Akademik BilgilerBURCU PAMUKÇU
ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ, DR.
Eğitim Fakültesi
Eğitim Bilimleri Bölümü
Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: burcu.pamukcu@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: Ege Üniversitesi, 2008
- Yüksek Lisans: Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 2011
- Doktora: Ege Üniversitesi, 2015

Uzmanlık Alanları- Psikolojik Danışma ve Rehberlik (2220500)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Pamukçu, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Turkish counselor trainees’ experiences regarding experiential groups: A qualitative study. Journal of Human Sciences, 14(1), 560-570.
- Pamukçu, B. ve Kağnıcı, D. Y. (2017). Beceriye Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Eğitimi'nin grupla piskolojik danışma becerilerine etkisinin incelenmesi. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, 16(61), 448-465.
- Denizli, S., Pamukçu, B. ve Meydan, B. (2016). Psikolojik danışma süreç ve sonuç araştirmalarında danışana ilişkin bir değişken: Psikolojik zihinlilik. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 40, 419-431.
- Lüleci, B., Soylu. Y., & Canbulat, N. (2015). Psikolojik danışma yardımına ilişkin beklentiler ölçeğinin geliştirilmesi. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 5(3), 313-326.
- Lüleci, B. (2015). Bilişsel davranışçı müdahalelerin okul reddi yaşayan çocuk ve ergenler üzerinde etkisine ilişkin bir inceleme. Ege Eğitim Dergisi, 16(2), 409-421.
- Pamukçu, B. ve Demir, A. (2013). Psikolojik Danışma Öz-yeterlik Ölçeği Türkçe Formu'nun geçerlik ve güvenirlik çalışması. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 4(40), 198-211.
- Meydan, B. ve Lüleci, B. (2013). Eğitim fakültesi öğrencilerinde psikolojik yardım almaya ilişkin tutumun yordayıcısı olarak önceki psikolojik yardım alma deneyimi, algılanan sosyal destek ve yalnızlık. Pegem Eğitim ve Öğretim Dergisi, 3(4), 2013, 45-56.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Doğan, S., Cihangir Çankaya, Z., Denizli, S., Koç, İ., Meydan, B. ve Pamukçu, B. (2017). Surveying the views of administrators, teachers, students and parents about counseling and guidance services in schools: The case of Izmir. 26th International Conference on Educational Sciences, 20-23 Nisan, Antalya.
- Kağnıcı, D. Y., Cihangir Çankaya, Z. ve Pamukçu, B. (2017). Grupla psikolojik danışma sürecinde grubun gelişim evrelerine kültürel bir bakış. IV International Eurasian Research Congress, 11-14 Mayıs, Denizli.
- Pamukçu, B. ve Meydan, B. (2010). The role of empathic tendency and perceived social support in predicting loneliness levels of college students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 5, 905-909.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- Lüleci, B. ve Kağnıcı, Y. (2015). Grup liderliği eğitiminde yaşantı grupları: Avantajlar ve dezavantajlar. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin.
- Denizli, S., Lüleci, B. ve Meydan, B. (2015). Psikolojik düşüncelilik kavramı üzerine bir inceleme. XIII. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 7-9 Ekim, Mersin.
- Pamukçu, B. ve Demir, A. (2011). Psikolojik danışman adaylarının psikolojik danışma özyeterlik algılarının incelenmesi. XI. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 3-5 Ekim, İzmir.