Akademik Bilgiler | akademik.ege.edu.tr

Akademik BilgilerPELİN PİŞTAV AKMEŞE
DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ
Eğitim Fakültesi
Özel Eğitim Bölümü
İletişim Bilgileri- E-posta: pelin.pistav.akmese@ege.edu.tr
- Telefon: 232-3733575-4197
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hacettepe Üniversitesi -Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Bölümü , Türkiye , 1997
- Yüksek Lisans: Ankara Üniversitesi- Çocuk Gelişimi ve Eğitimi , Türkiye , 2004
- Yüksek Lisans: Hacettepe Üniversitesi -Tıp Fakültesi KBB Anabilim Dalı Odyoloji ve Konuşma Bozuklukları Bilim Dalı, 2008
- Doktora: Ankara Üniversitesi- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Anabilim Dalı, Türkiye , 2014
- Yardımcı Doçentlik: Ege Üniversitesi- Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü, Türkiye , 2014

Uzmanlık Alanları- Ízel Eğitim (2220700)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (21 adet)- Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N. (2014). Okul öncesi ve ilkokula devam eden özel gereksinimli öğrencilerin aile katılım düzeylerinin incelenmesi. Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 43(2), 39-56.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu A., Kayhan, N. (2013). Investigation on perception of mothers about social support who have children with physical disabilities. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 106, 1629-1631.
- Kayhan, N., Piştav Akmeşe, P. (2013). Special education practice at elementary level in european union countries and Turkey. Procedia. Social and Behavioral Sciences, 106, 2431-2437.
- Cemeroğlu, Ö., Koç E.R., Gök ,K., Piştav, P., Çakırbay, H.(2013). Serum 25(OH) D düzeyinin kas kuvveti ve denge üzerine etkisi: 65 yaş üzeri popülasyonda kesitsel bir çalışma. Yeni Tıp Dergisi, 31(2), 102-105.
- Pistav Akmese, P., Kulak Kayıkçı E.M., Ataç, A. (2012). Acoustic characteristics of speaking Turkish children. Int. Adv. Otol. 8(3), 399-406. (SCI-Expanded)
- Kayhan, H.N., Piştav Akmeşe, P. (2012). Examining the preschool educational institutions in european union countries and in Turkey. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46,1517-1521.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A.(2012). Perceptions of family needs in mothers of children with physical disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46, 1122-1124.
- Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P., Kayhan, H.N. (2012). Does the receptive language development affect the functional ındependence levels in children with cerebral palsy? Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46,1125-1128.
- Esgin Günder, E., Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A (2012). Assessment of social development and abilities in children with mental disabilities. Procedia - Social and Behavioral Sciences, 46,1137-1140.
- Kayhan, N., Şengül, A., Piştav Akmeşe, P. (2012). İlköğretim birinci ve ikinci kademe öğretmen adaylarının kaynaştırmaya ilişkin görüşlerinin incelenmesi. Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, 1(3), 268-278.
- Sennaroglu, G., Pistav Akmese, P. (2011). Risk factors for hearing loss and results of newborn hearing screening in rural area. Int. Adv. Otol, 7(3), 343-350. (SCI-Expanded)
- Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Mutlu, A. (2011). Comparison of the family environment perception levels of the mothers who have physically handicapped children in preschool and primary school period. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2159-2161.
- Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Mutlu, A. (2011). Investigation of depression levels of mothers with physically handicapped children. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 15, 2162-2164.
- Piştav Akmeşe, P., Kayhan, N., Mutlu, A. (2011). Serebral Palsi’li çocuğa sahip olan annelerin aile ortamını algılama düzeylerinin incelenmesi. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, 22(1),105-114.
- Koç, E.R., Piştav Akmeşe, P. (2011). Epilepsili ve sağlıklı bireylerin kaygı, depresyon ve umutsuzluk düzeylerinin karşılaştırılması. Türk Nörol Derg, 17,189-194.
- Mutlu, A., Akmese, P.P., Gunel, M.K., Karahan, S., Livanelioglu, A. (2010). The importance of motor functional levels from the activity limitation perspective of ICF in children with cerebral palsy. Int J Rehabil Res, 33(4), 319-324. [Epub ahead of print]. (SSCI) (DOI:10.1097/MRR.0b013e32833abe71)
- Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P., Kerem Günel, M. (2010). Değişik özür seviyesindeki Serebral Palsi’li çocukların annelerinin depresyon düzeyleri farklı mıdır? Yeni Tıp Dergisi, 27, 87-92.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2008). Serebral Paralizi’li çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerinin incelenmesi. Sürekli Tıp eğitim Dergisi, 17(1),10-14.
- Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P., Kerem Günel, M. (2008). Serebral Paralizi’li çocukların annelerinin perspektifinden yürüyüşleri ve geleceğe yönelik beklentileri. Ufkun Ötesi Dergisi. 8(1-2), 87-98.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2008). Serebral Palsi’li Çocukların Fonksiyonel Bağımsızlık Düzeylerinin Annelerin Kaygı Düzeyine Etkisinin Araştırılması. Toplum Hekimliği Bülteni, 27 (3), 29-35.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2007). Serebral Paralizi’li çocukların annelerinin kaygı düzeyinin araştırılması. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi, 50(4),236-240.

Diğer Dergiler ve Medyalardaki Yayınları (2 adet)- Serebral Palsi’li çocuk ve ailesi. (2013). SERÇEV Bülten 13(5), 6-7.
- Serebral Palsi’li Çocukların Olul Öncesi Eğitimlerinde Anne-Baba Katılımı. (2013). SERÇEV Bülten 3(7), 20-21.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., (2013). Do the state- trait anxiety levels in the mothers of children cerebral palsy differ compared with mothers of healty children? Developmental Medicine and Child Neurolgy Vol:55. İssue Supplement. 3, 66 (SCI).
- Piştav Akmeşe, P., Altınok., N, Nakipoğlu, G., Özgirgin, N. (2008). Comprarison of hopelessness status ın caregivers of aphasic and non- aphasic hemiplejic patients. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portoroz, Slovenia. September 18-21, Book of Abstract, 365.
- Piştav Akmeşe, P., Altınok, N., Nakipoğlu, G., Özgirgin, N. (2008). Comprarison of state and trait anxiety status in caregivers of aphasic and non- aphasic hemiplejic patients. 7th Mediterranean Congress of Physical and Rehabilitation Medicine. Portoroz, Slovenia. September September 18-21, Book of Abstract, 365.
- Piştav Akmeşe, P., Baran, G.(2006). A study on perception about family needs of mother who have children with Cerebral Palsy. 1. International Home Economic Congress Sustainable Development and Quality of Life Abstract Book, 362-368.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (9 adet)- Piştav Akmeşe, P. Kayhan N. Demir G. (2013). Özel eğitim iş uygulama okullarında görev yapan öğretmenlerin iş doyum düzeylerinin incelenmesi. 23. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 72.
- Piştav Akmeşe, P. Kayhan N. (2012). Alt sosyo-ekonomik düzeydeki ailelerde zihinsel engelli çocuğa sahip annelerin aile gereksinimlerinin incelenmesi. 22. Ulusal Özel Eğitim Kongresi Bildiri Özetleri Kitabı, 155.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A. (2011). Sipina Bifida’lı çocukların annelerinin kaygı ve endişe düzeyinin araştırılması. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 22(3), 274.
- Mutlu, A., Piştav Akmeşe, P., Kerem Günel, M. (2010). Spastik Serebral Palsi’li çocukların kaba motor fonksiyonları ile spastisiteleri arasındaki ilişki. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 21(3), 188.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2009). Ankara da ve Ankara dışında yasayan Serebral Palsi’li çocukların ve ailelerinin demografik özelliklerinin karşılaştırılması” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(3), 248.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2009). Serebral Palsi’li çocuklarda yürüme kapasitesi ve annelerin umutsuzluk düzeyi: Annelerin Bakış Açısı” Fizyoterapi Rehabilitasyon, 20(3), 250.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M. (2008). Serebral Paralizi’li çocuğa sahip annelerin evlilik uyumuna ilişkin algılamalarının incelenmesi. Fizyoterapi Rehabilitasyon, 19(3), 185.
- Mutlu, A., Kerem Günel, M,. Piştav Akmeşe, P. (2008). Bimanuel ince motor fonksiyon (BMFM) ve GMFCS ile ilişkisi Fizyoterapi Rehabilitasyon, 19(3), 186.
- Piştav Akmeşe, P., Mutlu, A., Kerem Günel, M., Altınok, N. (2007). Serebral Paralizi’li çocukların dil gelişimi, fonksiyonel kapasite ve motor gelişim seviyesi açısından incelenmesi. 4.Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları Kongresi Bildiri Özet Kitabı, 62.