Akademik BilgilerMUZAFFER TOSUN
PROFESÖR
Ziraat Fakültesi
Tarla Bitkileri Bölümü
Tarla Bitkileri Ana Bilim Dalı
İletişim Bilgileri- E-posta: muzaffer.tosun@ege.edu.tr
- Telefon: 0(232)3884000/1429 0(232)3751245, iş ve ev telefonları
Eğitim Bilgileri- Lisans: ege üniversitesi, ziraat, Türkiye, 1977
- Doktora: tarla bitkileri, Türkiye, 1988
- Doçentlik: Tarla Bitkileri Bölümü, Türkiye, 1991
- Profesörlük: tarla bitkileri, Türkiye, 1999

Uzmanlık Alanları- Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı (5011201)
İndekslerce Taranmayan Dergilerdeki Yayınları (42 adet)- 2000, A Preliminary study on determining grain yield, harvest index and grain protein components in durum wheats. E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 37 (2-3):117-125 .
- 2000, Ekmeklik buğdayda (T.aestivum L.) verim ve bazı kalite özellikleri arasındaki ilişkiler E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 37 (2-3):149-156.
- 1999, Makarnalık buğday (T.durum Desf.) ile yabani tetraploid buğday (T.dicoccoides Korn.) melezlerinde tanede protein oranı için genotipik varyabilite ve heterosis, E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 36 (1-2-3):25-33
- 1999, Ekmeklik buğday (T.aestivum L.) melezlerinde başakta dane sayısı için tek dizi analiziyle genotipik değerlendirme, E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 36 (1-2-3):17-25 .
- 1998, . Melez mısır (Zea mays L.) ıslahında kombinasyon yeteneği kovaryanslarından yararlanma olanağı üzerine bir çalışma. Anadolu. J. of AARI, 8 (2 ):90-100
- 1998, Azotlu gübre dozlarının bazı T.dicoccoides x T.durum melezlerinin dane protein oranına etkisi. E.Ü.Zir.Fak.Dergisi, 35 (1-2-3):65-72.
- 1998, Makarnalık buğdayların kombinasyon ıslahında uygun ebeveynlerin belirlenmesi üzerinde araştırmalar. Araştırma Fonu Kesin Raporu, Proje No:1995-016
- 1998, The relationships among quality, glume color and certain gliadin electrophoregrams in durum wheat. Cereal Research Communications, 26 (4):463-469.
- 1998, Makarnalık buğdayda kalite özellikleri ve ülkemizde düşük kaliteli makarnalık buğday üretiminin nedenleri ve çözüm yolları, 2000’:li Yıllara Girerken Türk Makarna Sanayi Sempozyumu, İzmir,20-28
- 1996, . Tarla Uygulamaları I-II
- 1995, Bazı buğday melezlerinde çoklu dizi ( Line x Tester ) analizi. Anadolu. J. of AARI, 5 (2 ):57-63
- 1994, Arpa ( Hordeum vulgare L.) anter kültüründe direkt embriyoid oluşumu. Anadolu. J. of AARI, 4 (2 ):70-79
- 1994, Ege bölgesine uygun yonca çeşitleri ıslahı amacıyla introdüksiyonlar ve yerel populasyonların değerlendirilmesi. Tr. J. of Agricultural and Forestry ( Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi ) 18 :131-136
- 1994, Mısırda yoklama melezlerinde ( Zea mays L. ) parselde bitki sayısı ile hasatta danede nem oranının kimi agronomik özelliklerin değerlendirilmesinde olası etkileri üzerinde bir çalışma. Tr. J. of Agricultural and Forestry ( Türk Tarım ve Ormancılık Dergisi
- 1994, İleri ekmeklik buğday hatlarında genotip x çevre interaksiyonları ile bazı tarımsal ve teknolojik özellikler üzerinde araştırmalar. Araştırma Fonu Kesin Raporu, Proje No:1991-027
- 1994, Makarnalık buğdaylarda (T.durum Desf.) başak uzunluğu, başakta dane sayısı ve dane ağırlığına ilişkin heterosis ve kombinasyon yetenekleri üzerinde bir araştırma, Anadolu J. of AARI, 4 (2 ):1-21
- 1994, Bornova ve Menemen koşullarında geliştirilen ileri buğday hat ve çeşitlerinin adaptasyon yetenekleri üzerinde araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir,51-55.
- 1993, Bazı makarnalık ve ekmeklik buğday genotiplerinin anter kültürüne reaksiyonları. Anadolu. J. of AARI, 3 (2 ):98-111
- 1992, İki adi fiğ ve yem bezelyesi çeşidinde değişik fosfor dozlarının dane verimi ve bazı özelliklere etkisi. Anadolu. J. of AARI, 2 (2 ):65-81
- 1992, Türkiye’:nin subalpin ve alpin mer’:alarının ıslahı için floristik klasifikasyon araştırmaları. TÜBİTAK Tarım ve Ormancılık Dergisi, 16 (2): 460-469
- 1991, Kimi fiğ türleri (Vicia sp.)’:nin arpa (Hordeum vulgare), yulaf (Avena sativa) ve tritikale (Triticosecale) ile karışımlarında ot verimi ve verim özellikleri üzerinde araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Der., 28 (1): 105-122
- 1991, Fiğde tohum verimi ile kimi agronomik özellikler arasındaki ilişkiler. E.Ü. Zir. Fak. Der., 28 (2-3): 81-86
- 1991, Buğdayda stabilite istatistkleri ve stabilite üzerine araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Der., 28(1):7-24
- 1991, Ekmeklik ve makarnalık buğdaylarda verim ve bazı verim komponentlerinin korelasyonu ve path analizi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 28(1):41-47
- 1991, Bazı adi fiğ ve yem bezelyesi çeşitlerinde değişik fosfor dozlarının dane verimi ve verim karakterlerine etkisi. Araştırma Fonu Kesin Raporu, Proje No:1988-021.
- 1990, Ekim sıklığının yapraklı ve yapraksız bezelyenin verimine etkisi üzerinde araştırmalar. E.Ü. Zir. Fak. Der., 27(3):59-70
- 1989, Değişik sıra arası mesafesi ve azot dozlarının repko (B.rapa x B.pekinensis)’:nun tohum verimi ve verim karakterlerine etkisi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26 (2): 149-158
- 1989, Değişik ekim zamanı ve sıra arası mesafesinin yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’:nde dane verimi ve bazı verim özelliklerine etkisi. E.Ü. Zir.Fak. Der., 26 (2): 207-220
- 1989, Sıra arası mesafesi ve ekim zamanının yem bezelyesi (Pisum arvense L.)’:nde saman verimi ve verim özelliklerine etkisi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26 (3): 11-21
- 1989, Değişik biçim sıralarının Acem Üçgülü (Trifolium resupinatum L.) + İtalyan Çimi (Lolium multiflorum var. westerwoldicum) karışımlarının verim ve diğer bazı karakterlerine etkisi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26 (3): 83-92
- 1989, Repko (Brassica rapa x Brassica pekinensis)’:da değişik ekim zamanı ve azot dozlarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Zir. Fak. Der., 5 (1): 211-226
- 1989, Yem bezelyesi ( Pisum arvense L.) çeşitlerinde farklı ekim zamanlarının dane verimi ve diğer bazı karakterlere etkisi. Cumhuriyet Üniversitesi Zir. Fak. Der., 5 (1): 227-241
- 1989, Değişik fosfor dozları ve biçim uygulamalarının korunga ( Onobrychis viciaefolia Scop. )’:da tohum verimi ve bazı karakterlerine etkileri. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26(2): 221-230
- 1989, Üç mısır çeşidinde farklı ekim zamanının dane verimi ve bazı verim karakterleri üzerine etkisi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26(2):159-169
- 1989, Üç mısır çeşidindeki tepe püskülü süresinin G.D.D. ( Growing-Degree-Days ) ile ilişkisi üzerinde bir araştırma. E.Ü. Zir. Fak. Der., 26(2):231-238
- 1989, Seed production possibilities of some leguminious forage crops in Turkey. Wissenschaftliche Ergebnisse Deutsch-Türkischer Universitatspartnerschaften im agrarbereich, 147-157. Vom 26 Bis 30 September in Bornova-İzmir/TURKEI
- 1988, Farklı biçim uygulamaları ve sıra arası mesafelerin korunga (Onobrychis viciaefolia Scop.)’:da tohum verimi ve diğer bazı karakterlere etkileri. E.Ü. Zir. Fak. Der., 25 (1): 184-194
- 1988, Kimi fiğ (Vicia sp.) türlerinde tohumluk miktarının ot verimi ve verim karakterlerine etkisi. E.Ü. Zir. Fak. Der., 25 (1): 195-203
- 1987, Erzeugung von Futterpflanzensaatgut für den türkischen Bedarf und den Export nach Deutschland (Türkiye gereksinimi ve Almanya’:ya ihraç edilebilecek yembitkileri tohumluğu üzerinde araştırma). E.Ü. Zir. Fak. Der., 24 (3): 69-83
- 1987, Tarla Bitkileri Tanımı-2 Tarla Tekniği
- 1987, Bilirkişiliğin hukuksal yönü, Tarım ve Mühendislik Dergisi,25 : 25-28. .
- 1986, . Tarla Bitkileri Tanımı

Uluslararası Toplantılarda Sunulan Bildirileri (5 adet)- Yield and quality performances of the bread wheat genotypes originated from thr CIMMYT program in the western part of Turkey. 6th International Wheat Conference, 5-9 June 2000, Budapest, Hungary
- The protein rate and accumulation in some Turkish durum wheats. 6th International Wheat Conference, 5-9 June 2000, Budapest, Hungary
- 1998, Inheritance of protein content in T.durum x T.dicoccoides crosses. 2. Balkan Symposium on Field Crops.
- 1996, Population studies in spike traits in the diallel crosses of five wheat genotypes, 5.International Wheat Conference, Ankara,88-89
- 1992, The stability analysis of durum wheat lines. .Deutsch-Türkisches Symposium, Stuttgart,147-152.

Ulusal Toplantılarda Sunulan Bildirileri (12 adet)- 1998, Makarnalık buğdayda kalite özellikleri ve ülkemizde düşük kaliteli makarnalık buğday üretiminin nedenleri ve çözüm yolları, 2000’:li Yıllara Girerken Türk Makarna Sanayi Sempozyumu, İzmir,20-28
- 1997, . Ege bölgesinde farklı lokasyonlarda yetiştirilen ekmeklik buğdayların verim ve bazı verim ögeleri üzerinde bir araştırma. Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun,11-15.
- 1997, Buğdayda proteinin kalıtımı, Türkiye 2. Tarla Bitkileri Kongresi, Samsun,61-65
- 1994, Diallel analizler için bir bilgisayar programı, Tarımda Bilgisayar Uygulamaları Sempozyumu, İzmir, 57-62
- 1994, Bornova koşullarında geliştirilen ileri Tritikale hat ve çeşitlerinin dane verimleri üzerinde araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir,38-42.
- 1994, Buğday ve arpada Bulbosum Tekniği., Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir,268-270.
- 1994, Bornova ve Menemen koşullarında geliştirilen ileri buğday hat ve çeşitlerinin adaptasyon yetenekleri üzerinde araştırmalar, Tarla Bitkileri Kongresi, İzmir,51-55.
- 1992, Arpada bazı stabilite istatistiklerinin araştırılması ve bilgisayar programıyla hesaplanması 2.Arpa-Malt Semineri, Konya.254-264.
- 1992, . Arpa ıslahında haploidi teknikleri ve anter kültürünün önemi 2.Arpa-Malt Semineri, Konya
- 1991, Bazı fiğ ( Vicia sp. ) türlerinde yeşil ot ve dane verimi ile kimi agronomik özellikler arasındaki ilişkiler Türkiye 2. Çayır-Mer’:a ve Yembitkileri Kongresi, E.Ü. Basımevi, 574-583
- 1989, Rotasyonda tekyıllık yembitkileri. Her Yıl Ekim Sistemi. Rotasyonlar Semineri. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen-İZMİR
- 1986, Rotasyonda tekyıllık yembitkileri. Her Yıl Ekim Sistemi. Rotasyonlar Semineri. T. C. Tarım Orman ve Köyişleri Bakanlığı, Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü, Menemen-İZMİR

Kitapları (1 adet)- 2001, Bitki Biyoteknolojisi II. Genetik Mühendisliği ve Uygulamaları. 27.Bölüm, Biyoteknolojinin Ahlaki ve Hukuki Yönleri. S.Ü.Vakfı Yayınları, ISBN 975-6652-05-5.