Akademik BilgilerALPER BAŞBAY
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Eğitim Programları ve Öğretim Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: alper.basbay@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 311 5270
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2000
- Doktora: Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye, 2007
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, 2015

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Ege Üniversitesi Ölçme ve Değerlendirme Merkez Müdür Yardımcılığı, 2017-
- Misafir Öğretim Üyesi - Georgia State University, College of Education, Atlanta, Georgia, USA., 2011
- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakemliği, 2010-
- Eğitim ve Bilim Dergisi Hakemliği, 2008-
- Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Hakem Kurulu Üyeliği, 2007-
- Ege Üniversitesi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Komitesi Üyeliği, 2007-2008
-  Hacettepe Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü Akademik Kurulu, Seminer Koordinatörlüğü, 2002-2003
- Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Spor Koordinatörlüğü, 1999-2001
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- Eğiticilerin Eğitimi Çalıştayı-2012 Düzenleme Kurulu Üyeliği. Hava Teknik Okullar Komutanlığı, Gaziemir, İzmir. 19-20 Eylül, 2012
- 11. Ulusal Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Kongresi. Düzenleme Kurulu Üyeliği, 5-7 Ekim İzmir, 2011
- Eğitimde Yeni Yönelimler - 5 “Öğrenmenin Doğası ve Değerlendirme' Sempozyumu. Bilim Kurulu Üyeliği, 18 Nisan İzmir, 2009
- 18. Eğitim Bilimleri Kurultayı. Düzenleme Kurulu Üyeliği, 1-3 Ekim İzmir, 2009
- Uluslararası Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Sempozyumu. Yürütme Kurulu Üyeliği, 16-18 Nisan, Aydın, Türkiye, 2008
- Hacettepe Üniversitesi, Bilim Düşün Sanat Şenliği. Yürütme Kurulu Üyeliği, Ankara, 2005
Uzmanlık Alanları- Program Geliştirme (2221000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2017, Öztürk, A ve Başbay, A. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi Öğretim Programlarının Öğrencilerin Bilimsel Süreç Becerilerine ve Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 25(1), 283-298
- 2015, Bulut, C., ve Başbay, A. Öğretmenlerin çok kültürlü yeterlik algılarının incelenmesi. Kastamonu Eğitim Dergisi, 23(3), 957-978
- 2014, Bıyıklı, C., Başbay, M. ve Başbay, A. Ortaokul Ve Lise Öğrencilerinin Bilim Kavramına İlişkin Metaforları. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 14(1).
- 2014, Başbay, A. Çokkültürlü Eğitim Kapsamındaki Derslerinin İncelenmesi: Georgia State Üniversitesi Örneği. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Dergisi, 14(2), 1-24
- 2013, Şahna, S. ve Başbay, A. İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Karşılaşılan Sorunlar. İlköğretim online Dergisi, Cilt 12, Sayı 2
- 2013, Başbay, A., Kağnıcı, D.Y. ve Sarsar, F. Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Turkish Studies Dergisi, 8 (3) 47-60
- 2011, Başbay,A ve Kağnıcı, D. Y. Çokkültürlü yeterlik algıları ölçeği: Bir ölçek geliştirme çalışması. Eğitim ve Bilim, Cilt 36, Sayı 161 (199-212)
- 2009, Başbay, A., Bektaş, Y. Çokkültürlülük bağlamında öğretim ortamı ve öğretmen yeterlikleri. Eğitim ve Bilim Cilt 34, Sayı 152, (30-43)
- 2008, Başbay, A. Öğrenenlerin bireysel öğrenme görevleri ile zihinsel becerileri ve bilişsel faaliyet hızları arasındaki ilişki. Eğitim ve Bilim, Cilt 33, Sayı 149 (3-17)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- 2017, Ay, Y. ve Başbay, A. Çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve olası nedenleri. Ege Eğitim Dergisi. (18) 1 83-104.
- 2015, Sarsar, F., Başbay, M., Başbay, A. Öğrenme-Öğretme Sürecinde Sosyal Medya Kullanımı. Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 11(2) 418-431.
- 2012, Ateş, A., Ural, G. ve Başbay, A. “Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi” Uygulamalarının Öğrenenlerin Bilime Yönelik Tutumlarına Etkisi ve Öğrenme Sürecine Katkıları. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Çalışmaları Dergisi,2011 1 (2), 83-97.
- 2011, Başbay, M ve Başbay, A. Tanımlayıcı Bir Durum Çalışması: Alternatif Bir Öğretmen Yetiştirme Programı. Ege Eğitim Dergisi (12) 1: 74-98
- 2005, Başbay, A. Çoklu zeka uygulamasına katılan öğretmenlerin ve öğrencilerin uygulama hakkındaki görüşleri üzerine nitel bir araştırma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 5, (2), 189-206.
- 2005, Başbay, A. Basamaklı öğretim programıyla desteklenmiş proje tabanlı öğrenme yaklaşımının öğrenme sürecine etkileri. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 2005 (6) 1 (95-116)
- 2004, Başbay, A. ve Doğan, N. Avrupa birliği üyelik sürecinin eğitim sistemimiz üzerindeki etkilerine ilişkin öğretmen görüşleri. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sayı 2004(5) 2 (35-52)

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. 26. Uluslar arası Eğitim Bilimleri Kongresi, 20-23 Nisan 2017 Antalya
- Başbay, A. The learners’ opinion about multicultural education course. 9th International Balkans Education and Science Conference. 16-18 October 2014, Edirne Turkey.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Başbay, A., Bektaş, Y. Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Öğretmen Yeterlik Algılarına İlişkin Ölçek Geliştirme Çalışması. 18. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Ege Üniversitesi Üniversitesi 1-3 Ekim 2009
- Demirel, Ö., Başbay, A., Uyangör, N. ve Bıyıklı, C. Proje tabanlı öğrenme modelinin öğrenme sürecine ve öğrenci tutumlarına etkisi 10. Ulusal eğitim Bilimleri Kongresi Abant İzzet Baysal Üniversitesi 7–9 Haziran 2001 Bildiriler Cilt II S:879–889

Kitapları (3 adet)- 2011, Başbay, A. Basamaklı öğretim programı. Ö. Demirel (Ed.), Eğitimde yeni yönelimler (5. Baskı) içinde (255–269). Ankara: PegemA Yayıncılık.
- 2010, Atalay, S., Yurdakul, B., Başbay, A., Kömleksiz, M. Program Çıktıları Ders Öğrenme Çıktıları ve Öğrenci İş Yükü Hesaplama Kılavuzu. Ege Üniversitesi, İzmir.
- 2006, Demirel, Ö., Başbay, A. ve Erdem, E. Eğitimde çoklu zeka "kuram ve uygulama" Ankara: PegemA Yayıncılık

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 43.101.2015.0010, Başbay, A., Kağnıcı, D. Y. ve Başbay, M. (2017). Öğretmenlerin Çokkültürlü Yeterlik Algıları ile Ahlaki Olgunluk/Yargı ve Kişilik Özellikleri Arasındaki İlişkilerin İncelenmesi.
- 2009, 2009egf005, Başbay, A., Kağnıcı, D.Y., Sarsar, F. Eğitim Fakültelerinde Görev Yapmakta Olan Öğretim Elemanlarının Çokkültürlü Öğretmen Yeterliliklerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Eğitim Programları ve Öğretim Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (6 adet)- Yüksek Lisans, 2015, İ. Karagöl, Üniversite Hazırlık Sınıfı Öğrencilerinin İngilizce Konuşma Becerilerinin İngilizceye Yönelik Tutum, Kaygı ve Genel Öz Yeterlilikleri Açısından Yordanması. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Bulut, C. Öğretmenlerin Çok Kültürlü Yeterlik Algılarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Yasin, A. Yedinci sınıf öğrencilerinin çokgenlerle ilgili kavram yanılgıları ve nedenlerinin belirlenmesi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2014, Öztürk, A. Mevlana Toplum ve Bilim Merkezi öğretim programlarının öğrencilerin bilimsel süreç becerilerine ve bilime yönelik tutumlarına etkisi. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2012, Şahna, S. İlköğretim Bilişim Teknolojileri Dersinde Karşılaşılan Sorunlar. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.
- Yüksek Lisans, 2010, Deniz, C. - İlköğretim 4. Sınıfta Okutulan İngilizce Ders Kitabına İlişkin Öğretmen, Öğrenci ve Uzman Görüşleri. Ege Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.