Akademik BilgilerMİNE ALADAĞ
YARDIMCI DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mine.aladag@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3115257
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 1998
- Doktora: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D., Türkiye, 2006

İdari ve Akademik Görevleri (2 adet)- Yrd. Doç. Dr., 2006-
- Öğretim Görevlisi, 2003-2006
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Aladağ, M. (2013). : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarında Psikolojik Danışma Uygulaması Öncesinde Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi: Betimsel Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (1), 55-79.
- Aladağ, M., & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 37, 53-70.
- Aladag, M., & Tezer, E. (2009). Effects of a peer helping training program on helping skills and self-growth of peer helpers. International Journal for the Advancement of Counselling. DOI 10.1007/s10447-009-9082-4.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke-Kocabaş, E. & Yaka, B. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi, (12), 2, 22-43.
- Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (31), 12-22.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2007). Üniversite öğrencilerine yönelik bir akran danışmanlığı programının planlanması: İhtiyaç taraması çalışması. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 2, 19-35.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2007). Akran danışmanlığı nedir? Ne değildir? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 139-155.
- Aladağ, M., Kağnıcı, Y., Tuna, E. ve Tezer, E. (2003). Üniversite yaşamı ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 41-47.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- Aladağ, M. (2008). Counseling practicum and supervision in counselor education in Turkey. Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo,
- Aladağ, M., Bektaş, Y.,Denizli,S.,Kocabaş, E.,ve Yaka, B. (2008). Supervision of group counseling practice course: Evaluations of Turkish undergraduate counseling students. Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (8 adet)- Aladağ M., Yaka, B. & Koç, İ. (2011). Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimine İlişkin Nitel Bir Değerlendirme. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, Selçuk, İzmir.
- Aladağ M.,Bektaş, D. Y.,Cihangir-Çankaya, Z.,Özeke-Kocabaş, E.ve Yaka, B. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Denizli, S., Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke-Kocabaş, E. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi Örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Aladağ, M., ve Bektaş, Y. (2007). Psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme,İzmir
- Aladağ, M., ve Tezer, E. (2007). Akran danışmanlığı programları: Standartlar ve aşamalar. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Aladağ, M., ve Başaran, I. (2007). Akran danışmanlığı programının Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum ve stres düzeyleri üzerine etkisi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Bektaş, Y. ve Aladağ, M. (2005). Psikolojik danışma yöntem ve teknikleri dersinin kapsamı ve işlenişi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2001). İnsan ilişkileri eğitim programının üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzlarını geliştirmeye etkisi. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kitapları (1 adet)- Carroll, M. R. & Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2001).

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- Araştırma Projesi, Meydan, B. ve Aladağ, M. (2010). Psikolojik danışmanların adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
- Araştırma Projesi, Aladağ, M. ve Başaran, I. (2006). Akran danışmanlığı programının Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversiteye uyum ve stres düzeylerine etkisi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2008, TÜBİTAK, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı