Akademik BilgilerBURÇİN KAYMAZ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Sağlık Bilimleri Enstitüsü
İletişim Bilgileri- E-posta: burcin.tezcanli@ege.edu.tr
- E-posta: bt1980@gmail.com
- Telefon: 0232 390 22 60, Tıbbi Biyoloji AD
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 2005
- Doktora: Ege Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Türkiye, 2010
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı, Türkiye , 2016

İdari ve Akademik Görevleri (3 adet)- Doç. Dr., 2016
- Araş. Gör. Dr, 2010-2016
- Araştırma Görevlisi, 2004-2010
Mesleki Faaliyetleri (2 adet)- DOÇENT DOKTOR, 2016-Devam Ediyor
- Araştırma görevlisi, 2004-2010
Uzmanlık Alanları- Tıbbi Biyoloji (1010100)
- Moleküler Biyoloji (4010200)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- 2010, Suppression of STAT5A increases chemotherapeutic sensitivity in imatinib-resistant and imatinib-sensitive K562 cells. Kosova B, Tezcanli B, Ekiz HA, Cakir Z, Selvi N, Dalmizrak A, Kartal M, Gunduz U, Baran Y.
- 2010, Human multidrug resistance-1 gene expression levels in graves-basedow disease. Cetinkalp S, Karadeniz M, Erdoğan M, Eroğlu Z, Zengi A, Kosova B, Yilmaz C, Tezcanli B, Kabalak T, Ozgen AG.
- 2010, Effects of the Catechol-O-Methyltransferase Val108/158Met and Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Gene Polymorphisms on Prostate Cancer Susceptibility. Buket Kosova, Rukiye Özel, Burçin Tezcanlı Kaymaz, Çağdaş Aktan, Sait Şen, Çağ Çal. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi
- 2008, Design of electrochemical biosensor systems for the detection of specific DNA sequences in PCR-amplified nucleic acids related to the catechol-O-methyltransferase Val108/158Met polymorphism based on intrinsic guanine signal. Ozkan-Ariksoysal D, Tezcanli B, Kosova B, Ozsoz M.
- 2007, The relationship of the peroxisome proliferator-activated receptor-gamma 2 exon 2 and exon 6 gene polymorphism in Turkish type 2 diabetic patients with and without nephropathy. Erdogan M, Karadeniz M, Eroglu Z, Tezcanli B, Selvi N, Yilmaz C. Diabetes Res Exp Clin Endocrinol Diabetes. 2010 Mar:118(3):158-60. Epub 2010 Feb 9.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (21 adet)- STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının K–562 Lösemi Hücre Dizisinde Modifiye siRNA’ larla Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi, 3 – 7 KASIM 2010: "36. Ulusal Hematoloji Kongresi Poster Bildirisi
- "Supression of STAT5A Increases Chemotherapeutic Sensitivity in Imatinib-Resistant and Imatinib-Sensitive K562 Cells". 10 – 13 Haziran 2010 EHA (European Hematology Association) Barselona - İSPANYA Sözlü Sunu
- K–562 Hücre Dizisinde STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının siRNA ve Antisense-Oligonükleotidler Aracılığı ile Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi". 8 – 11 Ekim 2008 "34. Ulusal Hematoloji Kongresi" – Çeşme - İZMİR Poster Bildirisi
- Akut Lenfoblstik Lösemi Hücre Dizisi Olan CCRF-CEM‘ de Sitozin Arabinozin Ve L-Asparaginaz’ın Ardışık Kullanımının Birbirlerinin Sitotoksik Özellkilerine Etkilerinin Araştırılması 8–11 EKİM 2008 "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" – Çeşme Poster Bildirisi
- Alkol Bağımlılığında Serotonin Reseptörü 5-HTR2A Ve Serotonin Transportörü 5-HTT Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması". 29 Kasım – 2 Aralık 2007 "4. Ulusal Bağımlılık Kongresi" - İzmir Poster Bildirisi
- "Psikiyatrik Olgularda beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör ve Katekol-O-Metiltransferaz Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması". 6 – 9 Eylül 2007: X. Ulusal Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongresi - Belek - Antalya Sözlü Sunu
- Molecular Evaluation and clinical correlation of t(14:18) BCL-2/ IGH ) in cases of Follicular Lymphoma: The impact of different molecular approaches. 8 – 13 Eylül 2007, 21st European Congress of Pathology - İstanbul Sözlü Sunu
- "t(14:18) Tanısında Foliküler Lenfomalı Olguların Parafin Doku Örneklerine ilk Uygulanması Gereken Moleküler Yöntem ve Elde Edilen Sonuçların Klinik Bulgularla Korelasyonu'. 16–19 Ekim 2007 "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" – Ankara Sözlü Sunu
- "Metilprednizolon JAK-STAT Sinyal İleti Yolağında Etkilidir". 16–19 Ekim 2007 "33. Ulusal Hematoloji Kongresi" - Ankara Sözlü Sunu
- 2006, " Foliküler Lenfoma’ ya Moleküler Yaklaşım" 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Poster Bildirisi
- " t(4:11) MLL-AF4 TRANSLOKASYONUNUN GERÇEK ZAMANLI RT-PCR İLE SAPTANMASI" 12 – 15 Mart 2006 Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Uludağ Poster Bildirisi
- 2006, KRONİK MYELOİD VE AKUT LENFOBLASTİK LÖSEMİ TEDAVİLERİNİN TAKİBİNDE T(9:22) BRC-ABL AKTİF TRANSKRİPSİYON DÜZEYİNİN ÖNEMİ Poster Bildirisi
- Metilentetrahidrofolat Redüktaz C677T ve Katekol-O-Metiltransferaz Val108/158Met Polimorfizmlerinin Mesane Kanserli Olgulardaki Önemi" 12 – 15 Mart 2006 Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Uludağ Poster Bildirisi
- 2006, Akut Lenfoblastik Lösemi Tanısında t(1:19) E2A-PRL Translokasyonunun Gerçek Zamanlı PCR ile Kantitasyonu" 12 – 15 Mart Multidisipliner Kanser Araştırma Sempozyumu, Uludağ Poster Bildirisi
- 2006, Lösemi Hücre Hattı ve Lösemili Olgulara Ait Kemik İliği Materyallerinde STAT3, STAT5A ve STAT5B mRNA Düzeylerinin Belirlenmesi" 32. Ulusal Hematoloji Kongresi, Antalya Poster Bildirisi
- "Beyin Tümörlerinde Direnç Geninin (MDR1) Ekspresyonu". 28 Nisan – 1 Mayıs 2006: Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya Sözlü Sunu
- "COMT ve MTHFR Polimorfizmlerinin Beyin Tümörlerindeki Etkisi". 28 Nisan – 1 Mayıs 2006: Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel Kongresi, Antalya Sözlü Sunu
- "Katekol -O-Metiltransferaz Val108/158Met ve Metilentetra hidrofolat redüktaz C677T Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Gelişimi Üzerine Etkisi". 10 – 15 Haziran 2006: 19. Ulusal Türk Üroloji Kongresi, Antalya
- Alkol Bağımlılarında Katekol -O-Metiltransferaz ve Beyin Kaynaklı Nötotrofik Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması. poster bildirisi. 10 – 15 Kasım 2005, II. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Erzurum
- "t(9:22) BRC-ABL TRANSLOKASYONUNUN REAL-TİME ONLINE PCR RT-PCR İLE DEĞERLENDİRİLMESİ" poster bildirisi 16-19 04.2005 Moleküler Tıp Kongresi, İstanbul
- Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalın’ nda PCR/Real Time on line PCR / RT – PCR Yöntemleri Kullanılarak Onkolojik Parametrelerin Kalitatif ve Kantitatif Analiz Sonuçları. Moleküler Kanser Sempozyumu. 6 – 7 Nisan 2004, İzmir Poster Bildirisi

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (7 adet)- 2010, Araştırma Projesi, Lösemi Hücre Serilerinde STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının Modifiye siRNA’ larla Kalıcı Olarak Baskılanması ve Apoptozun İndüklenmesi. Türk Hematoloji Derneği - Proje Yürütücüsü
- 2009, Araştırma Projesi, Akut Lenfoblastik Lösemi Model Hücre Dizisi olan CCRF-CEM’de Sitozin Arabinozid ve L-Asparajinaz’ın Ardışık Kullanımı, Birbirlerinin Sitotoksik Özelliklerine Etkilerinin Araştırılması –Türk Hematoloji Deneği – Yardımcı Araştırmacı
- 2006, Araştırma Projesi, Polikistik Over Sendromlu Olgularda PPAR-γ: Gen Polimorfizmlerinin Belirlenmesi”. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı – Yardımcı Araştırmacı
- 2006, Araştırma Projesi, Prostat Kanserli Olgularda GSPT – 1 Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması ve Promoter Bölgede Hipermetilasyonunun İncelenmesi. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı – Yardımcı Araştırmacı
- 2006, Araştırma Projesi, Burkett Lenfoma, Foliküler Lenfoma, Anaplastik Büyük Hücreli Lenfoma Tanılı Hastalara Parafin Kesitlerde t(8:14), t(14:18), t(2:5) Kromozomal Yeniden Düzenlenmelerin Gerçek Zamanlı PCR ile Kantitasyonları. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı – yardımcı araştırmacı
- 2005, Araştırma Projesi, STAT3, STAT5A ve STAT5B Ekspresyonlarının Lösemi hücre hatlarında antisense-oligonükleotidleri ve siRNA aracılığı ile kalıcı olarak baskılanması ve apoptozun indüklenmesi” TÜBİTAK Projesi - Sorumlu Araştırmacı
- 2005, Araştırma Projesi, “Psikiyatrik Olgularda Beyin Kaynaklı Nörotrofik Faktör, Serotonin Reseptör ve Katekol-O-Metiltransferaz Gen Polimorfizmlerinin Araştırılması” Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Fon Saymanlığı – Sorumlu Araştırmacı
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (2 adet)- Biyologlar Derneği
- TÜRK BİYOKİMYA DERNEĞİ
Kazandığı Ödüller (4 adet)- 2008, 34. Ulusal Hematoloji Kongresi - Deneysel Hematoloji Ödülü
- 2007, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi - Genç Katılımcı Ödülü
- 2007, 33. Ulusal Hematoloji Kongresi - Roche Endüstri Ödülü
- 2007, 4. Ulusal Bağımlılık Kongresi - Poster Birincilik Ödülü