Akademik BilgilerŞERİFE YALÇINKAYA
DOÇENT
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: serife.yalcinkaya@ege.edu.tr
- Telefon: 3060
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1989
- Yüksek Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 1993
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2001
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2001
- Doçentlik: -, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2012-
- E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2007-2009
- E. Ü. Kadın Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2004-2005
- Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı Başkanlığı, 2002-2006
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Eski Türk Edebiyatı (2010100)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- "Sanatlı Nesir Metinlerinde Türkçenin İzini Sürmek", Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu Bildiri Kitabı, İzmir, 16-18 Aralık 2010, ss. 967-970.
- Gazelde Kırılma Beyitleri: Beytü’l-Gazeller, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, EÜ. Edebiyat Fakültesi Yayını, S. 14, Ocak 2008,
- Klâsik Nesirde Türkçe Paralelliği Üzerine -Fuzûlî’nin Türkçe Divân Dîbâcesi-, Prof. Dr. Tunca Kortantamer İçin, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını, İzmir 2007, s. 527-549.
- Yol Metaforu ve Klasik Türk Edebiyatında Arayış Yolculukları, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, EÜ. Edebiyat Fakültesi Yayını, S. 13, Ocak 2007,
- Klâsik Türk Edebiyatı Geleneğinde Hikâye, Türk Dünyası Araştırmaları, S.141, Aralık 2002, s. 147-160.
- Ortaçağ Türk ve İran Edebî Metinlerinde Türk Kavramı, Tükler, Yeni Türkiye Yayınları, C. 5, Ankara 2002, ss. 914-920.
- Rehâyî’nin Bir Müseddesi Üzerine, Rehâyî’nin Bir Müseddesi Üzerine, 12-13 Nisan 2001 Kayseri ve Yöresi Kültür, Sanat ve Edebiyat Bilgi Şöleni Bildirileri, Kayseri 2001, s. 161-170.
- Zar, Zaman ve Tiner Üzerine Artzamanlı Bir Okuma, Kunduz Düşleri, Eylül 2000, S. 5, s.69-75.
- Klasik Edebiyatımızda Nesir Geleneği, Eğitim Fakültesi Dergisi, Buca Eğitim Fakültesi Yayını, Yıl: 2, S. 3, Ocak 1993, s. 101-109.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Türkçede Aruzun İşleyiş Sistemi Üzerine Notlar –Nev’î Divanı Örneği-, Kültür Üniversitesi Uluslararası Türk Edebiyatı Sempozyumu, 15-17 Nisan 2009
- Doç. Dr. Hüseyin Özcan’ın "Manzûm Billûr-ı Azâm Cengi Hâvernâme" Tebliği Müzakere Bildirisi, Uluslararası Hz. Ali Sempozyumu, Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi 18–20 Aralık 2009.
- Osmanlı Klâsik Şiirinde Dilin Cinsiyeti –Mihrî Divanı Örneği- ICANAS 38, Ankara, Ağustos 2007

Kitapları (3 adet)- Nâbî'nin Nâsirliği ve Kamaniçe Fetih-nâmesi, Kanyılmaz Matbaası, İzmir 2011.
- Fatih Ülken - Şerife Yalçınkaya (Haz.): Tunca Kortantamer, Temmuzda Kar Satmak –Geçmişten Günümüze Türk Mizahı Phoenix Yayınevi, Ankara 2007
- Şerife Yağcı – Fatih Ülken (Haz.): Tunca Kortantamer, Eski Türk Edebiyatı Makaleler Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 2002.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Metinbilim Enstitüsü Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2008, H. Nilüfer Günay: Kerime Nadir Romanlarında Toplumsal cinsiyet Rollerinin İnşası Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2008, Osman Ünlü: Cinânî'nin Bedâyiü'l-âsâr'ı -inceleme, metin- Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Doktora, 2006, Hülya Canpolat: Sâdî'nin Gülistân Önsözüne Yapılan Türkçe Şerhlerin Karşılaştırmalı İncelemesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü