Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerİBRAHİM ŞAHİN
DOÇENT
Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü
Türk Dünyası Araştırmaları
Türk Dili ve Lehçeleri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: ibrahim.sahin@ege.edu.tr
- E-posta: miharbisahin@hotmail.com
- Telefon: 3434922 - 2096/139
- Telefon: 50 695 55 07, cep telefonu
Eğitim Bilgileri- Lisans: İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkiye , 1992
- Yüksek Lisans: İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türkiye , 1995
- Doktora: Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi-SBE, Kırgızistan , 2006
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2009
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye , 2017

Mesleki Faaliyetleri (8 adet)- Doçent, Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri ABD, İzmir / Türkiye., 2017-Devam Ediyor
- Yrd. Doç. Dr., Ege Üniversitesi, Türk Dünyası Araştırmaları Enstitüsü, Türk Dili ve Lehçeleri ABD, İzmir / Türkiye, 2009-2017
- Dr. Öğretim Görevlisi, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Türkoloji Bölümü, Bişkek / Kırgızistan, 2007-2009
- Okutman, Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Yabancılara Türkçe Öğretimi Bölümü, Bişkek / Kırgızistan, 2001-2007
- Öğretim Görevlisi, Abay Devlet Üniversitesi, Türkoloji Bölümü, Almatı / Kazakistan, 1999-2000
- Öğretim Görevlisi, Kamerçeskiy Enstitüt, İktisat ve Grişimcilik Üniversitesi, Celalabad / Kırgızistan , 1998-1999
- Öğretim Görevlisi, Kafkas Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Blm. Kars, 1996-1998
- Türkçe ve Edebiyat Öğretmenlikleri, Milli Eğitim Bakanlığı, Malatya, 1992-1996
Uzmanlık Alanları- Türk Dili ve Edebiyatı (2010000)
- Yeni Türk Dili (2010401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Filoloji ve Botanik Alanlarının Kavşağında Yerel Fitonimler (Bitkiadları) Meselesi, Türkiyat Araştırmaları Dergisi [TAED] 56 (2016), s. 775-791.
- Saruhan ve Saruhanoğulları Adlarının Kökeni Üzerine, Dil Araştırmaları, 2016/18, s. 219-233.
- Türkiye Yeradbiliminde Leksik-Semantik Sınıflandırma Meselesi, Avrasya Terim Dergisi, 3/1 (2015), s.10-21.
- Türk Dilinde Renk Adı +mAn Sistemi ve {mAn} Ekinin Kökenine Dair, Uluslararası TEKE (Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi), Sayı: 4/1 (2015), s. 45-68.
- Karaburun Silikyeradlarında (Mikrotponimisinde) Görülen Coğrafi Terimeler (Salih Köse ile birlikte), Dil Araştırmaları, Sayı: 14 (2014), ss.171-178.
- Türkiye Yeradbiliminde Terim ve Tür Sınıflandırması Sorunları Avrasya Terim Dergisi, Sayı: 1/1 (2013), ss. 46-58. İstanbul/Türkiye
- "İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilmiş Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi", Türklük Bilimi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: 31, Bahar 2012, Niğde, ss. 275-300.
- "Turkish ‘Bay’ in Composite Names: An Etymological Approach", Central Asiatic Journal, 55, Viesbaden / İtaly 2011.
- "Yeradıbilimi Araştırmalarında Mikrotoponiminin Yeri, Önemi ve Araştırma Yöntemi: Tırnak Köyü (İçel/Gülnar)", Turkish Studies, Sayı: Volume 6/1 Winter, 2011, 1748-1770.
- "Organ Adları Temelinde Kırgızistan Yer Adlarında Ölü Deyim Aktarmaları ve Bunların Yer Adlarında Kullanılışları", Bilig, 53 Bahar, Ankara 2010, ss 199-218.
- "Sunakata (Sıgnak) Oykoniminin Geçmişi, Bugünü ve Kökeni Üzerine", Türklük Bilmi Araştırmaları (TÜBAR), Sayı: 25, Bahar 2009, Niğde, ss. 159-172.
- "Türkçe Yer Adlarının Yapısı Üzerine", Atatürk Üniversitesi TÜRKİYAT Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, Sayı: 32, Erzurum 2007, ss. 1-14.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (6 adet)- "Evliya Çelebi’nin Nif-İzmir Merkez Güzergâhı, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi", Cilt: 11, Sayı: 2, İzmir 2011.
- "Ötüken Uygur Dönemi Yazıtlarından Tes, Taryat, Şine Us", Belen Yayıncılık, Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, 2010, ss. 190-192 (Kitap Tanıtımı).
- Sattarov G. F. (2009), "Tataristan Toponimisinde Moğolca Unsurlar ", Türk Dünyası İncelemeleri Dergisi, IX/Summer-2009, ss.177-181. (Çev. İbrahim Şahin)
- "Divanü Lügâti’t Türk’te Geçen Uç Şehrinin Yeri ve Anlamı", Manas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (19), Bişkek / Kırgızistan 2008, ss. 117-122.
- "Türk Tilindeki Tabışmaktardın Çıgış Tegi Cana Bulaktarı", Sotsialnıye i Gumanitarnıye Nauki, (1), Bişkek / Kırgızistan 2006, ss. 151-157.
- "Bayırkı Turk Doruna (VI-XI K. K.) Tiyeşelüü Çıgarmalarda Kezdeşken Toponimder Boyunça İzildöölördün Cıyıntıgı", İzvestiya Buzov, (6), Bişkek / Kırgızistan 2006, ss.95-99.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Deyimlerden Hareketle Petroglifler Çözümlenebilir mi?: Teke Petrogliflerinde Kuyruk Tipleri ve Anlamları Üzerine, XII Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı, 25-28 Eylül 2017, Bükreş/Romanya.
- Karakoca Toponiminin Kökeni ve “Kara Koca Sultan”ın Kimliği Üzerine, Uluslar arası Manisa Sempozyumu Şehzade II. Mehmed ve Manisa Tarihi-Kültürü-Ekonomisi 26-27 Ekim 2017, Manisa / Türkiye
- Seyahatname’nin Birgi Bölümünde Geçen Bazı Manevî Mekânların (Erenler Sultan, Cebel-i Erba’in, Âsitâne-i Baba Sultan) Yer Tespitine Dair, Yörük Obasından Ödemiş Ovasına Uluslararası Birgi Sempozyumu, 18-20 Eylül 2015, Ödemiş, İzmir
- Bir Yerel Coğrafi Terim, Çok Sayıda Toponim: Türk Dili Coğrafyasında Eşme / Espe, X. Uluslar arası Büyük Türk Dili Kurultayı, 28 Eylül-1 Ekim 2015, Saraybosna, Bosna-Hersek
- Saruhanoğullarının Menşeine Dair, Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozuyumu-IV Saruhan Oğulları Beyliği, 5-7 Kasım 2015, Manisa
- Germiyan Etnonimi Üzerine: Germiyan mı Germen mi?, Uluslar arası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyetleri Sempozyumu III- Germiyanoğulları Beyliği, 8-10 Mayıs 2014, Kütahya
- Toponimi Çalışmalarında Leksikosemantik Sınıflandırma Ne Şekilde Olmalıdır. VII. Uluslar arası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, 16-18 Ekim 2014, Elazığ
- Eski Bir Renk Adı Oluşturma Sistemi: Renk Adı + {+mAn} (Alman, Bozman, Çakman, Germen, Kırman, Torman), Elginkan Vakfı Türk Dili ve Edebiyatı Kurultayı 17-19 Nisan 2013, İstanbul.
- İçel/Gülnar’da Eski Türklere Ait Yeni Tespit Edilen Epigrafik Belgeler: Tanıtımı ve Ön Değerlendirmesi. II. Uluslararası Türk Dünyası Kültür Kongresi, 19-25 Nisan 2010, Çeşme/İzmir.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (2 adet)- 2016, Korcoluk Epigrafik Belgeleri ve Taşeli'ye Gelen İlk Türkler, 100. Yıl Gülnar Hatun Sempozyumu, 25-28 Ağustos, Gülnar/İçel
- "Karaçay ve Türkiye Türklerinde Bilmece", I. Türk Tarihi ve Edebiyatı Kongresi, 11-13 Eylül 1996, Manisa (Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi, Sayı: 1., 1997)

Kitapları (7 adet)- Germiyan Etnonimi Üzerine: Germiyan mı Germen mi?, Uluslar arası Batı Anadolu Beylikleri Tarih, Kültür ve Medeniyet Sempozyumu-III, GERMİYANOĞULLARI EYLİĞİ Kütahya 8-10 Mayıs 2014, Türk Tarih Kurumu, Ankara- 2017.
- Adbilim, Pegem Akademi Yayınları,I. Baskı 2015, 2. Baskı 2016, Anakra,
- Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III. Bölüm Başlığı:Evliya Çelebi Seyahatnâmesi’nin İzmir Bölümünde (Nif-İzmir Merkez Arası) Geçen Adbilimcil Söz Varlığının Tasnif ve Değerlendirmesi,Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2013, ss.137-166.
- Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi’nin Gözüyle İzmir ve Çevresi-III. Bölüm Başlığı:Evliya Çelebi’nin Günümüz İzmir İl Sınırları İçinde Kullandığı Güzergâh ve Seyahatnâme’de Buna Dair Sorunlar, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2013, ss. 81-134.
-  Prof. Fikret Türkmen Kitabı. Bölüm Başlığı: Türk Bilmecelerinin Doğuşunda ve Gelişiminde Etkili Olan Kaynaklar, Ege Üniversitesi Yayınları, İzmir 2012, ss. 109-122.
- Kırgızça-Türkçö-Rusça Tematikalık Sözcük/Kıgırca-Türkçe-Rusça Konulu Sözlük/Kırgızsko-Turetsko-Russkiy Tematikçeskiy Slovar' (Burul Sagınbayeva, Muhittin Gümüş, Elmira Tölökova ile Birlikte), Avrasya Basması, 2007, Bişkek /Kırgısistan
- Cengiz Aytmatov- Doğumunun 75. Yılı İçin Armağan. Bölüm Başlığı: Aşım (Rusçadan Çeviri. İbrahim ŞAHİN), Kırgızistan-Türkiye Manas Űniversitesi Yayınları Tanıtım Kitapları Dizisi (3), 2004, ss. 223-232. Bişkek/Kırgızistan

Tamamlanmış Araştırma Projeleri (2 adet)- 2012, BAP Projesi, No: 12-TDAE-003, Karaburun İlçesi Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi
- 2011, BAP Projesi, 11-TDAE-0004, Kent ve Seyyah: Evliya Çelebi'nin Gözüyle İzmir
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (4 adet)- Yüksek Lisans, 2017, Dîvânu Lugâti’t-Türk’teki Coğrafî Terimlerin Tarihî ve Çağdaş Türk Lehçeleriyle Fonetik ve Semantik Açıdan Karşılaştırması, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2014, İzmir-Karaburun Yöresi Mikrotoponimleri ve Dil İncelemesi, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir
- Yüksek Lisans, 2013, Afyonkarahisar İli Çay İlçesinin Mikrotoponimleri v Dil incelemesi, (2. Danışman olarak), Afyon Kocatepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Afyonkarahisar.
- Yüksek Lisans, 2012, Ebru Ada, Eskişehir İli Yer Adları, Ege Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir 2012