Akademik BilgilerGÜLSEN ÜNVER
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: gulsen.unver@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Gazi Üniversitesi, Çocuk Gelişimi, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye, 1997
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Programları ve Öğretim, Türkiye, 2002
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Eğitim Bilimleri, Türkiye , 2003
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Bölüm Başkan Yardımcısı, 2011-2012
Uzmanlık Alanları- Program Geliştirme (2221000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Ünver, G. (2014). Öğretmen eğitiminde kuram ve uygulama arasında bağlantı kurma üzerine bir durum çalışması. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(4), 1385-1407.
- 2012, Ünver, G. Öğretim elemanlarının öğretimin öğrencilerce değerlendirilmesine önem verme düzeyleri. Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43, 472-484.
- 2010, Ünver, G. Faculty members’ efficiency in learner-centred approach: perspectives from the social sciences faculties. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 41, 183-199.
- 2010, Ünver, G., Bümen N. T. & Başbay, M. Faculty Members’ Perspectives towards Secondary Teacher Education Graduate Courses at Ege University. Education and Science, 35 (155), 63-77.
- 2010, Ünver, G., Bümen N. T. ve Başbay, M. The Effectiveness of a Secondary Teacher Education Graduate Program According to Administrators, Faculty Members and Students. Educational Sciences: Theory & Practice, 10 (3), 1757-1824.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Ünver, G. ve Kurşunlu, E. (2014). Okulöncesi öğretmen eğitiminde kuram uygulama bağlantısı. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi, 4(7), 39-54.
- Ünver, G. (2013). Farklı alanlardaki doktora öğrencilerinin etkili öğretime ilişkin tanımlarına eğitim derslerinin katkısı. Yükseköğretim Dergisi, 3(2), 82-89. doi:10.2399/yod.13.011
- 2010, Bümen, N. T., Ünver, G. & Başbay, M. Pre-service teachers’ perspectives towards secondary teacher education graduate courses at Ege University. Educational Sciences and Practice, 17, 41-62.
- 2009, Başbay, M., Ünver, G. ve Bümen N. T. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans öğrencilerinin öğretmenlik mesleğine yönelik tutumları: Boylamsal bir çalışma. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 59, 345-366.
- Dereobalı, N. ve Ünver, G. (2009). Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı derslerinin öğretim elemanları tarafından genel bir bakış açısıyla değerlendirilmesi. İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 10(3), 161-181.
- 2007, Ünver, G. Hizmet öncesi öğretmen eğitiminde kendini değerlendirme becerisi. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, 13(49), 167-190.
- 2005, Ünver, G. Öğretmen adayının öğrenci merkezli öğretim yapmasına uygulama öğretmeninin etkileri. Çağdaş Eğitim, 322, 23-30.
- 2004, Ünver, G. & Demirel, Ö. Öğretmen adaylarının öğrenci merkezli öğretimi planlama becerilerini geliştirme üzerine bir araştırma. Hacettepe Eğitim Fakültesi Dergisi, 26, 188-195.
- 2003, Ünver, G. ve Eroğlu, G. Uygulama öğretmeninin öğretmen adayına karşı davranışları. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 2(3), 15-29.
- 2003, Ünver, G. Öğretmenlik uygulamasında işbirliği: bir durum çalışması” Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23(1), 87-100.
- 2002, Ünver, G. Okul öncesi eğitimi öğretmen adaylarının ders planı modelleri. Eğitim ve Bilim, 27(126), 62-69.
- 2001, Bağcıoğlu, G. Yansıtıcı öğretim ve öğretmen yetiştirme için bazı öneriler. Mesleki Eğitim Dergisi, 3(5), 1-14.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Ünver, G. Erdamar, G. (25-27 Eylül 2014). Öğretmenlerin Okulöncesi Eğitim Program Geliştirme Sürecindeki Rolü ve Öğretmen Eğitimi. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi: Disiplinlerarası Katkı, Kuram ve Uygulama Deneyimleri Konferansı, İstanbul Kültür Üniversitesi, İstanbul.
- 2013, Zeichner, K. ve Ünver G. Connecting Theory and Practice in Methods Courses of Preservice Teacher Education Programs: A Sample Case. International Symposium, New Issues on Teacher Education, University of Hacettepe, Ankara.
- 2011, Ünver, G. Doktora Öğrencilerinin Etkili Öğretimi Tanımlama Sürecini Etkileyen Etmenler. İkinci Uluslararası Eğitimde Yeni Yönelimler ve Etkileri Konferansı, Konyaaltı, Antalya.
- 2011, Bümen, N.T., Ünver, G., Tonbul, Y., Atılgan, H. & Başbay, M. Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- 2011, Ünver, G., Dereobalı, N. Erken Çocukluk Eğitimi Öğretmenliği Lisans Programındaki Derslerin Uygunluğu. I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir.
- 2008, Ünver, G., Bümen, N. T. ve Başbay, M. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Öğrencilerinin Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları Üzerine Uzunlamasına Bir Araştırma. Uluslararası Eğitim Bilimleri Konferansı, Famagusta KKTC.
- 1997, Bağcıoğlu, G. ve Demirel. Ö. Öğretmenlik uygulamasına ilişkin bir araştırma. Uluslararası Öğretmen Yetiştirme Sempozyumu, Çanakkale.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Ünver, G. ve Kurşunlu, E. (2014). Öğretmen Eğitiminde Kuram Uygulama Bağlantısı: Öğretim İlke ve Yöntemleri Dersi Deneyimi. 3. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Gaziantep.
- Ünver, G. (2014). Türkiye’nin Erken Çocukluk Eğitimi Resmi. 2014-Türkiye; Eğitim ve Kültür Dünyamızda Neler Oluyor? Ne Yapmalıyız? Yeni Kuşak Köy Enstitülüler Derneği Eğitim Platformu, İzmir.
- 2013, Ünver, G. Köy Enstitüleri ve Günümüz Öğretmen Yetiştirme Programlarında Öğretmenlik Uygulamaları. Köy Enstitülerinin 73. Kuruluş Yıldönümünde “Eğitimi Yeniden Düşünmek” Sempozyumu, İzmir.
- 2010, Ünver, G. Okulöncesi Eğitim Programlarının Alanda Denenmesi: Uygulamalar ve Öneriler. I. Ulusal Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Ayvalık, Balıkesir.
- 2010, Ünver, G. Köy Enstitüsü Program Geliştirme Çalışmalarının Kuramsal Temeller ve Günümüzdeki Uygulamalar Doğrultusunda İncelenmesi. Aramızdan Ayrılışının 50. Yıldönümünde İsmail Hakkı Tonguç ve Okul Öncesinden Yüksek Öğretime Eğitim Sorunları, Çözüm Önerileri Sempozyumu, Konak, İzmir.
- 2009, Ünver, G., Öğrencilerin Öğretim Hizmetini Değerlendirmesine Yönelik Öğretim Elemanı Tepkileri. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Selçuk, İzmir.
- 2003, Ünver, G. Yüksek lisans öğrencilerinin tez danışmanlarına ilişkin görüşleri. Eğitimde Bilime Katkı: Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İzmir.
- 2003, Ünver, G. Anadolu Meslek ve Meslek Lisesi Çocuk Gelişimi öğrencilerinin öğrenci merkezli öğretime tepkileri. XII. Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya.
- 1999, Bağcıoğlu, G. Öğretmen adaylarında yansıtıcı düşünceyi geliştirici etkinlikler. VIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Trabzon.
- 1998, Demirel, Ö., Orhan Akınoğlu, Bahattin Acat, Yunus Avanoğlu, Gülsen Bağcıoğlu, Betül Özkan, Hamiyet Sayan, Sadık Yüksel, Semih Şahinel, Nilay Talu. İlköğretimde çoklu zeka kuramının uygulanması. VII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Konya.

Kitapları (3 adet)- 2011, Ulusoy, A., Güngör, A., Akyol, A.K., Subaşı, G., Ünver, G. ve Koç, G. (2007) Eğitim psikolojisi. Ankara: Anı Yayıncılık.
- 2005, Ünver, G. Yansıtıcı düşünme. Demirel, Ö. (Editör). Eğitimde yeni yönelimler. Ankara: PegemA Yayıncılık, 2. Baskı, Ankara.
- 2003, Ünver, G. Yansıtıcı düşünme. Ankara: PegemA Yayıncılık.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- Araştırma Projesi, Dereobalı, N. & Ünver, G. (2009). Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programının Öğretim Elemanları Tarafından Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir, Proje No: 05.EĞF.008.
- Araştırma Projesi, Bümen, N.T., Ünver, G., Tonbul, Y., Atılgan, H. & Başbay, M. (2009) Uluslararası Öğretmen Gözlem ve Geribildirim Sisteminin Geliştirilmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir, Proje No: 06.EĞF.002.
- Araştırma Projesi, Ünver, G., Bümen, N.T. & Başbay, M. (2008) Ege Üniversitesi’nde Yürütülmekte Olan Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir, Proje No: 05.EĞF.003.
- Araştırma Projesi, Ünver, G. (2006) Ege Üniversitesi’nin Sosyal Alanlarda Eğitim Veren Fakültelerindeki Öğretim Elemanlarının Öğrenci Merkezli Öğretim Becerilerinin İncelenmesi. Ege Üniversitesi Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü tarafından desteklenmiştir, Proje No: 04.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (3 adet)- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği, Aralık 2009 -
- High Scope Foundation, Temmuz 2010 -
- Türkiye'de Okulöncesi Eğitimi Geliştirme Derneği, Mayıs 2011 -
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (8 adet)- Yüksek Lisans, 2015, Dursun-Sürmeli, Zeynep. Öz-düzenleyici Öğrenme Stratejileri, Epistemolojik İnançlar ve Akademik Benlik Kavramı ile Matematik Dersi Başarısı Arasındaki İlişki. Ege Üniversitesi, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2014, Kurşunlu, Elif . “Okulöncesi Eğitim Programının Düşünme Becerileri Öğretimi Açısından İncelenmesi” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2013, Yıldız, Burçin. “Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin Öğrenme ve Ders Çalışma Yaklaşımlarının İncelenmesi” Ege Üniversitesi.
- Yüksek Lisans, 2012, Aytaçlı, Berrak. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Lisans Programında Yer Alan Okul Deneyimi ve Öğretmenlik Uygulaması Derslerinin Değerlendirilmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İ...
- Yüksek Lisans, 2012, Çakmak, Betül. İlköğretim Sekizinci Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programının Uygulanma Sürecinin İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.
- Yüksek Lisans, 2009, Gürsoy, Dilber. İlköğretim Okullarında Görevli Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güdüleme Araçları ile Öğretmenlerin Güdülenme Düzeyi Arasındaki İlişki. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ens...
- Yüksek Lisans, 2007, Genç, Ömer. Sınıf Öğretmenlerinin Yapılandırmacı Öğretmen Özelliklerini Gösterme Düzeylerine İlişkin Algılarının Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensti...
- Yüksek Lisans, 2006, Küçükyörü, Elvan. Naci Şensoy Lisesi 10. Sınıf Öğrencilerinin Analitik Geometri Dersinde Kullandıkları Problem Çözme Stratejileri. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir.