Akademik BilgilerRABİA UÇKUN
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Folklorü Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: rabia.uckun@ege.edu.tr
- Telefon: 0. 232. 388 40 00- 2096/129, İş Telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1987
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üni., Sosyal Bilimler Enst., Türk Dili ve Ed., Türkiye, 1992
- Doktora: Ege Üni., Sosyal Bilimler Enst., Halk Bilimi, Türkiye, 2003

Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
- Türk Dili Eğitimi (2240100)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)-  “Gagauz Halk Kültüründe Geleneksel Kadın ve Erkek Giyimi”, E.Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C.10, S.2, İzmir 2010, s. 165-172.
- “Gagauzlardan Derlenen Kamber Hem Arzı Hikayesi Üzerine Bir İnceleme”, Motif Dergisi, Yıl: 10, S. 39, Ekim-Kasım-Aralık 2004, s. 24-28.
- "Ayuw Kulak Batır, Dobruca Tatar Masalları", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayını, S. 9 (Bahar), Ankara 2002, ss. 318- 320.
- "Gagauz Türkleri Arasında Dengiboz Hikayesi", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayını, S. 10 (Güz), Ankara 2002, s. 374- 390.
- “Gagauz Halk Edebiyatında İskender Hikayesi", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayını, S. 6, (Güz), Ankara 1998, s. 753- 768.
- "Melik Danişmend Gazi'nin Tarihi ve Efsanevi Şahsiyeti Üzerine", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. II, İzmir 1997, s. 257- 266
- "Gagauzlarda Üç Tepegöz Versiyonu", Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. I, İzmir 1996, s. 59- 72.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- “Balkan Türkleri Edebiyatı ve Halk Kültürünün Türkiye’ deki Üniversite Eğitiminde Yer Almasının Gerekliliği Üzerine Bazı Tespitler”, I. Uluslar arası Balkan Kongresi, Düzenleyen: Süleyman Şah Üniversitesi, 24-26 Eylül 2012, İstanbul.
- “Bulgaristan Türkleri Edebiyatının Türkiye’deki Temsilcileri ve Dr. Şaban M. Kalkan”, III. Uluslararası Balkanlarda Türk Varlığı Sempozyumu, Düzenleyen: Türk Tarih Kurumu, Celal Bayar Üni. Manisa Yöresi Türk Tarih ve Kültürünü Araş. Ve Uygulama Merkezi, 10-12 Mayıs 2012, Manisa.
- “Gagauz Türklerinde Ateş Kültünün İzleri”, II.Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, Düzenleyen: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü ve Türk Dil Kurumu, 19-25 Nisan 2010 Çeşme-İzmir
- . “Gagauz Türklerinde Nasrettin Hoca Fıkraları ve Bu Fıkraların Sosyokültürel İşlevleri”, 21. Yüzyılı Nasrettin Hoca İle Anlamak Uluslar arası Sempozyumu, Bildiriler (8-9 Mayıs 2008, Akşehir), Düzenleyen: Atatürk Kültür Merkezi, Atatürk Kültür Merkezi Yayını, 2009, Ankara, s.873-887.
- “Gagauz Halk Kültüründe İstanbul’un Fethine Dair Bir Anlatma ve Düşündürdükleri”, 7. Uluslararası Türk Kültür Kongresi, (Türk ve Dünya Kültüründe İstanbul ), Düzenleyen: Atatürk Kültür Merkezi, 5-10 Ekim 2009, Ankara.
- Balkan Türklerinde Nazar İle İlgili İnanç ve Pratikler”, XIV. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü), 6-10 Ekim 2007, Moldova.Düzenleyen: Acamedia de Ştiinte a Moldovei ve KIBATEK, XIV. Kıbatek Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ) Bildiriler, Yayına Hazırlayan: Metin Turan, Lübav Çimpoeş, Emiliya Bankova, Kişinev, 2007, s.257-265.
- “Gagauz Türkçesinde Akrabalık Adları”, Uluslar arası Gagauz Türkçesi Araştırmaları Bilgi Şöleni, Düzenleyen: Türk Dil Kurumu, 27-28-29 Aralık 2007, Ankara.
- . “Gagauz Türklerinin Gök ve Gök Cisimleri İle İlgili İnançları”, I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı , Düzenleyen: Ege Üni. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, 9-15 Nisan 2006 Çeşme/ İzmir.
- “Gagauz Çocuk Oyunlarında Arkaik Unsurlar”, VII. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Düzenleyen: Kültür Bakanlığı, 26-30 Haziran 2006 Gaziantep.
-  “Alevi- Bektaşi Geleneğinde Nevruz Kutlamaları”, Uluslararası Bektaşilik ve Alevilik Sempozyumu I –Bildiriler-Müzakereler, Isparta 2005, s. 161-168.
- "Afyonkarahisar'da Bir İnanç Merkezi: Karaca Ahmet Türbesi", TÜKSEV ve Kültür Bakanlığı İşbirliğiyle Düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası İnanç Merkezleri Kongresi, 23- 27 Eylül 2002- Mersin
- "Son Elli Yılda Gagauz Halk Kültürü Üzerine Yapılmış Rusça Çalışmalar", (Muvaffak Duranlı ile birlikte), VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, 18- 22 Haziran 2001 Mersin, Düzenleyen: Kültür Bakanlığı, VI. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi, Son Elli Yılda Türkiye Dışındaki Türk Halk Kültürü Çalışmaları Seksiyon Bildirileri, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002, ss. 276- 288
- "Danişmendname'de Melik Ahmed Danişmend Gazi'ye Atfedilen Kerametler", Kültür Bakanlığı ve TÜKSEV tarafından düzenlenen Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi (23- 28 Ekim 2001- Ankara), Uluslararası Türk Dünyası İnanç Önderleri Kongresi, TÜKSEV Yayınları, Ankara 2002, ss. 873- 881
- "Gagauz Kültüründe Eski Türk Kültürünün İzleri", DİOS tarafından düzenlenen Ethnoses and Cultures on the Balkans, International Conference, Bulgaria Trojan 23- 26 Ağustos 2000,
- 2000, "Afyonkarahisar'da Taşlarla İlgili İnançlar", Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi (23- 28 Ekim 200- Ürgüp/Nevşehir), Düzenleyen: Kültür Bakanlığı- ERVAK, Uluslararası Anadolu İnançları Kongresi Bildirileri, ERVAK Yayınları, Ankara 2001, ss. 775- 782

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- 2006, “Gagauz Halk Kültüründe Yer Alan Meslek Adları ve Kullanımı”, I. Ahi Evran-ı Veli ve Ahilik Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, Kırşehir 2005, s. 951-963.
- “Afyonkarahisar’ da Nazarla İlgili İnançlar”, VII. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu ,18-20 Nisan 2005, Afyonkarahisar.
- "Danişmendname'ye Göre Üsküdar Fatihi Alemdar Baba", II. Üsküdar Sempozyumu, 12- 14 Mart 2004, Üsküdar/İstanbul (Düzenleyen Üsküdar Belediyesi)
- "Kastamonulu Meşhur Folklorcular", Kastamonu Valiliği- Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Tarafından Düzenlenen II. Kastamonu Kültür Sempozyumu, 18- 20 Eylül 2003, Kastamonu
- "Bey Böyrek Hikayesinin Başmakçı Anlatması", VI. Afyonkarahisar Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri (10- 11 Ekim 2002- Afyonkarahisar), Ankara- 2003, s. 243- 254.
- "Bey Böyrek'in Kayseri Anlatmaları", Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni 12- 13 Nisan 2001, (Kayseri veYöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni, Bildiriler, 2001 Kayseri, 2. cilt, ss. 775- 784
- "Hacı Bektaş Veli Velayetnames'nde Taş ve Kaya İle İlgili İnançlar", Gazi Üniversitesi I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu, Ankara 22- 24 Ekim 1998, (I. Türk Kültürü ve Hacı Bektaş Veli Sempozyumu Bildirileri, Ankara 1999, ss. 369- 374.
- "Gagauz Halk Edebiyatında İskender Hikayesi", (Çanakkale Onsekiz Mart Üni., Karşılaştırmalı Edebiyat Araştırmaları Sempozyumu III, 30- 31 Mayıs 1997), Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, TDK Yayını, S. 6, Güz, Ankara- 1998, s. 753- 768

Kitapları (4 adet)- Balkan Halklarının Kimlik Belgeleri: “Kül Kalesi(Siciller)” Romanı Üzerine Bir Değerlendirme”, (Ertuğrul Karakuş’la birlikte), Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, İzmir 2012, s. 231 vd.
- “Gagauz Kaynaklarında Nasrettin Hoca”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı, İzmir, 2005, s. 707 vd.
- "Afyonkarahisar'da Türküler, Ninniler ve Maniler", Afyonkarahisar Kütüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, Afyon 2001, c. II, s. 105- 113.
- "Afyonkarahisar'da Bilmeceler, Atasözleri ve Deyimler", Afyonkarahisar Kütüğü, Afyon Kocatepe Üniversitesi Yayını, Afyon 2001, c. II, s. 115- 122.