Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerSEÇİL ÖRAZ BEŞİKÇİ
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: secil.oraz.besikci@ege.edu.tr
- Telefon: 0 232 388 40 00/ 2096/ 161
Eğitim Bilgileri- Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye, Devam Ediyor
- Lisans: Ege Üniversitesi, İİBF, Uluslararası İlişkiler Bölümü, Türkiye, 2004
- Yüksek Lisans: ODTÜ, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Avrasya Çalışmaları, Türkiye, 2007

İdari ve Akademik Görevleri (1 adet)- Araştırma görevlisi, 2006-
Uzmanlık Alanları- Uluslararası İlişkiler (2160000)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- "Bağımsızlık Sonrası Dönemde Azerbaycan Dış Politikasındaki Stratejik Değişimler ve Yönelimler", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/2, Kış 2016, ss.237-52
- KIRGIZ SİYASİ HAYATINDA ASİRETÇİLİK VE KLAN SİYASETİ, Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XII/1 (Yaz 2012), s.211-238.
- ANDREW MORAVCSİK VE LİBERAL HÜKÜMETLERARASI SİSTEM İLE AVRUPA BÜTÜNLEŞMESİ, Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/1, Winter 2011, p. 1611-1624.
- '2007 Bulgaristan Yerel Seçimleri Üzerine Bir Değerlendirme', Karadeniz Araştırmaları Dergisi, Sayı:15, Güz 2007, ss.89-95
- 'Tribal Connections within Political Processes: The Case of Kyrgyzstan', Orta Asya ve Kafkasya Araştırmaları, Yıl:1, Sayı:2, Ankara, 2006, ss.78-91
- 'The Struggle and the Response in Stalin's Deportation Policy: The Case of Crimean Tatars', Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt:VI, Sayı: 2, İzmir, 2006, ss. 411-422

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- "AB'nin Komşuluk Politikası Kapsamında Uyguladığı Demokrasi Tesisisne Yönelik Politikalar", International Congress of Managament, Economy and Policy, 26-27 Kasım 2016, İstanbul/Türkiye.
- 'Avrupa Güvenliğinde Bitmeyen Pazarlık: Rusya ve AGİT', Sözlü Bildiri, 2. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, 19-25 Nisan 2010, Çeşme-İzmir/Türkiye
- 'The Role of Askar Akaev’s Political Leadership in Kyrgyzstan’s Democratic Transition Process', Sözlü Bildiri, ESCAS 10th Conference, Central Asia: Sharing Experiences and Prospects, 12-15 Eylül 2007, ODTÜ-Ankara/Türkiye
- 'Orta Asya Cumhuriyetleri ve Ulus Devlet', Poster Bildiri, 1. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kurultayı, Ege Üniversitesi, 09-15 Nisan 2006, Çeşme-İzmir/Türkiye
- 'The Impact of Leadership Patterns in Democratization Process of Central Asia: The Cases of Kazakhstan & Turkmenistan', Sözlü Bildiri, 7th Annual Conference of CESS(Central Asian Studies Society), University of Michigan,28 Eylül-01 Ekim 2006, Ann Arbor Michigan/ ABD

Kitapları (2 adet)- Seçil Öraz, ‘The Impact of Askar Akaev’s Political Leadership in the Process of Democratization in Kyrgyzstan’, in Pınar Akçalı and Cennet Engin-Demir (eds.), Politics, Identity and Education in Central Asia. Post-Soviet Kyrgyzstan, London: Routledge, 2013, pp. 33-51.
- Öraz, Seçil ve Deniz Kırcalı, 'STK'ların Eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki Demokratikleşme Sürecine Etkileri', Turuncu Devrimler, Der. Sinan Oğan, İstanbul: Bir Harf Yayınları, Ağustos 2006, ss.135-167