Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerMUSTAFA GÜNEŞ
PROFESÖR
Güneş Enerjisi Enstitüsü
Güneş Enerjisi
Enerji Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: mgunes27@gmail.com
Eğitim Bilgileri- Lisans: Uludağ Üniversitesi Balıkesir Mühendislik Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü, Türkiye , 1982
- Yüksek Lisans: Uludağ Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı (Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının klasik ısıtma sistemleriyle ekonomik açıdan karşılaştırılması, Danışman : Doç. Dr. Mecit Sivrioğlu), Türkiye , 1986
- Doktora: Balıkesir Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Termodinamik Bilim Dalı (Danışman : Prof.Dr. Eralp ÖZİL), Türkiye , 1994
- Yardımcı Doçentlik: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı, Türkiye , 1995
- Doçentlik: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı, Türkiye , 2002
- Profesörlük: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı, Türkiye , 2008

İdari ve Akademik Görevleri (16 adet)- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Enerji Anabilim Dalı Başkanı, 2012-2016
- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Yönetim Kurulu Üyesi , 2012-2016
- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Enstitü Kurulu Üyesi , 2012-2016
- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Yayın Komisyonu Üyesi, 2012-2016
- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi , 2012-2016
- Ege Ü. Güneş Enerjisi Enstitüsü Bilimsel Araştırma Projeleri Alt Komisyonu Üyesi, 2012-2016
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Sosyal Aktiviteler Komisyonu Başkanı , 2003-2005
- Balıkesir Ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Makina Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora Yeterlik Komitesi Üyesi , 2003-2009
- Balıkesir Ü. Makina Müh. Bölümü Termodinamik Anabilim Dalı Başkanı , 2002-2006
- Balıkesir Üniversitesi'ne personel alımı sırasında ÖSYM'nin standartlarına uygun bir veritabanı yazılımının geliştirilmesi, personelin eğitimi ve iş organizasyonu , 1995
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş İntibak Komisyonu Üyesi , 1994-1996
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Makina Mühendisliği Bölümü Yatay ve Dikey Geçiş İnceleme Komisyonu Üyesi , 1994-1996
- Balıkesir Üniversitesi Çevre Koordinasyon Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi , 1994-1996
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Fakülte Kurulu üyesi , 1994-2007
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Bilgisayar Laboratuvarı’nda yapılan çalışmalarda ortaya çıkan problemlerin giderilmesi , 1988-1998
- Balıkesir Ü. Mühendislik Mimarlık Fakültesi Öğrenci Bürosu’nda yapılan işlemlerin bilgisayar destekli yürütülmesi için gerekli yazılımların geliştirilmesi ve personelin eğitimi , 1988-1998
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- An overview of solar energy applications in Turkey, 19th Sustainable Energy Marie Curie Research Fellowships Conference Theme: Clean Energies and Engines, Valencia – Spain, 2007
- Mutlu Akü Fabrikası emisyon raporu hazırlanmasında emisyon ölçümleri , 1993
- Kartal Çimento Fabrikası emisyon raporu hazırlanmasında emisyon ölçümleri , 1993
- Altınyıldız Kumaş Fabrikası emisyon raporu hazırlanmasında emisyon ölçümleri , 1993
- İstanbul’da bir klima şirketine bilgisayar destekli tasarım ve projelendirme için eğitim desteği, 1992
- MARSOL (Marmara Üniversitesi Güneş Isı Santralı) saha borulaması ve ısı değiştirgeci montajı, sistemin işletmeye alınması , 1992
Uzmanlık Alanları- Termodinamik ve Isı Transferi (6030102)
- Enerji Teknolojisi (6030301)
- Isı Tekniği (6250405)
- Enerji (6250500)
- Yenilenebilir Enerji Sistemleri (6250504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (7 adet)- Mustafa Güneş and Semin Kaya, Distributed activation energy model parameters of some Turkish coals, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 30: 1460-1472 (2008).
- Mustafa Güneş and Semin Güneş, A Study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals, Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 27: 749-759 (2005).
- Mustafa Güneş, A simple evaluation of SO2 and PM data on ambient air quality Energy Sources Part A: Recovery, Utilization, and Environmental Effects 27: 729-740 (2005).
- Mustafa Güneş, Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey, Energy Sources 24: 735-742 (2002).
- Mustafa Güneş and Semin Güneş, A direct search method for determination of DAEM parameters from nonisothermal TGA data (Note) Applied Mathematics and Computation 130:619-628 (2002).
- Mustafa Güneş, Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey, Energy Sources 23:563-570 (2001).
- Mustafa Güneş and Semin Güneş, The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation, Thermochimica Acta 336:93-96 (1999).

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (5 adet)- Mustafa Güneş, Soğutma yükü hesabı için yapı elemanlarına gelen güneş ışınımının belirlenmesi, Tesisat Mühendisliği Dergisi, Cilt 7, Sayı 49, 24-28 (1999).
- Mustafa Güneş ve Semin Güneş, Dağılımlı aktivasyon enerjisi modeli denkleminin sayısal çözümü, Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, Cilt 1, Sayı 1, 77-86 (1999).
- Mustafa Güneş, Su ve havanın bazı termofiziksel özellikleri için korelasyonlar Termodinamik Dergisi, Cilt 6, Sayı 67, 64-69 (1998).
- Mustafa Güneş, Levha ve küre içerisinde zamana bağlı sıcaklık dağılımının tablolaştırılmış özdeğerler yardımıyla belirlenmesi, Termodinamik Dergisi, Cilt 7, Sayı 76, 66-74 (1998).
- Mustafa Güneş ve Mecit Sivrioğlu, Güneş enerjisiyle desteklenmiş ısı pompalarının, klasik ısıtma sistemleriyle ilk yatırım ve işletme giderleri açısından karşılaştırılması, Isı Bilimi ve Tekniği Dergisi, Cilt 9, Sayı 2, 17-25 (1986).

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (1 adet)- Mustafa Güneş, Konutlarda ve sanayide enerji tüketimi üzerine bir inceleme Endüstri ve Otomasyon Dergisi, Sayı 98, 118-121 (2005).

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- 2000, Mustafa Güneş, Calculation of solar radiation on inclined surfaces in Turkey, ISES 1999 Solar World Congress, Jerusalem-Israel, Vol. I, 380-385 (1999).
- Mustafa Güneş, Corelations for some thermophsical properties of air, 12th International Drying Symposium, Noordwijkerhout-Netherlands, Paper no : 215, Elsevier, Amsterdam (2000).
- 1999, Mustafa Güneş, Investigation of SO2 and PM distribution over Marmara Region, Turkey, International Conference on Environmental Engineering (99-ICEE), Universidad De Murcia, Cartagena-Spain, Vol.1, 49-56 (2001).
- Mustafa Güneş, Computer aided heat transfer analysis in a laboratory scaled heat exchanger unit, 27th Israel Mechanical Engineering Conference, Ben-Gurion University, Haifa-Israel, 404-406 (1998).
- Nadir İlten, Mustafa Güneş and Yılmaz Gür, Observations, data analysis and modeling studies on air pollution in Turkey, Air Pollution VI, Genova-Italy, WIT Press, Southampton, 207-218 (1998).

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (22 adet)- Güneş Enerjisi Test Merkezlerinin Kurulumu ve İşletilmesi Üzerine Bir Ön Fizibilite Çalışması, ULIBTK’13 - 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Samsun, 1594-1600 (2013).
- Fotovoltaiklerin Taşıtlara Entegrasyonunda Gelişmeler, Sorunlar, Çözüm Önerileri, ULIBTK’13 - 19. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Samsun, 1601-1607 (2013).
- Mustafa Güneş, Boru demetlerine çapraz akışta ısı taşınım katsayısı hesabı, ULIBTK’09 - 17. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri e-Kitabı, Sivas, 756-760 (2009).
- Mustafa Güneş, Düzlemsel toplayıcılarda üst ısı kayıp katsayısı hesabı, ULIBTK’07 - 16. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Kayseri, Cilt 1, 487-493 (2007).
- Mustafa Güneş ve Semin Güneş, Ege Bölgesi şehir merkezlerinin ortam havasına ait SO2 ve PM verisinin basit bir değerlendirmesi, II. Ulusal Ege Enerji Sempozyumu ve Sergisi Bildiri Kitabı, Kütahya, 23-29 (2004).
- Mustafa Güneş, Düzlemsel toplayıcıların Yutma-Geçirme Çarpımı hesabı için bir bilgisayar programı, Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi Bildiriler Kitabı, Mersin, 70-80 (2003).
- Mustafa Güneş, Türkiye’de şehir merkezlerine ait SO2 ve PM verileri üzerine bir çalışma, 13. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Konya, 158-161 (2001).
- Mustafa Güneş, Türkiye’de yapılan güneş ışınımı ölçümleri ve türetilen korelasyonlar üzerine bir inceleme, 12. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Sakarya, 448-452 (2000).
- Mustafa Güneş, Düzlemsel kollektör üretimi üzerine bir inceleme Güneş Günü Sempozyumu'99 Bildiri Kitabı, Kayseri, 37-42 (1999).
- Mustafa Güneş, Laboratuar ölçekli bir ısı değiştirgecinde bilgisayar destekli ısı transferi analizi, Beşinci Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Adana, 361-370 (1998).
- Mustafa Güneş ve Yılmaz Gür, Basit bir anlatımla iki-boyutlu ısı iletimi problemlerinin çözümünde sonlu elemanlar yöntemi, GAP 2. Mühendislik Kongresi Bildiri Kitabı, Şanlıurfa, 262-270 (1998).
- Mustafa Güneş, Semin Güneş ve Mahir Arıkol, Bazı Türk linyitlerinden uçucu çıkışı için kinetik parametrelerin saptanması, Uluslararası Katılımla 11. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Edirne, Cilt 2, 883-892 (1997).
- Mustafa Güneş, Düşük sıcaklık uygulamaları için kurulan güneş enerjisi sistemlerinin performanslarının arttırılması için öneriler, II Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu Tebliğleri, İstanbul, 49-57 (1997).
- Mustafa Güneş, Eralp Özil ve Semin Kaya, Soğuk depolarda kullanılan izolasyon malzemelerinin konumlarının sıcaklık ve nem dağılımına etkisinin sayısal analizi, Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Adana, 260-269 (1996).
- Mustafa Güneş, Ebru Mançuhan ve Ramazan Köse, Soğutma tekniği dersleri için bir bilgisayar destekli eğitim yazılımı, Dördüncü Ulusal Soğutma ve İklimlendirme Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Adana, 53-62 (1996).
- Mustafa Güneş, Ramazan Köse ve Semin Kaya, Türkiye’deki güneş enerjisi çalışmaları ve GAP bölgesinde kullanılabilirliği, GAP 1. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 400-407 (1996).
- Mustafa Güneş, Kadir Yaşar ve Ebru Mançuhan, Düzlemsel toplayıcıların bilgisayar destekli tasarımı için hazırlanmış bir veri tabanının tanıtılması ve GAP bölgesine uygulaması, GAP 1. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı, Şanlıurfa, 393-399 (1996).
- Mustafa Güneş, Ömer Samih Mertbaş ve Semin Güneş, Isı taşınım katsayısı için eşilişki türetilmesinde regresyon analizi, Araştırma Sempozyumu'96 Bildiri Kitabı, Ankara, 152-157 (1996).
- Mustafa Güneş ve Eralp Özil, İki-boyutlu kurutma problemlerinin PC ortamında sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, 198-208 (1995).
- Mustafa Güneş ve Eralp Özil, Isı ve kütle transferi problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümü için yapılacak yazılımlara öneriler, III. Balıkesir Mühendislik-Mimarlık Sempozyumu Isı, Tesisat ve Enerji Bildirileri, Balıkesir, 188-197 (1995).
- Mustafa Güneş ve Eralp Özil, Eksenel simetrik geometrili katı cisimlerde sıcaklık ve nem dağılımının sonlu elemanlar yöntemiyle belirlenmesi, 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Cilt 2, 1365-1376 (1995).
- Mustafa Güneş, Kurutma problemlerinin sonlu elemanlar yöntemiyle çözümünde kullanılmak üzere etkileşimli bir veri giriş programı, 10. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Bildiri Kitabı, Ankara, Cilt 2, 1355-1364 (1995).

İndeksli Yayınlarını Kaynak Gösteren Yayınlar (47 adet)- 2012, Kone, Aylin Cigdem; Buke, Tayfun, A comparison for Turkish provinces' performance of urban air pollution,RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Volume: 16 Issue: 2 Pages: 1300-1310,2012 ("A simple evaluation of SO2 and PM data on ambient air quality" için yapılan atıf).
- 2012, Gasparovic, L.; Labovsky, J.; Markos, J.; et al., Calculation of Kinetic Parameters of the Thermal Decomposition of Wood by Distributed Activation Energy Model (DAEM), CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY Volume: 26 Issue: 1 Pages: 45-53, 2012 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2012, Gasparovic, L.; Labovsky, J.; Markos, J.; et al., Calculation of Kinetic Parameters of the Thermal Decomposition of Wood by Distributed Activation Energy Model (DAEM), CHEMICAL AND BIOCHEMICAL ENGINEERING QUARTERLY Volume: 26 Issue: 1 Pages: 45-53, 2012 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2012, Fiori, Luca; Valbusa, Michele; Lorenzi, Denis; et al., Modeling of the devolatilization kinetics during pyrolysis of grape residues, BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 103 Issue: 1 Pages: 389-397, 2012 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" içi yapılan atıf).
- 2011, Cai, Junmeng; Li, Tao; Liu, Ronghou, A critical study of the Miura-Maki integral method for the estimation of the kinetic parameters of the distributed activation energy model,BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 102 Issue: 4 Pages: 3894-3899, 2011 ("Distributed activation energy model parameters of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2011, Li, Huashan; Lian, Yongwang; Wang, Xianlong; et al., Solar constant values for estimating solar radiation, ENERGY Volume: 36 Issue: 3 Pages: 1785-1789, 2011 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2011, Koca, Ahmet; Oztop, Hakan F.; Varol, Yasin; et al., Estimation of solar radiation using artificial neural networks with different input parameters for Mediterranean region of Anatolia in Turkey, EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS Volume: 38, Issue: 7, Pages: 8756-8762, 2011 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2011, Gairaa, Kacem; Benkaciali, Said, Analysis of solar radiation measurements at Ghardaia area, south Algeria (Conference on Impact of Integrated Clean Energy on the Future of the Mediterranean Environment Location: Beirut, LEBANON Date: APR 14-16, 2011), IMPACT OF INTEGRATED CLEAN ENERGY ON THE FUTURE OF THE MEDITERRANEAN ENVIRONMENT (Book Editor(s): Salame, C; ElCharif, H; Hassan, FE; et al.)Book Series: Energy Procedia Volume: 6 Pages: 122-129, 2011 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2011, Cai, Junmeng; Li, Tao; Liu, Ronghou, A critical study of the Miura-Maki integral method for the estimation of the kinetic parameters of the distributed activation energy model, BIORESOURCE TECHNOLOGY, Volume: 102, Issue: 4, Pages: 3894-3899, 2011("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2011, Jankovic, Bojan; Adnadevic, Borivoj; Jovanovic, Jelena, The comparative kinetic study of non-isothermal and isothermal dehydration of swollen poly(acrylic acid) hydrogel using the Weibull probability function, CHEMICAL ENGINEERING RESEARCH & DESIGN Volume: 89 Issue: 4A Pages: 373-383 , 2011 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2011, Cai, Junmeng; Yang, Songyuan; Li, Tao, Logistic distributed activation energy model - Part 2: Application to cellulose pyrolysis, BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 102 Issue: 3 Pages: 3642-3644, 2011 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2011, Cai, Junmeng; Li, Tao; Liu, Ronghou, A critical study of the Miura-Maki integral method for the estimation of the kinetic parameters of the distributed activation energy model, BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 102 Issue: 4 Pages: 3894-3899, 2011 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2010, Jankovic, Bojan; Adnadevic, Borivoj; Kolar-Anic, Ljiljana; et al., The non-isothermal thermogravimetric tests of animal bones combustion. Part II. Statistical analysis: Application of the Weibull mixture model, THERMOCHIMICA ACTA Volume: 505 Issue: 1-2 Pages: 98-105, 2010 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2010, Jankovic, Bojan; Adnadevic, Borivoj; Kolar-Anic, Ljiljana; et al., The non-isothermal thermogravimetric tests of animal bones combustion. Part II. Statistical analysis: Application of the Weibull mixture model, THERMOCHIMICA ACTA Volume: 505 Issue: 1-2 Pages: 98-105, 2010 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2009, Kaya, Ihsan; Kahraman, Cengiz, Fuzzy robust process capability indices for risk assessment of air pollution, STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT Volume: 23 Issue: 4 Pages: 529-541, 2009 ("A simple evaluation of SO2 and PM data on ambient air quality" için yapılan atıf).
- 2009, Lo Kuo-Chao; Wu Keng-Tung; Chyang Chien-Song; et al., A New Study on Combustion Behavior of Pine Sawdust Characterized by the Weibull Distribution, CHINESE JOURNAL OF CHEMICAL ENGINEERING Volume: 17, Issue: 5, Pages: 860-868, 2009 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2009, Mohalik, N. K.; Panigrahi, D. C.; Singh, V. K., Application of thermal analysis techniques to assess proneness of coal to spontaneous heating, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Volume: 98 Issue: 2 Pages: 507-519, 2009 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2009, Yan, J. H.; Zhu, H. M.; Jiang, X. G.; et al., Analysis of volatile species kinetics during typical medical waste materials pyrolysis using a distributed activation energy model, JOURNAL OF HAZARDOUS MATERIALS Volume: 162 Issue: 2-3 Pages: 646-651, 2009 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2008, Yuksel, Ibrahim, Global warming and renewable energy sources for sustainable development in Turkey, RENEWABLE ENERGY Volume: 33 Issue: 4 Pages: 802-812, 2008 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2008, Bilgen, Selcuk; Keles, Sedat; Kaygusuz, Abdullah; et al., Global warming and renewable energy sources for sustainable development: A case study in Turkey, RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS Volume: 12 Issue: 2 Pages: 372-396, 2008 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2008, Comakli, Kemal; Kaya, Mehmet; Sahin, Bayram, Renewable energy sources for sustainable development in Turkey, ENERGY EXPLORATION & EXPLOITATION Volume: 26 Issue: 2 Pages: 83-110, 2008("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2008, Cai, J. M.; Liu, R. H., Numerical analysis of new distributed activation energy model for the representation of biomass pyrolysis kinetics, JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE Volume: 81, Issue: 3, Pages: 149-152, 2008 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2008, Otero, M.; Calvo, L. F.; Gil, M. V.; et al., Co-combustion of different sewage sludge and coal: A non-isothermal thermogravimetric kinetic analysis, BIORESOURCE TECHNOLOGY Volume: 99 Issue: 14 Pages: 6311-6319, 2008 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2008, Cai, J. M.; Liu, R. H., Numerical analysis of new distributed activation energy model for the representation of biomass pyrolysis kinetics, JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE Volume: 81 Issue: 3 Pages: 149-152, 2008 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2008, Otero, Marta; Gomez, X.; Garcia, A. I.; et al., Non-isothermal thermogravimetric analysis of the combustion of two different carbonaceous materials - Coal and sewage sludge, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Volume: 93 Issue: 2 Pages: 619-626, 2008 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2008, Kok, M. V., Recent developments in the application of thermal analysis techniques in fossil fuels, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY Volume: 91 Issue: 3 Pages: 763-773, 2008 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2008, Cai, J. M.; Liu, R. H., Numerical analysis of new distributed activation energy model for the representation of biomass pyrolysis kinetics, JOURNAL OF THE ENERGY INSTITUTE, Volume: 81, Issue: 3, Pages: 149-152, 2008 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2008, Cai, Junmeng; Liu, Ronghou, New distributed activation energy model: Numerical solution and application to pyrolysis kinetics of some types of biomass, BIORESOURCE TECHNOLOGY, Volume: 99, Issue: 8, Pages: 2795-2799, 2008 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2007, Bulut, Husamettin; Buyukalaca, Orhan, Simple model for the generation of daily global solar-radiation data in Turkey, APPLIED ENERGY Volume: 84 Issue: 5 Pages: 477-491, 2007 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2007, Cai, Junmeng; He, Fang; Yao, Fusheng, Nonisothermal nth-order DAEM equation and its parametric study - use in the kinetic analysis of biomass pyrolysis, JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY Volume: 42 Issue: 4 Pages: 949-956, 2007 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2007, Cai, Junmeng; Liu, Ronghou, Weibull mixture model for Modeling nonisothermal kinetics of thermally stimulated solid-state reactions: Application to simulated and real kinetic conversion data, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 111 Issue: 36 Pages: 10681-10686, 2007 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2007, Cai, J. M.; Liu, R. H., Parametric study of the nonisothermal nth-order distributed activation energy model involved the Weibull distribution for biomass pyrolysis, JOURNAL OF THERMAL ANALYSIS AND CALORIMETRY, Volume: 89, Issue: 3, Pages: 971-975, 2007 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
- 2007, Mubiru, J.; Banda, E. J. K. B.; D'Ujanga, F.; et al., Assessing the performance of global solar radiation empirical formulations in Kampala, Uganda, THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY Volume: 87, Issue: 1-4, Pages: 179-184, 2007 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2007, Otero, M.; Gomez, X.; Garcia, A. I.; et al., Effects of sewage sludge blending on the coal combustion: A thermogravimetric assessment, CHEMOSPHERE Volume: 69, Issue: 11, Pages: 1740-1750, 2007 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2007, Cai, Junmeng; Liu, Ronghou, Weibull mixture model for Modeling nonisothermal kinetics of thermally stimulated solid-state reactions: Application to simulated and real kinetic conversion data, JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY B Volume: 111 Issue: 36 Pages: 10681-10686, 2007 ("A study on thermal decomposition kinetics of some Turkish coals" için yapılan atıf).
- 2007, Cai, Junmeng; Ji, Liqun, Pattern search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data of biomass, JOURNAL OF MATHEMATICAL CHEMISTRY Volume: 42 Issue: 3 Pages: 547-553, 2007 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2006, Aras, H; Balli, O; Hepbasli, A, Estimating the horizontal diffuse solar radiation over the Central Anatolia Region of Turkey, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, Volume: 47, Issue: 15-16, Pages: 2240-2249, 2006 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2006, Kaygusuz, Kamil; Sari, Ahmet, The benefits of renewables in Turkey, ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY Volume: 1, Issue: 1, Pages: 23-35, 2006 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2006, Altun, NE; Hicyilmaz, C; Bagci, AS, Computation of instantaneous fuel consumption for the determination of combustion efficiency with special reference to coal briquette size, ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS Volume: 28 Issue: 5 Pages: 399-411, 2006 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2005, Tarhan, S; Sari, A., Model selection for global and diffuse radiation over the Central Black Sea (CBS) region of Turkey, ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT Volume: 46 Issue: 4 Pages: 605-613, 2005 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2005, Tang, WJ; Wang, CX; Chen, DH, Kinetic studies on the pyrolysis of chitin and chitosan, POLYMER DEGRADATION AND STABILITY, Volume: 87, Issue: 3, Pages: 389-394, 2005 ("A direct search method for determination of DAEM kinetic parameters from nonisothermal TGA data (note)" için yapılan atıf).
- 2004, Bulut, H, Typical solar radiation year for southeastern Anatolia, RENEWABLE ENERGY Volume: 29 Issue: 9 Pages: 1477-1488, 2004 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey " için yapılan atıf).
- 2004, Ulgen, K; Hepbasli, A, Solar radiation models. Part 1: A review, ENERGY SOURCES Volume: 26 Issue: 5 Pages: 507-520, 2004 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" isimli makale için yapılan atıf).
- 2004, Ulgen, K; Hepbasli, A., Solar radiation models. Part 1: A review, ENERGY SOURCES Volume: 26 Issue: 5 Pages: 507-520, 2004 ("Comparison of total horizontal solar radiation measurements with some existing models for Turkey" isimli makale için yapılan atıf).
- 2003, Oturanc, G; Hepbasli, A; Genc, A, Statistical analysis of solar radiation data, ENERGY SOURCES Volume: 25 Issue: 11 Pages: 1089-1097, 2003 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2003, Ulgen, K; Hepbasli, A, A study on evaluating the power generation of solar-wind hybrid systems in Izmir, Turkey, ENERGY SOURCES Volume: 25 Issue: 3 Pages: 241-252, 2003 ("Analysis of daily total horizontal solar radiation measurements in Turkey" için yapılan atıf).
- 2002, Varhegyi, G; Szabo, P; Antal, MJ, Kinetics of charcoal devolatilization, ENERGY & FUELS Volume: 16 Issue: 3, Pages: 724-731, 2002 ("The influences of various parameters on the numerical solution of nonisothermal DAEM equation" için yapılan atıf).
Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (4 adet)- International Solar Energy Society (ISES) (1998-2001), (2013-
- Makina Mühendisleri Odası (TMMOB-MMO)
- Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği (TIBTD)
- Türk Tesisat Mühendisleri Derneği (TTMD)
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (1 adet)- Yüksek Lisans, 2007, Isıtma tesisatlarının bilgisayar destekli hesap ve çizim programının geliştirilmesi, Salim YUSUF, Balıkesir Üniversitesi FBE, Makina Mühendisliği Anabilim Dalı.