Akademik BilgilerCAHİT YERDELEN
DOÇENT
Mühendislik Fakültesi
İnşaat Mühendisliği Bölümü
Hidrolik Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: cahit.yerdelen@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 60 26 / 131
- Telefon: 0 232 311 51 63
Eğitim Bilgileri- Lisans: Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi, Türkiye, 1992
- Yüksek Lisans: Atatürk Üni., İnşaat Mühendisliği, Hidrolik Bili Dalı, Türkiye, 1997
- Doktora: Atatürk Üni., İnşaat Mühendisliği, Hidrolik Bili Dalı, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Atatürk Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Doç. Dr. , 2015-
- Böl. Bşk. Yrd. Ege Üni., 2008-2009
- Yrd. Doç. Dr., Ege Üni., 2007-
- Yrd. Doç. Dr., Atatürk Üni., 2006-2007
- Böl. Bşk. Yrd., Atatürk Üni, 2006-2007
- Doktor Araştırma Görevlisi, Atatürk Üni., 2003-2006
- Araştırma Görevlisi, Atatürk Üni., 1993-2003
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- "Ege'de SU" Panel Başkanı, 2013-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Hidrolik (6240200)
- Su Kaynakları (6240202)
- Akışkanlar Mekaniği ve Uygulamaları (6250403)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Yerdelen, C., Mertsoy M., Tayfur G., "Rijit Gövdeli Bitkilerin Neden Olduğu Manning Katsayısının Araştırılması", İMO Teknik Dergi, 7055-7076, Yazı 433, Nisan 2015
- Yerdelen, C., “Change Point of River Streamflow in Turkey”, Scientia Iranica A, 21(2), 306-317 pp., Nisan-2014
- Mehr, A. D., Kahya, E., Yerdelen, C., "Linear genetic programming application for successive-station monthly streamflow prediction" Computerds and Geosciences, Volume: 70 Pages: 63-72, September, 2014
- Martı, A.İ., Yerdelen, C., Kahya E. "Enso Modulations On Streamflow Characteristics" Earth Sci. Res. J. Vol. 14, No. 1, 31-42, June 2010
- Yerdelen, C., Karimi, Y., Kahya, E., 'Frequency Analysis Of Mean Monthly Streamflow In Çoruh Basin, Turkey', Fresenius Environmental Bulletin, V :19, July, 2010
- Yerdelen, C., Acar, R., 'Study on prediction of snowmelt using energy balance equations and comparing with regression method in the Eastern part of Turkey' ,Journal of Scientific & Industrial Research, JSIRAC (64) (7) (2005)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Yerdelen, C., "Susurluk Havzası Yıllık Akımlarının Trend Analizi Ve Değişim Noktasının Araştırılması" DEÜ Mühendislik Fakültesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, Cilt: 15 No:2 Sayı: 44 sh. 77-87 Mayıs 2013
- Yerdelen, C., “Mevsimlik Kar Erimesinin Yapay Sinir Ağları Yöntemi ile Tahmini”, S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., (2006), c.21, s.3-4
- Can, İ., YERDELEN, C., 'Susurluk Havzası’nda M. Kemal Paşa çayı’nın aylık akımlarının otoregresif hareketli ortalama (arma) modeli', S.Ü. Müh.-Mim. Fak. Derg., (2005), c.20, s.3

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Yerdelen C, Özyaman C, Eriş E, Ahmedzade P, Aşıkoğlu O L., Comparison of The Homogeneity of The Flow Monitoring Stations In Susurluk Basin, International Conference On Engineering Technology And Innovation 22-26 March 2017, Sarajevo Bosnia and Herzegovina
- Gunay T, Ahmedzade P, Kultayev B, Altun S, Yerdelen C Evaluation of FT-Parafin Modifier On Physical Properties Of Bitumen, International Conference On Engineering Technology And Innovation 22-26 March 2017, Sarajevo Bosnia and Herzegovina
- Yerdelen C, Özyaman C, Experimental Study of Local Scour Around Spur Dikes in Straight Open Channels, 14th-15th April, 2017, IASTEM Internatıonal Conference Boston, USA
- Yerdelen C. Özyaman C., The effect of Spur-dikes on Clear Water Scour in Open Channels, 5th Biennial Conference on Particles in Europe - 3-5 October 2016, Budapest University of Technology and Economics, Budapest Hungary.
- Yerdelen C., Özyaman C.,, Mazdeh A. M., “Stem Drag Coeffıcıent Calculatıon Usıng Unıform And Non-Unıform Assumptıon Of Flow” 3rd Space For Hydrology, 15-17 Sep.2015, Roma, İtaly
- Yerdelen C., Tayfur G., Özyaman C., "The Effect of Leafless and Tandem Vegetation on Streamflow Resistance in Open Channels" 21-24 October 2014, İstanbul
- Can İ., Tosunoğlu F., Kahya E., Yerdelen C., Erdem H.,Multivariate Stochastic Modeling of Daily Streamflow of Rivers in the Çoruh Basin by Artificial Neural Networks, BALWOIS 2010 - Ohrid, Republic of Macedonia - 25, 29 May 2010
- F. Tosunoğlu, İ. Can, E. Kahya, C. Yerdelen, H. Erdem, 9th International Congress on Advances in Civil Engineering konferansı dahilinde, “9th International Congress on Advances in Civil Engineering” bildiri kitapçığındaki "Multivariate Stochastic Modeling of Monthly Streamflow of Rivers in the Çoruh Basin by Artificial Neural Networks", 1-9 pp., Trabzon, Türkiye, 27-30 Eylül 2010.
- Can, İ., YERDELEN, C.,and Ercan, K ., ' Stochastic modeling of Karasu River (Turkey) using the methods of Artificial Neural Networks'AGU Hydrology Days. 2007

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Yerdelen C., Özyaman, C., "Açık Kanallarda Debi Ve Eşik Yüksekliği Değişiminin Su Yüzeyi Profillerine Etkisinin Deneysel Olarak İncelenmesi", III. Ulusal Sulama Sistemleri Sempozyumu 15-16 Ekim 2015 Ankara
- Yerdelen C., Mengüloğlu K.,"Gördes Barajında Su Kaçaklarının Oluşum Yerlerinin “Sualtı Akıntı Ölçüm Cihazları” İle Tespiti""Uluslararası Katılımlı IV. Ulusal Baraj Güvenliği Sempozyumu" 09-11 Ekim 2014, Elazığ, 795-809
- TAYFUR, G., YERDELEN, C., “Katı Madde Yükü Tahmininde Ana Bileşen Analizinin Yapay Sinir Ağları İle Beraber Kullanılması” VII. Ulusal Hidroloji Kongresi 26- 27 Eylül 2013.
- Yerdelen, C., Levent Ö.L., Çiftlik D., Ege Bölgesi Yıllık Toplam Yağışlarının Analizi, V. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 12-16 Eylül 2011, İstanbul, s:189-197
- Yerdelen, C., Karimi, Y., Can, İ., Kahya, E.,Çoruh Havzası Akım Verilerinde Klasik Momentler Yöntemi ile L-Momentler Yönteminin Karşılaştırılması, IV Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 6-10 yemmuz 2009, İstanbul, s:201-207
- Yerdelen, C., Kandemir, E.Ç., Can, İ.,Kahya, E., Gediz Havzasında Eksik Akım Verilerinin Tamamlanması, IV Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 6-10 yemmuz 2009, İstanbul, s:193-199
- Can, İ.,, Kahya, E.,, Yerdelen, C., Tosunoğlu, F., Erdem, H., Çoruh Havzasındaki Aylık Nehir Akımlarının ARMA ve YSA ile Stokastik Modellemesi, IV. Ulusal Su Mühendisliği Sempozyumu, 06-10 Temmuz 2009 İstanbul, s:389-400
- Can, İ., Yerdelen, C., Kahya, E.,Çoruh Havzasındaki Eksik Akım Verilerinin Yapay Sinir Ağları Metodu İle Tahmin Edilmesi, Taşkın Heyelan ve Dere Yataklarının Korunması Konferansı 07-08 Ağustos 2008, Trabzon
- Acar, R., Sarıgül, S., Yerdelen, C., Can, İ., Kar erimesinde derece-gün yöntemi ve Erzurum bölgesi uygulaması, III. Ulusal Hid. Kongresi., Dokuz Eylül Üni., İzmir, (27-29/06/2001), 345-352

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- International Association of Hydrological Sciences (IAHS)