Akademik BilgilerPINAR FEDAKAR
YARDIMCI DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Folklorü Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: pdonmez41@hotmail.com
- E-posta: pinar.fedakar@ege.edu.tr
- Telefon: 02323112096 / 136
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 1998
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., TDA Türk Halk Bilimi, Türk Mitolojisi Üzerine Türkiye’de Yapılan Yayımların Bibliyografyası ve Bu Yayınların Analizi., 2001
- Doktora: Ege Üniversitesi, Sos. Bil. Enst., TDA Türk Halk Bilimi-KARAKALPAK EFSANELERİ (İNCELEME-METİNLER), 2008

İdari ve Akademik Görevleri (4 adet)- University of Wisconsin- ABD - Araştırmacı, 2015-
- E.Ü. Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü Müdür Yardımcısı., 2014-2015
- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (Yrd. Doç. Dr.), 2008-
- Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, 1999-2008
Mesleki Faaliyetleri (1 adet)- TRT 2 - 'Yansıma' Programı Metin Yazarlığı, 2006-2007
Uzmanlık Alanları- Halk Bilimi (Folklor) (2010500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- GELENEK, AKTARMA, DÖNÜŞÜM VE KÜLTÜR ENDÜSTRİSİ BAĞLAMINDA NAZAR VE NAZAR BONCUĞU (Prof. Dr. Metin Ekici ile birlikte). Milli Folklor. S. 101, 2014, ss. 40-50.
- BESLEYEN Mİ, ÖLDÜREN Mİ: TÜRK MİTİK TASAVVURUNDA ANNE ARKETİPİNİN ANTROPOMORFİK GÖRÜNÜMLERİ. Milli Folklor. S. 103. 2014. ss. 5-19.http://www.millifolklor.com/tr/
- “EGE ÜNİVERSİTESİ” DENEYİMLERİYLE SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASI “YAŞATARAK KORUMA” (Metin Ekici-Pınar Fedakar. Milli Folklor. S. 100, 2013, ss. 50-60.
- “Çizgiyi Asanlar: Cille Türk Mitolojisinin Çizgi Filmde Kullanılması ve Çizgi Filmle Aktarılması.” Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. S. XI/1, Yaz 2011, ss.107-120.
- "Türk Halk Tiyatrosunda Hareket Komiğine Bağlı Mizahi Unsurlar". (Fikret Türkmen ile birlikte). Milli Folklor, C, 11, S. 82, Yaz 2009, ss. 98-109.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- “Karakalpakistan’da Folklor Çalışmaları” E. Ü. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. S. VIII/1. Yaz-2008, ss. 121-125.
- “Karakalpakistan’da Efsane Çalışmaları.” Balıkesir Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 20, Aralık 2008, ss. 150-156.
- 2005. “Karakalpak Türklerinin Sözlü Halk Edebiyatında Bazı Şekil ve Türler Üzerine” Prof. Dr. Fikret Türkmen Armağanı. İzmir: Kanyılmaz Matbaası, ss. 197-206.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- “Karakalpak Halk Nesrinde Mit, Efsane ve Anız.” (Prof. Dr. Sarıgül Bahadırova’dan Aktarma). Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi. S. VIII/2. Kış-2008. ss. 137-141.
- “I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Ardından.” Millî Folklor Dergisi, Yaz-2006, Sayı: 70, ss. 138-140.
- 2005, 'Dede Korkut Kitabı ve Alpamış Destanı’nın Karakalpak Varyantı'. Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Sayı: V/1, İzmir 2005, ss. 113-121. (Prof. Dr. Sarıgül Bahadırova’dan Aktarma).
- 2004, 'Türk Dünyasında Köroğlu (İlk Kol)-İnceleme ve Metinler-'. Millî Folklor Dergisi, Yaz -2004, Sayı: 62, ss. 125-128. (Kitap Tanıtma).
- 2004, 'Kazakistan Sahası Halk Hikâyeciliği Geleneği'. Millî Folklor Dergisi, Bahar-2004, Sayı: 61, ss. 224-225. (Kitap Tanıtma).
- 2004, “Halk Bilgisi (Folklor) Derleme ve İnceleme Yöntemleri” Kitabı Hakkında Prof. Dr. Metin Ekici ile Sohbet” Millî Folklor Dergisi, Güz-2004 Sayı: 63,, ss. 105-109.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- "Türk Kültüründe Arı ve Bal." Apiterapi Arı Ürünleri ve Sağlık Sempozyumu. 16-17 Ekim 2014-Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, İzmir.
- "Halk Edebiyatı ve Fuzuli" (Fikret Türkmen ile birlikte). (Uluslararası Fuzuli Sempozyumu. Hüseyin Gazi Kültür ve Sanat Vakfı. 19-21 Haziran 2008, Ankara.) Canını Cânânına Feda Eden Ozan Fuzulî. Haz. G. Öz, H. İvgin. Ankara: Yol Yayınları, 2010, ss. 32
- "Karakalpakistan’daki Kutsal Mekanlar" I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı –Bildiriler (9-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir), C. II, Ankara: Lazer Ofset, 2007, ss. 865-870.
- "Kente Göç Eden Âşıklar ve Kent Ortamında Âşık Olmak". (Mustafa Gültekin ile birlikte). Somut Olmayan Kültürel Miras, Yaşayan Âşık Sanatı Sempozyumu 29-30 Kasım 2007, Gazi Üniversitesi, Ankara.
- 2006, "Köyden Kente Kültürel Değişim Sürecinde Efsaneler ve Şehir Efsaneleri". "Mitten Meddaha Türk Halk Anlatıları Uluslar Arası Sempozyumu", Gazi Üniversitesi-Ankara, 25-27 Kasım 2004. Ankara: Gazi Üni. THBUM Yayını. 2006. ss. 174-179.
- 2006, Bir Geleneğin Yaşatılarak Korunması: Karagöz Okulu ve Hayalî Hasan Hüseyin Karabağ. Somut Olmayan Kültürel Miras: Yaşayan Karagöz Sempozyumu, 27-28 Nisan, Ankara. (Mustafa Gültekin ile birlikte) Motif Akademi Halkbilimi Dergisi, 2009/1-2, ss. 322-333.
- 2005, "Karakalpak Halk Kültürü Üzerinde Siyasal Etkiler ve Karakalpak Efsanelerinde Değişim". Halk Kültüründe Değişim Uluslararası Sempozyumu, Kocaeli, 17-18-19 Aralık 2004. Kocaeli: Motif Vakfı Yayınları, 2005. ss. 146-156.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 1. "İzmir Kent Kültüründe Bir Semt: Eşrefpaşa ve Eşrefpaşalılık". "Körfezde Zaman: İzmir Araştırmaları Kongresi 2009". Ege Üniversitesi İzmir Araştırma ve Uygulama Merkezi (İZAUM) ile Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, 10-12 Aralık 2009, İzmir.

Kitapları (6 adet)- İzmir'de Yaşayan Âşıklar Antolojisi (M. Ekici, S.B. Tutu, M. Gültekin, İ. Kocadağ ile birlikte), İzmir: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü Yayınları, 2014
- “Evliya Çelebi’nin İzinde İzmir’in İmgeleri.” Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi III. Ed. M. Ekici, T. Gökçe, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, 2013, ss. 229-236.
- “Bağımsızlığının Yirminci Yılında Türkmenistan Kültürü Araştırmaları ve Prof. Dr. Fikret Türkmen.” Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı. Ed. Z. kaymaz, A. İnayet. İzmir: Ege Üni Basımevi, 2012, ss. 1-31.
- Türk Kültüründe Üzüm ve İncir. Yay. Haz. Eren Akçiçek, Pınar Fedakar. İzmir: Egetan Yay. 2011.
- 2010, “Dursunbey Barana Geleneğinde Yemek.” Somut Olmayan Kültürel Miras: Barana Dursunbey-Balıkesir. Metin Ekici, Selami Fedakar vd. İzmir: Egetan Yay. 2011, ss. 115-132.
- Fikret Türkmen. Türkmenistan Kültürü Araştırmaları. Yay. Haz. Pınar Fedakar. Ankara: AKM, 2010.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (9 adet)- 2014, 2014 TDAE002 (Devam Ediyor) , Kıyı Ege Kadın Balıkçı Folkloru. (Proje Yöneticisi: Yrd.Doç.Dr. Pınar Fedakar, Araştırmacılar: Öğr. Gör. Huriye Göncüoğlu, Yük. Lis. Öğr. Nükte Derdiçok)
- 2014, 2014TDAE001 (Devam Ediyor), Zaman Zaman İçinde: Somut Olmayan Kültürel Miras Masal Anlatıcıları Eğitimi Projesi (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Metin Ekici. Araştırmacılar: Doç.Dr. Muvaffak Duranlı, Yrd.Doç.Dr. Rabia Uçkun, Yrd.Doç.Dr. Pınar Fedakar, Dok. Öğr. Elif Serra Şamlıoğlu, Dok. Öğr. Hande Devrim Küçükebe)
- 2013, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü, (Devam Ediyor) “İzmir'in Yemek Kültürü.” (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir İl Kültür Müdürlüğü, Ege Üniversitesi Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesi].
- 2013, Tübitak Projesi 113K056, (Devam Ediyor) Diyarbakir Yöresi Alevi Ocaklari Üzerine Bir Araştirma. (Proje Yöneticisi: Prof. Dr. Metin EKİCİ, Araştırmacılar: Yrd. Doç. Dr. Pınar FEDAKAR, Doç. Dr. Abdullah TEMİZKAN, Yrd. Doç. Dr. S. Bahadır TUTU, Yrd. Doç. Dr. Mustafa GÜLTEKİN)
- 11TDAE004, 2011---. “Kent ve Seyyah: Evliya çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi.” (UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesi].
- Araştırma Projesi, 2009-2011 “Somut Olmayan Kültürel Miras: Balıkesir-Dursunbey Barana Geleneği” (T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesi].
- Araştırma Projesi, 2009-2011 “Somut Olmayan Kültürel Miras: Karagöz Öğreniyorum Projesi” (UNESCO, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesi].09 TDAE 007
- Araştırma Projesi, 05 TDAE 003 2006- 2008 'İzmir’de Yaşayan Âşıklar (Halk Şairleri)' (Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi) [Proje Çalışma Grubu Üyesİ]
- Araştırma Projesi, 2006-2006 “Türk Boylarının Kültürel Unsurları Arasındaki Ortaklığın Karakalpak Efsaneleri Örneği Çerçevesinde Araştırılması Projesi” (TİKA)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Yüksek Lisans, 2014, Seçkin Sarpkaya. Türkiye Sahası Masal ve Efsanelerinde Demonolojik Varlıklar.
- Yüksek Lisans, 2013, Kırım Tatar Masalları Üzerine Bir İnceleme. Elif Serra Şamlıoğlu.