Akademik BilgilerGÜLSEREN KESKİN
DOÇENT
Atatürk Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu
İletişim Bilgileri- E-posta: unalgulseren@hotmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege üniversitesi,Hemşirelik, Türkiye, 1994
- Lisans: Ege üniversitesi,Hemşirelik, Türkiye, 1994
- Yüksek Lisans: Ege üniversitesi,psikiyatri hemşireliği, Türkiye, 1998
- Doktora: Ege üniversitesi,psikiyatri hemşireliği, Türkiye, 2007

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (4 adet)- Keskin G, Bilge A, Engin E, Dülgerler Ş. Zihinsel engelli çocuğu olan anne-babaların kaygı, anne-baba tutumları ve başa çıkma stratejileri açısından değerlendirilmesi. Anadolu psk Dergisi 2010 .Basımda
- G Keskin, O Çam. Ergenlerin ruhsal durumları ve anne baba tutumları ile bağlanma stilleri arasındaki ilişkinin incelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2008: 9(3):139-147
- 3. G Keskin, A Bilge.Kronik böbrek yetmezliği olan çocuk ve ergenlerin depresyon, sosyal anksiyete ve aleksitimi açısından değerlendirilmesi .Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009: 10(4):318-324
- 4. G Keskin, O Çam. Adolescents' strengths and difficulties: approach to attachment styles. Journal of Psychiatric and Mental Health Nursing. 20 Jan 2010

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (26 adet)- Ünal G .Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Hastalarda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. Düşünen Adam .2002:15(4):221-228
- Ünal G, Çam O.Acil Servise Ruhsal Sorunlarla Gelen Hastalara Hemşirelik Yaklaşımı. Sağlık Ve Toplum Dergisi. 2003:13(4):16-22
- Ünal G, Bilge A. Ev İçi Şiddetin Yönetiminde Acil Hemşiresinin Rolü. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2004:20(1)127-137
- Ünal G. Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik, Aleksitimi Ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi. Klinik Psikiyatri Dergisi. 2004:7(4):215-222.
- Ünal G. Aile İçi Şiddet. Aile Ve Toplum Dergisi-2005:8(2):85-92.
- Bilge A, Ünal G.Öfke Ve Öfke Kontrolü Ve Hemşirelik Yaklaşımı.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005:21(1):189-196.
- Ünal G , Bilge A. İleri Yaş Grubunda Yalnızlık, Depresyon Ve Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi. Türk Geriatri Dergisi. 2005:8(2): 89-93
- G. Ünal, O Çam. Affektif Bozukluklarda Psikoterapötik Hemşirelik Uygulamaları. Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005: 21(1):175-187.
- Ünal G, Çam O. Çocuk Cinsel İstismarının Psikodinamik Açıdan Değerlendirilmesi Ve Hemşirelik Yaklaşımı.Yeni Symposium Dergisi.2005:43(3):118-125
- A Bilge, G Ünal. Kansere Ailesel Yatkınlığı Olan Bireylerin, Kanserden Korunma Sırasında Yaşanan Öfke Ve Kaygı Düzeylerinin Belirlenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005 (2)
- Ünal Keskin G. Ölmekte Olan Hastaya Kognitif Davranışsal Hemşirelik Yaklaşımı. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2005 (2)
- Çam O, Akgün E, Babacan Gümüş A,Bilge A, Ünal Keskin G. Bir Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi 2005: 6:2
- Ünal Keskin G, Orgun F. Öğrencilerin Öz Etkilik –Yeterlilik Düzeyleri Ve Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi.Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2006: 7:92-99
- Keskin G, Gürkan A. Çocukların Yas Süreci Ve Psikiyatri Hemşiresinin Yaklaşımları. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Dergisi.2006:6(2).100-103
- Ünal G, Bilge A. Hemodiyaliz Tedavisindeki Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastaların Ruhsal Durumlarının Ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi. Ege Tıp Dergisi.2005: 44(1):30-33
- Keskin G,Bilge A, Babacan Gümüş A. Hemşirelerin maneviyat ve manevi bakıma ilişkin görüşlerinin değerlendidirlmesi.Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okuluı Dergisi.2005:özel sayı
- Keskin G, Yıldırım GÖ. Hemşirelerin Kişisel Değerlerinin Ve İş Doyumlarının İncelenmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2006 (1)
- Çam O, Keskin G, Çaylı F. Bir Grup Görme Engelli Çocukta Olumlu Sağlık Davranışlarının İncelenmesi. Öz- Veri Dergisi. T.C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı. 2006:3(2):819-836
- Keskin G, Çam O. Bağlanma Sürecinin Ergen Açısından Değerlendirilmesi. Yeni symposium Dergisi. 2009,2,
- Keskin G, Orgun F .Bir grup üniversite öğrencisinde sosyal fobi yaşama durumlarının ve başa çıkma stratejilerinin değerlendirilmesi. Anadolu Psikiyatri Dergisi. 2007,8,4.
- Çam O, Keskin G. Bağlanma Süreci: Ruh Sağlığı Açısından Literatürün Gözden Geçirilmesi. Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi. 2007.Basımda.
- Bilge A., Pektaş İ., Ünal G., Gürkan A. (2008) Yetiştirme Yurtları’nda Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi. E.Ü.H.Y.O. Dergisi, cilt:24,sayı:2.
- Keskin G, Yıldırm GÖ. Yapısalcı Yaklaşım Normlarında Üniversite Öğrencilerinin Problem Çözme, Otonomi, Çoklu Zekâ Durumlarının Değerlendirilmesi2008,16
- 2009, Özmutaf, NM, Keskin, G., Çelikli S., Sezgin, B., Sağlık Misyonuna Sahip Sivil Toplum Kuruluşlarında Birey Motivasyonu: Ampirik Bir Yaklaşım, Journal of Yasar University, Cilt: 4, Sayı: 13: 981-1000.
- 25. Keskin G, Sezgin B. Bir Grup Ergende Akademik Başarı Durumuna Etki Eden Etmenlerin. Belirlenmesi. Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi Cilt 4, Sayı 10, Nisan 2009
- 26. Kumbas H, Çam O, Keskin G.Bir Grup Ergenin Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi .Dikimevi Sağlık Hizmetleri MYO Dergisi. 2009

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- 0, A Bilge, G Ünal. Investigation Of Anger And Anxıety Developed By İndividualas Having Familial Cancer Susceptibility In Prevention Of Cancer The First Regional Meeting Of Asian Pacific Organization For Cancer Prevention . The First Regional Meeting Of APOC
- 0, G Ünal, A Bilge. The Evalation of the psychological ımpact of cancer on patients family members , their family function, anxıety and preventive parctice of relativity cancer process The First Regional Meeting Of Asian Pacific Organization For Cancer Preve
- 0, G Ünal, F Orgun. Studying The Behaviours Of Healthy Life-Style And Applying Trainig The First Regional Meeting Of Asian Pacific Organization For Cancer Prevention . The First Regional Meeting Of Asian Pacific Organization For Cancer Prevention . The First
- Keskin G, Bilge A (2008). Nutritional Problem On Adolescents Who Were Diagnosed Cancer: Anorexia Nervosa. International Symposium Food, Nutrition and Cancer. Poster Bildiri Olarak sunuldu, 17-19, April 2008,İzmir.
- Bilge A Keskin G, (2008). Relationship Between Cancer, Schizophrenia And Nutrition. International Symposium Food, Nutrition and Cancer, Poster Bildiri Olarak sunuldu, 17-19, April 2008 ,İzmir.
- Keskin G, Bilge A, Gümüş B.A (2008) The Evaluation of Depression, Social Anxiety, Alexithymia on Childeren And Adolescent With Chronic Renal Failure. XIV World Congress of Psychiatry 20-25 September 2008, Poster Presentatıon, Prague of Czech Republic.
- Keskin G, Bilge A, Yildirim G. Culture- Bound Syndrome, Somatızatıon: Nursing Perspective. 1st European Transcultural Nurses’ Association (ETNA) International Conference. Thursd 2008. İzmir
- 8. Babacan Gümüş A, Keskin G. Depressıon, Body Image, Sexual Problems And Spouse Relatıons Of Patıents Wıth Cancer: Comparıson Of Hysterectomy And Mastectomy Cases Asian Pacific Organization for Cancer Prevention 2010- 5th APOCP conference.
- 9. Keskin G, Gümüş A B, , Orgun F . Huzurvelerinde kalan bir grup yaşlıda depresyon, anksiyete, somatizasyonun ağrı duyma ve işlevsellik düzeylerine etkisi açısından değerlendirilmesi. Türk Geriatri 2010 - 4. Yaşlı Sağlığı Kongresi 1-4 Nisan 2010

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (28 adet)- Ünal G. Bipolar Affektif Bozukluğu Olan Hastalarda Aile İşlevlerinin Değerlendirilmesi. 36. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2002.İstanbul
- Ünal G, Bilge A, Pektaş İ. Hemodiyaliz Tedavisindeki Son Dönem Böbrek Yetmezlikli Hastaların Ruhsal Durumlarının ve Yaşam Kalitelerinin Değerlendirilmesi.Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu. 8-10 Nisan 2004
- Bilge A, Pektaş İ, Ünal G . Yetiştirme Yurtlarında Kalan Gençlerin Ruhsal Durumlarının Yaşam Kalitelerine Etkilerinin İncelenmesi. Sağlıkta Yaşam Kalitesi Sempozyumu. 8-10 Nisan 2004
- Ünal G. Çocuk İstismarı Olgularında Hemşirelik Bakış Açısı. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 28 Eylül- 3 Ekim 2004
- Ünal G. Bir Grup Üniversiteli Gençte Çekingenlik, Aleksitimi ve Benlik Saygısının Değerlendirilmesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 28 Eylül- 3 Ekim 2004
- Ünal G, Bilge A. İleri Yaş Grubunda Yalnızlık, Depresyon Ve Kognitif Fonksiyonların İncelenmesi. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 28 Eylül- 3 Ekim 2004
- Bilge A, Çam O, Ünal G. Kadınların Ruh Sağlığı Sorunlarında Birinci Basamak Hizmetlerini Tercih Etme Durumu. 40. Ulusal Psikiyatri Kongresi. 28 Eylül- 3 Ekim 2004
- Ünal G, Çelikli S. Acil Servis Koşullarında Ev İçi Şiddet Vakalarına Yaklaşım İlkeleri. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu. 24-27 Kasım 2004
- Bilge A, Ünal G, Sarı D, Çelikli S . Kayba Bağlı Kriz Yaşayan Bireylere Yönelik Hemşirelik Girişimleri. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu. 24-27 Kasım 2004
- Ünal G, Çelikli S. Acil Serviste Ölmekte Olan Hastaya Kognitif Davranışsal Hemşirelik Yaklaşımı. Türkiye Acil Tıp Sempozyumu. 24-27 Kasım 2004
- Keskin G, Çelikli S. Acil Serviste Ajite Ve Saldırgan Hastalara Girişim.1-4 Mayıs 2005
- Keskin G, Yıldırım GÖ. Suisidal Girişimle Gelen Hastalara Kriz Yaklaşımı. 1-4 Mayıs 2005
- Yıldırım GÖ, Ekşi A, Keskin G. Acil Sağlık Hizmetlerinde İletişim. Türk Alman Acil Ambulans Kongresi.1-4 Mayıs 2005
- Keskin G, Yıldırım GÖ. Acil Ve Ambulans Bakım Teknikerlerinde Tükenmişlik. III. Paramedik Sempozyumu. 14-15 Ekim 2005 İzmir.
- Ünal Keskin G, Orgun F. Öğrencilerin Öz Etkilik –Yeterlilik Düzeyleri Ve Başa Çıkma Stratejilerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası , 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi.7-10 Eylül 2005. İzmir
- Çam O, Akgün E, Babacan Gümüş A,Bilge A, Ünal Keskin G. Bir Ruh Sağlığı Ve Hastalıkları Hastanesinde Çalışan Hekim Ve Hemşirelerin Klinik Ortamlarını Değerlendirmeleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 3. Uluslararası , 10.Ulusal Hemşirel
- Ünal Keskin G, Bilge A. Babacan Gümüş A. Hemşirelerin Spritüalite Ve Spritüel Bakıma İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi. 3. Uluslararası , 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi.7-10 Eylül 2005. İzmir
- Ünal Keskin G, Bilge A. Sağlık Bölümündeki Üniversite Öğrencilerinin Avrupa Birliği Sürecine Yönelik Fikirlerinin Belirlenmesi. 10.Ulusal Hemşirelik Kongresi.7-10 Eylül 2005. İzmir
- Keskin G, Gö Yıldırım, Yavuz M, Meme Kanseri Tedavisi Alan Kadınlarda Umutsuzluğa İlişikin Distres.VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 Eylül 2005
- GÖ Yıldırım, Yavuz M, Keskin G. Onkolojik Meme Acillerinde Hemşirelik Girişimleri. VIII. Ulusal Meme Hastalıkları Kongresi. 21-24 Eylül 2005
- Keskin G, Çam O.Ergenlik Ve Bağlanma Süreci: Kişilik Gelişimi Üzerine Etkinliğinin Değerlendirilmesi.42.Ulusal Psikiyatri Kongresi. 2006. İstanbul.
- Keskin G, Çelikli S .Doğum Sonrası Depresyonu Ve Ebelik Girişimleri.Ulusal Ebelik Sempozyumu. Uluslar Arası Katılımlı. 2-4 Mayıs 2007 .İzmir.Poster Bildiri.
- Keskin G.Erken Dönem Anne Çocuk Etkileşiminde Tensel Temasın Önemi Ve Ebenin Rolü.Ulusal Ebelik Sempozyumu. Uluslar Arası Katılımlı. 2-4 Mayıs 2007. İzmir.Sözel Bildiri.
- Çelikli S, Keskin G. Gebelik Ve Doğuma İlişkin Bazı Geleneksel İnanışlar I.Ulusal Ebelik Sempozyumu. Uluslar Arası Katılımlı. 2-4 Mayıs 2007.İzmir. Poster Bildiri.
- Keskin G .Planlanmamış Gebelikler- İstenmeyen Bebekler. I.Ulusal Ebelik Sempozyumu. Uluslararası Katılımlı .2-4 Mayıs 2007.İzmir.Poster Bildiri.
- Keskin G, Bilge A. Çocukluk Çağı Somatizasyonu-Ağrı Yakınması. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2009 Antakya.
- Bilge A, Şenol S, Ekti Genç R, Keskin G. Çocuğun Okula Uyumu için Bir Form: Okula Uyum Aile Öneri Formu. 19. Ulusal Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Kongresi. 2009 Antakya.
- Keskin G, Yıldırım GÖ.Trisiklik antidepresan toksikasyonu. Suisid mi ? Overdozmu? IV.Paramedik Sempozyumu. 2008.Ankara

Kitapları (2 adet)- 0, Gündem D. Resimli Tıbbi Bilimler Sözlüğü -Ünal G. Bölüm.Psikiyatri İle İlgili Terimler
- 0, Çam O, Bilge A, Keskin G. Gidenler ve Geride Kalanlar

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2000, Araştırma Projesi, Gökmen F, Keskin G, Yıldırım G.Ö .Üniversite Öğrencilerinde Yapısalcı Yaklaşım Normlarında Problem Çözme, Otonomi Kazanma, Çoklu Zeka Durumlarının Değerlendirilmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi. 2007.İzmir.