Akademik BilgilerFERAH TÜRKER
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Dünyası ve Edebiyatı Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ferahturker@hotmail.com
- Telefon: + 90 232 343 49 22 (dahili: 119)
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, Türkiye , 2002
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı, Türkiye , 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Türk Halk Bilimi Anabilim Dalı , Türkiye , 2011
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dünyası Edebiyatı, Türkiye , 2013

İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2012, “II. Dünya Savaşı’nın Modern Altay Edebiyatı’na Yansımaları”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S. XII/1Yaz, s. 331-344.
- 2012, “Altay Türklerinin Anlatmalarında Mitik Bir Varlık: Celbegen”, Millî Folklor, S. 94, Yaz, s. 81-90.

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- 2012, “Türkmen Şairi Azadi’nin ‘Vagz-ı Azad’ Adlı Eseri ve Kutadgu Bilig’deki Devlet-İktidar İlişkisi”, Prof. Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s. 379-395.
- 2007, “Rabotı Başkira po Proishojdeniyu Doktora, Professora Abdulkadıra İnana ob Altayskom Yazıke, İstorii i Kulture” (Başkurt Asıllı Prof. Dr. Abdülkadir İnan’ın Altay Dili, Tarihi ve Kültürü Üzerindeki Çalışmaları), Bilim Dergisi 2007-3, İnstitut Altaystiki im. S.S. Surazakova, Gorno-Altay-Altay Cumhuriyeti, s. 120-124.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2013, “Kız Darıyka Destanında Yer Alan İslamî Unsurlar”, VI. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, Bişkek-Kırgızistan.
- 2013, “Altaylıların İnanç Sistemleri: Ak Din”, Güney ve Orta Asya: Tarih, Politik ve Sosyo-Ekonomik İşbirliği Meseleleri, Almatı.
- 2012, "Kazak Destanları Üzerine Türkiye'de Yapılan Çalışmalar", Международная Научно-Теоретическая Конференция , «Наследие тюркского мира в контексте цивилизаций Востока» ("Doğu Medeniyeti Çerçevesinde Türk Dünyasının Mirası" Konulu Uluslararası Kongre), 23-24 Ekim 2012, Almatı-Kazakistan.
- 2011, “Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Hakkında”, Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu (25-28 Ekim 2010-Lefkoşe-KKTC) Bildiriler Kitabı, Türksoy Yayınları, Ankara, s. 271-275.
- 2010, "Altay Türkleri ve Balkan Türklerinin Düğünlerindeki Bazı Ortak Noktalar", XVII. Uluslararası KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (13-18 Ağustos 2009), Bay Yayınları, Prizren-Kosova, s. 145-151.
- 2010, "Altay Türklerinde Avcılıkla İlgili Pratikler ve Efsanelerdeki Yeri", II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi (19-25 Nisan 2010), İzmir.
- 2010, "Türk Dünyası Destanlarının Tespiti, Türkiye Türkçesine Aktarılması ve Yayımlanması Projesi Hakkında", Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslararası Sempozyumu (25-28 Ekim 2010), Lefkoşe-KKTC.
- 2008, "The Ceremonies Celebrated in Karaites from the Birth of the Child to Starting School and its Comparison to Anatolia", Orientas Lietuvos Didziosios Kunigaikštijos Visuomenes Tradicijoje: Totoriai ir Karaimai (610th Anniversary of the Settlement of Tartars and Karaites in the Grand Duchy of Lithuania, 13–14 Eylül 2007), Vilnius Üniversitesi, Vilnius-Litvanya, s. 196-203. (Prof. Dr. Fikret Türkmen ile birlikte)
- 2007, "Anadolu’da ve Gagauzyeri’nde Yağmur Yağdırma Törenleri ve Uygulamaları", XIV. KIBATEK Edebiyat Sempozyumu (Gagauz Kültürü ve Edebiyatı) (6–10 Ekim 2007), TİKA Yayınları, Kişinev-Moldova, s. 367–376.
- 2006, "Başkurt Asıllı Prof. Dr. Abdülkadir İnan’ın Altay Dili, Tarihi ve Kültürü Üzerindeki Çalışmaları", Üçüncü Bin Yılın Eşiğinde Türk Dilleri ve Edebiyatları Uluslararası Uygulamalar Kongresi (3–10 Temmuz 2006), Gorno-Altaysk - Altay Cumhuriyeti.
- 2006, "Kırgız Türklerinde Köpek Kültü", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı Bildiri Kitabı, (9–15 Nisan 2006), Ankara 2007, s. 2155-2160.
- 2006, "Geleneklerde ve İnançlarda Demir", VII. Milletlerarası Halk Kültürü Kongresi (27 Haziran–1 Temmuz 2006), Gaziantep 2006. (Prof. Dr. Fikret Türkmen ile birlikte); Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, S.14/1, s. 1-8.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2005, "Bursa Sarıkız Efsanesi Üzerinde Bir İnceleme", Bursa Halk Kültürü: Uludağ Üniversitesi II. Bursa Halk Kültürü Sempozyumu (20–22 Ekim 2005) Bildiri Kitabı, C. II, Uludağ Üniversitesi Yayınları, Bursa, s. 381–389.

Kitapları (1 adet)- 2010, Kırgız Destanları VIII: Kız Darıyka, TDK Yayınları, Ankara.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- BAP Projesi No: 07-TDAE-001, “Altay Türklerinin Efsaneleri (İnceleme-Metin)” (2007-2011).
Kazanılan Burslar (2 adet)- 2013, YOK – Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları-Öğretim Üyelerine Verilen Destekler, Al-Farabi Milli Üniversitesi-Almatı/Kazakistan.
- 2008, TİKA-Orta Asya ve Kafkasya Alan Araştırmaları Bursu, Rusya Federasyonu-Altay Cumhuriyeti.