Akademik BilgilerSEVTAP GÜNBAY
PROFESÖR
Diş Hekimliği Fakültesi
Klinik Bilimleri Bölümü
Ağız Diş ve Çene Cerrahisi Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri
Eğitim Bilgileri- Yüksek Lisans: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1976
- Doktora: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1983
- Doçentlik: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1989
- Profesörlük: Ege Üniversitesi, Türkiye, 1995
- Profesörlük: Ege Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi, Türkiye, 1995

İdari ve Akademik Görevleri (5 adet)- AğızDiş ve Çene Hastalıkları Dersi, 1993-
- AğızDiş ve Çene Hastalıkları Dersi, 1992-
- AğızDiş ve Çene Hastalıkları Dersi, 1991-
- AğızDiş ve Çene Hastalıkları Dersi, 1990-
- AğızDiş ve Çene Hastalıkları Dersi, 1989-
Uzmanlık Alanları- Ağız, Diş ve Çene Hastalıkları ve Cerrah (1020401)
İndekslerce Taranan Dergilerdeki Yayınları (3 adet)- Günbay T,Günbay S,Kandemir S:Herpetic Whitlow.Quintessence İnternationala.Vol:24,Num:5 May1993 P:363-364.
- Günbay T.Günbay S,Öztop F.:Odontoameloblastoma:Report of a Case.J of Clinical Pediatric Dentistry,18:17-21,1993.
- Haydaroğlu A,Esassolak Ma,Aras Ab,Günbay S,Toygar N,Kutay:F.Early And Late Effects of Radiotherapy on Total Protein Levels of Saliva Eido Electa(Mediterraneon Journal of Radiology and İmoging Vol:2, N:4 P:257-262 1991 Ottobrae-dicembre.Vol.2 , N: 4 , P: 257 -262 ."

İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (22 adet)- Günbay S,Toygar N,Kekeç Ö.:Diş Hekiminin Yaşlı Hastalarda Dikkat Etmesi Gereken Faktörler.İzmir Diş Hek.Odası Dergisi.Cilt:6,Sayı:2,44047,1994.
- Tombuloğlu M,Toygar N,Günbay S,Şen Bh,Özgen M.:Diabetli Hastalarda Eritrosit Şekil Değişiklikleri.Ulusal Endokrinoloji Dergisi:Cilt:4,Sayı.2,Sahife:87-95,1994.
- Erdoğan Ç,Toygar N,Günbay S,:İstirahat Halinde ve Uyarılmış Parotis Bezi Salgısında Saptanan Na,K,Ca,Mg ve PO4.No.1-2-3,S.67-72,1993.
- Günay S,Günbay T.:3.Molar Dişlerinin Çıkarılmasının Yarar ve Zararaları.İzmir Diş Hek.Odası Derg.5:13-21,1993.
- Günbay T,Bilgiç A,Günbay S,Öztürk G,Erenosy S.:Rekürrent Aftöz Stomatitisli 35 Olguda Herpes Simpleks Virus Antijeni Araştırılması.İnfeksiyon Dergisi.6:2630265,1992.
- Günbay T,Gomel M,Günbay S.:Submandibuler Bez Tükrük Taşında Sem ve Epma Analizi Yardımıyla Saptanan Bulgular.EDFD.13:170-175,1992.
- Günbay T,Günbay S,Çoruh G,Özkürk G.:Rekkürrent Aftöz Stomatittle Direkt İmmünflorasan Bulguları.EÜ Tıp Fak.Derg.31:359,361,1992.
- Kandemir S,Günbay S,Kandiloğlu G,Günbay T,Lenfangioma.EDFD.13:131-135,1992.
- Öztürk G,Erboz S,Günbay S,Özkılıç H.:Rekürrent Aftöz Tomatitte Serum B12,Folit Asit,Demir ve Ferritin Düzeyleri.Cilt:26,Sayı:1,Ocak Mart,13-16,1992.
- Toksavul S,Özkılıç H,Günbay S,Günbay T,Ulusoy M,Biomateryallı Andırkat Düzenlemesi Yapılan Bir Olgudda,Kemik Biomateryal İlşkisi.EDFD.13:145-151,1992.
- Haydaroğlu A,Esassolak M.Kutay Fz,Toygar N,Günbüy S.Radyoterapinin Tükrük Total Protein Seviyelerine Erken ve Geç Etkileri.SSK.Tepecik Hast.Derg.1991:1(2),127-32.
- Kaya A,Selçuki D.Günbay S,Toygar N,Işıksal E:Ortodontik Anomalilere Bağlı Tme Fonksiyon Bozukluklarında Masseterkasın EMG Bulguları.EDFD Cilt:12,Sayı:2,Sahife:71-78,1991.
- Ertürk S,Günbay S.:Folliküler Kiste Neden Olan Dişin Çıkarılması Her Zaman Gereklimidir?EDFD.Cilt:11,Sayı:2,Sahife:159-162,1990.
- Günbay S,Gomel M.:Gömük yada Yarı Gömük Alt Akil Dişlerinin Cerrahi Çekimlerinde Operasyon Süresinin Postoperatif Komplikasyonları Etkisi.EDFD Cilt:11,Sayı2,1990,Sahife:1870202.
- Periodontal Operasyonda Palatinal Bölgede Derinliğine Gör İnsizyon Hattının ve Bistüri Eğiminin Belirlenmesi 11.Sayı:1,1990,Sahife:17026.
- Günbay S,Mağden Ao.N.Ligualis İle Alt Üçüncü Molar Diş Bölgesi İlişkisinin Anatomik İncelenmesi.EDFD.Özel Sayı:1 1989 Sahife:133-138.
- Öztürk G,Erboz S,Günbay S,Özkan Ş,Ergezer G.:Rekürrent Aftöz Stomatitte Serum İmmuglobulin Düzeyleri.EDFD.Özel Sayı:2,1989,Sahife:103-108.
- Soytarhan A,Günbay S,Toygar N,Işıksal E,:Ortodontik Anomalilerin ve Temporomandibuler Eklem Sorunlarının Oluşmasına Yüz ve Boyun Kaslarının Etkisi(1).EDFD,Cilt:11,Sayı:2,Sahifi:79-84,1989.
- Toygar N,Erdoğan Ç,Günbay S,:Tükürük Ph1,Sodyum Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum ve İnorgünik Fosfat Değerleriye DMFT İndeksi Arasındaki İlişki.EDFD Cilt:11,Sayı:3,Sahife:27-35,1989.
- Toygar N,Günbay S,Kutay Fz,Özgönül 5,Erdoğan Ç.İstirahat ve Uyarılmış Tükürükte Saptanan Total Protein ve Amilaz Değerleri.EDFD Özel Sayı:3,Sahife:181-191,1989.
- Toygar N,Kutay Fz,Erdoğan Ç,Günbay S,Haydaroğlu A,Özgönül Am,Esassolak M.:Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tükürük Amilaz ve Total Protein Değişimleri.EDFD.Özel Sayı:1,Sahife:41-52,1989.
- Zeytinoğlu B,Günbay S.Rekürrent Aftöz Stomatisinin Tedavisinde Levomisol Kullanımı.Edfd Cilt:10,Sayı:2,1989,Sahife:61-63.

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (4 adet)- Günbay T,Günbay S,Toksavul S,Özkılıç H.:Çene Kemiği Lezyonlarının Sintigrafi Tekniği İle Değerlendirilmesi.3.Ulusalararası İzmirdiş Hekimliği Kongresi 3-5 Mayıs 1993,İzmir.
- Kandemir S,Günbay S,Kandiloğlu G,Günbay T.:Bir Lenfangioma Olgusu.3.Uluslararası İzmir Diş Hekimliği Kongrisi 3-5 Mayıs 1993.İzmir.
- Toygar N,Tombuloğlu M,Tuğsel Z,Günbay S.:Diabetli Hastalarda Eritrositlerdeki Morfolojik Değişikliklerin İncelenmesi.Ululararası Diş.Hek.Kongresi 3-5 Mayıs 1993 İzmir (Poster).
- Haydaroğlu A,Aras Ab,Esassolak Am,Kutay F,Toygar N,Günbay S,:Changes İn the Total Protein Levels of Whole Saliva Before and After Radiotherapy.2Nd Shanghai İnternational Conferenve on Radiation Oncology.April,20-24,1991.Hangzhou the Peopl's Republıc of China.(Sözlü Bildiri)."

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (7 adet)- Günbay S.Kuduğ Ü,Sarsılmaz F:Bir Williams Sendromu Olgusu:Türk Pedodonti Derneği,8.Bilimsel Kongresi:Manavgat Antalya:29 Ağus tos-,Eylül 1993:(Poster).
- Erdoğan Ç,Toygar N,Günbay S.:İstirahat ve Uyarılmış Tükrük Salgısında Saptanan Sodyum,Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum ve İnorganik Fosfat Değerleri İle Aynı Koşullarda Saptanmış Parotis Salgısındaki Değerlerin Karşılaştırılması.Gata Diş Hek Bilim Merkezi.I.İ zmir Bilimsel Kogeresi 12016 Mayıs 1989 Ankara."
- Erdoğan Ç,Toygar N,Günbay S.:İstirahat ve Uyarılmış Parotis Salgısında Saptanan Sodyum,Potasyum,Kalsiyum,Magnezyum ve İnorganik Fosfat Değerleri.Gata Diş Hek.Bil.Berk.1.Bilimsel Kongresi.12-16 Mayıs 1989 (Poster).
- Kaya A,Selçuk D,Günbay S,Toygar N,Işıksal E.:Ortodontik Anomalileri Bağlı Tme Fonksiyon Bozukluklarında Massetler Kasım Emg Bulguları.Türk Fizyolojik Bil.Der.XV.Ulusal Kong.10-12 Kasım 1989 Uludağ/Bursa (Poster).
- Toygar N,Erdoğan Ç,Günbay S.:Ortodontik Anomalilere Bağlı Tme Fonksiyon Bozukluklarında Masseter Kasın EMG Bulguları.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV.Ulusul Kongresi 10-12 Kasım 1989 Uludağ/Bursa (Poster).
- Toygar N,Kutay F.Z,Erdoğan Ç,Gunbay S,Özgönül Am İstirahat ve Uyarılmış Tükrükta Saptanan Total Protein ve Amilaz Değerleri.Türk Fizyolojik Bilimler Derneği XV.Ulusal Ongresi 10-12 Kasım 1989 Uludağ/Bursa 1989(Poster).
- Toygar N,Kutay Z,Erdoğan Ç,Günbay S,Haydaroğlu A,Esassolak M,Özgönül Am.:Radyoterapi Uygulanan Baş-Boyun Kanserli Hastalarda Tükrük Amilaz ve Total Protein Değişimleri.Gata Diş Hekimliği Bilimleri Merkezi 1.Bilimsel Kongresi 12016 Mayıs 1989 (Poster).

Bilimsel Kuruluş Üyeliklerim (1 adet)- Stomatoloji Derneği
Yöneterek Sonuçlandırdığı Öğrenci Tezleri (10 adet)- Yüksek Lisans, 1994, Keleş Özgür.Çocuklardaki Çene Tümörleri.E.Ü.Diş.Hek.Fak.22-2
- Yüksek Lisans, 1993, Demirtaş Sibel.Ağızda Görülen Mantar Enfeksiyonları E.Ü.Diş.Hek.Fak.24.09
- Yüksek Lisans, 1993, Kestek Onur.Temporomandibuler Eklemde Arthroscopy Tekniği E.Ü.Diş.Hek.Fak.2909
- Yüksek Lisans, 1993, Uğur Efkan.Periapikal Lezyonların Histopatolojisi.E.Ü.Diş.Hek.Fak.05-10
- Yüksek Lisans, 1993, Yılmaz Ayşegül.Ağız Diş ve Çene Hastalıkları cerrahisinde Karşılaşabilecek Bazi Kopmlakasyonlar.E.Ü.Dik.Hek.Fak.28.09.
- Yüksek Lisans, 1992, Kayacan Sarap ve Kayabaş Gülçin.Oral Bulgu Veren Dermatozlar.E.Ü.Diş.Hek.Fak.30.7.
- Yüksek Lisans, 1992, Kosvalı Volkan Çelik Gürhan.Değişik Sistemetik Hastalıklar Nediniyle Tedavi Gören Hastaların Hastalığın Tipine Göre Ağız Bulguları.E.Ü.Diş Hek.Fak.28.9.
- Yüksek Lisans, 1991, Avcı Seher,Endokrinolojik Düzensizliklerin Sistemik ve Oral Belirtileri.E.Ü.Diş.Hek.Fak.16.10.
- Yüksek Lisans, 1991, Bozkurt Hikmet.Gömük 20 Yaş Dişlerinin Operatif Çekimlerinden Önce Analjezik Olarak Verilen İboprofenin Operasyon Sonrası Oluşan Ağın Üzerindeki Etkisi E.Ü.Diş Hek.Fak.25.10.
- Yüksek Lisans, 1991, Kekeç Özlem,Medikal Problemli Hastalara Uygulanacak Dental İşlemlerde Dikkat Edilmesi Gereken Faktörler.E.Ü.Diş Hek.Fak.14.10.