Akademik BilgilerYAHYA KEMAL TAŞTAN
DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Sosyal Ekonomik ve Siyasal İlişkiler Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: tarihsinas@gmail.com
- Telefon: 3434922 - 2096/141 (iş)
- Web sayfası: http://ege.academia.edu/YahyaKemalTaştan
Eğitim Bilgileri- Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi, Türkiye , 1998
- Yüksek Lisans: Kırıkkale Üniversitesi, Türkiye , 2004
- Doktora: Gazi Üniversitesi, Türkiye , 2010
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2012
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2014

Uzmanlık Alanları- Tarih (2020000)
- Yakınçağ Tarihi (2020400)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (9 adet)- 2016, "Milli Veli Yaratmak: Türk Edebiyatında İlk Mutasavvıflar Üzerine Farklı Bir Okuma Denemesi" Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, 16/2 (Kış), ss.33-73.
- 2016, "Tarih: Kadim Dönemden 20. Yüzyıla Bir Bilimin Kimlik Arayışı", Cihannüma, II/2 (Aralık), ss. 95-121.
- 2015, Rafael Hakimov, "Bizim Mekkemiz Neresi? (Avro-İslam Manifestosu)" (çev. Yahya Kemal Taştan), Sufi Araştırmalar, VI/11 (Kış 2015), ss.191-250 (çeviri).
- 2013, "Evliya Çelebi İlahi Komedya'yı Okudu mu?", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (Semih Tezcan'a Armağan - Yarmakan), XIII/13, ss. 375-403.
- 2012, "Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I: Tarihsel Kökler", Karadeniz Araştırmaları, IX/35 (Güz), ss.1-18.
- 2012, "Ulusal Ülküden Emperyal Vizyona: Rusya'da Kimlik Arayışları", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/1 (Yaz), s.69-134.
- 2012, "Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XII/2 (Kış), ss. 1-99.
- 2011, “Evliya Çelebi’de Mısır: 16. ve 17. Yüzyıllarda Meşruiyet ve Muhalefet”, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, XI/2 (Kış), s.13-68.
- 2009, "Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü", Gazi Akademik Bakış, II/4, ss.53-86

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (8 adet)- 2011, "Robert Dankoff: Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı", Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 7, Sayı: 28, ss. 165-175 (Kitap tanıtımı).
- 2010, “Etnisite Kuramları”, Düşünce Dünyasında Türkiz, Sayı: 6, ss.199-228.
- 2009, "Seyit Sertçelik: Rus ve Ermeni Kaynakları Işığında Ermeni Sorunu", Karadeniz Araştırmaları, Cilt 6, Sayı: 21, ss.155-161 (Kitap tanıtımı).
- 2008, "Jean Calmard (ed.): Etudes Safavides", Karadeniz Araştırmaları, Cilt: 5, Sayı: 18, ss.157-163 (Kitap tanıtımı).
- 2003, “Osmanlı Tarih Yazıcılığının Doğuşu”, Bilim Yolu, Sayı: 3, ss.609-648.
- 2001, “Hufre-i Nisyan İçinde Bir Şair ve Eseri”, Bilge, Cilt: 8, Sayı: 31, ss.67-71.
- 2001, “Muhabbetnâme ve İşmarlar: Aşkın Sesli ve Sessiz Dili”, Popüler Tarih, 9, ss.50-53.
- 2001, “Türk Toplumunda Âşıkların Dili veya Muhabbetnâme”, Bilge, Cilt: 7, Sayı: 28, ss.52-56.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- 2014, "Edebiyat ve Tarih Arasındaki Köprü: Fuat Köprülü", #tarih, Sayı: 1 (Haziran), ss.88-89.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (1 adet)- 2007, "Sıhhat-i Beden, Seyahat-i Tam", Uluslararası Türk Kültüründe Beden Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, (4-5 Nisan).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)-  2015, "Uluslarüstü Tarih Yaklaşımı", III. Tarihyazımı Çalıştayı Küreselleşmenin Tarihyazımına Etkisi: Tarih Araştırmaları ve Yazımında Yeni Yaklaşımlar, 25 Nisan 2015 (Hacettepe Üniversitesi, Beykent Kampüsü, Mehmet Akif Ersoy Salonu)
- 2012, "Rusya’da Avrasyacı Politikalar ve Milli Kimlik Oluşumuna Etkileri", Türk Tefekkür Dünyası Bilgi Şöleni, Pamukkale Üniversitesi, 6–7 Aralık.
- 2004, “Sergüzeşt-i Ruh Yâhut Fuzûlî’nin Sıhhat u Maraz’ı”, Kırıkkale Üniversitesi I. Ulusal Sosyal Bilimler Sempozyumu, (9-10 Aralık).

Kaynak Gösterilme AdetleriKendisi tarafından 0 kez kaynak gösterilmiştir.
Başkaları tarafından 33 kez kaynak gösterilmiştir.
İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (38 adet)- 2015, Osman Ağır - Abdulkadir Baharçiçek, "Rusya Fedarasyonu'nda Demokrasinin Yerleş(e)memesinin Nedenleri", Akademik Yaklaşımlar Dergisi, VI/1 (2015), ss. 45-63 (Ulusal Ülküden Emperyal Vizyona Rusya'da Kimlik Arayışları).
- 2015, Abdullah Taşkesen-Yılmaz Ceylan, "Alevi-Sünni Farklılaşmasında Güven ve Diyalog", Route Educational and Social Science Journal, II/4 (October 2015), ss. 457-469 (Aleviliğin Siyasallaşması ve Alevi Açılımı I: Tarihsel Kökler).
- 2015, Muhammed Tayyib Kılıç, "Evliya Çelebi ve Seyahatname İle İlgili Türkçe Bir Bibliyografya Denemesi", İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, IV/1 (2015), ss. 245-282 (Evliya Çelebi’nin Osmanlı Hanedanına Bakışı).
- 2015, Şamil Yeşilyurt, "Yahya Kemal Beyatlı'nın Şiirlerinde Milli Kimlik İnşası Olarak Mekan Algısı", International Jorunal of Languages' Education and Teaching, III/1 (April 2015), ss. 327-344 (Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu).
- 2015, Melted Begüm Saatçı Ata, "Vilayat-ı Selâse Müfettı̇şlik Faaliyetlerinin Tercüman Gazetesine Yansıması", Tarih Okulu Dergisi, VIII/22 (Haziran 2015), ss. 251-268 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2014, Esat Arslan, "Nasrettin Hoca Fıkralarında Devlet Olgusu", Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Kongresi [UTEK'14], Saraybosna, ss.289-305(Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu)
- 2014, Fügen Durlu Özkaya - Batuhan Sarıcan, "Latin Amerika Mutfağının Kültürel Etkileşim Yolu", Journal of Tourism and Gastronomy Studies, II/1 (2014), ss. 36-45 (Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü).
- 2014, Osman Yıldız, "Farklı Bir Turan Yorumu: Gönül Hanım", TÜBAR, XXXV (Bahar 2014), ss. 267-285 (Kanonik Topraklardan Ulusal Vatana: Balkan Savaşları ve Türk Ulusçuluğunun Doğuşu).
- 2014, Cihad Cihan, "Fuad Köprülü ve Türk Tarihinde Kökenler; Süreklilik, Dış Tesir ve Hususi Tekâmül", Turkish Studies, IX/7 (2014 Yaz), ss.233-256 ("Fuad Köprülü: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri"; "Mehmed Fuad Köprülü'nün Tarihçiliği ve Vakıf Araştırmalarındaki Yeri")
- 2014, Mustafa Aksoy vd., "Gaziantep Tarihi Tahmis Kahvehanesinin Müşteriler Tarafından Tercih Edilme Nedenleri Üzerine Bir Araştırma, Journal of Tourism and Gastronomy Studies, II/3 (2014), ss. 28-34 (Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü).
- 2014, Satılmış Öz, "Sosyolojik Bir Olgu Olarak Dini İhya Hareketlerinin Temelleri", Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 14 (1), ss.187-213 (İslami Kalvinizm).
- 2014, Fatih Çam, "Yeni Dünya Göç Sistemi: Avrupa Odaklı Modern Analiz", Akademik Hassasiyetler, I/1 (Mayıs 2014), ss.99-117 (Etnisite Kuramları)
- 2014, Büşra Küçükkayış, "Alimden Akademisyene Bir Dönüşümün Portresi: Mehmed Şerafeddin Yaltkaya", III. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi, Bildiriler Kitabı I (Sosyoloji-İlahiyat-Eğitim), İstanbul 2014, ss.41-50 (İslami Kalvinizm)
- 2013, Erem Sarıkoca, "Evliya Çelebi Seyahatnamesi ve Sosyoloji", Türkiye Günlüğü, Sayı: 113 (Kış 2013), ss. 105-111 (Seyyah-ı Âlem Evliyâ Çelebi’nin Dünyaya Bakışı).
- 2013, Leyla Durukan, "Çekirdek’ten Kültür’e: Türk Kültüründe Kahve ve Kahvehane", Bilim ve Kültür - Uluslararası Kültür Araştırmaları Dergisi, 2 (Haziran 2013), ss. 127-138 (Sufi Şarabından Kapitalist Metaya Kahvenin Öyküsü).
- 2013, Necdet Öztürk-Murat Yıldız, İmparatorluk Tarihinin Kalemli Muhafızları Osmanlı Tarihçileri: Ahmedi'den Ahmed Refik'e, İstanbul: Bilge Kültür Sanat, 2013 (Abdurrahman Şeref Hayatı ve Eserleri).
- 2013, Sedat Cereci, "Küreselleşen Türk Sineması'nda Çeşitlilik Sorunu: Etnik Unsurlar", Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi, III/1 (2013), ss. 1-12 (Etnisite Kuramları).
- 2013, Özkul Çobanoğlu, "Türk Kültür Ekolojisinin Kaynağı Olarak Mitolojimizin Temel Özellikleri", Yeni Türkiye, 53-54: Türk Dünyası Özel Sayısı I (Temmuz-Ağustos 2013), ss. 642-655 (Osmanlı Devleti'ni Kuran Hanedanın Soykütüğü).
- 2012, Erdem Eren, Balkanizasyon Sürecinde Devletleşme, Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, 2012 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2012, Bilgehan Atsız Gökdağ, “Balkanlar: Etnik Karmaşanın Dilsel Boyutları”, Karadeniz Araştırmaları, VIII/32 (Kış 2012), s.1-27 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2012, Sabri Sürgevil-Cihan Özgün, Balkanlar 2, İzmir: E.Ü. Edeb. Fak. Yay., 2012 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2012, Gözde Öztürk, Makedonya'da Türk Çocuk Edebiyatı, İzmir: Dokuz Eylül Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2012, Yeliz Okay, Evliya Çelebi'nin Acayip ve Garip Dünyası, Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara 2012 (Evliyâ Çelebi’nin Osmanlı Hanedanına Bakışı).
- 2011, Fahri Yetim, “Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılma Döneminde Balkan Milliyetçiliği ve Büyük Göçler”, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 25 (2011), ss.285-296 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2011, Necdet Hayta-Uğur Ünal, "Modernleşme Döneminde Osmanlı Tarih Yazıcılığı (1789-1908)", Türkiye'de Tarih Yazımı, İstanbul: Yeditepe Yayınevi, 2011, s.137-154 (Türk Milliyetçiliğinin Sembolik Kaynakları).
- 2011, Mehmet Ak, "Makedonya'da Eşkıyalık ve Bulgar Asi Çakalarof", Mediterranean Journal of Humanites, I/1 (2011), ss. 13-31 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2010, Yasin Şafak, Bosna Savaşı ve Yugoslavya’nın Parçalanması, Kadir Has Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2010 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2010, Mucize Ünlü, “II. Abdülhamid Döneminde Ulahlar”, Perspectives on Ottoman studies: papers from the 18th Symposium of the International Committee of Pre-Ottoman and Ottoman Studies (CIEPO) (ed. Ekrem Čaušević, Nenad Moačanin, Vjeran Kursar), C. 1, Münster: LIT Verlag, 2010 ss.-229-244 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2010, Ruhi Ersoy, “Toplumsal Mutabakat Zemini Olarak Millet ve Milliyetçilik Kavramları Üzerine Bir Değerlendirme (1919-1931), Düşünce Dünyasında Türkiz, Sayı: 6 (2010), ss.121-130 (Türk Milliyetçiliğinin Sembolik Kaynakları).
- 2009, Mehmet Aydar, Huzursuz Topraklar, Ankara: Bilgi Yayınevi, 2009 (Osmanlı Devletini Kuran Hanedanın Soykütüğü).
- 2009, İdris Bayram, Osmanlı Arşiv Belgelerine Göre Yunanistan Devleti’nin Kurulmasında İngiltere’nin Rolü, Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2009 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2009, Vehbi Günay, “M. Efdalettin Tekiner, Abdurrahman Şeref Efendi (Biyografisi, Resmi ve Özel Hayatı)”, Tarih İncelemeleri Dergisi, XXIV/1 (Temmuz 2009), İzmir 2009, 253-278 (Abdurrahman Şeref Hayatı ve Eserleri).
- 2008, Mehmet Bilgin, Karadeniz'de Postmodern Pontusculuk, İstanbul: Doğu Kütüphanesi, 2008 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2008, Orhan Sakin, Osmanlı'da Etnik Yapı ve 1914 Nüfusu, İstanbul: Ekim Yayınları, 2008 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2008, Yücel Öztürk, “Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu Hakkında Bazı Görüşler”, Kuruluş ve Çöküş Süreçlerinde Türk Devletleri Sempozyumu Bildirileri (hzl. Mehmet Alpargu-M. Bilal Çelik), Sakarya: Sakarya Üniversitesi Yayınları, 2008, ss.193-232 (Osmanlı Devletini Kuran Hanedanın Soykütüğü).
- 2008, Tuncel Acar vd., Yahya Kemal Beyatlı Bibliyografyası, Ankara: Milli Kütüphane Başkanlığı, 2008 (Muhabbetnâme ve İşmarlar: Aşkın Sesli ve Sessiz Dili).
- 2007, Necla Günay, Maraşta Ermeniler ve Zeytun İsyanları, İstanbul: IQ Kültür Sanat Yayıncılık, 2007 (Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri).
- 2003, Erkan Göksu, “Osmanlı Devletinin Kuruluşunda Gaza ve Türkmen (Oğuz) Ananelerinin Rolü Üzerine”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer (ed. İsmail Özçelik), Kırıkkale 2003, ss.19-33 (Osmanlı Tarih Yazıcılığının Doğuşu).
Kitapları (16 adet)- 2018, "Cemil Meriç'te Osmanlı Tasavvuru", Bilinmeyen Yönleriyle Cemil Meriç (ed. M. Çağatay Özdemir), Ankara: Altınordu Yayınları, ss. 689-759
- 2017, Balkan Savaşları ve Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
- 2015, Peter B. Golden, Dünya Tarihinde Orta Asya (çev. Yahya Kemal Taştan), İstanbul: Ötüken Neşriyat (çeviri).
- 2013, Fuad Köprülü, Vakıfların Hukuki Mahiyeti (hzl. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları.
- 2013, "Fuad Köprülü: Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri", Fuad Köprülü: Vakıfların Hukuki Mahiyeti (hzl. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, ss. 15-138 (kitapta bölüm).
- 2013, "Mehmed Fuad Köprülü'nün Tarihçiliği ve Vakıf Araştırmalarındaki Yeri", Fuad Köprülü: Vakıfların Hukuki Mahiyeti (hzl. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Vakıflar Genel Müdürlüğü Yayınları, ss. 141-175 (kitapta bölüm).
- 2012, “Evliyâ Çelebi’s Views on the Ottoman Dynasty”, Evliya Çelebi (ed. S. Tezcan, N. Tezcan, R. Dankoff), pp. 242-262. (chapter).
- 2012, "İslami Kalvinizm: Darülfünun İlahiyat Fakültesinin Dinde Reform Projesi", Mehmet Fuad Köprülü (ed. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yay., s.399-418 (kitapta bölüm).
- 2012, Mehmet Fuat Köprülü, Ankara: Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları (editör).
- 2011, “Evliyâ Çelebi’nin Osmanlı Hanedanına Bakışı”, Evliya Çelebi (yay. Nuran Tezcan-Semih Tezcan), Ankara: Kültür Bakanlığı Yayınları, s. 240-260 (kitapta bölüm).
- 2009, “Sergüzeşt-i Ruh Yâhut Fuzûlî’nin Sıhhat u Maraz’ı”, Bir Alâmet İle Bulur Beni Soran: Fuzûlî Kitabı (hzl. Hanife Koncu-Müjgân Çakır), İstanbul: Kesit Yayınları, ss.477-504 (kitapta bölüm).
- 2007, “Balkanlar Bibliyografyası”, Balkanlar El Kitabı III (ed. Osman Karatay – B. Atsız Gökdağ, Melahat Pars), Ankara: KaraM & Vadi Yayınları, ss.223-483 (kitapta bölüm).
- 2006, “Balkanlarda Ulusçuluk Hareketleri”, Balkanlar El Kitabı I (ed. Osman Karatay – B. Atsız Gökdağ), Ankara: KaraM & Vadi Yayınları, ss.413-445 (kitapta bölüm).
- 2006, Mehmet Arif, Başımıza Gelenler (hzl. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Akçağ Yayınları.
- 2006, M. Fuad Köprülü, Tarih Araştırmaları I (hzl. Yahya Kemal Taştan), Ankara: Akçağ Yayınları.
- 2003, “Osmanlı Devletini Kuran Hanedanın Soykütüğü”, Oğuz Geleneği Çerçevesinde Tarihten Günümüze Karakeçililer (ed. İsmail Özçelik), Kırıkkale, ss.35-49 (kitapta bölüm).