Akademik BilgilerHATİCE ŞİRİN USER
PROFESÖR
Edebiyat Fakültesi
Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü
Eski Türk Dili Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: hatice101@yahoo.com
- Telefon: 0 232 3113091
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı B, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, 2003
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2005
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Türkiye, 2010

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Eski Türk Dili Anabilim Dalı Başkanı, 2006-
- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Sokrates-Erasmus Koordinatörü, 2003-2014
- Gaziemir Hava Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Konuk Öğretim Üyesi), 2003-2004
Mesleki Faaliyetleri (3 adet)- Bilig Dergisi Hakemliği, 2009-Devam Ediyor
- Türkbilig Dergisi Hakemliği, 2009-Devam Ediyor
- Türk Kültürü Dergisi Hakemliği, 2009-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Eski Türk Dili (2010300)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (11 adet)- 2013, “kıyamet kop- Üzerine”, Semih Tezcan’a Armağan, Abant İzzet Baysal ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
- 2012, "Eski Türk Yazıtlarında Politik ve Askeri Terimlerden Örnekler”, BILIG, Cilt: 60, No: 60, 257-272.
- (2012), “Vampir”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2010/2, Ankara: TDK Yayınları, 119-130.
- “Etimoloji Önerileri: Eser, Yelek” Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi, 19, 1 (2012) 91-102
- 2011 “Runik Türk Yazıtlarında Anlamsal Açıdan Geçişlilik ve Geçişsizlik Özelliğini Ortaklaşa Taşıyan Eylemler Üzerine”, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1 Winter 2011, 578-582.
- 2011 "Re-reading and Re-interpretation of Some of the Yenisei Inscriptions", Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 64 (2), 117–127 (2011)
- 2010, “Bömbögör Yazıtı: Bir Türk Kunçuyunun Mezar Taşı”, Dil Araştırmaları, Sayı 7, Güz, 62-73.
- 2009, “Kan Ağla- ve Baş Bağla- Deyimlerinin Bilge Kağan Ve Suci Yazıtları Temelinde Açıklaması”, Türkbilig Türkoloji Araştırmaları Dergisi 16, Ankara: Hacettepe Üniversitesi Edebiyat FakültesiYayınları.
- 2009, “Hobson Jobson The Anglo-Indian Dictionary’de Kayıtlı Eski Türk Kültür Sözleri”, Interactions: Aegean Journal of English and American Studies/Ege İngiliz ve Amerikan İncelemeleri Dergisi, Spring, Vol: 18.1, İzmir: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları, 113-134.
- 2009, 'Hakasya Bulgusu Eski Bir Türk Mezar Taşı: Açurı (Oçurı, Ye 26) Yazıtı', Türkbilig, Türkoloji Araştırmaları, 17. sayı, Ankara, 158-174.
- 2006, "Eski Türkçede Bazı Unvanların Yapısı Üzerine", Bilig Türk Dünyası Sosyal Bilimler Dergisi, 39. sayı, Güz, Ankara, 219-236.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (16 adet)- 2009, “Runik Harfli Türk Yazıtlarında Atlar ve Bazı At Niteleyicileri”, Ege Üniversitesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, 16-17, 271-279.
- 2009, “Runik Harfli Türk Yazıtlarında Ağız (Diyalektoloji) Ögeleri”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, No. 16-17, 255-269.
- 2008, “Köktürk Ve Ötüken-Uygur Yazıtlarında “İmar Etmek, Yapı Kurmak, İnşa Etmek” Kavramları”, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi, Cilt XIV, Sayı 1, 125-148.
- 2008, “Şine Usu Yazıtı’nda Kayıtlı ‘t(a)t(a)r(ı)g : (a)y(ı)td(ı)m’ Cümlesi Üzerine”, International Journal of Central Asian Studies, Vol. 12, Seoul, Korea, 183-196.
- 2007, “Tonyukuk Yazıtı’nda Geçen Wg1r1 k1l1t1d1m İbaresi Üzerine Yeni Bir Anlamlandırma Teklifi”, Erdem Dergisi, Cilt: 16, Sayı: 48, s. 157-165
- 2007, 'Türkçede Boncuk Sözü ve Anlam Alanları, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, 234-241
- 2007, “Byzantinoturcica’da Kayıtlı İslam Öncesi Türkçe Unvanlar Hakkında”, Tunca Kortantamer İçin (Editör: Prof. Dr. Yavuz Akpınar), Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir, 551-574.
- 2007, Eski Türk Çağında Hayvan Tözlerinden Devlet Sembollerine”,TTK- Belleten Dergisi, 262, Cilt: LXXI - Sayı: 262, Aralık, 843-855.
- 2007, “Runik Harfli Türk Yazıtlarında Av”, Dil Araştırmaları, Yıl 1, Sayı 1, Güz, Ankara, 49-59.
- 2005, “Türkçede Para ve Para Birimi”, Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 2004/1, TDK Yayınları, Ankara, 129-151.
- 2005, “Atatürk ve Türk-Latin Alfabesi”, Karaman Dil-Kültür ve Sanat Dergisi, Ankara, 317-323.s.
- 2004, “Türkçede yaz- “yazı yazmak” Fiili Üzerine”, Türk Dili, Cilt LXXXVII, Sayı 634, Ekim, 563-571= Uluslararası Sürekli Altayistik Konferansı Bildirileri (Proceedings of the 45 Meeting of the Permanenet International Altaistic Conference) 22-27 Haziran 2003, Altay Dünyasında Gündelik Hayat, TDK Yayınları, Ankara 2007, 393-401.
- 2003, “Kazak-Tatar Yazarı İbrahim Salahov’un (1911-1998) Trajik Hayatı”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 15, Bahar, Ankara, 159-170.s.
- 2003, “Prof. Dr. Mirfatih Zekiyev (Hayatı Ve Eserleri)”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, s. 16, Yaz, Ankara, 163-213.s.
- 2002, “Türklerde Alfabe ve Kimlik”, Türkler, III.cilt: İlkçağ, Yeni Türkiye Yay., Ankara, 740-753.s.
- 2002, “Alphabet and Identity of Turks”, The Turks, vol.I: Early Ages, Ankara, 869-880.s.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (24 adet)- “:Morfonolojik Rekonstrüksiyon ve Etimoloji”:, (Firidun Celilov, Azerbaycan dili morfonologiyasından oçerkler, Baku 1985’:ten), E.Ü. Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi VII, İzmir 1993, 19-73.s.
- “:Kazan Adlı Yeni Bir Dergi”:, Kardaş Edebiyatlar, s.27, İzmir Nisan-Mayıs-Haziran 1994, 48.s.
- 0, "Tataristan Yazarlarının XII. Kongre Kararları, Kardaş Edebiyatlar, İzmir Ekim-Kasım-Aralık 1994, 45-46.s.
- “:Kardeşler Kucağında”: (Tevfik Eydi: Kazan Utları, s.8/862, Kazan 1994’:ten), Kardaş Edebiyatlar, s. 30, İzmir, Ocak-Şubat-Mart 1995, 11-16.s.
- “:Nereye Gidiyor Bu Tatar”: (Ebrar Kerimullin, Kaya kite bu tatar, Kazan 1992, 40-53.s.’:dan), Kardaş Edebiyatlar, s. 33, İzmir, Ekim-Kasım-Aralık 1995, 6-10.s.
- “:Orta Avrasya Boyunca Hiong-nu Tarzı Kazanlar ve Bunların Kaya Kabartmalarında Ortaya Çıkması”: (Miklos Érdy, “:Hun and Xiong-nu Type Cauldron Finds Throughout Eurasia, Eurasian Studies Yearbook 67, 1995, 5-94.s ), Tarih İncelemeleri Dergisi XI, Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yay., Bornova 1996, 265-317.s.
- 0, "Kızıl Kırgın’:ın Meşhur Kurbanları I”:, (Kayırcan Kasenoğlu-Emirhan Törehanov, Kızıl Kırgın 37’:de opat bolgandar, Almatı, 1994’:ten aktarma), Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 114, Haziran 1996, 25-29.s.
- “:Kızıl Kırgın’:ın Meşhur Kurbanları 2”:, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 115, Temmuz 1996, 29-35.s.
- “:Kızıl Kırgın'ın Meşhur Kurbanları 3”:, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 116, Ağustos 1996, 35-41.s.
- “:Kızıl Kırgın'ın Meşhur Kurbanları 4”:, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 117, Eylül 1996, 41-44.s.
- “:Kızıl Kırgın'ın Meşhur Kurbanları 5”:, Türk Dünyası Tarih Dergisi, sayı 118, Ekim 1996, 31-35.s.
- “:Tevfik Eydi: Yazar, Gazeteci ve Mücadeleci”: (Nurihan Fettah: Tevfik Eydi, Yılan ugı, Kazan 1991’:den), Kardaş Edebiyatlar, s. 34, İzmir Ocak-Şubat-Mart 1996, 36-40.s.
- “:Bir Tatar Yazarın Trajedisi”: (Reis Davutov’:dan aktarma, ) Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 3, Bahar 1997, 177-188.s.
- “:Dilin Tarihi, Halkın Tarihidir”: (Ebrar Kerimullin, Şehri Kazan, Kazan 28 Temmuz 1995’:ten), Kardaş Edebiyatlar, s. 39, İzmir Nisan-Mayıs-Haziran 1997, 22-25.s.
- “:Stalin Devri Tatar Kültür Hayatı”: (Telgat Galiullin, “:Ütkennen gıybret al”:, Vatanım Tatarstan, 1 Ağustos 1997, Kazan'dan aktarma), 11.s., Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı 6, Güz 1998, 646-654.s.
- “:XVII. Asırda Batı Sibirya'da Ve İdil-Ural'da Millî Azatlık Savaşları”: (Gabdélber Feyzrahmanov, Kazan Utları, Kazan, Temmuz 1997, 162-170.s.den aktarma), Türk Dili ve Edebiyatı Dergisi, IX. sayı, İzmir 1998, 117-133.s.
- “:N. A. Baskakov, Türk Kökenli Rus Soyadları (çeviren: Prof. Dr. Samir Kâzımoğlu), Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Türk Dil Kurumu Yayınları: 684, Ankara 1997, 234 s.”:, Türk Dili, sayı 566, Şubat 1999, 171-176.s.
- “:XX. Asır Başı Tatar Süreli Basınının ‘:Beyaz Lekeleri’:”: (Ramile Yarullina'dan aktarma), Sanal Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Yıl 1, sayı 1, Ocak 1999 (Adres: http://193.255.196.220/Stadana/stadana.html)
- “:Haylar Nasıl Ermeni Oldu? (Ermeni”: Adının Kaynağı)”: (Prof. Dr. Firidun Celilov’:dan aktarma, : http://www.terig.org/kultur/dil/erm_adi_b1.htm
- “:XIV. Yüzyıla Ait Türkçe Edebî Eserlerde –:ısar- /-iser Ekli Şekiller”: (A.Bodrogligeti, “:Finite Forms in –:ısar, -iser in Fourteenth Century Turkish Literary Documents”:, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungarica, Tomus XXIII (2), 1970, 167-176.s.), E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X (Üzbek Bayçura Özel sayısı), İzmir 2001, 165-173.s.
- “:Bazı Etimoloji Prensipleri Üzerine”: (Üzbek Bayçura, “:On Some Principles of Etymology”:, Annali del Seminerio di Studi dell’:Europa Orientale, Sezione Linguistico-Filologica I, Edizioni dell’:Ateneo, 1982-1983, 1-68.s.), E. Ü. Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi X (Üzbek Bayçura Özel sayısı), İzmir 2001, 71-114.s
- “:Altaica Budapestinensia MMII, Proceedings of the 45th Permanent International Altaistic Conference Budapest, Hungary, June 23-28, 2002 Edited by Alice Sárközi and Attila Rákos, Research Group for Altaic Studies, Hungarian Academy of Sciences, Department of Inner Asian Studies, Eötvös Loránd University, Budapest 2003”:, Türk Dili, c. LXXXVII, sayı 625, Aralık 2003, 84-89.s.
- “:Yavuz Akpınar, İsmail Gaspıralı, Seçilmiş Eserleri: 2 Fikrî Eserleri, Ötüken Yayınları, İstanbul 2004, 422 sayfa, ISBN: 975-437-477-5”:, Karadeniz Araştırmaları, sayı 2, Yaz 2004, KaraM Yay.,137-141.s.
- “Ayaz İshaki’nin Bir Mektubu”, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Bahar-2001, sayı 11, 114-133.s.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2014, "Türkçeden Batı Dillerine Geçen Sözcükler",VIII. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı,Bilkent Üniversitesi-Tiran Üniversitesi, 25-28 Eylül 2013, Tiran-Arnavutluk
- 2012 “Yenisey Yazıtlarında Okuma ve Anlamlandırma Sorunları: k1wy1d1a kunç(u)y(u)m ẅzd2a ogl(u)m Yazımı”, The Second International Symposium of Turkology (12-14 September 2012) Faculty of Oriental Studies, University of Warsaw, POLAND.
- "Türklerde Kıyamet Algısı ve Kıyamet Kavramının İslâm Sonrası Türkçe Belgelerdeki Leksikolojik Karşılıkları",Orta Asya'da İslam Medeniyeti İkinci Uluslararası Sempozyumu, 12-15 Ekim 2012, Bişkek-Kırgızistan
- 2011 "Altay Bölgesi Yazıtlarından Yabogan", Türk Kültürünün Gelişme Çağları: Başlangıç ve Yazıtlar Çağı, Uluslararası Toplantı, 15-16 Ağustos 2011, Ulaanbaatar / Mongolia, 2011.
- 2011 “Yenisey Yazıtlarının Okunma ve Anlamlandırılması Üzerine Yeni Öneriler -II-”, Hacettepe Üniversitesi, 3. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 26-29 Mayıs 2010, Bildiriler Kitabı, Ed. Ülkü Çelik Şavk, 2. Cilt, Hacettepe Üniversitesi Basımevi, 2011, Ankara, 767-775.
- 2011, “Runik Türk Yazıtları Çerçevesinde katun ve kunçuy”, Mehmet Ölmez-Erhan Aydın-Peter Zıeme-Mustafa S. Kaçalin (Yay.), Ötüken’den İstanbul’a Türkçenin 1290. Yılı (720-2010) Sempozyumu, Bildiriler, İstanbul: İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 281-294.
- 2011 “İzmir Musevilerinin Ağızları ve Smirneikadan Türkçeye Katkılar”, 4. Uluslararası Türkiye Türkçesi Ağız Araştırmaları Çalıştayı, 27‐29 Ekim 2011, Edirne
- 2010, “Yenisey Yazıtlarının Okunma ve Anlamlandırılması Üzerine Yeni Öneriler I”, I. Uluslararası Uzak Asya’dan Ön Asya’ya Eski Türkçe Bilgi Şöleni”, 18-20 Kasım 2009, Afyon., 261-267.
- 2008, "Etnolenguistik Açıdan Bulgar-Çuvaş ve Bulgar-Tatar Teorileri", Yirmibirinci Yüzyılda İdil-Ural (Derleyen: Gönül Pultar), Tetragon Yayınevi, 73-96.
- 2008 'Runik Harfli Türk Yazıtlarında Diyalektik Ögeler', VI. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, Ankara, 20-25 Ekim 2008
- 2007, "Türkçede yaz- "yazı yazmak" Fiili Üzerine", Proceedings of the 45 Meeting of the Permanenet International Altaistic Conference) 22-27 Haziran 2003, Altay Dünyasında Gündelik Hayat, TDK Yayınları, Ankara, 393-401.
- 2004 "Türkçede Yol Kavramı ve Yol Sözleri: Uğur, Çığır, Tıkır", V. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirileri II, Ankara 20-26 Eylül 2004, TDK Yay., Ankara, 2763-2776.s.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2009, 'Göktürk Yazıtlarında Av', Av ve Avcılık Kitabı (Editörler: Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun), Kitabevi, İstanbul, 29-44.
- 2006, "Turkcede Yas ve Ufak Kavramlarindan Gelismis Meyve Adlari": Meyve Kitabı (Editörler: Emine Gursoy-Naskali-Dilek Herkmen), Kitabevi, İstanbul, 335-350.
- 2006, "Mahkum Numarası 1-G-732: ‘GULAK’zede Yazar Ayaz Gıylecev": Zindanlar ve Mahkûmlar (Editörler: Emine Gürsoy Naskali-Hilal Oytun Altun), Babil Yayınları, İstanbul, 292-302.

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (4 adet)- 2011, Zhang Tieshan and Peter Zieme, “A Memorandum about the King of the On Uygur and His Realm”, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hung. Volume 64 (2), 129–159 (2011)
- 2010, Peter Zieme, “The Manichaean Turkish Texts of the Stein Collection at the British Library” Journal of the Royal Asiatic Society of Great Britain & Ireland (Third Series) (2010), 20: 255-266 Cambridge University Press, 47.d.n.
- 2010, Ayça Ergun, “Politics of Romanisation in Azerbaijan (1921–1992)”, Journal of the Royal Asiatic Society, Series 3, 20, 1 (2010), p.p. 33–48, 25. ve 52. dipnotlar
- 2010, Ayça Ergün, “Azerbaycan’da Bir Ulusal Kimlik Meselesi Olarak Alfabe Değişiklikleri”, Bilig, Sayı: 54, Yaz 2010, 139-160, 157.s.
Kitapları (8 adet)- 2014 “E-28, E-38, E-51, E-71, E-144, E-152 Yazıtlarındaki Bazı Sözcük Ve İbareler Üzerine Yeni Öneriler”, Yalım Kaya Bitigi. Osman Fikri Sertkaya Armağanı, Ed. Hatice Şirin User – Bülent Gül, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları, Ankara, 2014 (yayımda), (KİTAP’ta bölüm)
- 2013, “Yenisey Yazıtlarında Okuma ve Anlamlandırma Sorunları: k1wy1d1a kunç(u)y(u)m ẅzd2a ogl(u)m Yazımı”, Dursun Yıldırım Armağanı, (Editör: Bülent Gül, Ferruh Ağca, Faruk Gökçe), 587-591. (KİTAP’ta bölüm)
- 2013, “Çoban Yıldızı”, Prof. Dr. Leyla Karahan Armağanı, Ankara: Akçağ Yayınları, 829-837. (KİTAP’ta bölüm)
- 2013, “Yabogan Yazıtı”, Ahmet Bican Ercilasun Armağanı, (Editör: Bülent Gül) TKAE, 457-464. (KİTAP’ta bölüm)
- 2010, “Türk Dillerinde çilek ve yilek”, Studies on the Turkic World, A Festschrift for Professor St. Stachowski on the Occasion of His 80th Birthday edited by E. Mań::czak-Wohlfeld and B. Podolak, Krakow, 131-138.(Kitapta Bölüm)
- 2009, Köktürk ve Ötüken Uygur Kağanlığı Yazıtları Söz Varlığı İncelemesi, Konya: Kömen Yayınları
- 2007, "Eski Türkçeden Başkurtçaya Kent, Konut, Yerleşim Nomenclaturası Üzerine Notlar", Tarihten Bugüne Başkurtlar, Dil-Tarih Ve Kültür Üzerine İncelemeler (Ed: A. Melek Özyetgin-A. Merthan Dündar-İlyas Kamalov), Ötüken Yay., Ankara, 294-312. (Kitapta bölüm)
- 2006, Başlangıcından Günümüze Türk Yazı Sistemleri, Akçağ Yayınları, Ankara.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Central Eurasian Studies Society (CESS)
- Türk Dil Kurumu Sözlük Çalışma Grubu Üyeliği
Kazandığı Ödüller (5 adet)- 2014, Prof. Dr. Necmettin Hacıemioğlu Dil Ödülü
- 2012, Tübitak Yayın Teşvik Ödülü
- 2011, EBİLTEM Yayın Ödülü
- 2011, TÜBİTAK Yayın Teşvik Ödülü
- 2009, Elginkan Vakfı Türk Kültürü Araştırma Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2011, Ülkü Polat, "Tatar Şairi Sibgat Hekim'in Şiirleri. Giriş.Metin.Dizin", E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yeni Türk Dili Anabilim Dalı.
- Yüksek Lisans, 2008, Elif Hendem’, “Yıldız Dergisi-Kırım Türkçesi Derlemeleri”, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2007, Kutluay Erk, Nazar Nejmi’nin Şiirleri. Giriş-Metin-Dizin, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2006, Ebru Özçalışkan, Ahmet Muhip Dranas'ın Söz Varlığı, 461 sayfa, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2005, Mustafa Karataş, Fuzuli'nin Türkçe Divanı'nın Söz Varlığı, 987 sayfa, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
- Yüksek Lisans, 2005, Mustafa Levent Yener, Şeyhülislam Yahya Divanı'nın Söz Varlığı, 420 sayfa, E.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü