik Sonuçları", Tarımda Su Yönetimi ve Çiftçi Katılımı Sempozyumu, 5-7 Haziran 1995, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası, s.118-125, 1995.
- Atış (Ardıç) E., "Tarımsal Üretim Planlamasında Gözönüne Alınan Hususlar", TYUAP Ege-Marmara Dilimi Tarla/Bahçe Bitkileri Grubu ABAV Toplantısı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, 12-14 Mart 1991.
- Abay C., E. Atış, M. Yercan, "Türkiye'de Tarım Sektöründe Uygulanan Fiyat Politikasının Verimlilik Üzerine Etkileri", 1. Verimlilik Kongresi, MPM Yayın No:454, s.1-4, 1991.
- Talim M., G. Saner, E. Atış, "Türk Tarımında Yapısal Sorunlar ve Yapının İyileştirilmesi", Türkiye Ziraat Mühendisliği 3. Teknik Kongresi, 8-12 Ocak 1990, s.9-24, 1989.

Kitapları (6 adet)- 2009, M. Yercan, E. Atış, Gediz Havzasında Bulunan Sulama Birlikleri ve Seçilmiş Bir Grup Sulama Kooperatifinde Performans Değerlerinin Karşılaştırmalı Analizi, Türk Kooperatifçilik Kurumu Yayınları No:99, İzmir.
- Ela Atış, Zerrin Kenanoğlu Bektaş, Cihat Günden, Hüseyin Gündoğdu (2005) Sulama Sistemi Performansının Değerlendirilmesi ve Çevresel Faktörlerin Değerlendirmeye Dahil Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir, ISBN: 975-94133-2-9.
- Ela Atış, Engin Nurlu, Bülent Miran, Zerrin Kenanoğlu (2004). Tarımsal Arazinin Sürdürülebilir Kullanımını Etkileyen Ekonomik ve Ekolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Menemen Örneği, İzmir.
- Atış, Elâ, Türkiye'de Arazi Degradasyonu Sorunu ve Bu Sorunun Çözümüne Yönelik Politikalar, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Yayın No:213, Ankara, 2001
- Elâ Atış, Özlem Karahan, Sulama Yönetimi Açısından Sulama Birliklerinin Performansı: Bir Örnek Olay, TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası İzmir Şubesi, İzmir, 1999.
- Canan Abay, Gamze Saner, Elâ Atış, İzmir'de Kırsal Kadına Yönelik Eğitimin İstihdama Etkisi, T.C. Başbakanlık Kadının Statüsü ve Sorunları Genel Müdürlüğü, Ankara, Ekim 1999.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2013, TÜBİTAK Projesi, No: 110O283, Ela ATIŞ, Bülent MİRAN, Zerrin K. BEKTAŞ, Ahmet ALTINDİŞLİ, Selçuk KARABAT, Murat CANKURT, Ahmet BAYANER,Türkiye’nin İhracata Dönük Organik ve Geleneksel Kuru Üzüm Üretim Potansiyeli ve Uluslararası Rekabet Durumunun Analizi.
- 2013, BAP Projesi, No: 2012-ZRF-042, Ela Atış, Yarkın Akyüz, YL Projesi, Üreticilerin Tarımın Çok Fonksiyonluluğu Konusundaki Görüş ve Tercihlerinin Belirlenmesi: İzmir İli Örneği.
- 2012, BAP Projesi, No: 2008-ZRF-016, Ela Atış, H. Ece Erdem Salalı, Doktora Projesi, Ege Bölgesi’nde Tarımsal Biyoçeşitliliğin Korunması ve Sürdürülebilir Kullanımı Açısından Yerel Buğday Çeşitlerinde Üretici ve Tüketici Duyarlılıklarının Ölçülmesi
- 2010, Araştırma Projesi, Engindeniz Sait, Ela Atış, Gamze Saner, Yortanlı Barajının Yörenin Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Etkileri
- 2006, Araştırma Projesi, Murat Yercan Ela Atış, Gediz Havzasında Bulunan Sulama Birlikleri ve Seçilmiş Bir Grup Sulama Kooperatifinde Performans Değerlerinin Karşılaştırmalı Analizi, İzmir, Araştırma Türk Kooperatifçilik Kurumu tarafından desteklenmiştir.
- Araştırma Projesi, Atış, E., Z. Kenanoğlu Bektaş, C. Günden, H. Gündoğdu (2005) Sulama Sistemi Performansının Değerlendirilmesi ve Çevresel Faktörlerin Değerlendirmeye Dahil Edilmesi Üzerine Bir Araştırma, İzmir, E.Ü. Araştırma Fonu Tarafından Desteklenmiştir(2003-ZRF/048)
- 2002, Araştırma Projesi, Atış Ela, Engin Nurlu, Bülent Miran, Zerrin Kenanoğlu, Tarımsal Arazinin Sürdürülebilir Kullanımını Etkileyen Ekonomik ve Ekolojik Faktörler Üzerine Bir Araştırma: Menemen Örneği, E.Ü.Araştırma Fonu Proje No:1997ZRF-014, İzmir.
- 1994, Araştırma Projesi, Ela Atış, Metin Talim, Türkiye'de Planlı Dönemdeki Tarımsal Yatırımların ve Özellikle Ege Bölgesi Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştirme Yatırımlarının Ekonomik Açıdan Değerlendirilmesi, E.Ü. Araştırma Fonu:90-ZRF-004
- Araştırma Projesi, Ardıç Ela, Emin Işıklı, Güven Özerin ve Diğerleri, Türkiye ve Özellikle Ege Bölgesinde Pamuk Fiyatlarındaki Değişmeler ve Bunların Üreticiye Yansıma Derecesi Üzerine Bir Ara.E.Ü.Rek.Araş.Fonu Pro.No:1987_139,İzmir,1988. |
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Tarım Ekonomisi Derneği
Kazanılan Burslar (2 adet)- 1999, İspanya-The Economics of Natural Resources
- 1991, Alman Hükümeti-(DSE)- Agricultural Marketing
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2013, H.Ece SALALI, EGE BÖLGESİ’NDE TARIMSAL BİYOÇEŞİTLİLİĞİN KORUNMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KULLANIMI AÇISINDAN YEREL BUĞDAY ÇEŞİTLERİNDE ÜRETİCİ VE TÜKETİCİ DUYARLILIKLARININ ÖLÇÜLMESİ, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım...
- Yüksek Lisans, 2011, Gonca Öztaşkan, AB Sürdürülebilir Kalkınma Politikaları Kapsamında Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Yönelim ve Türkiye'nin Durumunun Değerlendirilmes, Çevre Bilimleri ABD.
- Yüksek Lisans, 2011, Aslı Menekşe Odabaş, Arazi Kaynaklarının Sürdürülebilir Kullanımında Organik Tarım Yönteminden Yararlanma Olanakları ve Buna İlişkin Politikalar, Çevre Bilimleri ABD.
- Yüksek Lisans, 2007, Mustafa Bora GAZANFER, Tam Üyelik Sürecinde Türkiye ve Avrupa Birliği Zeytinyağı Sektörlerinin Karşılaştırmalı Analizi, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı, 2007.
- Doktora, 2007, Selçuk KARABAT, Manisa İli Bağ Alanlarında Kullanılan Tarımsal İlaçların Gıda Güvenliğine Etkisinin Koşullu Değerleme Yöntemiyle Analizi ve Üretici Duyarlılığının Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma, E.Ü. FBE Tarım Ekonomisi ...
- Yüksek Lisans, 2006, Selda AKGÜN, Sanayileşme Sürecinde Çevre Kalitesine Verilen Önem: Firmaların Yaklaşımları, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2006.
- Yüksek Lisans, 2004, Havva Ece ERDEM, Biyolojik Çeşitliliğin Ekonomik Değerinin Belirlenmesi: Yabani Orkide Örneği, E.Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü, Çevre Bilimleri Anabilim Dalı, 2004.