Akademik BilgilerRAMAZAN TİMUÇİN GENÇER
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Spor Yöneticiliği Bölümü
Spor Yönetimi Bilimleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: timucin.gencer@ege.edu.tr
- Telefon: 0-232-3425714-15, Hafta içi
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Türkiye, 1997
- Yüksek Lisans: E.Ü., Sağlık Bilimleri Enst., Spor Yönetim Bilimleri ABD., Türkiye, 2001
- Doktora: Marmara Üniversitesi Beden Eğt. ve Spor ABD- Spor Yönetimi, Türkiye, 2005

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür Yardımcısı, 2016
- Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2016-2017
- Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Spor Yöneticiliği Bölüm Başkanı, 2009-
- Sağlık Bilimleri Enstitüsü Spor Yönetim Bilimleri Anabilim Dalı Başkanı, 2006-
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (17 adet)- Gençer R.T. (2015). Spectator Motives and Points of Attachment:Gender Differences in Professional Football, Anthropologist, 19(1): 77-85.
-  Kiremitci O., Gençer R.T.(2014). “Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığı Algıları ile Mesleğe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Bir Araştırma” [The Relationship between Organizational Health Perceptions and Work-Related Behaviors of Physical Education Teachers: An Investigation of Gender Differences]. Eğitim ve Bilim [Education and Science], 39(174), 377-387 pp.
-  Aycan A., Kiremitci O., Demiray E., Gençer R.T. (2014). “Determining team identification, service quality perceptions, and sport consumption intentions of professional soccer spectators: An investigation of gender differences” , The Sport Journal.
-  Kiremitci O., Gençer R.T.(2014). The Adaptation Study of the School Quality Management Culture Survey (SQMCS) to Turkish. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (1), 83-90 pp.
-  Kiremitci O., Demiray E,, Aycan A., Gençer R.T. (2014). “Assessing the validity and reliability of the sport consumption behavior scale on Turkish football spectators”. Pamukkale Journal of Sport Sciences; 5(2), 11-20 pp.
- Kiremitci O. , Gençer R.T., Demiray E., Unutmaz V.(2014). “An Investigation on Work-Related Behaviors and Perceptions of School Quality Management Culture of K-12 Teachers”, Anthropologist, 18(1), 165-170 pp.
- Kiremitci O., Gençer R.T. (2014). “Work Related Behaviors and Experience Patterns of Physical Education Teachers”, International Online Journal of Educational Sciences, 6 (3) 581-590 pp..
-  Gençer R.T., Kiremitci O., Aycan A., Demiray E., Unutmaz V.(2012). “Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki”, Ege Akademik Bakış, 12 (Özel Sayı): 41-53 pp.
- Gençer R.T. (2011). "The Relationship Between Team Identification and Service Quality Perceptions in Professional Football", African Journal of Business Management , 2140-2150 pp.
-  Gençer R.T.(2011). "A Study on the Self-Efficacy of Elite Coaches Working at the Turkish Coca-Cola Academy League", The Sport Journal , 2011
-  Gençer R.T., Kiremitci O., Boyacıoğlu H. (2011). “Spectator Motives and Points of Attachment: an Investigation on Professional Basketball”, Journal of Human Kinetics, 30: 189-196 pp.
-  Gençer R.T., Boyacıoğlu H., Kiremitçi O., Doğan B. (2010). "Psychometric Properties of Work Related Behavior and Experience Patterns (AVEM) Scale", Hacettepe University Journal of Education, 138-149
-  Gençer R.T.(2009). "Spor Yapan Üniversite Öğrencileri Arasında Alkol Ve Sigara Kullanımı: Bunun Spora Katılım Ve Spora Yönelik Güdülenme İle İlişkisi", New World Sciences Academy , 95-103 pp.
-  Gençer R.T., Kiremitci O., Boyacıoğlu H.(2009). "Antrenörlük Yeterlilik Ölçeği’nin (AYÖ) Psikometrik Özellikleri: Türk Antrenörler Üzerine Bir Çalışma", New World Sciences Academy , 143-153 pp.
- Gençer R.T., Kiremitci O., Boyacıoğlu H. (2009). "Seyirci Katılım Kararı Ölçeğinin (SKKÖ) Doğrulayıcı Faktör Analizi", New World Sciences Academy, 341-348 pp.
- Gençer RT, Demir C, Aycan A.(2008). "Kayak Merkezlerindeki Spor Turistlerinin Hizmet Kalitesi Algılarını Etkileyen Değişkenler.", Ege Akademik Bakış , 437-450 pp.
- Gençer RT, Aycan A. (2008). "Seyircilerin Profesyonel Futbol Müsabakalarına Katılım Kararını Etkileyen Değişkenler Üzerine Bir İnceleme", Ege Akademik Bakış , 771-783 pp.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (10 adet)-  Kiremitci O., Gençer R.T., Demiray E. (2014). “Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi”. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 3(2): 66-74 pp.
- Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Engür, M.; Demiray, E.; Balyan, M. (2012). Profesyonel Sporcuların Yarışma Yönelimleri: Cinsiyet, Yaş ve Spor Türü Farklılıkları. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 14(1): 1-13.
-  Unutmaz V., Kiremitci O., Gençer R.T. (2011). “Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi”, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 6(2): 23-30 pp.
-  Gençer R.T.(2007). "Sporda Güdüsel Yönelim: Üniversite Öğrencileri Arasında Cinsiyet, Yaş ve Spor Türü Farklılıkları", Performans , 117-123 pp.
- Işık T., Gençer R.T. (2007). "Basketbolda Takım Performansının Teknik Analizi: İç saha ve Dış saha Performanslarının Değerlendirilmesi", Hacettepe Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi , 101-108 pp.,
-  Gençer R.T., Biçer T. (2006). “ Profesyonel Futbol Kulüpleri Stadyumlarında Algılanan Hizmet Kalitesi Üzerine Bir İnceleme” Performans , 23-32 pp.
- Gençer R.T., Şahin R. (2006). "Sponsorlukta Farkındalık: 23. Üniversite Oyunları Üzerine Bir Araştırma", Performans , 21-27 pp.
- Gençer R.T., Balyan M.(2004). "Futbol Hakemlerinin İş ve Yaşam Doyumu Düzeyleri ile Sosyo-Demografik Özelliklerinin İncelenmesi", Performans , 49-58 pp.
-  Gençer R.T., Demiray E.(2003). "Türkiye’de Toplam Kalite Yönetiminin Futbolda Uygulanabilirliği Üzerine Bir İnceleme", Gazi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi , 25-38 pp.,
- Dorak F., Gençer R.T.(2002). "Üniversite Öğrencilerinin Spora Katılım Düzeylerinin Belirlenmesi", İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi, 32-46 pp.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (19 adet)- Gencer, T.; Şahin,R.; Unutmaz,V.; Kiremitçi, O. (2016). The Relationship between Perceived Service Quality and Behavioral Intentions in Fitness Center. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3-6 February 2016; Paris- France.
- Tırpan M., Oral O., Onay M., Gençer R.T. (2015). “Spor Endüstrisinde İnovasyonun Önemi” .VII. International Congress Of Educational Research; 28-31 May 2015 – Muğla Turkey.
-  Kiremitci, O., Gençer R.T., Demiray E. (2014). “Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi” [Investigation of work related behaviors and experience patterns of teachers according to various variables]. V. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Yansımaları Kongresi [5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications]; 24-26 Nisan 2014 - Antalya.
- Palalı M., Gencer T., Kiremitci O., Aycan A.(2014). “Coaching Efficacy: A Study on Students of Coaching Education Departments in Turkey”. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 11-14 September 2014 - St Petersburg, Russia.
-  Unutmaz V., Gençer R.T. (2014) “Adaptatıon of the Work Volıtıon Scale-­‐Student Version (Wvs-­‐Sv) to Turkısh: A Valıdıty and Relıabılıty Study. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 11-14 September 2014 - St Petersburg, Russia.
- Unutmaz V., Gençer R.T. ( 2014). Üniversite Öğrencilerinin Çalışma Düzeylerinin İncelenmesi [Examining University Students’ Level of Work Volition]. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [13th International Sport Sciences Congress]; 7-9 Kasım 2014 – Konya
- Unutmaz V., Gençer R.T. (2013). “Psychometric Properties of Leadership Scale For Sports: Investigating the Psychometric Properties of Leadership Scale For Sports – Athlete’s Perception of Coach’s Behavior”, 1. Balkan Symposium in Sport Sciences, 30 May – 02 June 2013-Tetovo, Macedonia
- Demiray E. , Gençer R.T. (2013). “An Investigation On Motivational Orientations Of Active Sport Tourists” 1. Balkan Symposium in Sport Sciences, 30 May – 02 June 2013-Tetovo, Macedonia
- Demiray E., Gençer R.T.(2013). “Aktif Spor Turizmi Hizmet Kalitesi Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması”, 21. EASM Konferansı [21th European Association of Sport Management Conference]; 11 Eylül 2013- İstanbul.
- Unutmaz V., Kiremitci O., Gençer R.T. (2012). “Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi” [Investigating The Psychometric Properties of Group Environment Questionnaire]. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress]; 12-14 Aralık 2012 – Denizli.
- Demiray E., Gençer R.T. (2012). “Boş Zaman Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması: Aktif Spor Turistleri Üzerine Bir İnceleme” [Reliability and Validity of Leisure Motivation Scale: A Study On Active Sport Tourists]. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress]; 12-14 Aralık 2012 – Denizli.
- Gençer R.T., Kiremitci O., Aycan A., Demiray E., Unutmaz V. (2011). “Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki” [The Relationship Between the Motives and Points of Attachment of the Professional Football Team Spectators]. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi [International Congress on Sport Economics and Management]; 12-15 Ekim 2011 – İzmir.
-  Gençer R.T., Kiremitci O., Boyacıoğlu H. (2010). "Spectator Motives and points of Attachment: An Investigation on Professional Basketball", 11th International Sport Science Congress, 38 pp., Antalya, Kasım
-  Daşdan Ada E.N., Ersöz G., Gençer T., Tepeköylü Ö.(2010). “The Examination in terms of Different Variables of Time Management Skills of Athlete University Students”, 11th International Sport Science Congress, 188 pp., Antalya, Kasım
- Gençer R.T., Kiremitci O., Engür M., Demiray E., Balyan M. (2010). "Competitive Orientations of Professional Athletes: Gender, Age and Sport Type Differences", 11th International Sport Science Congress 456 pp., Antalya, Kasım
-  Gençer R.T., Biçer T.(2005). "The Importance of Servicescape in Professional Sports", The 46th Ichper-Sd Anniversary World Congress, 530-532 pp., İstanbul, Kasım
- Balyan M., Gençer R.T (2004)."An Investigation Of Turkish Soccer Referees’ Decisions To Commence Their Occupation", The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress, 75 pp., Antalya, Kasım
-  Gençer R.T., Aycan A.(2004). "Variables Affecting The Physical Education And Sports School Students’ Decision To Attend Sport Games As A Spectator", The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress 100 pp., Antalya, Kasım 2004
-  Gençer R.T., Kesim Ü. (2004) "The Potential Contributions Of Sponsorship İn The Progression Of Sport Events: The Case Of Olympic Games", The 10th ICHPER • SD Europe Congress & The TSSA 8th Internatıonal Sport Scıence Congress 103 pp., Antalya, Kasım 2004