Akademik BilgilerMİNE HOŞGÖR LİMONCU
PROFESÖR
Eczacılık Fakültesi
Temel Eczacılık Bölümü
Farmasötik Mikrobiyoloji AnaBilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mine.hosgor.limoncu@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 3113983
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 1989
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp, Enfeksiyon Hst.ve Kli. Mikrobiyoloji, Türkiye, 1996
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eczacılık, F.Mikrobiyoloji, Türkiye, 1997
- Doçentlik: Ege üniversitesi, Eczacılık, F. Mikrobiyoloji, Türkiye, 2004
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Eczacılık Fakültesi, F. Mikrobiyoloji, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- Anabilim Dalı Başkanlığı, 2006-2012
- Yönetim Kurulu üyeliği, 2005-2010
- Fakülte Kurulu Üyeliği, 2005-2008
- Öğrenci danışmanlığı, 1997-
- Öğrenci sınıf temsilcisi seçiminde kurul üyeliği, 1997-2001
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- FEMS (Federation of European Microbiological Societies) Symposium on The Versatility of Listeria Species, Düzenleme Kurulu Üyeliği, 2002
- 1.Ulusal Mantar Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1999
Uzmanlık Alanları- Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hast (1013000)
- Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hast (1013001)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (14 adet)- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Çilli F, Coşar G. In vitro activity of linezolid in combination with vancomycin, teicoplanin, fusidic acid, and ciprofloxacin against gram-positive pathogens. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2010: 30: 59-64
- Özdemir G, Hoşgör-Limoncu M, Yapar S. The antibacterial effect of heavy metal and cetylpridinium-exchanged montmorillonites. Applied Clay Science 2010: 48:319-323.
- Eraç B, Taşlı H, Ermertcan Ş, Çilli F, Hoşgör-Limoncu M. Dirençli gram-pozitif bakterilerde linezolid/ertapenem kombinasyonunun in-vitro aktivitesi. Mikrobiyoloji Bülteni 2009: 43: 45-51 .
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Eraç B, Taşlı H, Çavuşoğlu C, Bozkurt H. In-vitro activity of linezolid against Mycobacterium tuberculosis strains isolated from Western Turkey. Japanese Journal of Infectious Diseases 2009: 62: 384-385.
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H. Kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella pneumoniae suşlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığının araştırılması ve tiplendirilmesi. Mikrobiyoloji Bülteni 2008: 42: 9-15.
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Yurtman AN. Activity of amikacin, ertapenem, ciprofloxacin, and levofloxacin alone and in combination against resistant nosocomial pathogens by time-kill. West Indian Medical Journal 2008: 57: 106-111.
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Aydemir Ş. The post-antibiotic effects of linezolid against Gram-positive pathogens. Saudi Medical Journal 2007: 28 (4): 551-554.
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Kurutepe S. Metisiline Dirençli Stafilokok İzolatlarında Glikopeptid Direncinin Araştırılması. Mikrobiyoloji Bülteni 2007: 41: 511-516.
- Buke C, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çiçeklioğlu M, Tuncel M, Köse T, Esen Ş. Irrational use of antibiotics among university students. Journal of Infection 2005: 51: 135-139.
- 2003, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çetin ÇB, Coşar G, Dinç G. Emergence of Phenotypic Resistance to Ciprofloxacin and Levofloxacin in Methicillin-Resistant and Methicillin Sensitive Staphylococcus aureus Strains. Int J Antimicrob Agents 21: 420-424
- 2003, Limoncu MH, Ermertcan Ş, Coşar G, Tünger Ö. In vitro effectiveness of quinupristin/dalfopristin against Staphylococcus aureus strains. Int J Antimicrob Agent. 21: 493-494
- 2003, Büke AÇ, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Çiçeklioğlu M, Eren Ş. Rational Antibotic Use and Academic Staff. Int J Antimicrob Agents 21: 63-66
- 2003, Önçağ Ö, Hoşgör M, Hilmioğlu S, Zekioğlu O, Eronat C, Burhanoğlu D. Comparison of antibacterial and toxic effects of various root canal irrigants. Int Endod J, 36: 423-432
- Ermertcan Ş, Hoşgör M, Tünger Ö, Coşar G. Investigation of synergism of meropenem and ciprofloxacin against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter strains isolated from intensive care unit infections. Scandinavian Journal of Infectious Diseases 2001: 33

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (37 adet)- Yurtman AN, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların saptanmasında fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi 2009: 23:5-8.
- Deniz İ, Hoşgör-Limoncu M. Tigesiklinin florokinolonlarla kombinasyonunun in vitro etkinliği. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2008: 38: 100-105.
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Eraç B, Gazi H. Gram-negatif bakterilerde plazmit aracılı yüksek düzey aminoglikozit direncinin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 2008: 22: 203-207.
- 2007, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Determination of extended spectrum beta-lactamase frequency of Klebsiella pneumoniae strains isolated from urinary tract infections and typing with isoelectric focusing method. Turkish Journal of Pharmac
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Hastane infeksiyonlarından izole edilen Pseudomonas aeruginosa ve Acinetobacter kökenlerinde metallo-beta-laktamaz varlığının araştırılması. Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti Dergisi 2006: 36: 79-82.
- 2004, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Coşar G. Investigation of The Bactericidal Effects of Vancomycin and Quinupristin/Dalfopristin on Staphylococcus aureus Isolates. Turk J Med Sci 34: 115-119
- 2003, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Coşar G. Staphylococcus aureus Kökenlerinde Florokinolonlarla Karşılaşma Sonrasında Yüksek Düzey Oksasilin Direncinin Araştırılması. İnfeks Derg 17: 437-441
- Eraç B, Hoşgör Limoncu M. Beta-lactam resistance of Escherichia coli and Klebsiella pneumoniae strains isolated from urinary tract infections. Journal of Faculty of Pharmacy of Gazi University 2003: 20: 43-48.
- 2001, Hoşgör M, Ayhan S, İlgenli T, Alpöz AR, Hilmioğlu S, Ermertcan Ş. Sıçan Dişetinde Deneysel Olarak Oluşturulan Kronik Yangısal reaksiyondaki Hücreler Üzerine Fusidik Asitin Etkisi. İnfeks Derg 15: 57-60
- Coşar G, Hoşgör M, Özgenç O, Hilmioğlu S, Taşlı H. Expression of P fimbriae of uropathogenic Escherichia coli strains. Le Infezioni in Medicina 2001: 2: 98-100.
- Eraç B, Hoşgör M. Beta laktamazlar ve genişlemiş spektrumlu beta laktamazlar. İlaç ve Tedavi Dergisi 2001: 14: 13-18.
- 2000, Hoşgör M, Hilmioğlu S, Alpöz AR, Yalçın A, Ayhan S, İlgenli T, Şen BH, Ermertcan Ş, Önçağ RÖ. Sodyum Fusidatın Sıçan Karaciğerine Etkisi. İnfeks Derg 14: 229-233
- 2000, Tezel H, Hoşgör M, Ermertcan Ş, Özata F. Diş Tedavisinde Kullanılan Aerotor ve Mikromotor Anguldruvaları Üzerine Dezenfektanların Etkisinin Araştırılması. İnfeks Derg 14: 249-251
- Hoşgör M, Büke AÇ, Ermertcan Ş, Aydemir Ş, Coşar G. Klebsiella pneumoniae kökenleri üzerinde checkerboard yöntemiyle siprofloksasin ve meropenemin etkileşiminin araştırılması. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (1): 91-93.
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Eraç B, Coşar G. Çeşitli klinik örneklerden soyutlanan Staphylococcus aureus kökenlerinin fusidik aside in vitro duyarlılığı. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (1): 99-101.
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Eraç B, Coşar G. Siprofloksasin ve fusidik asit arasındaki antibakteriyel antagonizma. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (1): 103-107.
- Hoşgör M, Ermertcan Ş, Coşar G, Tünger Ö, Hazar S, Aydın N, Mutlu G, Tümbay E. Değişik illerden idrar yolu infeksiyonu etkeni olarak izole edilen Escherichia coli kökenlerinin kolisin tiplendirmesi. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (2): 219-224.
- Hoşgör M, Coşar G, Ermertcan Ş, Yavaşal Çarıkçı A. Üropatojen Escherichia coli kökenlerinin bazı virulans özellikleri. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (2): 225-228.
- Coşar G, Hoşgör M. Kolisinler. İnfeksiyon Dergisi 2000: 14 (2): 293-296.
- Yalçın A, Hoşgör M, Hilmioğlu S. Fusidik asit ve siprofloksasin ile indüklenen rat karaciğer mikrozomal sitokrom P-450’:nin spektral değişikliklerinin karşılaştırılması. İnfeksiyon Dergisi 1999: 13 (4): 473-476.
- Hoşgör Mine/Postantibiyotik etki ve günde tek doz aminoglikozit kullanımı/İnfeks Derg/12(2):267-269,1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Ermertcan Şafak, Özbakkaloğlu Beril, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/İdrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli suşlarının kolisin tiplendirmesi/İnfeks Derg/12(4):485-487,1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Özbakkaloğlu Beril, Ermertcan Şafak, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında Dio-Sensitest ve disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması/İnfeks Derg/12(4):477-479, 1998
- Yapar Nur, Hoşgör Mine, Çavuşoğlu Cengiz, Ayanoğlu Ömer, Ermertcan Şafak, Özinel Mehmet Ali/Uzun süreli damar içi kateter kullanımında infeksiyon ve kolonizasyon araştırılması/İnfeks Derg/12(3):333-336,1998
-  Hoşgör M, Özkan F, Yapar N, Tünger A, Özinel MA. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların belirlenmesinde çift disk sinerji testi ile üç boyutlu yöntemin karşılaştırılması. KLİMİK Dergisi 1998: 11: 59-60.
- Hoşgör Mine, Çavuşoğlu Cengiz, Tünger Alper, Özinel Mehmet Ali/ Enterokoklarda yüksek düzey aminoglikozit direnci/İnfeks Derg/11(1):7-9,1997
- Badak Zühre, Özhan Mustafa Hikmet, Özkan Feriha, Hoşgör Mine, Çavuşoğlu Cengiz, Nafile Bedii, Bilgiç Altınay/Mikobakteri kökenlerinin saptanmasında standart Löwenstein-Jensen besiyeri yöntemiyle Organon Teknika MB/BacT otomatize sıvı besiyeri yönteminin karşılaştırılması/İnfeks Derg/11(3):201-204,1997
- Çavuşoğlu Cengiz, Hoşgör Mine, Tünger Alper, Özinel Mehmet Ali/Streptococcus pneumoniae suşlarında penisilin duyarlılığının araştırılması/Mikrobiyoloji Bült/31:113-118,1997
- Özkan Feriha, Ulusoy Sercan, Tünger Alper, Hoşgör Mine, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan/Yoğun bakım hastalarında gelişen alt solunum yolu infeksiyonlarından soyutlanan bakteriler ve antibiyotik duyarlılıkları/İnfeks Derg/9(4):391-394,1995
- Özacar Tijen, Zeytinoğlu Ayşın, Erensoy Selda, Yapar Nur, Hosgör Mine, Bilgiç Altınay/Hepatit B virüs serolojisinde salt anti HBc olumluluğu ve HBV aşısına yanıt/Viral Hepatit Derg/2:69-71,1995
- Ulusoy Sercan, Hoşgör Mine, Özkan Feriha, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan/Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium'un antibiyotik direncinin araştırılması/ANKEM Derg/9(1):12-16,1995
- Hoşgör Mine, Ulusoy Sercan, Özinel Mehmet Ali, Tünger Alper, Tokbaş Ayhan/Aminoglikozitlere yüksek düzeyde direnç gösteren enterokokların geğişik antibiyotiklere karşı duyarlılıklarının araştırılması/İnfeks derg/8(3-4):193-194,1994
- Ulusoy Sercan, Hoşgör Mine, Tünger Alper, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan/Üriner sistem infeksiyonlarından soyutlanan Enterococcus faecalis kökenlerinin antibiyotik duyarlılıkları/İnfeks Derg/8(3-4):119-120,1994
- Özinel Mehmet Ali, Ulusoy Sercan, Hoşgör Mine/Periton diyaliz sıvısından soyutlanan Pseudomonas paucimobilis kökeni/İnfeks Derg/8(3-4):193-194,1994
- Serter Demir, Hoşgör Mine, Özkan Feriha/Brucella melitensis R1 suşu ile oluşan bir laboratuvar infeksiyonu olgusu/İnfeks Derg/7(1-2):171-172, 1993
- Serter Demir, Günhan Cahit, Özkan Feriha, Hoşgör Mine/Vaskülitle seyreden bir bruselloz olgusu/İnfeks Derg/7(3-4):371-375,1993
- Büke Münir, Hoşgör Mine/Plasmodium falcifarum'a bağlı bir sıtma olgusu/İnfeks Derg/5(4):285-286,1991

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (18 adet)- Yılmaz-Köz FF, Taşlı H, Gül-Yurtsever S, Büyük A, Hoşgör-Limoncu M. Evaluation of tigecycline susceptibility by disc diffusion method in multidrug-resistant Acinetobacter spp.1st Southeast European Conference of Chemotherapy and Infection, 06-09 May 2010
- Hoşgör-Limoncu M, Eraç B, Yurtman AN, Aydemir Ş. Molecular characterization plasmid-mediated quinolone reisitance determinants among clinical isolates of Enterobacteriaceae in a tertiary hospital in Turkey. 1st Southeast European Conference Chemotherapy and Infection, 06-09 May 2010, Varna, Bulgaria. Proceedings and Abstract Book.
- Yılmaz-Köz FF, Taşlı H, Gül-Yurtsever S, Büyük A, Hoşgör-Limoncu M. Determination of tigecycline susceptibility in multidrug-resistant Acinetobacter strains by E-test. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010
- Yurtman AN, Özdemir G, Hoşgör-Limoncu M, Yapar S. Antimicrobial activities of Ag-exchanged montmorillonite. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010, Çeşme, İzmir-Turkey, Abstract Book, OP-16.
- Öztürk İ, Yurtman AN, Eraç B, Gül-Yurtsever S, Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M. Effect of moxifloxacin on biofilm formation by methicillin resistant Staphylococcus aureus. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010
- Hortooğlu ZS, Yılmaz-Köz FF, Hoşgör-Limoncu M, Kıvçak B. Antimicrobial activity of Turkish quince (Cydonia oblonga Miller) leaf extract. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010, Çeşme, İzmir-Turkey, Abstract Book, PP-35.
- Yılmaz-Köz FF, Taşlı H, Büyük A, Gül-Yurtsever S, Hoşgör-Limoncu M. Biofilm formation in in multidrug-resistant Acinetobacter strains under different growth conditions. International Postgraduate Students Meeting on Pharmaceutical Sciences, 24-27 June 2010
- Yılmaz-Köz FF, Taşlı H, Büyük A, Gül-Yurtsever S, Hoşgör-Limoncu M. Determination of multidrug-resistant Acinetobacter spp. biofilm formation by two different screening methods. Acinetobacter 2010, 8th International Symposium on the Biology of Acinetobacter.1-3 September 2010, Rome, Italy, Programme and Abstract Book, P5.
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Eraç B, Taşlı H, Çavuşoğlu C, Bozkurt H. In-vitro activity of linezolid against Mycobacterium tuberculosis strains. XII. International Congress of Bacteriology and Applied Microbiology, 05-09 August 2008, İstanbul, Abstract
- 2003, Büke Ç, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çiçeklioğlu M, Tunçel M, Köse T, Eren Ş. The Knowledge, Attitude and Behavior About Antibiotic Usage. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-70, 322
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Coşar G. Investigation of Bactericidal Effect of Vancomycin and Quinupristin/Dalfopristin on Staphylococcus aureus Strains. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-306, 488
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Investigation of Metallo-Beta-Lactamase Presence in Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Hospital Infections (Preliminary Study). 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul P-380, 540
- 2003, Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çavuşoğlu C, Eraç B. Determination of Extended Spectrum Beta-Lactamase Frequency of Klebsiella pneumoniae Strains Isolated from Urinary Tract Infections and Typing with Isoelectric Focusing Method. 3rd Balkan Conference of Microbiology, İstanbul, P-398, 556
- Ermertcan Ş, Hoşgör M, Tünger Ö, Coşar G. Investigation of Synergism of Meropenem and Ciprofloxacin Against Pseudomonas aeruginosa and Acinetobacter Strains Isolated from Intensive Care Unit Infections. 11th European Congress of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, 1-4 April 2001, İstanbul, Turkey.Poster bildiri.
- Önçağ Ö, Hoşgör M, Eronat C. An in vitro study comparing the effectiveness of different root canal irrigants on E. faecalis. 18th Congress of the International Association of Pediatric Dentistry. 12-13 September 2001, Paris, France. Abstracts, TP4-9.
- Hoşgör Mine, Ermertcan Şafak, Eraç Bayrı, Coşar Güner/ İn vitro fusidic acid susceptibility of Staphylococcus aureus strains isolated from various clinical specimens/ European Society of Chemotherapy, İnfectious Diseases 6th Scientific Meeting/ Turkish Society of Clinical Microbiology and İnfectious Diseases / Program and abstract book İstanbul 79:C2 20-22 May,1999
- Hoşgör Mine, Hilmioğlu Süleyha, Alpöz Ali Rıza, Yalçın Ayfer, Ayhan Semin, İlgenli Tunç, Şen Bilge Hakan, Ermertcan Şafak, Önçağ Özant/ The investigation of the effect of sodium fusidate by biochemical methods and light and electron microscopy of the rat liver/The 4th Congress of Toxicology in Developing Coutries/ abstract/ Antalya/ S:126,P- 035/ 6-10 Nov, 1999
- Koçanoğulları Hayriye, Oksel Fahrettin,Aksu Kenan, Hoşgör Mine, Özinel Mehmet Ali, Gümüşdiş Gürbüz, Doğanavşargil Eker/ Chronic nasal carriage of Staphylococcus aureus in systemic lupus erythematosus and its role in etiopathogenesis. Rheumatology in Europa The Official Eular journal for education and information/ Abstract/ Amsterdam/ The Netherlands/ Suppl No:3 Vol:24 E118,18-23 june, 1995

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (27 adet)- Yedekci S, Eraç B, Hoşgör-Limoncu M. GSBL olumlu Enterobacteiıaceae üyelerinde fenil arginin beta-naftilamit’in kinolon MİK değerlerine etkisi. Gülhane Mikrobiyoloji Günleri, Antimikrobik Kemoterapi Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 20-22 Nisan 2010
- Limoncu ME, Eraç B, Gürpınar T, Özbilgin A, Balcıoğlu İC, Hoşgör-Limoncu M. Moksifloksasin, linezolid ve kaspofunginin Leishmania tropica üzerine in vitro etkileri. Gülhane Mikrobiyoloji Günleri, Antimikrobik Kemoterapi Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 20-22 Nisan 2010, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, P-34.
- Deniz İ, Hoşgör-Limoncu M. Tigesiklinin tek başına ve florokinolonlarla kombinasyonunun in vitro etkinliği. 8. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 02-04 Nisan 2008, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, P-40.
- Yurtman AN, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B. Genişlemiş spektrumlu beta-laktamazların saptanmasında fenotipik yöntemlerin karşılaştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Bodrum, Kongre Kitabı, Bildiri no: P-018.
- Taşlı H, Yurtman AN, Hoşgör-Limoncu M, Aydemir Ş. Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae 2004 ve 2008 yılı izolatlarında genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz gen profili (Ön çalışma). XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Bodrum, Kongre Kitabı, Bildiri no: P-025.
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Eraç B, Taşlı H. Mycobacterium tuberculosis kökenleri üzerine antimikrobiyal ilaçların sinerjistik aktivitesinin araştırılması. XXXIII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Bodrum, Kongre Kitabı, Bildiri no: P-212.
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H, Çilli F, Coşar G. Gram pozitif patojenler üzerine linezolidin vankomisin, teikoplanin, fusidik asit ve siprofloksasin ile kombinasyonlarının in vitro etkinliği. 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 13-15 Nisan 2006, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, P-53.
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Aydemir Ş. Gram-pozitif patojenler üzerine linezolidin post-antibiyotik etkisi. 7. Antimikrobik Kemoterapi Günleri, Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler, 13-15 Nisan 2006, İstanbul, Program ve Özet Kitabı, p55
- Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Taşlı H, Yurtman AN. Dirençli nozokomiyal patojenler üzerine çeşitli antibiyotik kombinasyonlarının in vitro etkinliği. XXXII. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 12-16 Eylül 2006, Belek-Antalya, Kongre Kitabı, Bildiri no: P-49.
- Ermertcan Ş, Hoşgör-Limoncu M, Taşlı H. Kan kültürlerinden izole edilen Klebsiella pneumoniae kökenlerinde genişlemiş spektrumlu beta-laktamaz varlığının araştırılması ve tiplendirilmesi. XXXI. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 19-23- Eylül 2004, Kuşadası-Aydın, Kogre Kitabı, Bildiri no:P240
- Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çetin CB, Coşar G, Dinç G. Metisilin duyarlı ve dirençli Staphylococcus aureus kökenlerinde siprofloksasin ve levofloksasine karşı fenotipik direnç gelişimi. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi. 2002, Antalya Kongre ve Özet Kitabı, Bildiri no: P12-09
- Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş, Çoşar G, Tünger Ö. Staphylococcus aureus kökenlerine karşı quinupristin/dalfopristinin in vitro etkinliği. XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-05 Ekim 2002, Kemer-Antalya. Kongre ve Özet Kitabı, Bildiri no: P12-10.
- Büke AÇ, Ermertcan Ş, Hoşgör Limoncu M, Çiçeklioğlu M, Eren Ş. Yüksek öğrenim düzeyindeki bir grupta antibiyotik kullanımına ilişkin tutum ve davranışın değerlendirilmesi”:, XXX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 30 Eylül-05 Ekim 2002, Kemer-Antalya. Kongre ve Özet Kitabı, Bildiri no: P12-47.
- Mantar ve Hastalıkları ve Klinik Mikoloji Kongresi, 19-21 Haziran 2001, Ankara. Özet Kitabı, Tutanaklar Bildiri no: S-2.
- Eraç B, Hoşgör M. İdrar yolu infeksiyonlarından izole edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae suşlarında beta laktam direncinin araştırılması. XXIX. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, 8-13 Ekim 2000, Antalya. Özet Kitabı Bildiri no: 373.
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Özbakkaloğlu Beril, Ermertcan Şafak, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/Escherichia coli suşlarının antibiyotik duyarlılıklarının saptanmasında Dio-Sensitest ve disk difüzyon yöntemlerinin karşılaştırılması/XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi/Özet Kitabı'nda/Antalya/Bildiri No:12-194/4-9 Ekim,1998
- Hoşgör Mine, Coşar Güner, Ermertcan Şafak, Özbakkaloğlu Beril, Yavaşal Aylin, Taşlı Hüseyin/İdrar yolu infeksiyonlarından soyutlanan Escherichia coli suşlarının kolisin tiplendirmesi/XXVIII.Türk Mikrobiyoloji Kongresi/Özet Kitabı'nda/Antalya/Bildiri No:18-331/4-9 Ekim,1998
- Badak Zühre, Çavuşoğlu Cengiz, Hoşgör Mine, Özay Oya, Erbaycu Ahmet, Bilgiç Altınay/ Mycobacterium tuberculosis kökenlerinin proportion yöntemi ile ilaç duyarlılıklarının araştırılması/ 3. Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik- Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler Konferans-Simpozyum Metinleri ve Serbest Bildiri Özetleri'nde/ Kuşadası/ S:330, BildiriNo:16/ 16-22 Mayıs,1997
- Hoşgör Mine, Özkan Fatma Feriha, Tünger Alper, Yapar Nur, Özinel Mehmet Ali/Gram olumsuz çomaklarda genişlemiş spektrumlu beta laktamaz araştırılması/8.Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi/Kongre Program ve Özet Kitabı'nda/Antalya S:708,Bildiri No:37/6-10 Ekim,1997
- Badak FZ, Özhan M, Özkan FF, Hoşgör M, Çavuşoğlu C, Nafile B, Bilgiç A. Mikobakteri kökenlerinin saptanmasında standart Löwenstein-Jensen besiyeri yöntemi ile Organon Teknika MB/Bact otomatize sıvı besiyeri yönteminin karşılaştırılması (Ön çalışma). ). l. Ulusal Mikobakteri Sempozyumu, 14-16 Kasım 1996, Bursa.
- Özkan Feriha, Ulusoy Sercan, Tünger Alper, Hoşgör Mine, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan/ Yoğun bakım hastalarında gelişen alt solunum yolu infeksiyonlarından soyutlanan bakteriler ve anibiyotik duyarlılıkları/ II. Simpozyum Antimikrobik Kemoterapi Günleri Klinik-Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilikler/ Program ve Özet Kitabı'nda/ Marmara Üni Tıp Fak, Mik ve Kli Mik Ad ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/ Antalya/ S:54,Bildiri No:33/2-4 Mayıs, 1995
- Ulusoy Sercan, Hoşgör Mine, Özkan Feriha, Özinel Mehmet Ali, Tokbaş Ayhan/ Enterococcus faecalis ve Enterococcus faecium'un antibiyotik direncinin araştırılması/ II. Simpozyum Antimikrobik Kemoterapi Günleri: Klinik- Laboratuvar Uygulamaları ve Yenilik ler/ Program ve Özet Kitabı'nda/ Marmara Üni Tıp Fak Mik ve Kli Mik AD ve Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/ Antalya/ S:40, BildiriNo:19 / 2-4 Mayıs,1995
- Yapar Nur, Hoşgör Mine, Çavuşoğlu Cengiz, Ayanoğlu Ömer/ Yoğun bakım hastalarında bakteremi: odak araştırılması/ 5. Ulusal İnfeksiyon hastalıkları Kongresi/ Kongre Kitabı'nda/ Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti/ İstanbul/ S:97,BildiriNo:16:04/ 4-6 Eylül,1995
- Özinel Mehmet Ali, Ulusoy Sercan, Hoşgör Mine/ Periton diyaliz sıvısından soyutlanan Pseudomonas paucimobilis kökeni/ XXVI Türk Mikrobiyoloji Kongresi/ Kongre Özet Kitabı'nda/ Antalya/ S:59,BildiriNo:59/ 11-15 Nisan,1994
- Zeytinoğlu Ayşın, Özacar Tijen, Erensoy Selda, Yapar Nur, Hoşgör Mine, Bilgiç Altınay/ Hepatit B virus serolojisinde salt anti HBc olumluluğu ve aşılama (ön çalışma)/ II. Ulusal Viral Hepatit Simpozyumu / Viral Hepatitle Savaşım Derneği/ Program ve Özet Kitabı'nda/ Ankara/ S:115, BildiriNo:31/ 3-4 kasım, 1994
- Serter Demir, Günhan Cahit, Özkan Feriha, Hoşgör Mine/ Vaskülitle seyreden bir bruselloz olgusu/ 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi/ Kongre tutanakları Kitabı'nda/ İzmir, Ege Ünversitesi Basımevi/ S:92,BildiriNo:87/ 27-30 Nisan,1993
- Büke Münir,Hoşgör Mine/Akut gastroenteritlerde Giardia intestinalis infeksiyonunun araştırılması (ön çalışma)/ 4. Ulusal İnfeksiyon Hastalıkları Kongresi/ Kongre Tutanakları Kitabı'nda/ İzmir, Ege Üniversitesi Basımevi/ S:140, BildiriNo:136/ 27-30 Nisan ,1993

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (15 adet)- 2005, Deresinski S. Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: An evolutionary, epidemiologic, and therapeutic odyssey. Clinical Infectious Diseases 2005: 40: 562-573.
- 2005, Aljinovic-Vucic V, Trkulja V, Lackovic Z. Content of home pharmacies and self-medication practices in household of pharmacy and medical students in Zagreb, Croatia: Findings in 2001 with a reference to 1977. Croatian Medical Journal 2005: 46: 74-80.
- 2005, Solak S, Willke A, Ergonul O, Tekeli E. In vitro activity of meropenem in combination with ciprofloxacin against clinical isolates of Pseudomonas aeruginosa. International Journal of Antimicrobial Agents 2005: 25: 181-182.
- 2005, Fodor E, Hajdu E, Nagy E. Use of E test to assess synergy of antibiotic combinations against clinical isolates of Pseudomonas spp. International Journal of Antimicrobial Agents 2005: 25: 183-184.
- 2005, Campion JJ, Chung P, McNamara PJ, Titlow WB, Evans ME. Pharmacodynamic modeling of the evolution of levofloxacin resistance in Staphylococcus aureus. Antimicrobial Agents and Chemotherapy 2005: 49: 2189-2199.
- 2005, Shams WE, Evans ME. Guide to selection of fluoroquinolones in patients with lower respiratory tract infections. Drugs 2005: 65: 949-991.
- 2005, Akhtar MS, Qaisar A, Irfanullah J, Iqbal J, Khan B, Jehangir M, Nadeem MA, Khan MA, Afzal MS, ul-Hag I, Imran MB. Antimicrobial peptide Tc-99m-ubiquicidin 29-41 as human infection-imaging agent: Clinical trial. Journal of Nuclear Medicine 2005: 46: 567-573.
- 2005, Buke C, Hoşgör-Limoncu M, Ermertcan Ş, Çiçeklioğlu M, Tuncel M, Köse T, Esen Ş. Irrational use of antibiotics among university students. Journal of Infection 2005: 51: 135-139.
- 2005, . Li LJ, Wang PS. Self-medication with antibiotics: A possible cause of bacterial resistance. Medical Hypotheses 2005: 65: 1000-1001.
- 2004, Armstrong DG. Treating MRSA infections- Experts share their insights on diagnosis and treatment-Introduction. Wounds:3-+ Suppl. S 2004
- 2004, Saeed M, Iqbal J, Khan MA, Irfanullah J, Jehangir M, Khan B, ul-Haq I, Muhammad MPG, Nadeem MA, Shehzad M, Imran MB. Tc-99m-labeled antimicrobial peptide ubiquicidin (29-21) accumulates less in Escherichia coli infection than in Staphylococcus aureus infection. Journal of Nuclear Medicine 2004: 45: 849-856.
- 2004, Huneault LM, Lussier B, Dubreuil P, Chouinard L, Desevaux C. Prevention and treatment of experimental osteomyelitis in dogs with ciprofloxacin-loaded crosslinked high amylose starch implants. Journal of Orthopaedic Research 2004: 22: 1351-1357.
- 2004, Jang CH, Song CH, Wang PC. Topical vancomycin for chronic suppurative otitis media with methicillin-resistance Staphylococcus aureus otorrhoea. Journal of Laryngology and Otology 2004: 118: 645-647.
- 2004, Arı H, Erdemir A, Belli S. Evaluation of the effect of endodontic irrigation solutions on the microhardness and the roughness of root canal dentin. Journal of Endodontics 2004: 30: 792-795.
- 2003, Erdem I, Küçükercan M, Ceran N. In vitro activity of combination therapy with cefepime, piperacillin-tazobactam, or meropenem with ciprofloxacin against multidrug-resistant Pseudomonas aeruginosa strains. Chemotherapy 2003: 49: 294-297.
Kitapları (3 adet)- M. Hoşgör Limoncu, Ş. Ermertcan, H. Taşlı, B. Eraç, A. N. Yurtman . Methicillin-resistant Staphylococcus aureus: etiology, at-risk populations and treatment Editör: Charles L. Kolendi,Nova Publishers,ISBN: 978-1-60741-398-1,2009
- Hoşgör Limoncu M, Ermertcan Ş. Antibiyotikler. Akılcı Antibiyotik Kullanımı El Kitabı. A. Ç. Büke, ed. SS: 37-70, META Basım, İzmir, 2003.
- Hoşgör M. Temel Tıp Terimleri Sözlüğü. F. Gövsa Gökmen, ed. SS: 863-898, Güven ve Nobel Kitabevi, İzmir, 2001.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2007, Araştırma Projesi, Metisilin dirençli stafilokok kökenlerinde glikopeptid direncinin araştırılması, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 05-ECZ-004, Proje Yöneticisi.
- Araştırma Projesi, 3. Kan Kültürlerinden İzole Edilen Klebsiella pneumoniae Kökenlerinde Genişlemiş Spektrumlu Beta Laktamaz Varlığının Araştırılması ve Tiplendirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 02-ECZ-005, Proje Araştırmacısı, 2002.
- Araştırma Projesi, 2. Hastane İnfeksiyonlarından İzole Edilen Gram Olumsuz Bakterilerde Beta Laktamaz Sıklığının Saptanması ve İzoelektrik Odaklama Yöntemiyle Tiplendirilmesi, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 01-ECZ-016, Proje Yöneticisi, 2001.
- Araştırma Projesi, 1. İdrar Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Beta Laktam Direncinin Araştırılması, Ege Üniversitesi Araştırma Fonu Projesi, 99-ECZ-013, Proje Yöneticisi, 1999.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (5 adet)- AIDS Savaşım Derneği
- KLİMİK Derneği
- KLİMUD
- Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
- Viral Hepatitle Savaşım Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2003, 2. Talay, B., “:Metisilin Dirençli Staphylococcus aureus Kökenlerinde Vankomisin Duyarlılığının Araştırılması”:, Ege Üniversitesi, 2003.
- Yüksek Lisans, 2000, 1. Eraç, B., “:İdrar Yolu İnfeksiyonlarından İzole Edilen Escherichia coli ve Klebsiella pneumoniae Suşlarında Beta Laktam Direncinin Araştırılması”:, Ege Üniversitesi, 2000.