Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerHAKAN ATILGAN
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hakan.atilgan@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 311 52 68
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye, 1998
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Ege Üniversitesi Ölçme Değerlendirme Araştırma ve Uygulama Merkezi - Yönetim Kurulu Üyesi, 2014-2016
- E.Ü. Eğitim Fakültesi, Bilimsel Araştırmalar Alt Komisyonu Üyesi, 2006-2016
- Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Başkanı, 2006-2011
Mesleki Faaliyetleri (14 adet)- Alan Editörü "Eurasian Journal of Educational Research", 2013-Devam Ediyor
- XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. Düzenleme Kurlu Üyesi. 3-5 Ekim 2011, İzmir., 2011
- 18. Ulusal eğitim Bilimleri Kurultayı. Düzenleme Kurulu Başkan Yardımcılığı, Bilimsel Sekreterlik., 2008-2009
- Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri / Educational Sciences: Theory & Practice-Hakem, 2007-Devam Ediyor
- I. Ulusal Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi-Danışma Kurulu Üyesi, 2007-Devam Ediyor
- Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Dergisi-Hakem, 2006-Devam Ediyor
- İlköğretim Online/Elementary Education Online-Hakem, 2006-Devam Ediyor
- Ege Eğitim Dergisi / Ege Eğitim Online. Eş Editör., 2006-2009
- Abant İzzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi-Hakem, 2006-Devam Ediyor
- Ülkemizde Laik eğitim sisteminde Sosyal Bilim Olarak Din Öğretimi Kurultayı-Raportör, 2005
- Eğitim Araştırmaları/Eurasian Journal of Educational Research-Hakem, 2004-Devam Ediyor
- Türk Psikolojik Danışma Rehberlik Dergisi/Turkish Psychological Counseling And Guidance Journal-Hakem, 2004-Devam Ediyor
- XIII Eğitim Bilimleri Kurultayı, Kurultay Bilimsel Sekreteri, 2004
- VII Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi-Kongre Düzenleme Kurulu Üyesi, 2003
Uzmanlık Alanları- Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (2220800)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- Ercan, E., Ercan, E. S., Atılgan, H., Başay, B. K., Uysal, T., İnci, S. B. & Ardıç,Ü. A. (2014). Predicting aggression in children with ADHD. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health, 8:15. doi:10.1186/1753-2000-8-15
- Atılgan, H. (2013). Sample size for estimation of G and Phi coefficients in generalizability theory. Eurasian Journal of Educational Research, 51, 215-228.
- Atılgan, H., Yurdakul, B. ve Öğretmen, T. (2012). Öğrenci başarısının belirlenmesinde bağıl ve mutlak değerlendirme üzerine bir araştırma. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 13(2)79-98.
- Atılgan, H. (2008). Using generalizability theory to assess the score reliability of the special ability selection examinations for music education programs in higher education. International Journal of Research & method in Education, 31:1,63-76.
- Atılgan, H., Saçkes, M., Yurdugül, H. ve Çırak, Y. (2007). Korku yaşantıları ölçeğinin Türkçe'ye uyarlanması: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışa ve Rehberlik Dergisi, 3-28.
- Atılgan, H., ve Tezbaşaran, A. A. (2005). Genellenebilirlik kuramı alternatif karar çalışmaları ile seneryolar ve gerçek durumlar için elde edilen G ve Phi katsayılarının tutarlılığının incelenmesi. Eğitim Araştırmaları Dergisi, 5(18).
- Atılgan, H. (2005). Türkçe'ye uyarlamış temel kabiliyetler testi (TKT)7-11'in yapı geçerliği. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2-24.
- Atılgan, H. (2005). Müzik öğretmenliği özel yetenek seçme sınavının çok yüzeyli rasch modeli ile analizi (inönü üniversitesi örneği). Eğitim Araştırmaları Dergisi, 20(62-73).
- Doğan, D., Atılgan, H. ve Demirci, B. (2003). Genel kimya laboratuvarı sınıf çevresi ölçeği gerçek formunun uyarlama çalışması. Eğitim Araştırmaları dergisi, 4(12).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Yılmaz, N. D. ve Atılgan, H. (2014).Öğreti̇m Üyeleri̇ni̇n Beklenti̇ ve Algıları Üzeri̇nden Tıp Eği̇ti̇mi̇nde Deği̇şi̇m Yöneti̇mi̇ Ölçeği̇.Tıp Eğitimi Dünyası. 39:1-12
- Atılgan, H., Demirtaş, H., Aksu, B. M. ve Silman, F. (2010). İlköğretim okul yöneticilerine yönelik Takım Algısı ölçeği Geliştirme Çalışması. Ege Eğitim dergisi, (11)2:20-44.
- Atılgan, H. (2005). Genellenebilirlik kuramı ve puanlayıcılar arası güvenirlik için örnek bir uygulama.Eğitim Bilimleri ve Uygulama 4(7)
- Atılgan, H. ve Saçkes, M. (2004). Ölçeklerin İkili ve Çok Kategorili Puanlanmasının Psikometrik Özelliklerinin Karşılaştırılması, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.5 Sayı:7 Bahar.
- Doğan, D., Doğan, E.E., Atılgan, H., Batçıoğlu K. ve Demirci B. (2003). Türkiye’deki Üniversitelerin Eğitim Fakülteleri Genel Kimya Laboratuarlarının Sınıf Çevresinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt.4 Sayı:5 Bahar.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (3 adet)- (Ed.) Atılgan H. ve Saçkes, M. (2003) VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri. Ankara:Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği Yayınları, ISBN 975-92254-0-9
- (Ed.) Atılgan H. ve Çınar, İ. (2003) XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı Bildiri Özetleri, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yayını, ISBN 975-8573-04-7, Malatya
- (Ed.) Çınar, i. ve Atılgan, H. (2005). Ülkemizde laik eğitim sisteminde sosyal bilim olarak din öğretimi kurultayı: bildiriler ve tartışmalar. ISBN: 975-8573-05-5, Malatya: İnönü Üniversitesi matbaası.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Demirci, D. P. & Atılgan, H. (2016). (7528) Farklı Puanlama Yöntemleri ile Puanlanan Açık Uçlu Matematik Sınavının Çok Değişkenli Genellenebilirlik Analizi. 3rd International Eurasian Education Reserch Congress. Sıtkı Koçman University, Muğla.
- Cüvitoğlu, G., Atılgan, H. & Demir, E. K. (2016). (7805) Seçme Amaçlı Kullanılan Çoktan Seçmeli Testlerin Maddelerinin Ağırlıklandırılmasının Geçerlik ve Güvenirliğe Katkısı. 3rd International Eurasian Education Reserch Congress. Sıtkı Koçman University, Muğla.
- Kocamaz, G., Atılgan, H. & Demir, E. K. (2016). (7772) Aile İşlevleri ve Yetişkinlik Bağlanma Stillerine Göre Öznel İyi Oluş. 3rd International Eurasian Education Reserch Congress. Sıtkı Koçman University, Muğla.
- Gurel, S. & Atılgan, H. (November 19-21, 2014). Evaluating Pearson and Tetrachoric Correlations in Exploratory Factor Analysis with Dichotomous Variables: A Monte Carlo Simulation. 59th Annual Meeting of the Florida Educational Research Association (FERA. The Hilton Cocoa Beach Oceanfront Cocoa Beach, FL.
- Yurdugül, H. ve Atılgan, H. (27-29 Mayıs 2011). Farklı yöntemlerle Hesaplanan Test Puanlarının Uygunluk Geçerliği Kapsamında İncelenmesi. Uluslararası Yükseköğretim Kongresi: Yeni Yönelişler ve Sorunlar, İstanbul.
- Bümen, T., N., Ünver, G., Tonbul, Y., Atılgan, H. ve Başbay, M. (5-8 Ekim 2011). Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sistemi (ISTOF) Gözlem Formunun Geliştirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- Odabaşı, Ş. ve Atılgan, H. (1995) Proposal For Tourism Training Centers About Health and First Aid Course Curriculum. Vth International Conference on Tourist Health.(P.30). Bodrum: WHO, ITHA

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- Atılgan, H. ve Demirci, P. D. (2016). Farklı yöntemlerle ve birden çok puanlayıcı tarafından puanlanan açık uçlu matematik sınavının çok yüzeyli Rasch modeli ile incelenmesi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (1-3 Eylül 2016) Bildiri Özetleri. Akdeniz Üniversitesi ve EPODDER, Bildiri no:65, 98-99.
- Atılgan, H., Aydın B., Gürel, S. ve Kaplan, M. (2016). Faktör analizi kullanılan yayınlamış bilimsel makalelerde örneklem özellikleri. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (1-3 Eylül 2016) Bildiri Özetleri. Akdeniz Üniversitesi ve EPODDER, Bildiri no:112, 179-180.
- Kaplan, M., Atılgan, H., Gürel, S. ve Aydın, B. (2016). Bir bilişsel tanı modeli uygulaması: niteliklerin belirlenmesi ve geçerlik analizi. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (1-3 Eylül 2016) Bildiri Özetleri. Akdeniz Üniversitesi ve EPODDER, Bildiri no:117, 187-188.
- Gürel, S., Atılgan, H., Aydın, B. ve Kaplan, M. (2016). Likert tipli envanterler nasıl puanlanmalı?. 5. Eğitimde ve Psikolojide Ölçme ve Değerlendirme Kongresi (1-3 Eylül 2016) Bildiri Özetleri. Akdeniz Üniversitesi ve EPODDER, Bildiri no:130, 204-205.
- Özdemir, S. ve Atılgan, H. (Ekim, 2015). Öğretmen Adaylarının Öğrenilmiş Gereksinimleri Ve Kişilik Özellikleri İle Başarı Yönelimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 13. Ulusal PDR KOngresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Ercan, E. ve Atılgan, H. (2011). Dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu tanısı almış ilköğretim öğrencilerinde saldırganlığın modellenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi Bildiri Özetleri. Ege Üniversitesi: İzmir.
- Atılgan, H. (2005). İki kategorili puanlanan ölçeklerin faktör analizinde kullanılan korelasyon tekniklerinin uygunluğu. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (syf.57-58). İstanbul: Marmara üniversitesi
- Bilgin, M. A., Demirtaş, H. ve Atılgan, H. Takım Algısı için Bir Ölçek Geliştirme Çalışması. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 28-30 Eylül 2005, Denizli: Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi
- Atılgan H. (2004) Güzel Sanatlar Eğitimi Müzik Öğretmenliği Özel Yetenek Seçme Sınavlarının Geçerlik ve Güvenirliği (G Kuramı Çalışması). XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı. (sf.496-497). Malatya: İnönü Üniversitesi.
- Atılgan, H., Saçkes M. (2003) Ölçeklerin İkili ve Çok Kategorili puanlanmasının Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (sf.20-21) Malatya: İnönü Üniversitesi.
- Çırak Y., Atılgan H. ve Saçkes M. (2003) Korku Yaşantıları Ölçeği Uyarlama -Geçerlik ve Güvenirlik- Çalışması. VII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. (sf.67). Malatya: İnönü Üniversitesi.
- Doğan, D., Doğan, E.E., Atılgan, H., Batçıoğlu K. ve Demirci B. (2002) Farklı Üniversitelerin Eğitim Fakültelerindeki Genel Kimya Laboratuarı Sınıf Çevresinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi. V. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi. (sf. ) Ankara: ODTÜ&MEB.

Kitapları (1 adet)- Atılgan, H., Doğan, N. ve Kan, A. (2006). Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme (Ed. Hakan Atılgan). Ankara: Anı Yayıncılık

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi 07EĞT004, Atılgan, H., Yurdakul, B. ve Öğretmen, T. (2011). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Bağıl ve Mutlak Değerlendirme Üzerine Bir araştırma. Proje Yöneticisi. Hakan Atılgan.
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri , Atılgan, H. ve Ercan, E. (2011) Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlığın Ailesel ve Bilişsel Faktörlerle Modellenmesi.
- Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri 06EGF005, Bümen, N.,T., Ünver, G., Tonbul, Y., Atılgan, H. ve Başbay, M. (2009). Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi Ege Üniversitesi tarafından desteklenmiş 06EGF005 nolu proje.
- İnönü Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Demirci, B., Doğan, D., Doğan, E. D., Atılgan, H., Batçıoğlu, K., (2003). Türkiye'deki Üniversitelerin Kimya Öğretmenliği Öğrencilerinin Genel Kimya Laboratuvar Sınıf Çevresinin Bazı Değişkenler Açısından Değerlendirilmesi.
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (7 adet)- Doktora, 2015, Serdal Özgözgü, Eğitim Örgütlerinde Yöneticilerin Liderlik Davranışları ve Bilgi Yönetimi ve Örgüt Kültürü İlişkisi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.
- Yüksek Lisans, 2012, Özge Öztürk Erzincan, Yönetici, Öğretmen ve Öğretmen Adaylarının Eğitim Yönetimindeki Paradigmaları Benimseme Düzeyleri: İzmir İli Örneği. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü: İzmir.
- Doktora, 2011, Elif Ercan. Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Tanısı Almış İlköğretim Öğrencilerinde Saldırganlığın Ailesel ve Bilişsel Faktörlerle Modellenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Didem Kurt. Zihinsel engelli Çocuğa Sahip Annelerin Tükenmişlik düzeylerinin Yordanması. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2008, Ahmet Kaya. Lise Öğretmen ve Yöneticilerinin Takım Algıları Üzerine Bir Araştırma: İzmir Örneği. Ege Üniveristesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2008, Fahri Tümkan. Devlet ve Özel İlkokul Öğretmenlerinin İş Doyumu Düzeylerie İle ilgili Araştırma: Lefkoşa Örneği. Yakın Doğu Üniveristesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2007, Nilüfer Demiral Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Yatay ve Dikey entegre Eğitim Sistemine Geçişinde Değişim sürecinin Yönetilmesine İlişkin Öğretim Üyelerinin Beklenti ve Algıları. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü