Akademik BilgilerOLCAY KİREMİTCİ
DOÇENT
Spor Bilimleri Fakültesi
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü
Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: olcaykiremitci@gmail.com
- E-posta: olcay.kiremitci@ege.edu.tr
Eğitim Bilgileri- Lisans: CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ, Türkiye , 2001
- Yüksek Lisans: EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI, Türkiye , 2007
- Doktora: EGE ÜNİVERSİTESİ, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETİMİ ANABİLİM DALI, Türkiye , 2012

İdari ve Akademik Görevleri (7 adet)- Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı, 2017-
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölüm Başkanı, 2016-
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Doçent Doktor, 2015-
- Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Anabilim Dalı Başkanı, 2015-
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yardımcı Doçent Doktor, 2014-2015
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi Doktor, 2012-2014
- Ege Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Araştırma Görevlisi, 2006-2012
Mesleki Faaliyetleri (6 adet)- International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) (Education Index - Full Text / H.W. Wilson) - Yayın Kurulu Üyeliği, 2016-Devam Ediyor
- Educational Sciences: Theory & Practice (ESTP) (Social Sciences Citation Index -SSCI) - Hakem, 2015-Devam Ediyor
- Herkes İçin Spor Federasyonu (HİS) - Proje Kurulu Üyesi, 2014-Devam Ediyor
- Eğitim Araştırmaları Birliği (EAB) - Üye, 2014-Devam Ediyor
- International Online Journal of Educational Sciences (IOJES) (Education Index - Full Text / H.W. Wilson) - Hakem, 2014-Devam Ediyor
- Spor Bilimleri Derneği (SBD) - Üye, 2013-Devam Ediyor
Uzmanlık Alanları- Beden Eğitimi (2241900)
- Spor Eğitimi (2242000)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (18 adet)- 2016, Kiremitci, O. Psychometric Properties of Turkish Version of Metacognition Applied to Physical Activities Scale (Mapas-tr): A Study on Early Adolescents. International Online Journal of Educational Sciences, 8 (3), 55-62.(Education Index Full Text- H.W. Wilson)
- 2014, Aycan, A.; Kiremitci, O.; Demiray, E.; Gençer, R.T. Determining team identification, service quality perceptions, and sport consumption intentions of professional soccer spectators: An investigation of gender differences. The Sport Journal,(Education Index Full Text- H.W. Wilson)
- 2014, Kiremitci, O.,; Gençer, R.T. The Adaptation Study of the School Quality Management Culture Survey (SQMCS) to Turkish. International Online Journal of Educational Sciences, 6 (1), 83-90.(Education Index Full Text- H.W. Wilson)
- 2014, Kiremitci, O.; Demiray, E.; Aycan, A.; Gençer, R.T. Assessing the validity and reliability of the sport consumption behavior scale on Turkish football spectators. Pamukkale Journal of Sport Sciences; 5(2), 11-20. (Index Copernicus)
- 2014, Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Demiray, E.; Unutmaz, V. An Investigation on Work-Related Behaviors and Perceptions of School Quality Management Culture of K-12 Teachers. Anthropologist, 18(1), 165-170.(SSCI)
- 2014, Kiremitci, O.; Gençer, R.T. Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Örgüt Sağlığı Algıları ile Mesleğe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Cinsiyet Farklılıklarına İlişkin Bir Araştırma [The Relationship between Organizational Health Perceptions and Work-Related Behaviors of Physical Education Teachers: An Investigation of Gender Differences]. Eğitin ve Bilim [Education and Science], 39(174), 377-387.(SSCI)
- 2014, Kiremitci, O.; Gençer, R.T. Work Related Behaviors and Experience Patterns of Physical Education Teachers. International Online Journal of Educational Sciences, 6(3), 581-590. (Education Index Full Text - H.W. Wilson )
- 2013, Kiremitci, O. Validity and Reliability of the Learning and Performance Orientations in Physical Education Classes Questionnaire: Turkish Secondary School Students. South African Journal for Research in Sport, Physical Education and Recreation; 35(1): 39-51.(SSCI)
- 2013, Kiremitci, O. Relationship Between Secondary School Students’ Achievement Goals And Attitudes Toward Physical Education Classes. İİB International Refereed Academic Social Sciences Journal; 4(10): 68-79. (Index Copernicus)
- 2013, Kiremitci, O. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Üstbilişsel Farkındalık Düzeyleri Üzerine Bir İnceleme. Pamukkale Journal of Sport Sciences; 4(3): 26-37.(Index Copernicus)
- 2012, Balyan, M.; Balyan, K.Y.; Kiremitci, O. Farklı Sportif Etkinliklerin İlköğretim 2. Kademe Öğrencilerinin Beden Eğitimi Derslerine Yönelik Tutum, Sosyal Beceri ve Öz Yeterlik Düzeylerine Etkileri. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi; 14(2): 196-201.(Index Copernicus)
- 2012, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Aycan, A.; Demiray, E.; Unutmaz, V. Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki. Ege Akedemik Bakış; 12 (Özel Sayı): 41-53.(EconLit / EBSCO)
- 2011, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Boyacıoğlu, H. Spectator Motives and Points of Attachment: An Investigation on Professional Basketball. Journal of Human Kinetics; 30: 189-196.(SCI-Expanded)
- 2011, Kiremitci, O. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Üstbilişsel Farkındalık ve Problem Çözme Becerileri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Selçuk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilim Dergisi; 13(1): 92–99.(Index Copernicus)
- 2010, Gençer, R.T.; Boyacıoğlu, H.; Kiremitci, O.; Doğan, B. Psychometric properties of work-related behavior and experience patterns (AVEM) scale. Hacettepe University Journal of Education; 38: 138-149.(SSCI)
- 2010, Kiremitci, O.; Doğan, B. İşbirlikli Öğrenme Yöntemi İle Düzenlenmiş Dans Eğitiminin Öğrencilerin Problem Çözme Becerilerinin Gelişimine Etkisi. E-Journal of New World Sciences Academy; 5(3): 178-186.(EBSCO)
- 2009, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Boyacıoğlu, H. Antrenörlük Yeterlilik Ölçeği’nin (AYÖ) Psikometrik Özellikleri: Türk Antrenörler Üzerine Bir Çalışma. E-Journal of New World Sciences Academy; 4(2): 143-153.(EBSCO)
- 2009, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Boyacıoğlu, H. Seyirci Katılım Kararı Ölçeğinin (SKKÖ) Doğrulayıcı Faktör Analizi. E-Journal of New World Sciences Academy; 4(4): 341-348.(EBSCO)

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (6 adet)- 2014, Kiremitci, O.; Canpolat, A.M.; Yıldız, L. Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine İnceleme. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi [Journal of Research in Education and Teaching], 3(2): 17-24.
- 2014, Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Demiray, E. Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi [Journal of Research in Education and Teaching], 3(2): 66-74.
- 2014, Kiremitci, O., Canpolat A.M. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Çoklu Zekâ Alanlarının Üstbilişsel Farkındalık ve Problem Çözme Becerilerini Belirlemedeki Rolü. Hacettepe Spor Bilimleri Dergisi, 25(3), 118-126.
- 2012, Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Engür, M.; Demiray, E.; Balyan, M. Profesyonel Sporcuların Yarışma Yönelimleri: Cinsiyet, Yaş ve Spor Türü Farklılıkları. Atatürk Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi; 14(1): 1-13.
- 2011, Unutmaz V., Kiremitci O, Gençer R.T. Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi. Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 6(2), 23-30.
- 2010, Kiremitci, O; Canpolat, A.M. Kendi Yönetiminde Hareket Öğrenme Stratejileri Ölçeğinin Psikometrik Özellikleri. Performans; 16(1-2): 25-31.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (15 adet)- 2016, Gencer, T.; Şahin,R.; Unutmaz,V.; Kiremitçi, O. The Relationship between Perceived Service Quality and Behavioral Intentions in Fitness Center. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 3-6 February 2016; Paris- France.
- 2016, Kiremitci, O.; Cengiz, B. The Relationship Between Occupational Anxiety Levels and Self-Efficacy of Physical Education Teacher. IX. European Conference on Social and Behavioral Sciences. 3-6 February 2016; Paris – France.
- 2016, Karakaş, A.; Kıngır, S.; Kiremitci, O. Ortaokul ve Lise Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış ve Yaşantı Modellerinin Belirlenmesi: Bartın İli Örneği. Uluslararası Çağdaş Eğitim Araştırmaları Kongresi. 29 Eylül-2 Ekim 2016; Muğla-Türkiye.
- 2014, Kiremitci, O.; Canpolat, A.M.; Yıldız, L. Çoklu Zekâ Alanları İle Problem Çözme Becerilerinin Değerlendirilmesi: Beden Eğitimi Öğretmen Adayları Üzerine İnceleme [Evaluation of problem solving skills and the multiple intelligence domains: A study on physical education teacher candidates]. V. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Yansımaları Kongresi [5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications]; 24-26 Nisan 2014 - Antalya.
- 2014, Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Demiray, E. Öğretmenlerin Mesleğe Yönelik Davranış Ve Yaşantı Modellerinin Çeşitli Değişkenlere Göre İncelenmesi [Investigation of work related behaviors and experience patterns of teachers according to various variables]. V. Uluslararası Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Yansımaları Kongresi [5th International Conference on New Trends in Education and Their Implications]; 24-26 Nisan 2014 - Antalya.
- 2014, Kiremitci, O.; Canpolat, A.M. Üstbilişsel Farkındalık, Problem Çözme Becerisi ve Çoklu Zekâ Alanlarının Çeşitli Değişkenlere Göre Değerlendirilmesi. [Evaluation Of Metacognitive Awareness, Problem Solving And Multiple Intelligences According To The Various Variables]. VI. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi [6th International Congress of Educational]; 5-8 Haziran 2014 - Ankara.
- 2014, Palalı, M.; Gencer, T.; Kiremitci, O.; Aycan A. Coaching Efficacy: A Study on Students of Coaching Education Departments in Turkey. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 11-14 September 2014 - St Petersburg, Russia.
- 2014, Kiremitci, O. Psychometric Properties of Turkish Version of Metacognition Applied to Physical Activities Scale (MAPAS-tr): A Study on Early Adolescents. V. European Conference on Social and Behavioral Sciences; 11-14 September 2014 - St Petersburg, Russia.
- 2014, Kiremitci,O.; Boyacıoğlu,H.; Canpolat,A.M.; Kozan, E. Relationship between Burnout and Self-Efficacy Perceptions: An Investigation on Academic Staff. YILDIZ International Conference On Educational Research And Social Science(YICER); 1-3 September - Istanbul.
- 2014, Canpolat, A.M.; Kiremitci, O.; Yıldız, L. Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine Yönelik Tutumları ve Mesleki Kaygı Düzeyleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi[Examining the Relationship between the Attitudes of Teacher Candidates of Physical Education towards Teaching Profession and Their Levels of Occupational Anxiety]. 13. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [13th International Sport Sciences Congress]; 7-9 Kasım, 2014 – Konya.
- 2013, Kiremitci, O. Üstbilişsel Farkındalık ve Problem Çözme Algıları Arasındaki Bağlantılar: Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Öğrencileri Üzerine Bir İnceleme [Interconnections between metacognitive awareness and problem solving perception: An investigation on school of physical education and sports students]. 55. ICHPER.SD Dünya kongresi ve Sergisi [The 55th ICHPER.SD Anniversary World Congress & Exposition]; 19-21 Aralık 2013 - İstanbul.
- 2012, Unutmaz, V.; Kiremitci, O; Gençer, R.T. Takım Birlikteliği Envanteri’nin Psikometrik Özelliklerinin İncelenmesi [Investigating The Psychometric Properties of Group Environment Questionnaire]. 12. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [12th International Sport Sciences Congress]; 12-14 Aralık, 2012 – Denizli.
- 2011, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Aycan, A.; Demiray, E.; Unutmaz, V. Profesyonel Futbol Takımı Seyircilerinin Spor Tüketimine Yönelik Güdüleri ve Bağlılık Noktaları Arasındaki İlişki [The Relationship Between the Motives and Points of Attachment of the Professional Football Team Spectators]. Uluslararası Spor Ekonomisi ve Yönetimi Kongresi [International Congress on Sport Economics and Management]; 12-15 Ekim 2011 – İzmir.
- 2010, Gençer, R.T.; Kiremitci, O.; Boyacıoğlu, H. Seyirci Güdüleri ve Bağlılık Noktaları: Profesyonel Basketbol Üzerine Bir İnceleme [Spectator Motives and Points of Attachment: An Investigation on Professional Basketball]. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [11th International Sport Sciences Congress]; 10-12 Kasım-Antalya.
- 2010, Kiremitci, O.; Gençer, R.T.; Engür, M.; Demiray, E.; Balyan, M. Profesyonel Sporcuların Yarışmaya Yönelik Algıları: Cinsiyet, Yaş ve Spor Türü Farklılıkları [Competitive Orientations of Professional Athletes: Gender, Age and Sport Type Differences]. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi [11th International Sport Sciences Congress]; 10-12 Kasım 2010-Antalya.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (3 adet)- 2016, Yavuz,D.; Kaba,E.; Yıldız,L.; Kiremitci,O. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Problem Çözme Beceri Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi; 12-14 Mayıs 2016-İstanbul.
- 2016, Saçu,A.; Kiremitci,O. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin Girişimcilik Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi; 12-14 Mayıs 2016-İstanbul.
- 2016, Çınarlı,İ.; Yıldız,L.; Kiremitci,O. Spor Bilimleri Fakültesi Öğrencilerinin İletişim Becerileri Düzeylerinin İncelenmesi. Uluslararası Katılımlı Spor Bilimleri Öğrenci Kongresi; 12-14 Mayıs 2016-İstanbul.

Kazanılan Burslar (1 adet)- 2007, Socrates Erasmus Scholarship - Georg-August University - Göttingen / Germany