Akademik BilgilerBÜNYAMİN YURDAKUL
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: bunyamin.yurdakul@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Programları ve Öğretim Bölümü, Türkiye , 1994
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim (Eğitim Teknolojsi) AbD., Türkiye , 1998
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Eğitim Programları ve Öğretim AbD., Türkiye , 2004
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 2005

Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- Misafir Öğretim Üyesi - Indiana University School of Education, Bloomington Indiana, USA., 2012
Uzmanlık Alanları- Program Geliştirme (2221000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Yurdakul, B. ve Demirel, Ö. (2011). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının öğrenenlerin üstbiliş farkındalıklarına katkısı. (Contributions of Constructivist Learning Approach to Learners’ Metacognitive Awareness) Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi (International Journal of Curriculum and Instructional Studies). 1, 1(Haziran/June), 71-85.
- Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımının sosyal-bilişsel bağlamda bilgiyi oluşturmaya katkısı. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 11, 20 (Aralık),39-67.
- Yurdakul, B. (2005). Bilişötesi (Metacognition) ve yapılandırmacı (Constructivist) öğrenme çevreleri. Eğitim Yönetimi. 11, 42(Bahar), 279-298.
- Yurdakul, B. (2004). Eğitimde davranışçılıktan yapılandırmacılığa geçiş için bilgi, gerçeklik ve öğrenme olgularının yeniden anlamlandırılması. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4,4(8), 109-120.
- Kiraz, E., Yurdakul, B. ve Kiraz, M. (2002). Ortaöğretim kurumlarındaki eğitsel kol etkinliklerinin değerlendirilmesi. Eğitim ve Bilim. 27(126), 22-30.
- Battal, N., Yurdakul, B. ve Şahan, H.H. (1998). Farklı branşlardan mezun olan sınıf öğretmenlerinin öğretmenlik mesleğine ilişkin görüşleri ve karşılaştıkları sorunlar. Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 1(2).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Karayazgan, B. & Yurdakul, B. (2011). The evaluation of the practices implemented to improve English speaking skills at preparatory classes. International Conference in TESOL. Combining Theory & Practice: The Search for New Perspectives. (May 27, 2011). Yaşar University, Izmir.
- Yurdakul, B.; Yildiz, D.; Çakar,E. & Uslu O. (2010) Evaluation of Professional Development Program Practices Implemented Toward Web-Based Content Development. 13th International Conference “ICT in the Education of the Balkan Countries”(17-19 June) Varna, Bulgaria.
- Yurdakul, B. (2008). Yapılandırmacı öğrenme çevrelerinde öğrenen özellikleri. Educational Priorities of 21st Century and Intercultural Interaction (05 June 2008). İzmir Özel Çamlaraltı Koleji, D.E.Ü Sabancı Kültür Merkezi, İzmir.
- Yurdakul, B. ve Saylan, N. (2008). İlköğretime sınıf öğretmeni yetiştiren yükseköğretim program uygulamalarının yapılandırmacı paradigmanın sayıltılarına göre değerlendirilmesi. International Conference on Educational Sciences (ICES’08) (23-25 June 2008). Eastern Mediterranean University, Faculty of Education, Department of educational Sciences, Famagusta, North Cyprus.
- Yurdakul, B. and Demirel, Ö. (2005) A proposed curriculum design on civics education for the balkan countries through distance learning. International Conference on Lifelong Learning in the Balkans a Historical Context and Current Trends. Working Group 4: Lifelong Learning Opportunities, Open and Distance Learning, Literarcy and Basic Skills for the Low –skilled in the Balkans. (Belgrade, 1-3 of July.), Serbia and Montenegro.
- Saylan, N., Zencirci, İ. ve Yurdakul, B. (1997). Öğretmen yetiştiren yüksek öğretim kurumları dışında kalan okullardan mezun olan ve sınıf öğretmeni olarak atananların göreve başladıktan sonra oluşan stres faktörlerine ilişkin görüşleri. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-1. (27-29 Kasım 1997). 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.
- Battal, N., Yurdakul, B. ve Şahan, H.H. (1997). Milli Eğitim Bakanlığı’nca düzenlenen hizmet-içi eğitim kurslarının değerlendirilmesi (Balıkesir Örneği). Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu-1 (27-29 Kasım 1997). 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Çakar, E., Ural, G. ve Yurdakul, B. (2011). 6. Sınıf Fen ve Teknoloji öğretim programında yer alan madde ve değişim ünitesinin sağlamlığı. XX. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı (8-10 Eylül 2011). Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Burdur.
- Şahin, S. Öz, A., S. ve Yurdakul, B. (2010). İlköğretim fen ve teknoloji öğretim programı insan ve çevre ünitesinin uygulama süreçlerinde oluşan içeriğin bilimsel süreç becerilerinin gelişimine katkısı. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010), Bildiri Özetleri Kitabı: 123-124.
- Yurdakul, B. (2010). Eğitim programı kavramına ilişkin öğretmen algıları. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 13-15 Mayıs 2010), Bildiri Özetleri Kitabı: 52-53.
- Baykal, İ. Sarsar, F. ve Yurdakul, B. (2009). Bilgisayar teknolojisine ilişkin öğrenen algılarını oluşturan bireysel, sosyal ve eğitsel etmenlerin incelenmesi. Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme Sempozyumu-Eğitimde Yeni Yönelimler-V. (18 Nisan 2009). Bildiri Özetleri: s.: 438-441. Özel Tevfik Fikret Okulları, İzmir.
- Saylan, N. ve Yurdakul, B. (2005). İlköğretim program tasarılarının gerektirdiği yapılandırmacı (constructivist) öğretmen özelliklerine sınıf öğretmenleri ile aday öğretmenlerin sahip olma düzeyleri. XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (28-30 Eylül), Kongre Kitabı. Cilt: 1, Sayfa: 459-467. Pamukkale Üniversitesi, Denizli.
- Yurdakul, B. ve Demirel, Ö. (2004). Yapılandırmacı (constructivist) öğrenme yaklaşımının öğrencilerin düşünme becerilerine ve derse yönelik tutum düzeylerine etkisi ile yapılandırmacı öğrenme sürecine ilişkin öğrencilerin tepkileri. Eğitim Reformu Girişimi: Eğitimde İyi Örnekler Konferansı. Sabancı Üniversitesi, İstanbul.
- Demirel, Ö., Taş, A. M., Tüfekçi, S., Yazçayır, N. ve Yurdakul, B. (2000). Yapılandırmacı yaklaşımın öğrenme sürecine etkileri. IX. Eğitim Bilimleri Kongresi (27-30 Eylül) Eğitim Programları ve Öğretimi Bildiriler-I. Atatürk Üniversitesi, Erzurum.
- Saylan, N. ve Yurdakul, B. (1998). İngilizce öğretmenlerinin iletişim yeterliklerinin öğrenci görüşlerine göre değerlendirilmesi. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül). Cilt: 1 Sayfa: 521-529. Selçuk Üniversitesi, Konya.
- Saylan, N. ve Yurdakul, B. (1998). Öğretmenlerin mesleki stres düzeyi ile stresle başa çıkmada uygulanan bireysel ve örgütsel stratejiler. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi (9-11 Eylül). Cilt: 1, Sayfa: 231-240. Selçuk Üniversitesi, Konya.

Kitapları (5 adet)- Atalay, S., Yurdakul, B., Başbay, A. ve Kömleksiz, M. (2010). Program Çıktıları, Ders Öğrenme Çıktıları Hazırlama ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu. Ege Üniversitesi Bologna Süreci Uyum Çalışmaları. İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi Müdürlüğü.
- Yurdakul, B. (2010). Yapılandırmacılık. Eğitimde Yeni Yönelimler (4. Baskı). (Ed.: Prof. Dr. Özcan Demirel). Sayfa: 39-65, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Yurdakul, B. (2010). Uzaktan Öğretim. Eğitimde Yeni Yönelimler (4. Baskı). (Ed.: Prof. Dr. Özcan Demirel). Sayfa: 259-274, Ankara: Pegem A Yayıncılık.
- Yurdakul, B. (2009). Öğretim Strateji, Yöntem ve Teknikleri. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II. (Ed. Doç. Dr. Eralp ALTUN) Sayfa: 55-129, Ankara: Pegem Akademi.
- Yurdakul, B. (2009). Programlı Öğretim. Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümleri İçin Özel Öğretim Yöntemleri I-II. (Ed. Doç. Dr. Eralp ALTUN) Sayfa: 131-167, Ankara: Pegem Akademi.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- BAP, No: 07-EGF-005, Yurdakul, B. (2011). İlköğretim sınıf öğretmenlerinin eğitim programı kavramına ilişkin algılarının incelenmesi. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Eğitim Fakültesi, Bornova-İzmir.
- BAP, Proje No: 07 EGF 004, Atılgan, H., Yurdakul, B. ve Öğretmen, T (2011). Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nde Bağıl ve Mutlak Değerlendirme Üzerine Bir Araştırma. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Eğitim Fakültesi, Bornova-İzmir.
- BAP, Proje No: 06 BESYO 001, Gençer, T. R., Yurdakul, B. ve Demiray, E. (2008). Hizmet kalitesi ölçümü: Spor ve fitnes merkezleri üzerine bir çalışma. Ege Üniversitesi, Bilimsel Araştırma Proje Raporu. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Bornova-İzmir.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği-EPÖDER/Turkish Curriculum and Instruction Association (TCIA)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (3 adet)- Yüksek Lisans, 2013, Evirgen, E. (2013). İlköğretim Yedinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Değerlendirilmesi.Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2011, Geçitli, E. (2011). İlköğretim öğretmenlerinin uygulanan öğretim programlarına ilişkin yönelimlerinin incelenmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2010, Karayazgan, B. (2010). Yabancı diller hazırlık sınıflarında İngilizce konuşma becerisinin geliştirilmesi için yürütülen uygulamaların değerlendirilmesi. Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüs...