Akademik BilgilerUMMAHAN YÜCEL
ÖĞRETİM GÖREVLİSİ
Sağlık Bilimleri Fakültesi
Ebelik Bölümü
Ebelik Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ummahan.yucel@ege.edu.tr
- Telefon: 0232 3882851- 1933-3402, İş telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Ebelik, Türkiye, 2003
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Ebelik, Türkiye, 2006
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı, Türkiye , 2011

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Yard.Doç. Dr., 2014-
- Ebelik Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2013-2016
- Araştırma Görevlisi, 2004-
Mesleki Faaliyetleri (21 adet)- "Uluslar arası Ebeler Günü Etkinliği" Düzenleme Kurulu Üyesi, 02 Mayıs 2012, İZMİR, 2012
- III. Kadın Hekimlik ve Kadın Sağlığı Kongresi, "Ebelik Mesleği ve Kadını Özgürleştirici Rolü", Çalışma Grubu Yürütücü, 18-20 Mayıs 2012, İstanbul, TTB, 2012
- "Global Health and Migration: Interdisciplinary tools to tackle inequalities", 28 August-7 September 2012, Universita di Bologna-Italy, Lifelong Learning Programme, Katılımcı, 2012
- Türk Tabipleri Birliği Halk Sağlığı Kolu, XVII. Halk Sağlığı Güz Okulu, "Çevre, Kapitalizm ve Sağlık", 1-4 Kasım 2012, İZMİR, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreteri, 2012
- Günümüz Türkiye'sinde Aile Planlaması Politikaları Sempozyumu, 7 Mayıs 2011, Uğur Mumcu Kültür Sanat Merkezi, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011
- 1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011, Safranbolu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011
- Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Ankara, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2011
- Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Ankara, Sözel Bildiri Oturum Başkanı, 2011
- "Kadın Sağlık Çalışanı Emeği" Konulu Panel Konuşmacı, Toplumsal Yeniden Üretim Sürecinde Sağlık Hizmetinin Yeri-XVI. Halk Sağlığı Güz Okulu, TTB Halk Sağlığı Kolu, 26-30 Ekim 2011 , 2011
- 'Mesleki Sorumluluk: Öğrenci Gözüyle' Konulu Panel, Panel Başkanı, 05 Mayıs 2011, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, 2011
- I.Ulusal & Uluslar Arası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs, 2010, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi., 2010
- ' Ebelik Lisans ve Lisans Üstü Eğitiminde Uluslararas Standardizasyon ve İşbirliği' Workshop, Cumhuriyet Üniversitesi, 29 Mayıs 2009,Katılımcı, 2009
- Türkiye Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi Denetleme Kurulu Üyesi, 2009-Devam Ediyor
- İnfertilite Hemşireliği Derneği, Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Sekreter, 2009-Devam Ediyor
- 'Farklı İstihdam Alanlarında Ebe Profili' Konulu Panel, Konuşmacı, 04 Mayıs 2009, Ege Üniversitesi Kültür Sanat Evi, 2009
- Ebelik Workshop (Education, Evidence-Based Postnatal Care, Writing for Publication), 23-25 Haziran 2008, Düzenleme Kurulu Üyesi, 2008
- 1. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, İzmir, Düzenleme Kurulu Üyesi ve Sekreter Yardımcısı, 2007
- T.C. Sağlık Bakanlığı Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Genel Müdürlüğü, Üreme Sağlığı Danışmanlığı Kursu, 26-29 Nisan 2004, İzmir Katılımcı, 2004
- T.C. Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri ile ortaklaşa yürütülen 'Üreme Sağlığı Programı' 'nda Eğitimci, 2004-Devam Ediyor
- Ebe ve Hemşireler için Ürojinekoloji Kursu, Düzenleme Kurulu Üyesi, 7 Nisan 2013, İzmir, 5. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi,
- Ebe ve Hemşireler İçin Ürojinekoloji Kursu, Oturum Başkanı, 7 Nisan 2013, İzmir, 5. Uluslararası Ürojinekoloji Kongresi,
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- Öcek Z.A., Çiçeklioğlu M., Yücel U., Özdemir R. Family Medicine Model in Turkey: A Qualitative Assessment from the Perspectives of Primary Care Workers. BMC Family Practice, 2014;15:38
- Yücel U., Öcek Z.A, Çiçeklioğlu M. Evaluation of an Intensive Intervention Programme to Protect Children Aged 1-5 Years from Environmental Tobacco Smoke Exposure at Home in Turkey. Health Education Research, 2014; 29:442-455
- Neriman Sogukpınar, Birsen Karaca Saydam, Hafize Öztürk Can, Aytül Hadımlı, Ozlem Demirel Bozkurt, Ummahan Yücel, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal Akmeşe, Doğan Demir, Esin Çeber, Gülsün Özentürk "Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir" Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2013;14:2119-2125
- Yücel Ummahan, Bilge Ayşegül,Oran Tuna Nazan, Ersoy Mehmet Akif, Gençdoğan Başaran, Özveren Özgen, 'Adolesanlarda Premenstruel Sendrom Yaygınlığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişki', Anadolu Psikiyatri Dergisi, 2009:10:55-61
- Çeber Esin, Yücel Ummahan, Mermer Gülengül, Öztürk Gülsün, 'Health Beliefs and Breast Self-Examination in a Sample of Turkish Women Academicians in a University' Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol.10, 2009, 213-218
- Yücel Ummahan, Çeber Esin, Özentürk Gülsün, 'Efficacy of a Training Course Given by Midwiwes Concerning Cervical Cancer Risk Factors and Prevention', Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 2009, Vol:10:437-442

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- Ummahan Yücel, Meltem Çiçeklioğlu, Zeliha Aslı Öcek, Şafak Taner. “İzmir’in Bornova İlçesinin Üç Semtinde Yaşayan Gebelerin Doğum Öncesi Bakım Hizmetlerinden Yararlanma Düzeyi”. TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2015; 14(5).
- Ayşe Nur Usturalı Mut, Zeliha Aslı Öcek, Meltem Çiçeklioğlu, Ummahan Yücel. “Development of a Scale fort he Coordination Function of Family Physicians Regarding Antenatal Care,”Austin Journal of Public Health and Epidemiology, 2015, 2(1).
- Yücel U., Özdemir R., Gülhan İ., Çeber E., Eser S. İzmir İli Bornova İlçesinin Üç Kentsel Mahallesinde Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler: Toplum Tabanlı Bir Çalışma, Türkiye Klinikleri Hemşirelik Bilimleri Dergisi.2014 - 6(2).
- Mut A.N.U., Öcek Z.A., Yücel U., Çiçeklioğlu M., Eden E. İzmir-Bornova’da Gebelerin Ağız-Diş Sağlığı Hizmeti Gereksinimi ve Bu Hizmetlerden Yararlanma Düzeylerinin Sosyoekonomik Değişkenlerle İlişkisi, DEÜ Tıp Fakültesi Dergisi, 2014: 28(3):93-103
- Yücel Ummahan, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Akmeşe Baykal Zehra, Koçak Çakır Yeliz, Soğukpınar Neriman, "Türkiye'de Ebelik Lisansüstü Eğitim Profilinin İncelenmesi", International Journal of Human Sciences, 2013;10(1),1342-1354
- Ummahan YÜCEL, Meral TÜRK, "Aşı ve Uluslararası Örgütler", Toplum ve Hekim Dergisi, 2012:27;1
- Ummahan Yücel, Güney Afrika Cumhuriyeti'nde Apartheid Rejimden Günümüze Kürtaj Yasaları: Kürtaj Haklarından Eşitsizlikten Eşitliğe (mi?), Toplum ve Hekim Dergisi, 2012:27;5
- Tuna Oran Nazan, Hürsoy Siret, Şenuzun Fisun, Yücel Ummahan, ' Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Sağlık Bilimleri Öğrencilerinin Genel Yaklaşımları', Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 7(1): 439-455, 2010
- Çeber Esin, Bilge Ayşegül, Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, 'İzmir'in Bornova İlçesinde Gebelik ve Doğum Sonrası Depresyon Riski', Türkiye Klinikleri Jinekoloji-Obstetrik Dergisi, 2010:20(1)1-9
- Mermer Gülengül, Bilge Ayşegül, Yücel Ummahan, Çeber Esin, 'Gebelik ve Doğum Sonrası Dönemde Sosyal Destek Algısı Düzeylerinin İncelenmesi', Psikiyatri Hemşireliği Dergisi, 2010:1(2): 71-76
- Çeber Esin, Nazlı Aylin, Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, Demirelöz Mahide, Ekşioğlu Aysun, Aslan Gökçe,' Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması' Hemşirelikte Araştırma Geliştirme Dergisi, 11 (2):5-15, 2009
- Çeber Esin, Yücel Ummahan, Okçay Hale, 'Nüfusunun Çoğunluğu Müslüman Olan Bazı İslam Ülkelerinde Aile Planlaması Uygulamaları', Sağlık ve Toplum Dergisi-Health and Society, 16(3): 9-18, 2006
- Yücel Ummahan, Şenol Selmin, 'Neonatal Tetanozun (Nt) Önlenmesinde Ebe ve Hemşirenin Rolü' Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksek Okulu Dergisi 20 (1) : 139-147, 2004

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (10 adet)- Yücel Ummahan, "Bebek Dostu Sezaryen", 1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, Çağrılı Konuşmacı
- Denizci Zübeyde, Çelik Naciye, Yücel Ummahan, Kuru Oktay Akgül, "Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Bir Yılda Gerçekleşen Doğım Vakalarının Retrospektif Değerlendirilmesi", 1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, Sözel Bildiri
- Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Yücel Ummahan, Hadımlı Aytül, Baykal Zehra, Koçak Yeliz Çakır, Sarıcan E. Serap, Can Öztürk Hafize, éİzmir İl Merkezinde Çalışan Ebelerin Örgütlenme Durumlarının İncelenmesi:Doğumevleri Örneği", 1. Uluslar Arası 2. Ulusal Ebelik Kongresi, 13-16 Ekim 2011 Safranbolu, Sözel Bildiri
- Sogukpinar Neriman, K. Saydam Birsen, Öztürk Can Hafize, Hadimli Aytül, Demirel Bozkurt Özlem, Yücel Ummahan, Çakır Koçak Yeliz, Baykal Akmese Zehra, Demir Dogan, Ceber Esin, Ozenturk Gulsun 'Creating Awareness for the Early Diagnosis of Cervix Cancer', The 5th APOCP Conference-Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, April 3-7, 2010, İstanbul, Poster Presentation
- Ozdemir Raziye, Yucel Ummahan, 'İncidence and Mortality Rates of Cervical Cancer in Developing Countries', The 5th APOCP Conference-Asian Pacific Organization for Cancer Prevention, April 3-7, 2010, İstanbul, Poster Presentation
- Ceber Esin, Ersoy Mehme Akif, Bilge Ayşegül, Mermer Gülengül, Yucel Ummahan, Topcu Ersoy H., Eksioglu A.ysun, Demireloz Mahide, Baykal Zehra, 'Evaluating the Efficacy of Premarital Education Given to the Couples', 12th Wolrd Congress on Public Health, April 27- May 1, 2009, Istanbul
- Yücel Ummahan, Hadımlı Aytül, Öztürk Can Hafize, 'Bir Kadın Sağlığı Sorunu: Sezaryen Doğum Epidemisi', Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresi, 13-16 Ekim 2009, İzmir
- 2008, Çeber Esin, Yücel Ummahan, Nutrition and Cervical Cancer, International Symposium on Food, Nutrion and Cancer, 17-19 April, İzmir/TURKEY
- Çeber Esin, Mermer Gülengül, Aslan Gökçe, Yücel Ummahan, To Determine the Pregnants Behaviours about Pregnancy in Two Primary Health Service Districst in Bornova. 4th International Congress of Reproductive Health&Family Planning , Abstract Book 286-287, April 20-23-2005, Ankara , TURKEY
- Çeber Esin, Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, Aslan Gökçe, Özentürk Aydemir Gülsün, "Akademisyenlerin Meme Kanseri Olma Risklerini Algılamaları ve Kendi Kendine Meme Muayenesine İlişkin Tutumları", 3. Uluslar arası-10. Ulusal Hemşirelik Kongresi, 7-10 Eylül 2005, İzmir

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (42 adet)- Meryem Yavuz, Sabahat Moralılar, Büşra Bengi Sünger, Aysun Başgün Ekşioğlu, Ummahan Yücel,"Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Sağlık Hizmetlerindeki İstihdamla ilgili Beklentileri", 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kpngresi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2013, Poster bildiri
- Koçak Çakır Yeliz, Yücel Ummahan, İçke Sibel, Çeber Turfan Esin, "Öğrenci Örgütlenmesi Örneği:EGEBET", 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2013, Sözel bildiri
- Özkahya Ceren, Yıldırım Nazimiye, Gören Gülşah, Koçak Çakır Yeliz, Yücel Ummahan, Demirelöz Mahide, Saydam Karaca Birsen, "Ebelik Öğrencilerinin Kürtaja İlişkin Görüşleri", 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2013, Poster bildiri
- Özkahya Ceren, Ekşioğlu Başgün Aysun, Yücel Ummahan, "Ebelik Öğrencilerinin Ebelik Mesleğine İlişkin Tutumları", 4. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Samsun Sağlık Yüksekokulu, 2013, Sözel bildiri
- Özdemir Raziye, Yücel Ummahan,Çiçeklioğlu Meltem, Öcek Aslı Zeliha. Aile Sağlığı Elelmanları Çalışma Ortamları ve Özlük Hakları Hakkında Ne Düşünüyor? Geleceğe Nasıl Bakıyor?, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Sözel Bildiri
- Çiçeklioğlu Meltem, Öcek Aslı Zeliha, Özdemir Raziye, Yücel Ummahan, Saka Günay. Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin İşleyiş Özellikleri Açısından Aile Hekimliği, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Poster Bildiri
- Özdemir Raziye, Yücel Ummahan,Gülhan İbrahim, Çeber Esin, Eser Sultan, İzmir İli Bornova İlçesinde Dismenore Sıklığı ve Etkileyen Faktörler:Toplum Tabanlı Bir Ararştırma, 15. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 2-6 Ekim 2012, Bursa, Sözel Bildiri
- Akan Ayşenur, Yücel Ummahan, Öztürk Can Hafize, "Sağlık Yüksekokulu'nda Eğitim Gören Öğrencilerinin Doyum Düzeyleri ve Etkileyen Faktörlerin İncelenmesi" 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya, Sözel Bildiri
- Sünger Bengi Büşra, Moralılar Sabahat, Yücel Ummahan, Koçak Çakır Yeliz, "Ebelik Bölümü Öğrencilerinin Menstrüal Hijyen Davranışları" 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya, Sözel Bildiri
- Yücel Ummahan, Koçak Çakır Yeliz "Ebelikte Lisansüstü Eğitim: Mevcut Durum ve Sorunlar" 3. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 11-13 Nisan 2012, Malatya, Sözel Bildiri
- Yücel Ummahan, Öcek Zeliha, 'Annelerin Çocuklarını Evde Çevresel Tütün Dumanından Koruma Davranışına Yönelik Ölçek Geliştirme', II Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın, Poster Bildiri, Poster Bildiri İkincilik Ödülü
- Yücel Ummahan, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Baykal Zehra, Çeber Esin, 'Gebelerin Doğum ve Postpartum Döneme İlişkin Endişelerinin İncelenmesi', II Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın, Sözel Bildiri
- Özdemir Mihriban, Ercan Funda, Sert Ebru, Hadımlı Aytül, Yücel Ummahan, 'Ebelik Öğrencilerinin Mezuniyet Sonrası Kariyer Gelişim Planları ve Lisansüstü Eğitim Konusundaki Görüşleri', II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, 27-29 Nisan 2011, Aydın, Sözel Bildiri
- Yücel Ummahan, Yüksel Ayşe, "Türkiye'de Aile Hekimliği Uygulamasının Ebelerin Çalışma Koşullarına Etkisi", Sağlık Çalışanlarının Sağlığı 3. Ulusal Kongresi, 18-20 Kasım 2011, Ankara
- Yücel Ummahan, Özveren Özgen, Özkul Serpil, Çeber Esin, 'İngiltere'de Ebelik Mesleğinin Tarihi', I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir
- Özdemir Raziye, Yücel Ummahan, Gülhan İbrahim, 'Dünya'da ve Ülkemizde Dismenore Prevelansı: Literatür Araştırması ', I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir
- Yücel Ummahan, Özkul Serpil, Özveren Özgen, Çeber Esin, 'Bazı Ülke Örneklerinde Ebelik Mesleği'. I Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir
- Yücel Ummahan, Çağlar Eylem, Çelik Naciye, Akhanca Ayşen, Naçaroğlu Elif, Can Öztürk Hafize, 'Gazetelerde Ebe/Ebelik Kelimesini İçeren Haberlerin İncelenmesi', I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, (Sözel Bildiri)
- Yücel Ummahan, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Akmeşe B. Zehra, Koçak Ç. Yeliz, Soğukpınar Neriman, 'Türkiye'de Ebelerin Lisansüstü Eğitim Profillerinin İncelenmesi', I. Ulusal & Uluslararası Katılımlı Ebelik Öğrenci Kongresi, 5-7 Mayıs 2010, İzmir, (Sözel Bildiri)
- Denizci Zübeyde, Yücel Ummahan, Bilge Ayşegül, 'Kadın Hastalıkları ve Doğum Acil Servisine Gelen Kadınların Vücut Algısı, Benlik Saygısı ve Evlilik Uyumları', IV. Ulusal Psikiyatri Hemşireliği Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 24-26 Haziran 2010, Samsun
- Yücel Ummahan, Akhanca F. Ayşen, Çelik Naciye, Bilge Ayşegül, Başalan İz Fatma, 'Ebelik Uygulamalarında Temel Bir Alan: Kültürel Farklılıkların Farkındalığı', Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, Çanakkale
- Başalan İz Fatma, Yücel Ummahan, Bilge Ayşegül, 'Hemşirelik ve Ebelik Hizmetlerinde Kültürel Yeterlilik',Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, Çanakkale
- Bilge Ayşegül, Başalan İz Fatma, Yücel Ummahan, ' Kültür, Ruh Sağlığı Eğitiminde/Hizmetlerinde Yer Almalı mı ?', Hemşirelik ve Ebelikte Kültürlerarası Yaklaşım Sempozyumu, 9-11 Nisan 2009, Çanakkale
- Çeber Esin, Nazlı Aylin, Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, Demirelöz Mahide, Ekşioğlu Aysun, Aslan Gökçe, 'Ergenlerde Cinsiyet Eşitliği Ölçeğinin Türkçeye Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması', 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara, (Sözel Bildiri)
- Yücel Ummahan, Koçak Çakır Yeliz, Çeber Esin, ' Adolesanlarda Karşılanmayan Aile Planlaması Hizmet Gereksinimi', 6. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 23-25 Nisan 2009, Ankara, (Poster Bildiri)
- Mermer Gülengül, Bilge Ayşegül, Yücel Ummahan, Çeber Esin, Aslan Gökçe, 'Gebelik ve Postpartum Dönemde Sosyal Destek', 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara
- Yücel Ummahan, Özdemir Raziye, Öcek Zeliha, 'İzmir'de 2002-2007 Yılları Arasında Sezaryen Doğum Sıklığında Gerçekleşen Değişimin Değerlendirilmesi', 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara
- Çeber Esin, Bilge Ayşegül, Yücel Ummahan, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Baykal Zehra,'Evlilik Eğitimi Alan Çiftlerin Evliliğe İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışları, 12. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 21-25 Ekim 2008, Ankara
- Yücel Ummahan, Bilge Ayşegül, Oran Tuna Nazan, Ersoy Mehmet Akif, Gençdoğan Başaran, Özveren Özgen, 'Adölesanlarda Premenstrüel Sendrom Sıklığı ve Depresyon Riski Arasındaki İlişkinin İncelenmesi', 9. Ulusal Konsültasyon Liyezon Psikiyatrisi ve Psikosomatik Tıp Kongresi, 20-22 Kasım 2008, Aydın
- Oran Tuna Nazan, Yücel Ummahan, Şenuzun Fisun, 'Hemşirelik ve Ebelik Eğitiminde Avrupa Birliği Standartları, VI Ulusal Hemşirelik Eğitimi Kongresi (Uluslar arası Katılımlı), 22-25 Ekim 2008, Nevşehir
- Kıran Bülent, Yücel Ummahan , Özdemir Raziye, "Gebelikte ve Emzirme Döneminde İlaç Kullanımının Önemi", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, AKM, İzmir
- Mermer Gülengül, Çeber Esin, Yücel Ummahan, Demirelöz Mahide, Ekşioğlu Aysun, "Ebelikte Mesleki Örgütlenme", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, AKM, İzmir (Sözel Bildiri)
- Yücel Ummahan, Kuru Akgül, Batık Burcu, "Doğum İzleminde Partograf Kullanımı", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, AKM, İzmir
- Çeber Esin , Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, "Ebelik Mesleğinde Sınıflandırma Sistemlerine Gereksinim", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, AKM, İzmir
- Yücel Ummahan, Özentürk Gülsün, "Kadınlara Serviks Kanserine İlişkin Risk Faktörleri ve Korunma Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi", I. Ulusal Ebelik Sempozyumu (Uluslar arası Katılımlı), 3-4 Mayıs 2007, AKM, İzmir
- Yücel Ummahan, Başgün Aysun, Demirelöz Mahide, Baykal Zehra, Çakır Koçak Yeliz, Soğukpınar Neriman, "Ebelikte Lisansüstü Eğitimin Önemi", I. Ulusal Ebelik Kongresi, 20-22 Haziran 2007, İstanbul
- Yücel Ummahan, Özdemir Raziye, "Atatürk Döneminde Ebelik Tarihi", Atatürk Dönemi Sağlık Tarihi Kongresi (1920-1938), 6-9 Kasım 2007, İzmir, Poster Bildiri.
- Yücel Ummahan, Demirelöz Mahide, Başgün Aysun, Çeber Esin, 'Doğum Öncesi Bakımın Anne ve Çocuk Sağlığına Etkisi' III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 22-24 Eylül 2005 (Poster Bildirisi)
- Demirelöz Mahide, Başgün Aysun, Yücel Ummahan, Soğukpınar Neriman, 'Sezeryan Sonrası Vajinal Doğum' III. Ulusal Ana Çocuk Sağlığı Kongresi, İzmir, 22-24 Eylül 2005 (Poster Bildirisi)
- Çeber Esin, Mermer Gülengül, Pektaş İlknur, Bilge Ayşegül, Yücel Ummahan, Aslan Gökçe, "İzmir İli Bornova İlçesinde Bulunan Gebelerin, Gebelikte ve Doğum Sonrası Dönemde Depresyon Düzeylerinin İncelenmesi", 10. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi, 6-8 Eylül 2005, Van
- Hamza Şenay, Sıkar Ceylan, Yücel Ummahan, Oran Nazan, Şenuzun Fisun,Özentürk Gülsün, 'E.Ü.İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu Hemşirelik Öğrencilerinin Türkiye'nin Avrupa Birliği Üyeliği Konusunda Genel Yaklaşımları', IV.Ulusal Hemşirelik Öğrencileri Kongresi, 5-6 Mayıs 2005, Ordu, (Poster Bildirisi)
- Çeber Esin, Yücel Ummahan, Okçay Hale, 'İslam Ülkeri ve Aile Planlaması Uygulamaları',I.Ulusal Sağlığı Geliştirme ve Sağlık Eğitimi Sempozyumu' 24-26 Kasım 2004, Ankara,(Sözel Bildiri)

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (12 adet)- 2013, Neriman Sogukpınar, Birsen Karaca Saydam, Hafize Öztürk Can, Aytül Hadımlı, Ozlem Demirel Bozkurt, Ummahan Yücel, Yeliz Çakır Koçak, Zehra Baykal Akmeşe, Doğan Demir, Esin Çeber, Gülsün Özentürk "Assessment of Cervical Cancer Risk in Women between 15 and 49 Years of Age: Case of Izmir" Asian Pacific Journal of Cancer Prevention,2013;14:2119-2125
- 2013, Laurie Elit, " Screening for Cervical Cancer in Low-Resource Countries". Breast and Gynecological Cancers, 2013:99-123
- 2012, Gümüş A.B, Bayram N, Can N, Kader E. "Üniversite Öğrencilerinin Premenstruel Sendrom ve Somatizasyon:İlişkisel Bir İnceleme", Anatolian Journal of Psychiatry, 2012;13:32-38
- 2012, Doğan Selami, Doğan Nuray, Can Hüseyin, Alaşehirlioğlu Varol Hüseyin (2012). Birinci Basamakta Premenstrüel Sendroma Yaklaşım, Smyrna Tıp Dergisi,1:90-93
- 2012, Kırcan Nurten, Ergin Filiz, Adana Filiz, Arslantaş Hülya (2012). Hemşirelik Öğrencilerinde Premenstrüel Sendrom Prevalansı ve Yaşam Kalitesi ile İlişkisi, 13(1):19-25
- 2011, Hajian Sepideh, Vakilian Katayon Najabadi K.M. et. al. "Effects of Education Based on the Health Belief Model on Screening in High Risk Women for Breast Cancer Tehran, Iran, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 12:49-54
- 2011, Öztürk S, Tanrıverdi D, Erci B. "Premenstrual Syndrome and Management Behaviours in Turkey", Australian Journal of Advanced Nursing,2011;28(3):54-60
- 2011, Türkçapar A.F., Türkçapar M.H."Premenstruel Sendrom ve Premenstruel Disforik Bozuklukta Tanı ve Tedavi: Bir Gözden Geçirme", Klinik Psikiyatri, 14:241-253
- 2011, Savaş Gülen Hacer, Taşkin Lale, "Determining Nurse-Midwives'Knowledge of the Pap-Smear Test and their Rate of Being Tested in Turkey", Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, Vol.12, 1353-1360
- 2010, Shallwani K, Ramji R, Ali T.S. et al. "Self Examination for Breast and Testicular Cancers: A Community-based Intervention Study, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11:145-148
- 2010, Yılmaz M, Guler G, Berkar M, Güler N, "Risk of Breast Cancer, Health Beliefs and Screening Behaviour among Turkish Academic Women and Housewives, Asian Pacific Journal of Cancer Prevention, 11:817-822
- 2009, Doruk A, Erdem M, Gülsün M, Uzun Ö, Perdeci Z. "Adet Öncesi Disforik Bozuklukta Mizaç ve Karakter Özellikleri", Pamukkale Tıp Dergisi, 2099;2(2):68-75
Tamamlanmış Araştırma Projeleri (4 adet)- 2012, E.Ü. Bilimsel Araştırma Projesi, No:11-ASYO-010, E.Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksekokulu, Ebelik Bölümü Doğum ve Yenidoğan Bakımı Beceri Laboratuarı Altyapı Projesi
- 2010, Araştırma Projesi, Soğukpınar Neriman, Demir Doğan, Çeber Esin, Saydam Karaca Birsen, Can Öztürk Hafize, Hadımlı Aytül, Bozkurt D. Özlem, Yücel Ummahan, Akmeşe B. Zehra, Koçak Ç. Yeliz, Serviks Kanserinin Erken Tanısı İçin Farkındalık Yaratama Projesi, Ege Üniversitesi Proje No:2007/ASYO/002.
- 2009, Araştırma Projesi, Çeber Esin, Ersoy Mehmet Akif , Bilge Ayşegül, Mermer Gülengül, Yücel Ummahan, Ersoy Topçu Hatice, Ekşioğlu Aysun, Demirelöz Mahide, Baykal Zehra, 'Evlilik Eğitimi Alan Çiftlerin Evliliğe İlişkin Bilgi Tutum ve Davranışlarının Değerlendirlmesi' Ege Üniversitesi Proje No: 07/ASYO/003
- Araştırma Projesi, Öcek Zeliha, Yücel Ummahan, Çiceklioğlu Meltem, Özentürk Gülsün ,Göksel Sibel, '1-5 Yaş Arası Çocukların Evde Çevresel Tütün Dumanı Maruziyetlerini Azaltmaya Yönelik Kapsamlı Eğitim Girişiminin (Evde İzlem ve Telefon Danışmanlığına Dayalı) Değerlendirilmesi', Ege Üniversitesi Projesi, No:2009-TIP-037
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- Aile Planlaması Derneği İzmir Şubesi
- Ebeler Derneği
- İnfertilite Hemşireliği Derneği
- Sosyal Pediatri Derneği, İzmir
Kazandığı Ödüller (2 adet)- 2011, II. Ulusal Ebelik Öğrenci Kongresi, Poster Bildiri İkincilik Ödülü, 27-29 Nisan 2011, Aydın
- 2010, Soğukpınar N, Saydam K.B, Can Ö.H. ve ark. "Kadınların Serviks Kanserleri Yönünden Taşıdıkları Risk Faktörlerinin Harvard Hastalık Risk İndeksine Göre Değerlendirilmesi", 12. Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 2010, Antalya, Sözel Bildiri Birincilik Ödülü
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2006, 'Kadınlara Serviks Kanserine İlişkin Risk Faktörleri ve Korunma Konusunda Verilen Eğitimin Etkinliğinin Değerlendirilmesi'