Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerVİLDAN KOÇOĞLU GÜNDOĞDU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: vk.gundogdu@hotmail.com
- Telefon: 0232 3112096 - 144
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı, Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi TDAE Türk Dili ve Lehçeleri, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi TDAE Türk Dili ve Lehçeleri, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma Görevlisi, 2005-
Uzmanlık Alanları- Yeni Türk Dili (2010400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (13 adet)- 2016, "Tuvacada Bir Gramerleşme Örneği: Deerzi", Dil Araştırmaları, Bahar 2016/18, 187-198.
- 2016, "Sengel Tuvalarının Tarihi Üzerine" (Badarç Bayarsayhan'dan çeviri), Türk Kültürü Araştırmaları Dergisi, 2016/1, 163-167.
- 2016, "Tıva Türklerinde Geçiş Dönemi Ritüelleri: Doğum, Düğün, Ölüm" (Ferah Türker ile birlikte), Türkbilig, Güz 2016/32, s. 141-154.
- 2014, Tuva Türkçesinin Diyalektleri (The Dialects of Tuvan Turkish), Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi /Journal of Turkish World Studies, XIV/2 (Kış 2014), s.17-28.
- 2013, "Tuvacada Birleşik Zarf-Fiiller", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz/2013, S. 36, TDK Yayınları, Ankara, s. 23-42.
- 2012, "Tuva Türkçesinde Sıfat-Fiil Ekli Kelime Gruplarında İyelik Eki", Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Güz/2012 S. 34, TDK Yayınları, Ankara. s. 23-29.
- 2011, Türk Dilinde Yönelme ve Bulunma Hali İle İlgili Birkaç Ayrıntı -Tuva Türkçesi Örneği- Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 6/1, Prof. Dr. Gürer Gülsevin Armağanı, Winter 2011, p. 1197-1206
- 2010, 'Tuva Türkçesindeki Ünlü Uzunluklarına Dair', Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt X/1, ss. 73-80, İZMİR.
- 2009,'Josef Blaşkoviç, Çekoslovakya'da Türklük', (Kitap Değerlendirme), Karadeniz Araştırmaları, Yaz 2009 Sayı: 22, KARAM Yay. ss. 163-165
- 2008, “Tuva Türklerinin Kullandıkları Alfabeler ve Bazı İmla Özellikleri” Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 3/7, Fall, 2008, www.turkishstudies.net, p. 442-456.
- 2008, BİÇELDEY K. A. “Tuva Yazısını ve İmlasını Geliştirme Teklifleri” (Tuvacadan Aktarma) Ege Üniversitesi Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi VIII-1 (Journal of Turskish World Studies) Bornova, İZMİR.
- 2007, 'Tuvaca Bir Yayın: Külük Tajı', Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Volume 2/2, Spring, S. 2, www.turkishstudies.net, ( Ed. Prof. Dr. Gürer GÜLSEVİN- Dr. Mehmet Dursun ERDEM), p. 476-491
- 2006, “An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Century Turkish (EDPT)” Söz Dizini / The Word Index of the “An Etymological Dictionary of Pre-Thirteenth Cetury Turkish (EDPT)”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, VI-I Yaz, İzmir, ss. 111-149.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 2017, "Sınırda Kalanlar: Usinsk Tuvaları (Sosyolingüistik Durum)", Tuva Araştırmaları - Tuvaca Varyantların Belgelenmesi ve Tanımlanması (Editörler: İbrahim Ahmet Aydemir, Mevlüt Erdem), Grafiker Yayınları, Ankara 2017, s. 99-108.
- 2017, "Tuvacada Renk Adlarıyla Yapılan Özel Bir Pekiştirme Türü", 8. Uluslararası Türk Dili Kurultayı, 22-26 Mayıs 2017, Ankara.
- 2016, "Güney Sibirya Türk Yazı Dillerinde 'Baş' Sözüyle Oluşturulmuş Deyimler", VII. Uluslararası Genç Türkologlar Sempozyumu, 21-23 Nisan 2016, Kırgızistan-BİŞKEK - Жаш Туркологдордун VII эл аралык симпозиуму 21-23 апрель 2016, Бишкек.
- 2016, "Tuva Türklerinde Geçiş Dönemi Ritüelleri: Doğum, Düğün, Ölüm", (Ferah Türker ile birlikte) Halk Kültüründe Aile Uluslararası Sempozyumu, 25-27 Mart 2016 - EDİRNE.
- 2015, "Tuva ve Türkiye Türkçesinde Söz Yapımında Morfolojik ve Sentaktik Kuruluşlar Üzerine Bir Karşılaştırma", X. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı Bildirileri (28 Eylül-1 Ekim 2015 SARAYBOSNA), Ankara 2015, s.136-139.
- 2015, "Dede Korkut Kitabında Fiil Çekiminde Olumsuzluk Üzerine", III. Uluslararsı Türk Dünyası Kültür Kongresi "Dede Korkut ve Türk Dünyası" (19-23 Ekim 2015) Çeşme- İzmir.
- 2015, "Tuvacada Ellipsis Örnekleri- Tıva Dılda Ellipsis (Turk Dıl-bile Dennelgelig)", Гуманитарные науки в XXI веке: человек, общество, глобальный мир (1-2 октября 2015 КЫЗЫЛ)(TUVA CUMHURİYETİ- KIZIL). Материалы международной конференции, посвященной 70-летию ТНИИЯЛИ – ТИГИ – ТИГПИ. г.КЫЗЫЛ. 232-244.
- 2013, "Söz Varlığı Temelinde Tuva Türkçesinin Durumu", (Hacettepe Üniversitesi, "Dilleri ve Kültürleri Yok Olma Tehlikesine Maruz Türk Toplulukları" Konulu 4. Uluslararası Türkiyat Araştırmaları Sempozyumu, 23-26 Mayıs 2012) ANKARA, s. 331-337.
- 2012, "Başka Bir Lehçe Konuşurken Yapılan Yanlışların Dil Araştırmalarına Katkıları", Международная Научно-Теоретическая Конференция , «Наследие тюркского мира в контексте цивилизаций Востока» ("Doğu Medeniyeti Çerçevesinde Türk Dünyasının Mirası" Konulu Uluslararası Kongre), 23-24 Ekim 2012, KAZAKİSTAN-ALMATI.
- 2010, 'Tuva Diyalektleri ve Tuva'da Diyalektoloji Çalışmaları', II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 19-26 Nisan 2010, Çeşme-TÜRKİYE
- 2007, "Tuva Türkçesinde çıt- "yatmak" Yardımcı Fiili" I. Uluslar arası Türk Dili ve Edebiyatı Sempozyumu (1st International symposium Of Turkish Literature And Filology) 23-26 Ekim 2007, ISPARTA.
- 2006, "Tarihi Türk Lehçelerinde Belirtili Ad Tamlaması Tipleri", I. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı İzmir 9-15 Nisan 2006 / 1th International Turkish World Culture Congress , ÇEŞME / İZMİR.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- "Yirmibirinci Yüzyılda Türkologlar Divan ü Lügati’t-Türk’ten Nasıl Faydalanıyor?", Gençliğin Gözüyle Kaşgarlı Mahmud ve Divan ü Lugati't-Türk Öğrenci Kurultayı, Türk Dil Kurumu, 03-05 Aralık 2008, ADANA.

Kitapları (3 adet)- 2017, «Tuvalarda Takvim ve Zamanla İlgili Adlandırmalar ve İnanmalar”, (Bayarsayhan Badarç ile birlikte), Takvim Kitabı (Editörler: Emine Gürsoy Naskali, Burcu Yanıklar), Kitabevi Yayınları, s. 285-303.
- 2016, "Tuvans and Tuvan Language - Tuvalar ve Tuvaca" (Aziyana Bayır-ool ile birlikte, kitapta bölüm), Tehlikedeki Türk Dilleri El Kitabı, II-B Örnek Çalışmalar, Cilt: 3, s. 477-505 (Editörler: Prof.Dr. Süer Eker, Prof.Dr. Ülkü Çelik Şavk) Ankara-Astana, International Turkic Academy / Ahmet Yesevi Üniversitesi.
-  2012, "A. Mehmet ve Zhao Ming-Min, Hemit Tömür ve Uygur Dili Araştırmaları Alanındaki Çalışmaları" (Yeni Uygurcadan Aktaran:Vildan Koçoğlu Gündoğdu), Prof.Dr. Fikret Türkmen Kitabı, Ege Üniversitesi Basımevi, İzmir, s.621-626.

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (1 adet)- 2018, Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (BAP), No: 15-TDAE-004, Tuva Türkçesinin Söz Varlığı - Fiiller Üzerine Bir İnceleme (Proje Yöneticisi)
Kazanılan Burslar (1 adet)- 2008, TİKA Alan Araştırma Bursu, Rusya Federasyonu-Tuva Cumhuriyeti (6 Ay)