Akademik BilgilerMİNE ALADAĞ
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mine.aladag@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3115257
Eğitim Bilgileri- Lisans: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 1996
- Yüksek Lisans: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 1998
- Doktora: ODTÜ-Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Anabilim Dalı, Türkiye, 2005
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık A.B.D., Türkiye, 2006
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Doç. Dr., 2016-
- Yrd. Doç. Dr., 2006-2016
- Öğretim Görevlisi, 2003-2006
Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Aladağ, M., & Kemer, G. (2016) Clinical supervision: An emerging counseling specialty in Turkey. The Clinical Supervisor, 35:2, 175-191, OI:10.1080/07325223.2016.1223775.
- Aladağ, M., Yaka, B., Koç, İ. (2014). Psikolojik danışma becerileri eğitimine ilişkin psikolojik danışman adaylarının görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 14(3), 859- 886.
- Aladağ, M. (2013). : Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Lisans Programlarında Psikolojik Danışma Uygulaması Öncesinde Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimi: Betimsel Bir İnceleme. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 13 (1), 55-79.
- Aladağ, M., & Bektaş, D. Y. (2009). Examining individual-counseling practicum in a Turkish undergraduate counseling program. Egitim Arastirmalari-Eurasian Journal of Educational Research, 37, 53-70.
- Aladag, M., & Tezer, E. (2009). Effects of a peer helping training program on helping skills and self-growth of peer helpers. International Journal for the Advancement of Counselling. DOI 10.1007/s10447-009-9082-4.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Aladağ, M. (2014). Psikolojik danışman eğitiminin farklı düzeylerinde bireyle psikolojik danışma uygulaması süpervizyonunda kritik olaylar. Ege Eğitim Dergisi, 15 (2), 428-475.
- Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z., Özeke-Kocabaş, E. & Yaka, B. (2011). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. Ege Eğitim Dergisi, (12), 2, 22-43.
- Aladağ, M. (2009). Üniversiteye uyum konusunda yürütülen akran danışmanlığı programının değerlendirilmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4 (31), 12-22.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2007). Üniversite öğrencilerine yönelik bir akran danışmanlığı programının planlanması: İhtiyaç taraması çalışması. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, (8), 2, 19-35.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2007). Akran danışmanlığı nedir? Ne değildir? Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 3 (27), 139-155.
- Aladağ, M., Kağnıcı, Y., Tuna, E. ve Tezer, E. (2003). Üniversite yaşamı ölçeği: Ölçek geliştirme ve yapı geçerliği üzerine bir çalışma. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 2(20), 41-47.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Aladağ, M., Kemer, G. (2014). Review of individual counseling practicum and its supervision in Turkey. X. International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision,The Adelphi University, Garden City, New York.
- Aladağ, M. (2008). Counseling practicum and supervision in counselor education in Turkey. Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo,
- Aladağ, M., Bektaş, Y.,Denizli,S.,Kocabaş, E.,ve Yaka, B. (2008). Supervision of group counseling practice course: Evaluations of Turkish undergraduate counseling students. Fourth International Interdisciplinary Conference on Clinical Supervision, Buffalo

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Aladağ, M., Kemer, G. (2015). Türkiye’de psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Bir durum çalışması. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Mersin Üniversitesi, Mersin.
- Kemer, G., ve Aladağ, M. (2013). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ulusal bir tarama çalışması. İstanbul 2013 Dünya Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi- XII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Boğaziçi Üniversitesi, İstanbul.
- Aladağ M., Yaka, B. & Koç, İ. (2011). Psikolojik Danışma Becerileri Eğitimine İlişkin Nitel Bir Değerlendirme. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Ege Üniversitesi, Selçuk, İzmir.
- Aladağ M.,Bektaş, D. Y.,Cihangir-Çankaya, Z.,Özeke-Kocabaş, E.ve Yaka, B. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde grupla çalışma yeterliğinin kazandırılması: Ege Üniversitesi Örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Denizli, S., Aladağ M., Bektaş, D. Y., Cihangir-Çankaya, Z. ve Özeke-Kocabaş, E. (2009). Psikolojik danışman eğitiminde bireyle psikolojik danışma uygulaması ve süpervizyonu: Ege Üniversitesi Örneği. X. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Çukurova Üniversitesi, Adana.
- Aladağ, M., ve Bektaş, Y. (2007). Psikolojik danışman eğitiminde psikolojik danışma. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme,İzmir
- Aladağ, M., ve Tezer, E. (2007). Akran danışmanlığı programları: Standartlar ve aşamalar. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Aladağ, M., ve Başaran, I. (2007). Akran danışmanlığı programının Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi birinci sınıf öğrencilerinin üniversiteye uyum ve stres düzeyleri üzerine etkisi. IX. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Çeşme, İzmir.
- Bektaş, Y. ve Aladağ, M. (2005). Psikolojik danışma yöntem ve teknikleri dersinin kapsamı ve işlenişi. VIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Marmara Üniversitesi, İstanbul.
- Aladağ, M. ve Tezer, E. (2001). İnsan ilişkileri eğitim programının üniversite öğrencilerinin kişilerarası ilişki tarzlarını geliştirmeye etkisi. VI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara.

Kitapları (2 adet)- Cormier, S., Hackney, H. (2013). Psikolojik danışma stratejiler ve müdahaleler. (S.Doğan, Ed., B. Yaka, Yrd. Ed., M. Özekes, D. Yelda Kağnıcı, M. Aladağ, E. Ö. Kocabaş, S. Denizli, E. Ercan, İ. Koç, N. Topkaya, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2008).
- Carroll, M. R. & Wiggins, J. D. (2008). Grupla psikolojik danışmanın temel öğeleri: Kavramlar, ilkeler ve uygulamalar. (S. Doğan (Ed.), I. Başaran, M. Aladağ, B. Yaka, Çev.). Ankara: Pegem Yayıncılık. (Orijinal çalışma basım tarihi, 2001).

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (3 adet)- BAP Projesi, No: 12 EGF 003, Aladağ, M. & Kemer, G. (2016). Psikolojik Danışman Eğitiminde Bireyle Psikolojik Danışma Uygulaması ve Süpervizyonunun İncelenmesi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
- Araştırma Projesi, Meydan, B. ve Aladağ, M. (2010). Psikolojik danışmanların adaylarının içerik yansıtma ve duygu yansıtma becerilerine ilişkin yeterlik düzeylerinin bazı değişkenlere göre incelenmesi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
- Araştırma Projesi, Aladağ, M. ve Başaran, I. (2006). Akran danışmanlığı programının Ege Üniversitesi, Eğitim Fakültesi öğrencilerinin üniversiteye uyum ve stres düzeylerine etkisi. İzmir, Türkiye: Ege Üniversitesi, Araştırma Projeleri Şube Müdürlüğü.
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2008, TÜBİTAK, 2219 Yurt Dışı Doktora Sonrası Araştırma Burs Programı