Akademik BilgilerİLHAN ERSOY
DOÇENT
Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı
Ses Eğitimi Bölümü
Türk Halk Müziği Anasanat Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ilhan.ersoy@ege.edu.tr
- Telefon: 254
Eğitim Bilgileri- Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, DEVLET TÜRK MUSİKİSİ KONSERVATUARI, Türkiye, 1990
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, SOSYAL BİLİMLER ENST., Türkiye, 1993
- Doktora: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ, MÜZİK BİLİMLERİ, Türkiye, 2008
- Yardımcı Doçentlik: EGE ÜNİVERSİTESİ, DTM KONSERVATUARI, Türkiye, 2009
- Doçentlik: Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı, Türkiye , 2015

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- THM Anasanat Dalı Başkanı, 2016-
- Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Anasanat Dalı Başkanlığı, 2010-2013
- Konservatuar Yönetim Kurulu Üyeliği, 2009-2012
- Müdür Yardımcılığı, 2009-2012
- Ses Eğitimi Bölümü Türk Halk Müziği Anasanatdalı Başkanlığı, 2003-2005
Uzmanlık Alanları- Müzik (3040000)
- Müzikoloji (3040600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Ersoy, İlhan (2018) Kırım Tatar Kültürel Kimliğinin Müzik Aracılığıyla Görünümü: Derviza Ritüeli Ekseninde Kırım Ansamblı Performans Analizi, Bilig, sayı 84, ss 273-299
- Ersoy, İlhan (2017). "Üslup Kavramına Analitik Bir Bakış: Türkiye'de Geleneksel Müziklerde Performans Normları", Uluslar arası Sosyal Araştırmalar Dergisi, (The Journal of International Social Research), Cilt:10, Sayı:49
- Ersoy, İlhan. (2017) "Müzikte Tür Kavramı: Müzik Türleri Sınıflandırmasında Yeni Bir Model Önerisi" Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Sayı 11, ss 1-16
- Ersoy, İlhan (2016). Kırım Tatar Müzik Geleneğinde Taşıyıcı Bir Unsur Olarak Kırım Tatar Kadınları: “Apakaylar” ve “Kartanaylar”, İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, Cilt: 5, Sayı: 8, ss 2390-2406.
- Ersoy, İlhan. (2014). "Kültüriçi Bir Değerlendirme: Toplumsal Normlar Ekseninde ‘Müziksel Tercih’”, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi (The Journal of International Social Research) Cilt:7, Sayı:30
- Ersoy, İlhan (2014). Türk halk müziğinin yeniden üretimi/inşası: Ulusal kaynaştırma projesi olarak “Yurttan Sesler” topluluğu
- Ersoy, İlhan. (2012). “Kolorit Kavramı Bağlamında Nota Yazısının Kırım Tatar Müziğindeki İşlevselliği” Akademik Bakış Dergisi, Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi, Kırgızistan.
- Akdeniz Serap, Ersoy İlhan. (2012). İzmir Tahtacıları Ekseninde Kültürel Kimliğin İfade Aracı Olarak Semahlar, Alevilik Araştırmaları Dergisi (The Journal of Alevi Studies), Uluslararası Hakemli Bilimsel Akademik Süreli Yayın, Kış 2012, Sayı 4, Ankara.
- E.Filiz Dürük ve İlhan Ersoy. (2010). “ ‘Konsept Albüm’ Formunun Türk Popüler Müzik Üretimi İçindeki Yeri: Kardeş Türküler Grubu Örneği”. İdea A Journal of Humanities, Belge Yayınları, İstanbul.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- ERSOY, İlhan. (2013). C.2.3. “Türk Müzik Kültüründe Çalgı ve Çalgı Müziği", Ege Üniversitesi Devlet Türk Musikisi Konservatuvarı Dergisi, Sayı:2 - 2012, s 91-99, Mart 2013.
- 2011, Nida Tüfekçi ile Söyleşi
- 2009, “Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak ‘Bağlama’” adlı, daha önce bildiri olarak sunduğu makalesi 'Musiki Dergisi'nde yayınlandı
- Ersoy,İlhan,Trabzon Yöresi Folkloru,E.Ü.D.T.M.Konservatuarı Dergisi,S.4,Ss.161-169, Nisan,1992

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- ERSOY, İlhan: DİASPORA ve KİMLİK: ESKİŞEHİR ve İSTANBUL’DA YAŞAYAN KIRIM TATARLARI’NDA ÇOKLU KÜLTÜREL KİMLİĞİN İFADE ALANI OLARAK “TEPREŞ”, (Doktora Tezi) 2008
- ERSOY, İlhan: 'Cumhuriyetten Günümüze Türk Halk Müziğindeki Değişim' Yüksek Lisans Tezi, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel Bilimler Ana Sanat Dalı, İzmir, 1993.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- 28-29-30 Mayıs 2010 Tarihleri Arasında, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Arş. ve Eğt. Genel Md./Balıkesir Üniversitesi/Motif Halk Oyunları Eğt ve Öğr. Vakfı ortaklığıyla düzenlenen 'Halk Kültüründe Göç Uluslararası Sempozyumu'nda KIRIM’DAN ANADOLU’YA GÖÇ EDEN KIRIM TATARLARI’NDA ÖZCÜ YAKLAŞIMIN VE KÜLTÜREL DONUKLUĞUN BİR ÖRNEĞİ OLARAK 'SEYİTOSMAN' YIRI' adlı bildirisini sözlü olarak sundu
- 11-13 Aralık 2009 tarihleri arasında, Motif Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Halk Kültüründe Eğlence" Uluslararası Sempozyumunda, "Türkiye’de Yaşayan Kırım Tatarlarında Kültürel Bir Performans ve Kimliksel Bir Mekan Olarak ‘Tepreş’ Rit
- 02-04 Nisan 2008 tarihleri arasında İstanbul Teknik Üniversitesi ‘Müzik Bilimi Kulübü 1. Uluslararası Öğrenci Sempozyumu’nda 'Diasporadan Anavatana Dönüş: ‘Derviza’ Ritüeli Ekseninde Kırım Tatar Kimliği’nin Yeniden İnşası' adlı bildirisini sözlü olar
- 14-16 Aralık 2007 tarihleri arasında, Motif Vakfı ve Kocaeli Üniversitesi tarafından düzenlenen "Halk Müziğinde Çalgılar" Uluslararası Sempozyumunda, "Türkiye’de Uluslaşma Sürecinde Bir Simge Olarak ‘Bağlama’" adlı bildirisini sözlü olarak sundu.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (1 adet)- 2011, Şahin, Cemile. (2011). XIII. Yüzyıldan Günümüze Eskişehir Yöresinde Tatarlar, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, tarih Anabilim Dalı, Yayımlanmamış Doktora Tezi.
Kitapları (3 adet)- Ersoy, İlhan (2016). "Kırım Tatar Ritüeli 'Tepreş' Örneğinde, Diasporik Toplumlarda Müzik ve Kimlik İlişkisi", Eskişehir'de Kırım Tatarları"
- Ersoy, İlhan. (2015). Türk Müzik Tarihine Giriş - I. (Ed. Bülent Alaner) "Türk Halk Müziği Türünde Temel Sınıflandırmalar". TC Anadolu Üniversitesi Yayını No: 3099, Açıköğretim Fakültesi Yayını No: 2015
- Ersoy, İlhan. (2010). Diaspora Kimlik ve Müzik. Ege Üniversitesi Basımevi: İzmir

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (6 adet)- 2011, EGE ÜNİVERSİTESİ BAP PROJESİ PROJE NO: 09 – DTMK - 006,
- 2010, EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, PROJE NO: 10-DTMK-001, "EGE ÜNİVERSİTESİ DTM KONSERVATUARINA BAĞIŞLANAN DUYSAL VE GÖRSEL MALZEMENİN (KİTAP, TAŞ PLAK, KASET) DİGİTAL ORTAMA AKTARILMASI VE AUDİO-VİSUAL MERKEZDE KULLANILABİLECEK BİÇİMDE AKADEMİK YAŞAMA KAZANDIRILMASI" ADLI PROJEDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK GÖREV ALDI.
- 2010, EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, PROJE NO: 10-DTMK-003, "EGE ÜNİVERSİTESİ DTM KONSERVATUARI KÜTÜPHANESİNDEKİ TÜM (GÖRSEL ve İŞİTSEL) DÖKÜMANLARIN AUDİO-VİSUAL İHTİSAS ARŞİVİNE AKTARIMI İÇİN GEREKLİ DİGİTAL SİSTEMİN ve FİZİKSEL ALT YAPININ KURULMASI" ADLI PROJEDE ARAŞTIRMACI OLARAK GÖREV ALDI.
- 2010, EGE ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ, PROJE NO: 10-DTMK-002, "İZMİR’DE YAŞAYAN TAHTACILARIN MÜZİK PRATİKLERİNİN İNCELENMESİ" ADLI PROJEDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ OLARAK GÖREV ALDI.
- 2008, Araştırma Projesi, Proje No: 06-DTMK-001 KIRIM TÜRKLERİ / TATARLARI’NIN TEPREŞ VE DERVİZA RİTÜELLERİ adlı projede araştırmacı olarak görev aldı.
- 2005, Araştırma Projesi, Proje No: 03-DTMK-002 'EGE BÖLGESİNDEKİ YEREL MÜZİSYENLER VE AŞIKLARIDAN GELENEKSEL HALK MÜZİĞİ ARAŞTIRMASI' adlı projede araştırmacı olarak görev aldı.
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 2010, Türkiye Yazarlar Birliği Tarafından, 'Yılın Yazar, Fikir Adamı ve Sanatçıları Ödülü' (Halk Kültürü)