Akademik BilgilerPINAR ÇAVAŞ
DOÇENT
Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
Sınıf Eğitimi Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: pinarcavas@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Fizik Bölümü, Türkiye, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD, Türkiye, 2004
- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. ABD, Türkiye, 2009
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniveristesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği ABD, Türkiye , 2011
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2013

İdari ve Akademik Görevleri (10 adet)-  Eğitim Fakültesi Akreditasyon Koordinasyon Birimi Üyeliği,, 2016-
- Temel Eğitim Bölüm Başkan Yardımcılığı, 2016-
- Misafi Araştırmacı-Estonya Tartu Üniversitesi (1 Ay), 2014
- Sınıf Öğretmenliği Lisans Programı Bologna Koordinatörü, 2014-
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Yönetim Kurulu Üyeliği, 2014-2017
- E.Ü.Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Üyeliği, 2014-2017
- ODTÜ İlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Anabilim Dalı-Misafir Araştırmacı (3,5 ay), 2008-2009
- INDUCT (International Dialog for Using Computer Tools), European Youth Action, Livadia, Greece, 2008
- University of Helsinki, Faculty of Behavioral Sciences Department of Apllied Sciences of Education. Visiting Scholar (1 month), 2007
- Fen Bilgisi/Fizik Öğretmenliği, 1998-1999
Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Hakem-İstanbul Aydın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2015-Devam Ediyor
- Hakem-FEN BİLİMLERİ ÖĞRETİMİ DERGİSİ, 2012-Devam Ediyor
- Ege Eğitim Dergisi-Hakem, 2011-Devam Ediyor
- Science Education International, Peer Reviewer, 2011-Devam Ediyor
- International Online Journal of Educational Sciences, Hakem, 2009-Devam Ediyor
- Teaching and Teacher Education, Peer Reviewer, 2009-Devam Ediyor
- International Journal of Environmental and Science Education, Peer Reviewer, 2009-Devam Ediyor
- Ege Eğitim Dergisi Koordinatörlüğü, 2002-2010
Uzmanlık Alanları- Eğitim (2240000)
- Fizik Eğitimi (2240600)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2013, Cavas, P., Ozdem, Y., Cavas, B., Cakiroglu, J., Ertepinar, H. “Turkish Pre-Service Elementary Science Teachers' Scientific Literacy Level and Attitudes Toward Science” Science Education International, 24(4), 383-401.
- Cavas, B., Cavas, P.,Ozdem, H.,Rannikmae, M., &Ertepinar, H. (2012).RESEARCH TRENDS IN SCIENCE EDUCATION FROM THE PERSPECTIVE OF JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION: A CONTENT ANALYSIS FROM 2002 to 2011. JOURNAL OF BALTIC SCIENCE EDUCATION, Vol. 11, No. 1
- Cavas, P. (2011). Factors affecting the motivation of Turkish primary students for science learning. Science Education International Vol.22, No.1, 31-42
- Cavas, B., Cakiroglu, J., Cavas, P., Ertepinar, H. “Turkish students’ career choices in engineering: Experiences from Turkey” Science Education International, 22(4), 274-281, (2011). (ERIC)
- Özdem, Y., Çavaş, P., Çavaş, B., Çakıroğlu, J. & Ertepınar, H. (2010). AN INVESTIGATION OF ELEMENTARY STUDENTS’ SCIENTIFIC LITERACY LEVELS. Journal of Baltic Science Education, 9(1):6-19.
- Çavaş, B., Cavas, P., Tekkaya, C., Cakiroglu, C., Kesercioglu, T. ”Turkish Students’ Views on Environmental Challenges with respect to Gender: An Analysis of ROSE Data” Science Education International, 20(1-2), 69-78, (2009). (ERIC)
- Cavas, B,, Cavas, P. H. , Karaoglan, B., Kisla, T. (2009). A Study on Science Teachers' Attitudes toward Information and Communication Technologies in Education The Turkish Online Journal of Educational Technology, V. 8, Issue, 1.
- Yilmaz, H. & Huyugüzel Cavas, P. (2008). The Effect of the Teaching Practice on Pre-service Elementary Teachers’ Science Teaching Efficacy and Classroom Management Beliefs. Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education
- 0,

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- Cavas, P., Kesercioglu, T. (2010). Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Öğretim Yeterliklerinin Belirlenmesi. Ege Eğitim Dergisi 2008 (9) 1: 75-94
- Yılmaz, H. & Cavas, P. H. (2007). Fen Öğrenimine Yönelik Motivasyon Ölçeğinin Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması. İlköğretim Online Dergisi, 6 (3).
- Yılmaz,H., Turkmen, H., Pedersen, J.E., & Cavas, P. H. (2007). Evaluation of pre-service teachers’ images of science teaching in Turkey . Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching (APFSLT), 8(1), Article 2
- Yılmaz, H., Çavaş, P. H. (2006). 4-E Öğrenme Döngüsü Yönteminin Öğrencilerin Elektrik Konusunu Anlamalarına Olan Etkisi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 3 (1), 2-18.
- Cavas, B., Karaoğlan, B., Cavas, P. (2005) “THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES IN PRIMARY SCIENCE EDUCATION: A NEW TEACHING AND LEARNING APPROACH”. Journal of Turkish Science Education. Vol.1 N.2 (34-46)
- KESERCİOĞLU, T., YILMAZ, H., ÇAVAŞ, P., ÇAVAŞ, B. (2005). İLKÖĞRETİM FEN BİLGİSİ ÖĞRETİMİNDE ANALOJİLERİN KULLANIMI: “ÖRNEK UYGULAMALAR”, 5 (1) Ege Eğitim Dergisi
- Cavas, B., Huyugüzel, P., Can, B. (2004) Eğitimde Sanal Gerçeklik- TOJET, v:4, n:4:ISSN: 1303-6521 Volume 3, Issue 4, Article 15
- Yılmaz, H., Çavaş, P. H. (2003). İNŞACI PERSPEKTİFE GÖRE 4 E FEN ÖĞRETİM DÖNGÜSÜ. Ege Eğitim Dergisi, 3 (1), 49-58

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (23 adet)- Cavas, P., Çetin, G., Palabıyık, E. & Cavas, B. ÖĞRETMEN ADAYLARININ BİLİM VE TEKNOLOJİYE YÖNELİK ALGILARININ METAFORLAR YARDIMIYLA ORTAYA KONULMASI.International New Trends in Higher Education, 12-13 Nisan 2016, İstanbul.
-  Cavas, P. “Sınıf Öğretmenlerinin Fen Derslerini Verme Yeterlilikleri ve İyileştirme Sürecine Yönelik Eylem Planları”. Roundtable Session in International New Trends in Higher Education, 12-13 Nisan 2016, İstanbul.
- Çetin, G. & Çavaş, P. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ FEN ÖĞRENME BECERİLERİNİN FARKLI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 11-14 Mayıs 2016.
- Özaydın, T., Çavaş, P. & Arslan Cansever, B. SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖZYETERLİK İNANÇLARININ ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI-I DERSİ ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ, 15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 11-14 Mayıs 2016.
- Çavaş, P., Erem, E. & Ünver, G. (2016). Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitiminde Kuram-Uygulama Bağlantısının Öğretmenlik Öz-Yeterlik Algısı ve Öğretmenliğe Yönelik Tutum Üzerindeki Etkisi, 3.Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi,31 Mayıs - 3 Haziran 2016, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi.
- Çavaş B, Bulut C, Cavas P (2014. "An analysis of PROFILES Modules in Terms of Students Gains in Turkey"iSER 2014 World Conference, NEVŞEHİR, 29 Ekim-2 Kasım.
- 2013, Cavas, B., Kask, K., Holbrook, J., Rannikmae, M., Cavas, P. “ A Comparison of Estonian and Turkish Teachers’ Implementation of Inquiry Based Science Education in their Classrooms” IOSTE Eurasia Symposium and Brokerage Event. 30 October – 1 November. Antalya-Turkey
- 2013, Cavas, B., Cavas, P., Kesercioğlu, T., Kaygısız, G.M., Sönmez, S. “Outdoor Education in Izmir Natural Life Park” IOSTE Eurasia Symposium and Brokerage Event. 30 October – 1 November. Antalya-Turkey
- 2013, Cavas, B., Ozdem, Y., Cavas, P., Holbrook, J., Bulut, C., Akpullukcu, S. “The Effects of PROFILES Modules on Student Motivation” IOSTE Eurasia Symposium and Brokerage Event. 30 October – 1 November. Antalya-Turkey
- Çavaş B, Cavas P, Ozdem Y, Kesercioğlu T. "CPD of Science and Technology Teachers in Turkey". The Fourth International Conference on Nordic and Baltic Studies, ROMANYA, Mayıs 2013,
- Çavaş, P., Çiftçi, A. (2010). 'İnformal Öğrenme Ortamları: Bilim Merkezleri', International Conference on New Horizons in Education, 23-25 Haziran, Gazimagosa, Kıbrıs
- 2010, Cavas, B., Cakiroglu, J., Ertepinar, H., Cavas, P. "Explaining some factors on Career Choices in Teaching Science, Technology and Mathematics" 3rd World Conference on Science and Technology Education, Proceedings of 3rd ICASE World Conference, 264-265, Estonia
- Kesercioğlu, T., Yılmaz, H., Cavas, P., Cavas, B. "What I want to learn about Physics Topics: A General Picture of Turkish ROSE Survey', 3rd World Conference on Science and Technology Education, Proceedings of 3rd ICASE World Conference, 264-265, Estonia (2010)
- Cavas, P., Ozdem, Y., Cavas, B., Ertepinar, H. (2009) "The Examination of the Turkish University Students’ Scientific Literacy Level" Proceedings of PARSEL Conference. Freie University, Berlin, GERMANY
- Cavas, B. Trumper, R. Cakiroglu, J. Cavas, P. & Kesercioglu, T. (2009) Students’ Attitudes toward Science Classes in Two Countries: Turkey and Israel 16. International Conference on Learning, 1-4 July, University Barcelona,, Spain.
- Çavaş, P., Ozdem, Y., Çavaş, B., Ertepinar, H. "The Turkish Science and Science Education Students' Scientific Literacy Level" ECER, 'Theory and Evidence in European Educational Research', Vienna, Austria (2009).
- Yilmaz, H. , Cavas, P. (2008). Turkish Primary Students’ Motivation in Science Learning, Conference of Asian Science Education February 20-23, Kaohsiung, Taiwan. (Poster)
- Kışla, T., Çavaş, P., Çavaş, B., Karaoglan, B. (2008) "Turkish Science Teachers’ Attitudes toward ICT in Education" ICITS-2008, April, 16-18, 2008, Pine Bay Hotel, Kuşadası, TURKEY
- Cavas, P., Cavas, B., Kışla, T., Karaoglan, B. (2008) The Use of ICT in Science Education: A Case Study. XIII.IOSTE Symposium, September, 21-26, 2008, Pine Bay Hotel, Kuşadası, TURKEY
- Cavas, B., Cavas, P. (2007) The Effects of ICT Based Science Teaching on The Primary Students’ Achievements" E-ducation Without Borders Conference, 23-28 February 2007, Abu Dhabi, UAE
- Cavas, B., Huyugüzel Cavas, P. (2005) "Turkish Students’ Views on Technology Related Issues from Rose Project" International Conference on E-ducation Without Borders. February, 19-21. Abu Dhabi, UAE
- Cavas, B., Cavas, P., Taskin, B. (2003) 'Virtual Reality in Education', III. International Educational Technology Conference and Fair, 28-30 May, Eastern Mediterranean University, Cyprus.
- Cavas,B., Cavas,P. (2003) Integration of Science And Mathematics: Science Teachers’ Perceptions of Students’ Errors In Primary Science Topics Which Involve Mathematics' Proceedings of Third International Mediterranean Conference on Mathematical Education, Pp.725-735, ISBN 960-7341

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (6 adet)- Cavas, B., Cavas, P., Akpullukcu, S., Kesercioglu, T. (2009) "İlköğretim Eğitimini Tamamlamış Öğrencilerin Biyoloji Konularına Yönelik İlgileri: Uluslararası ROSE Projesi, İzmir Özel Tevfik Fikret Okulları Eğitimde Yeni Yönelimler-5, Öğrenmenin Doğası Ve Değerlendirme" Sempozyumu, 19 Nisan
- Yılmaz,H., Cavas, P. H. & Türkmen, H. (2006). Sınıf Öğretmeni Adaylarının Fenbilgisi Öğretmeni İmajları. VII. Ulusal Fen Bilimleri ve Matematik Eğitimi Kongresi
- Karaoğlan, B., Çavaş, P., Kışla, T. (2006). Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Bilgi ve Becerilerinin Araştırılmasına Ve Geliştirilmesine Yönelik Bir Çalışma, Avrupa Birliği ile Bütünleşme Sürecinde İlköğretim Eğitimi Sempozyumu,
- Cavas, B., Cavas, P. H. (2005). "Technology Based Learning: Robotics Club' AB-2005. Gaziantep Üniversitesi. 2-4 Şubat . Gaziantep
- Kesercioglu, T., Yılmaz, H., Cavas, P., Cavas B. (2004) Öğretiminde Analojilerin Kullanımı: "Örnek Uygulamalar" Eğitimde Çağdaş Yönelimler Sempozyumu, Tevfik Fikret Lisesi, 17 Nisan 2004, İzmir.
- Özdemir, Ö., Ülker, M., Uyguç, M., Huyuguzel, P., Cavas, B., Kesercioglu, (2002) Fen Eğitiminde İnşacı Yaklaşım ve Kavram Haritalarının Kullanımının Öğrenci Başarılarına Olan Etkileri" V.Ulusal Fen ve Matematik Eğitimi Kongresi, 16-18 Ekim, Ankara.

Kitapları (4 adet)- 2015, Çavaş, P. & Çavaş, B. Fen Eğitiminde Duyuşsal Özellikler. Şengül S. Anagün & Nil Duban (Ed.). Fen Bilimleri Öğretimi içinde (s. 115-144), Ankara, Anı Yayıncılık.
- 2015, Çavaş, B &. Çavaş, P. Fen Bilgisi Öğretiminde Öğrenme ve Öğretme Süreçleri. Şengül S. Anagün & Nil Duban (Ed.). Fen Bilimleri Öğretimi içinde (s. 163-192), Ankara, Anı Yayıncılık.
- Cavas, B., Cavas, P., Karaoglan, B., Kışla, T. (2009) "Diffusion of ICT Innovation in Science Education" (ed. S.Rodrigez) Multiple Literacy and Science Education: ICTS in Formal and Informal Learning Environments. IGI Global. USA
- 2004, Yılmaz, H., Cavas, B., Cavas, Huyuguzel, P."Çocuklar İçin Çok Kısa Sürede Yapılabilecek Fen Deneyleri" Palme Yayıncılık, Ankara

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (5 adet)- 2013, Tubitak Projesi, NO:113B217, YOBOLAR DOĞAL YAŞAM PARKINDA BULUŞUYOR DOĞAYI VE HAYVANLARI ÖĞRENİYOR”. 113B217 nolu TUBİTAK Projesi-Görevi: UZMAN
- 2010, Araştırma Projesi, YİBOLAR DOĞAL YAŞAM PARKINDA BULUŞUYOR DOĞAYI VE HAYVANLARI ÖĞRENİYOR”. 110B022 nolu TUBİTAK Projesi-Görevi: Eğitmen www.yiboproject.com
- Araştırma Projesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Baskanlığı, Sağlıklı Kentler Projesi Koordinatörlüğü (2008), İzmir Kent Sağlık Profili, 'Eğitim' Çalışma Grubunda Araştırmacı, İzmir. - Web sayfası: http://skpo.izmir.bel.tr/skpo_2008.pdf
- Araştırma Projesi, Tübitak Projesi (2005 -2007 ), “Fen Bilgisi Ögretmenlerinin Bilgi ve Iletisim Teknolojileri Bilgi ve Becerilerinin Arastirilmasina ve Gelistirilmesine Yönelik Bir Çalisma” Proje No : 104K034, Görevi: Araştırmacı
- Araştırma Projesi, İlköğretim Fen Bilgisi Dersinde Yer Alan Yaşamımızı Yönlendiren Elektrik Ünitesinin Öğrenme Döngüsüne Göre İşlenmesi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fon Saymanlığı Projesi.-2005