Akademik BilgilerMUCİDE AK
PROFESÖR
Tıp Fakültesi
Temel Tıp Bilimleri Bölümü
Parazitoloji Anabilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Lisans: Hemşirelik Yüksek Okulu, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Türkiye, 1983
- Doçentlik: Ege Üniversitesi Tıp Fakultesi, Türkiye, 1990

İdari ve Akademik Görevleri (8 adet)- Tıp Fak.Parazitoloji ABD.da Monoklonal antikor üretme laboratuvarı sorumluluğu., 1997-
- Ödemiş Sağlık Yüksek okulu 1.sınıf öğrencilerine öğretim üyeliği, 1997-
- Amerika Birleşik Devletlerinde Deniz Kuvvetleri Malaria laboratuvarında senior araştırmacı, 1997
-  Hemşirelik Yüksek Okulu 1.sınıf,Tıp Fak.2.3.ve6.sınıf öğrencilerine Öğretim Üyeliği ve Tıp.Fak.Parazitoloji ABD.Doktora ve İhtisas Eğitimi., 1993-
- Diş Hekimliği Fakültesinde Öğretim Üyeliği ve Tıp Fak. Parazitoloji ABD Doktora ve İhtisas Eğitimi., 1992-1993
- Amerika Birleşik Devletlerinde NRC burslu Deniz kuvvetleri Malaria programında"Monoklonal antikor üretme tekniği"üzerinde senior araştırmacı, 1989-1991
- Tıp Fak.Parazitoloji ABD.da Seroloji,poliklinik ve besiyeri Laboratuvarlarının Sorumlulukları, 1983-1989
- Tıp Fak.Parazitoloji ABD.da doktora öğrenciliği, 1976-1983
Uzmanlık Alanları- Parazitoloji (1010504)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (2 adet)- AK,M,JonesTR,Charoenvit Y,Kumar S,Kaslow DC,Maris D,Marwoto H,Masbar S,Hoffman SL.,"Humoral immune responses against Plasmodium vivax MSP1 in humans living in a malaria endemic area in Flores,Indonesia".Southeast Asian J.Trop.Med.Public Health. Vol.29,No:4,December 1998.p:685-691
- Ak M,Bower , J.H,Hoffman, S.L.Sedegah, M, Lees, A.Carter M, Beaudoin, R.L.Charoenvit Y. Monoclonal antibodies of three different İmmunoglobulin G Isotypes produced by İmmunization with a Synthetic peptide or native protein Protect Mice Against Challenge with plasmodium yoelii sporozoites. Infection and Immunıty,June,1993 p:2493-2497."

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (12 adet)- Karacasu F,Yazar S,Altıntaş N,Ak M,Özcel MA."Anopheles larvalarının Bacillus thuringiensis'e karşı duyarlılıklarının araştırılması"Tür.Par.Derg.Cilt:XXIII(2),156-159,1999
- Ak,M,Aksoy,Ü. "Amoebiosisin fizyopatogenezindeki enzimler ve etkene bağlı olarak konak makrofajlarındaki araşidonik asit metabolizması."Tür.Par.Derg.Cilt 23(3),294-300,1999
- Aksoy,Ü,Ertuğ S,Ak,M."Amoebiosisin tanısında serolojik ve moleküler biyolojik yöntemler"Tür.Par.Derg.Cilt 23(3),301-308,1999
- Alkan MZ,Jones TR,Özbilgin A,Özbel Y,Ak M,Turgay N,Özcel MA,Hoffman SL."Türkiye'de Plasmodium vivax variant formları üzerine araştırmalar.Tür.Par.Derg.Cilt:XIX(2),174-180,1995
- Ak M,Ok Ü,Gürüz Y,Turgay N,Kırağı D,Özcel MA,"İzmir Şirinyer çocuk ıslahevi hükümlü ve personelinde barsak parazitlerinin araştırılması,"Tür.Par.Der.Cilt XIX(2),243-248,1995
- Özcel MA,Ak M,"Sıtma aşısı üzerinde çalışmalar,Pendik hayvan hastalıkları merkez araştırma enstitüsü,Yayın no:11,75-80,81-86,1993
- Tavmergen E,Oruç S,Tavmergen EN,Ak M,Çapanoğlu R,"İnfertilite olgularında Toxoplazmoz prevelansının araştırılması"İnfeksiyon dergisi(Turkish Journal of Infection)7(3-4):317-320,1993.
- Özcel MA,Ak M,Alkan MZ,Özbilgin A, "Sıtmalı kişilerde anti-sporozoit antikorların araştırılması."Tür.Par.Dern.Cilt:XIII(1),23-33,1989,
- Ak M: Budak S: ,,Gliserin Jel İle Kalıcı Preparat Yöntemi, XIII 3-4,175-176, İzmir 1989
- Ak M:Kala - Azar Teshisi İcin Farklı anti jenlerle Serolojik Araştırmalar." Türkiye Parazitoloji,Dergisi XIII.3-4.39-42 İzmir 1989.
- Ak M:Özbilgin A: Filtre Kağıdında Kurutulmuş Kan Örneklerinde Toxoplasma Gondii Antikorlarının Tesbiti,, XIII,3-419-16. İzmir 1989
- Özcel MA: Ak M: Alkan Z: Özbilgin A: ,,The Determination of Anti-Sporozoite Antibodies on Malaria Pieople. Trk.Prz.Drg. XIII. 23-33 İzmir 1990.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- De La vega P: Mellouk S: Ak M: Bower Jh:Charoenvit Y: Hoffman Sl: 'Comparison of Inhibition İn ILSDA With Protection By Passive Transfer of Monoclonal Antibodies İn Mice İn Plasmodium Yoelli." The Ame.Journal of Tropical Med. and Hyg.49.3 Atlanta,Georg ia USA 1993 Sözlü"
- Ak M: Özcel MA: "Studies on Sporozoite İnoculations of Anopheline Mosquitos "XIIIth İnternational Congrees of Trop.Med. And Malaria,Pattaya Thailand, 1992 Poster.
- Ak M.Charoenvit Y: .Sedegah M: Leef Mf:Beaudoİn Rl: Hofman Sl: "Antibody Affinity Does Not Corelate With Protective Activity of Sporozoite and Peptide-induced Mabs To the Plasmodium Yoelii Cs Protein".Iv.İnternational Congrees on Malaria and Babesio is. Brasil, South America 1991 Poster."
- Ak M:Charoenvit Y:Sedegah M: Leef Ml: Beaudoin Rl: Yuan Lf,Hoffman Sl: "Mabs İnduced By a Synthetic Peptide from the Major Repeat of the Plasmodium Yoelii CS Protein Protect Mice Against Challenge"39 Th Annual Meeting, Ame.Soc.Of Trop.Med.And Hygienge New Orleans,US ,1990 Sözlü."

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Ak M: Özensoy S:Özbilgin A: Dağcı H. "Giardia İntestinalis Kistlerinin Ekskistasyonu İçin Farklı Yöntemlerin Karşılıştırılması ve Çeşitli Besiyerlerinde Üretilmesi Çalışmaları" Xxvı.Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 1994, Poster.
- Özensoy S: Ak M: "AmoebiosisTanısında Kültürün Tanısı Xxvı. Türk Mikrobiyoloji Kongresi, Antalya 1994 Poster.
- Ak M:"Kala-Azar ve Amöbiazis"Panel-Çocuklarının Önemli Paraziter Hastalıkları. Sivas, Mayıs 1993 Sözlü
- Ak M:"Malaria İmmünizasiyonunda Yeni Gelişmeler" Türk Silahlı KuVetleri Xı Askeri Tıp Kongresi, Gata Ankara. Mayıs 1993 Sözlü
- Ak M: Gürüz Y: Ok Ü:Turgay N:Kırağı D:Özcel Ma: "İzmir Şirinyer Çocuk Islahevi Hükümlü ve Personelinde Barsak Parazitlerinin Araştırılması Vııı. Ulusal Parazitoloji Kongresi Trabzon 1993 Poster.

Kitapları (5 adet)- Ak M,"Giardia intestinalis'in biyokimyası""Giardiosis"Ed:Özcel MA-Üner A.Tür.Par.Derg.No:14,69-78,1997
- Ak M,"Enzyme Linked İmmünosorbent Assay(ELISA)""Parazit hastalıklarında tanı"Ed:Özcel MA-Altıntaş N.Tür.Par.Derg.No:15,241-259,1997
- Ak M,Özbel Y,Özensoy S,Turgay N,"Visceral Leishmaniosis""İmmun yetmezlikte önemi artan parazit hastalıkları"Ed:Özcel MA.Tür.Par.Derg.No:12,69-119,1995
- Ak M,Kırağı D,Amoebiosis"Gneydoğu Anadolu Projesini tehdit eden Parazit hastalıkları"Ed:Özcel MA.Tür.Par.Derg.75-95,1995
- Ak M: Kırağı D:"Amoebiosis"Gap ve Paraziter Hastalıklar 81-86, İzmir 1993.

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Türkiye Parazitoloji Dergisi"Yazı inceleme kurulu"
Kazandığı Ödüller (1 adet)- 1991, National Research Council Senior Research in Malaria dept.of Naval Medical Research Institute in USA
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (2 adet)- Doktora, 1998, İhtisas Tezi:Dr.Ümit Aksoy"Entamoeba histolytica antijeninin dışkıda ELISA yöntemi ile aranması ve direkt bakı yöntemleri ile karşılaştırılması
- Doktora, 1998, İhtisas Tezi:Dr.Ümit Aksoy"Entamoeba histolytica antijeninin dışkıda ELISA yöntemi ile aranması ve direkt bakı yöntemleri ile karşılaştırılması