Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerABDULLAH TEMİZKAN
DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: abdullah.temizkan@ege.edu.tr
- E-posta: abdullah.temizkan@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1997
- Doktora: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

Uzmanlık Alanları- Tarih (2020000)
- Yakınçağ Tarihi (2020400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2013, XVIII. VE XIX. YÜZYILDA RUSYA’NIN KUZEY KAFKASYA’YI KOLONİLEŞTİRMESİNDE KOZAKLARIN İŞLEVİ*
- 2012, "Türk Devlet Geleneğinde İktidarın Meşrulaştırılmasında Rüyanın Kullanımı", Karadeniz Araştırmaları,Sayı:33, ss.13-22
- 2011, "Evliya Çelebi'nin Kimlik Algısı" Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi,XI/2,ss.1-12.
- 2010'Kuzey Kafkasya'da Müridizmin Kurumsallaşması ve Gazavat', Karadeniz Araştırmaları, C.7, S.25, Bahar 2010, ss.11-26.
- 2010, 'Lehistanlıların İstanbul'da Lobi Faaliyetleri ve Kafkasya'ya Lejyon Gönderme Girişimleri', Türklük Bilimi Araştırmaları, S:28, ss.363-393.
- 2010, Colonel Teofil Lapinski and Activities of the Polish Legion in Caucasus

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- 2011 "Türk Tarihinde Meşruiyetin Kaynağı ve Öteki Sorunu", Türk Yurdu, 2011, 31/289, ss.259-263.
- 2010, 'Albay Teofil Lapinski ve Lehistan Lejyonunun Kafkasya'daki Faaliyetleri' Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C.X, S.1, ss.149-171.
- 2009, 'Kuzey Kafkasya Müridizmi, Müridizmin yayılma Stratejisi ve Feodal Beylerle İlişkileri', Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, C.IX, S.2, ss.165-190.
- “19. Yüzyılda Çarlık Rusyasının Kafkasya Ordusu’nda Lehistanlılar” Karadeniz Araştırmaları, Sayı: 20, Kış 2009, s.73-95.
- “Kültür ve Kimlik Meselelerine Tarihsel Bir Yaklaşım”, Düşünen Siyaset, Sayı:23, Ankara 2008, s.247-272
- “Karaçay-Malkar Türklerinin Anadolu'ya İskânı: 1905 Muhacirleri” Uluslar arası Suçlar ve Tarih, Sayı:3-4, Ankara 2008, s.93-106
- 'Osmanlı’da İçki Kültürü”, Akademi Günlüğü, (Bahar), Sayı:2, Ankara 2006.,s.1-23
- “Osmanlı İmgeleminde Avrupa” (Kitap Tanıtımı), Akademi Günlüğü, (Bahar), Sayı:2, Ankara 2006.,s.167-176
- ., “Karaçay-Malkar Türklerinin Sürgünü”, Sovyetlerden Günümüze Karaçay-Malkar'da Etno-Politik Durum ve Siyasi. Gelişmeler (Edit.Ufuk Tavkul&Yaşar Kalafat) Karam Yayınları, Ankara 2005
-  'Popüler Tarihi Romanlarda Oryantalist Yaklaşımlar' , Prof. Dr. Kazım Yaşar Kopraman’a Armağan, (Yayına Hazırlayan: E. Semih Yalçın) Ankara 2003., s. 670-677.
- Usul-ü Cedit ve Tatar Burjuvazisi” Türkiye Günlüğü, Sayı:69, 2002.,s.73-78.
- Kazan Tatar Burjuvazisinin Gelişimi” Türk Yurdu, Ağustos 2002. Cilt:22 . Sayı:180, s.43-47.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (4 adet)- 2011, "Türk Milliyetçiğinin Manifestosu", Kitap Tanıtımı, (Nadim Macit, Türk Milliyetçiliği Kültürel Akıl, İçtihat ve Siyaset),Karadeniz Araştırmaları, Sayı:32,ss. 156-159
- “Sivas’ta Zamanın İzini Sürmek” Altıncı Şehir Sivas, Temmuz-Eylül Ankara 2001, Yıl:1, Sayı:1, s.22-24.
- “Bir Şahs-ı Muhayyelin Şizofren Şehir Kimliği”, Altıncı Şehir Sivas, Nisan-Haziran, Ankara 2002, Yıl:1, Sayı:4, s.47-49.
- “Seyahatname mi Esaretname mi”, (Kitap Tanıtımı), Türk Yurdu, Ekim 2002, Cilt:22, Sayı:182, s.54

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2010, "18. ve 19. Yüzyılda Rusya’nın Kuzey Kafkasya’yı Kolonileştirmesinde Kozakların İşlevi" 146. Yılında 1864 Kafkas Göçü Savaş ve Sürgün, 6-7 Aralık 2010,Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryum Salonu.
- "Kafkasya Muhacirlerinin Denizli’de İskânı", Uluslararası Denizli ve Çevresi Tarih ve Kültür Sempozyumu Bildiriler 1, 2007 Denizli, s.285-289.
- "Türk Dünyası Gençlik Kurultayları Üzerine Bir Zihniyet Değerlendirmesi", Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 9-15 Nisan 2006/İzmir 2008.,s.2031-2059

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2012, "Tepegöz-Devlet İlişkisine Semiyotik ve Tarihsel Bir Yaklaşım" Pamukkale Üniversitesi, 6-7 Aralık 2012,Denizli

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2010, Tübitak Projesi, No:107K526 , Kafkas-Rus Savaşında Polonyalı Birliklerin Rolü (1830-1859)
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2007, Millî Eğitim Bakanlığı Yurtdışı(Polonya) Araştırma Bursu
- 2004, Milli Eğitim bakanlığı Yurtdışı(Rusya) satj/dil Bursu
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 2012, Ömer Karataş, Kafkas Muhacirlerinin Pınarbaşına iskanı ve Karşılaştıkları Problemler 1864-1876, Danışman: Doç. Dr. Abdullah Temizkan, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2012.
- Yüksek Lisans, 2010, 2010, Tuba Kardaş, "19 Yüzyılda Kafkasya'da Salgın Hastalıklar ve Karantina Tedbirleri" Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Danışman:Yard. Doç. Dr. Abdullah Temizkan İzmir 2010.